Överbefolkning och medborgarlön

Patrik Engellau

Överbefolkning har ingenting med tät befolkning att göra. Även om just jag, son av fria vidder och öppna landskap, känner obehag inför ett myrsamhälle som Hong Kong kan man inte påstå att sådana samhällen är överbefolkade enär folk där faktiskt lyckas hålla sig försörjda. Överbefolkning är något annat än att det bor många människor per kvadratkilometer.

Överbefolkning är också något annat än att folk dör av svält, pest och krig vilket de regelbundet gjort genom århundradena. År 1709, det året då Karl XII fick stryk av ryssen vid Poltava, blev det dessutom missväxt i Sverige så många som inte dött i kriget i stället svalt ihjäl. Året efter utbröt pest så då dog många överlevande som inte var unga och starka. (Det man då kallade pest var antagligen influensa som då liksom nu hotar varje år och inte nödvändigtvis böldpester som digerdöden.) Sådana då för tiden normala tillstånd skulle man inte kalla överbefolkning. Det var den ordning Gud hade inrättat.

Jag tror att begreppet överbefolkning är en social konstruktion, det vill säga en produkt av våra känslor, snarare än något mer naturgivet. Inte ens Thomas Malthus, överbefolkningens store teoretiker, såg på överbefolkningen så som vår tid gör. För honom var problemet att människan förökar sig snabbare än försörjningsmöjligheterna kan växa och att tillvaron därför korrigerar människoöverskottet med omedelbar verkan genom svält, sjukdom, krig och annat slags död. För oss framstår överbefolkningen snarare som en stor, närmast permanent, grupp människor som inte lyckas försörja sig på nivåer och med metoder som anses acceptabla utan att för den skull behöva dö undan på det malthusianska sättet.

Den stora skillnaden mellan det malthusianska betraktelsesättet och vår tids betraktelsesätt – Malthus levde 1776 till 1834 och publicerade sitt stora verk En essä om befolkningens princip år 1798 – är att Malthus och hans samtida ansåg att problemet var de fattigas eget, alltså deras som tillvaron med svält och pest skulle straffa för deras övertalighet, medan vår tid anser att problemet är medelklassens och de mer välbärgades som med staten som verktyg ska göra något åt överbefolkningsmänniskornas belägenhet.

Denna skillnad framträder särskilt tydligt när man jämför Malthus egna rekommendationer avseende motåtgärder med de moderna nymalthusianernas. Malthus ansåg att de som befann sig i riskzonen skulle begränsa sin avkomma medelst celibat, uppskjutna äktenskap och sexuell återhållsamhet i äktenskapet, allt i syfte att bromsa befolkningstillväxten så att det inte blev fler människor än att maten räckte. Vår tid har visserligen satsat mycket på familjeplanering i Malthus anda, framför allt i u-länder, men det verkar inte ha fungerat så bra. (Kinas enbarnspolitik har kanske fungerat bättre, det kan jag inte bedöma.)

De frågor vår tid ställer sig angående överbefolkningsproblemet ligger snarare i häradet ”Hur ska staten bete sig för att dessa människor ska kunna försörja sig själva?” och besvaras med sådant som utbildning och subventionerade löner.

Men det visar sig lika svårt att förhindra överbefolkning genom att begära utökad skolgång för de fattiga som att rekommendera sexuell avhållsamhet. Problemet kvarstår och börjar nu på grund av migrationen uppträda även i Sverige, som åtminstone sedan den senaste svenska överbefolkningen flyttade till USA under 1800-talets andra hälft, varit förskonat från problemet. (Helt förskonade har vi inte varit vilket framgår av att det i Sverige länge varit ett brott att inte ha ordnad försörjning. År 1885 instiftades ”lösdriverilagen” vars syfte var att överbefolkningen inte skulle besvära övriga medborgare genom tiggeri eller annat störande beteende. Lösdrivare kunde dömas till tvångsarbete i syfte att få dem på bättre tankar. Lagen togs bort först 1965.)

I ett läge där ansvarskännande personer 1) inser att inga mot de fattiga specialinriktade åtgärder egentligen fungerar och 2) anser att ansvaret för att hantera överbefolkningen inte ligger på överbefolkningspersonerna utan på de ansvarskännande själva så uppstår den desperata idén om medborgarlön eller ”negativ inkomstskatt” som Milton Friedman föredrog.

Om det ska vara någon mening med en medborgarlön måste den vara så hyggligt tilltagen att en överbefolkningsperson kan leva på den om än relativt eländigt. Enligt den gamla svenska principen om att ”den fåfäng går lär mycket ont” tror jag att medborgarlön snarast skulle permanenta överbefolkningen genom att eliminera de ekonomiska piskor som genom tiderna varit de starkaste incitamenten för att förmå folk att söka arbete.

Det finns inga arbeten? Hur kommer det sig då att antalet beviljade uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl har stigit från nästan ingenting vid seklets början till över 30 000 per år? Jag vet svaret. De som kommer hit och söker arbete vill arbeta medan många som kommer av andra skäl inte riktigt vill och därför inte riktigt kan. Blir det bättre om de då belönas med medborgarlön?

63 reaktioner på ”Överbefolkning och medborgarlön

 1. Bo Svensson skriver:

  Motsägelserna upplöses med direkt makt för skattebetalarna över sina pengars fördelning på skattefinansierade ändamål, där ett godkänt sådant ändamål kunde vara hjälp till dem man kände samhörighet med som hade det besvärligt med försörjningen.

  Det som lockat fel sort till politiken, är suget efter makten över skattemedlens spenderande och detta nöje kan vi med en enkel förbättring av reglerna behålla själva och det blir äntligen roligt att betala skatt.

  Jag ser framför mig en framtida ordning, där skatt mera blir som en klubbavgift man betalar för förmåner man erbjuds som medlem.

  Gillad av 1 person

 2. Enough skriver:

  Jag erkänner att jag tidigare i någon mån bejakat medborgarlön, men då baserat på vår relativt homogena befolkning. Min bevekelsegrund var att kunna rationalisera bort alla möjliga ( och omöjliga?) bidragssystem, som en växande administrativ statsapparat har att just administrera, med noll produktivitet.

  Nu är vårt lands befolkning dels på väg att bli inhomogen, eller ”mångkulturell” ( enligt Palmes önskemål och lag från -75), dels inser jag att statsapparaten är så stor, att den har en egen drivkraft att bli större, och suktar efter varje skattekrona den kan suga åt sig. Medborgarlön kommer inte att få den att avta i tillväxt, och ”befria” alla offentliganställda att kunna skapa något, som upprätthåller vår välfärd.

  Det som kommer att hända är att vi får se en stadigt sjunkande tillväxt, försök till högre skatteuttag på den producerande delen av befolkningen, och samtidigt mindre pengar in till statsapparaten, som ska fördela ut till fler. De flesta kan räkna ut resultatet, levnadsstandarden sjunker, och det blir i första hand de som inte bidrar som får mindre, annars sjunker den ännu fortare ( om man kväver de som bidrar med ökade skatter…).

  Den börda som landet nu håller på att dra på sig, att importera bidragstagare som varken vill eller har förutsättningar att bidra genom plikttroget arbete ( som är en grund för vår välfärd) eller än mindre leva som vi gör/gjort, kommer sakta att dränera och slutligen förinta det vi förknippat med det Sverige vi kände till, en trygg välfärdsstat.

  Vi är nog kollektivt bortskämda med att ”allt ordnar sig”, ”det är bara att trycka upp lite mer sedlar” och liknande, och det blir vårt fall, som redan är anmärkningsvärt högt, sett från det relativa läget för 50 år sedan.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   De metoder man ser i naturen för att allt skall gå väl, är kampen om rang inom flocken för flockvarelser och revirhävdande för att säkra betryggande försörjningsmöjligheter.

   Där man varken har det ena eller andra återstår bara svält och epidemier för att anpassa efterfrågan till tillgången.

   Gillad av 2 personer

  • The closing of The american mind skriver:

   Så är det, att då importera och ge pengar till just de som inte förmår bygga hållbara samhällen utan endast har ett svar på överlevnad, att föda så många barn som möjligt är ju förbi dumt så klart, istället för att denna befolkning reduceras proportionellt mot deras egen duglighet så blir de allt fler. Att överhuvud taget diskutera medborgarlön i den nuvarande situationen, där muslimska organisationer som muslimska brödraskapet explicit säger att man skall ta över genom att föda många barn kan inte tas på allvar.

   Gillad av 6 personer

   • Berg skriver:

    I min lilla stad, som troligen kan vara bland de mest harmoniska och fredliga i Sverige (har jobbat och bott i norr till söder öst till väst), finns stora problem med jihadister i skolorna varav lärare har uttalat sig i offentliga intervjuer att det redan är försent att rädda situationen, läraruttalanden om kaos i klassrumen, rapporter om vanligt förekommande våld mot lärare och elever, ett mordförsök utfört av muslim, dagliga anlagda bränder under vissa perioder (Ingen av rapporterna kommer från något utsatt område utan från vanliga områden). Om detta är från en av de lugnaste städerna hur ser det då ut i resten av landet? Är det kört?

    Gillad av 3 personer

 3. Tritonen skriver:

  Medborgarlön prövas tydligen på en del håll, Finland och kanske även Holland. Om den ska prövas, måste den vara förbehållen just medborgare och inte vem som helst, t ex ”EU-migranter”. Så vitt jag förstår, har Kinas ettbarnspolitik varit mycket framgångsrik och lyft nationen ur fattigdom, visserligen med ett kvinnounderskott, men detta har ju i Sverige tyvärr uppstått av andra skäl.
  Det finns naturligtvis en övre gräns för hur många människor som kan leva drägligt på jorden. Om man betänker Afrikas prognosticerade folkökning och bristande förmåga att göra något åt den, blir man betänksam, fr a för att denna kommer att skapa ett ännu större migrationstryck mot länder i Europa.

  Gillad av 4 personer

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Alltid intressant med artiklar som lyfter fram att var och en har ett ansvar för egenförsörjning. Konsten är att skilja ut de som av objektiva skäl inte kan försörja sig. Våra sociala regler är skapade i andan att det är ett försäkringssystem på nationelll basis. Staten hade regler som tillämpades för de verkligt behövande genom för situationen anpassade bidrag.
  Det var till viss del skamligt att ta emot bidrag och folk visste ven som fick bidrag eller inte. Skattesystemet var ett någorlunda väl förankrat försäkringssystem med i Sverige ovanligt hög acceptans för sina regler och ganska höga acceptans när skatten låg nära ”hälften kvar” Dessförinnan övertaxerades alla de med högre inkomster. Grovt förenklat, alla tyckte sig betala för mycket.
  Nu är det inte skamligt att få bidrag, grannen vet inte vem som får det, missbruk blir känt via media men uppstår enkelt för att myndigheter onte samordnar sina system av integritetsskäl trots att det är statens samlade återbetalningar som måste bevakas. Rykten går om att nya invånare överutnyttjar eller uppmuntras att utnyttja sin rätt att få bidrag. I Sverige arbetar högt antal kvinnor men nyanlända kan av kulturella och religiösa skäl vara hemma.
  Sverige har i sin ambition att hantera alla lika glömt bort att våra bidragssystem är del av ett solidariskt försäkringssystem vars förtroende raseras om våra politiker inte justerar regler tillräckligt för de nya situationer som uppstår. Missbruk av bidrag och oavsiktliga oförtjänta bidragsutbetalningar retar skattebetalarna. Protester kan yttra sig på många sätt, varav SDs framgångar är ett.
  Respekten för att skatter går till de verklig behövande och inte de lättsinniga som vi tror nöjer sig med medborgarlön i form av negativ skatt är viktig. Sådana brister undergräver vår skattemoral och det är ett svek som måste undvikas. Tiden är knapp.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Lars, staten behöver inte ändra detta alls, vi som betalar ”allas lika värde-folks” leverne har inget att sätta emot pga källskatten. Källskatt innebär att staten drar in skatt från källan, dvs dras direkt av arbetsgivarna till staten. Vi ser aldrig pengarna,och dessutom betalar AG in den sk ArbetsGivarskatten, som ju är en dold löneskatt.
   Det enda sättet att komma undan detta löneslaveri är att:
   1) Köpa mindre varor i affärerna
   2) Lönearbeta mindre, bara så mycket att du klarar levernet
   3) Bilda enskilt bolag eller AB och försöka övergå till att fakturera lönen, du kan då göra avdrag för inkomsternas förvärvande. Du måste då ha något att avnäma som är eftertraktat på marknaden.
   4) Helt eller delvis leva av ett mindre jordbruk.
   5) Vara pensionär som jag. Men, jag är ju fullkomligt beroende av att staten inte sätter igång en inflationsekonomi, då urholkas ju pensionerna vilket kan sluta hur som helst!

   Gilla

  • gmiksche skriver:

   För ett solidariskt försäkringssystem ska fungera krävs samhällelig solidaritet. Om den raseras genom att det ursprungliga samhället kompletteras med parallella samhällen med egen men inte reciprok solidaritet, då hjälper i längden inga justeringar av reglerna för det gemensamma försäkringssystemet.

   Gillad av 1 person

 5. gmiksche skriver:

  I dagarna har den italienska regeringen beslutat om medborgarpension, pensione de cittadinanza, ett stöd varigenom varje pensionär ska kunna förfoga över 780 Euro per månad. Utöver medborgarpensionen ämnar regeringen att införa en medborgarlön, som kommer behövande som inte nått pensionsåldern tillgodo, reddito di cittadinanza. Stöden, som verkar vara överlappande och riktar sig enbart till italienska medborgare. Det är långtifrån lika lätt att bli medborgare i Italien som i Sverige. I delar av Italien råder det onekligen fattigdom av ett helt annat slag än i Sverige. Det är oklart hur stöden i detalj kommer att fördelas och i vad mån innehav av fast egendom kommer att påverka den enskildes kvalificering. Regeringen räknare med att 6 ½ miljoner medborgare kommer att kunna få medborgarpension eller medborgarlön. Svårigheten för regeringen ligger i varifrån pengarna ska tas. Olikt den svenska står den italienska ekonomin och stampar. Italien har en statsskuld på 130 miljarder Euro. För att finansiera stöden har regeringen höjt taket för underskottet i budget till 2,6 %. Finansmarknaden och Bryssel har inte varit nådiga i sina reaktioner. Kanske har nu första steget tagits för att Italien ska lämna Euron. Fortsättning följer.

  Gillad av 1 person

  • uppstigersolen skriver:

   Om Italien bara hade en statsskuld på 130 miljarder Euro så vore det nog inget problem eftersom det är ungefär den statsskuld Sverige har. Italiens statsskuld är 130 % av deras BNP. Sveriges statsskuld är ungefär 40 % av vår BNP. Sen har ju svenskarna lånat privat ungefär lika mycket som vår BNP. Hur mycket italienarna lånat privat har jag ingen koll på.

   Gilla

 6. A skriver:

  Ja PE, det viktigaste är att de som arbetar slutar att föröka sig. Och medborgarlön är ju ett utmärkt instrument för att minska tillväxt och utveckling. Om inte alla verkligen försöker så kan vi aldrig lyckas skapa en ny medeltid PE. Få se här nu..kvinnofriden ju måste bort.. det kan vi bocka av, likaså maktens godtycke.. olikhet inför lagen.. klansamhälle.. vad säger vi om blodshämden PE, den kan nog ha framtiden för sig? Ovetenskap och lögn, tveklöst på uppgång.. Nämen det ser väl ganska bra ut det här PE. 🙂 Det ska kunna gå.

  Mvh A

  Gilla

 7. brrr skriver:

  1. Medborgarlön betalas naturligtvis inte till dem med UT, utan till medborgare, det hörs ju på namnet.
  2. Medborgarlön förutsätter att medborgarna tillsammans äger tillgångar med avkastning som kan finansiera medborgarlöner, t.ex. skog, energiproduktion och annat. Det förutsätter också att man håller antalet medborgare på en nivå som kan försörjas från avkastningen, man strösslar inte medborgarskap omkring sig, och folk skaffar inte fler än två barn så att avkastningen räcker även till nästa generation.
  3. Man kan skrota hela systemet med bidrag, studielån, garantipension o.s.v. eftersom alla vet att de ska anpassa sina utgifter så att de kan klara sig på sin medborgarlön under perioder utan andra inkomster.
  4. Det finns naturligtvis människor som kommer att anpassa sin levnadsstandard så att de klarar sig på blott medborgarlön hela livet, men det finns troligen många fler som skulle känna sig friare att idka meningsfulla studier som leder till exempelvis ny bra teknik och annan produktion, eller att börja bygga upp ett företag utan att behöva skuldsätta sig upp över öronen. De allra flesta vill säkert komplettera medborgarlönen med arbetsinkomst.

  Många tror att folk skulle tappa motivtion att arbeta om de fick medborgarlön, men det kan lika gärna bli så att massor av skaparlust frigörs när folk inte längre känner sig fjättrade i snåriga system. Särskilt om förutsättningarna att driva företag blir betydligt enklare än nu.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   BRRR – Ja, medborgarlön skulle betalas enbart till medborgare förståsss … MEN numera läser man om hur migranter från främmande kulturer får medborgarskap i Sverige efter bara några få år i landet!

   Redan av det skälet faller hela idén om medborgarlön…

   Gillad av 2 personer

   • brrr skriver:

    Nä, som det är nu går det inte, det är för sent. Mycket av vad svenskar ägde är utsålt, bortslumpat och förbrukat, och befolkningen är nu på tok för stor att försörjas. Sverige är utan minsta tvekan förlorat, både för medborgarlöner och ett värdigt liv för svenskarna.
    Begriper inte hur folk resonerar när de väljer sin och sina barns framtid.

    Gillad av 2 personer

 8. Aha skriver:

  Jag tycker att man ska prova medborgarlön av en anledning;
  Att man måste, som namnet antyder, göra en medborgerlig insats för de pengar man får. Att hjälpa till i skolor och i sjukhus, vårda städernas grönområden och hjälpa ideella föreningar och allt annat förglömt av arbeten som inte har blivit utförda av arbetsmarknaden det senaste halvseklet.
  Är det någon som har sett en grönskande och trevlig skolgård?

  Gillad av 1 person

  • Igor skriver:

   AHA ” Är det någon som har sett en grönskande och trevlig skolgård?”
   Ja, det har jag gjort. Har du funderat på hur det ser ut efter ett tag när man stuvat in några tusen skolbarn på en liten skolgård?

   Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Aha

   Och hur tänker du dig att administrera detta?
   I praktiken skulle det kräva en gigantisk övervakningsapparat, och det skulle uppstå enormt bråk om vilken insats som skulle krävas för att kvalificera sig för denna ”lön”.
   Du inser väl själv att det inte skulle fungera.

   Gilla

   • Aha skriver:

    Well, Finland och England som provat detta i liten omfattning verkade inte rygga för administrera detta.

    Syfte; att få en motprestation för bidrag. Prova var ordet.

    Gilla

 9. Dandersan skriver:

  Svenska samhället attraherar många med helt annan inställning till arbete. Vissa är lyckliga när de slipper arbeta. Kanske beroende på att det arbete de kan kvalificera sig för är mindre glamoröst än de anser sig förtjänt av.
  Somalier i Sverige är en grupp som trivs bra men jobbar i liten utsträckning, vilket är trevligt men knappast hållbart.

  Syrien är ett samhälle som kollapsade under Arabiska våren. Likt många MÖ länder har de en snabbt ökande befolkning. Kanske bör orsaken till kollapsen sökas i överbefolkningen.
  6 till 20 miljoner på en generation ställer till problem, speciellt när 20 vill bli 100!

  Gillad av 3 personer

 10. Asta skriver:

  Mat på bordet är en sak.
  Men hur värderar man trygghet.
  Att kunna lita på att sjukvården fungerar.
  Att polisen bryr sig och har tid.
  Att ens barn inte behöver leva i ett inferno i skolan.
  Att pojkar och flickor får vara just pojkar och flickor.
  Självklarheter fram till Westerberg Bildt Reinfeldt Lööf Majoren mfl fick makten.
  Men de som är de största förlorarna i den feministiska stormakten är paradoxalt nog kvinnorna.

  Nu ligger Sverige tvåa i flest våldtäkter I världen. Endast Sydafrika har fler. Nu är det förstås rapporterade våldtäkter.
  ”Reported rapes per 100,000 people, last available year.
  South Africa: 132
  Sweden: 63
  Australia: 28
  US: 27
  Norway: 19
  UK: 17
  France: 16
  Finland: 15
  South Korea: 13
  Mexico: 13
  Ireland: 10
  German9
  Netherlands: 9
  Russia: 3.4
  India: 1.8
  Canada: 1.7
  Turkey: 1.5
  Japan1

  Gillad av 3 personer

 11. Tina skriver:

  Alla PEs artiklar avser mellanmänskliga företeelser, inomartsliga med terminologi från biologin. Hur människor förhåller sig till varandra genom t. ex ekonomi, juridik som är inomartsliga påfund. Intressant, men en väsentlig del saknas alltid, och i synnerhet i detta om överbefolkning. PE väljer alltid bort att skriva om hur hans tankar påverkar alla de arter vi delar vår planet med. Vi som sedan födsel alltid ser till alla arter i vår tankevärld, i alla artiklar, ser alltid implikationerna för alla de varelser vi delar vår planet med, t. ex. de småfåglar som just landade på min balkong. Där är människans exponentiella tillväxt en total katastrof.

  Människan har med makt tagit alla beboeliga områden för egen del. Kvar finns öknar och isar. Det går inte. Ekosystemen förstörs och världens vilda djur hade minskat med 75 % för några år sedan. Gråsparvar har minskat 60% globalt. Roslings bok tänker i PEs banor och manipulerar statistiken om noshörningarna. De har minskat 90 % under 1900-talet och de som finns kvar bevakas av beväpnade vakter. Insekter in Storbritannien och Tyskland har minskat med 80%.

  https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers

  Wallenberg och Gates vill dela ut Rosling-boken i skolorna. Vi ska i ännu högre grad begränsas till att tänka rätt och torftigare, mindre på skövlingen. Men vill människan leva i en värld med endast odlingar? Utan vilda djur? Utan fjärilar och fågelsång?

  Gillad av 3 personer

  • gmiksche skriver:

   Givetvis är den globala befolkningstillväxten existentiellt central. Den är avgörande för mänsklighetens framtid. Å andra sidan kan man fördenskull inte sluta att ägna sig åt dagens problem och försöka lösa dessa oavsett hur de förhåller sig till det övergripande problemet. Givetvis blir alla sådana lösningar temporära. II bästa fall ger de mänskligheten andrum att ägna sig åt det övergripande problemet. I sämsta fall, och det verkar vara det förhärskande, är de ett sätt att avleda uppmärksamheten.

   De mortuis nil nisi bene gäller definitivt inte för Rosling. Han om någon borde vetat bättre men föredrog att bli uppburen under sin livstid. I stil med ”Après nos le d’eluge” à la Marquise de Pompadour. På den tiden var det fint att vara mätress åt den franske kungen. Relationen har ersatts med att vara mätress åt ex vis Wallenbergarna och Gates. Det finns förresten ett passande uttalande av Karl Marx „Après moi le déluge! ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation.“

   Gilla

  • Gösta Walin skriver:

   Hej Tina, jag tror att du behöver kureras med nedan rekommenderade studier. Läget ter sig förvisso ibland förtvivlat vilket i stort sett alltid beror på den politiska maktens destruktiva ingrepp. Man hittar på djävulskap för att trakassera och skrämma folk. Aktuella paradexempel: ”Klimathotet” och ”Värdegrunden”.
   Jag rekommenderar den excellenta ekonomen Julian Simon, en odelat god och helt fantastisk person. Hans praktverk ”The Ultimate Resource” (han syftar på människorna) är ett fantastiskt arbete. Som introduktion rekommenderas: https://www.wired.com/1997/02/the-doomslayer-2/. Tyvärr avled Julian Simon i alltför unga år på 90-talet till skillnad från hans jämnåriga motpart den förfärliga Paul Ehrlich som verkar vara vid liv ännu efter 50 år av skräckpropaganda som gång på gång visat sig totalt felaktig men ändå givit honom ära och berömmelse och prispengar, t ex det svenska Crafoordpriset 1990. Han som hade rätt, Julian Simon, har aldrig fått så mycket som en hamburgare i pris (enligt egen utsago).
   Rosling verkar ha varit mer lyckosam – notabene dock att han inte fattade att klimathotet är ett politiskt vapen mer än vetenskap – synd.

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Mänskligheten kommer väl alltid att fortsätta att växa så länge den kan. Medborgarlön kan dock vara ett effektivt sätt att få den att minska eftersom drivkraften att överleva därmed skulle minska drastiskt.

   Arter dör ut när deras livsförutsättningar försvinner. Människor kan bevara andra arter om de är viktiga för deras överlevnad.

   Under Vietnamkriget försvann praktiskt taget alla andra arter än människor. Hundar, katter, småfåglar; allt åts upp!

   Tyvärr hjälper det inte att vi gillar småfåglar och isbjörnar. De lever på våra villkor.

   Gilla

 12. Jan Ivarson skriver:

  ORD SLITS OCH BEHÖVER FÖRNYAS
  För länge sedan hade vi idiothus. Nu har vi förståndshandikappade som i hög grad får klara sig själva. Hasse Alfredsson skojade och föreslog att arbetsskygga skulle kallas fritidsfixerade.
  Nu har ordet medborgarlön dykt upp som ersättning för arbetsfri inkomst och socialbidrag.

  Funderar på hur byråkratin skulle hantera medborgarlön. Kanske som kommunalskatten. Alla kommuner betalar in en summa till staten som sedan ger tillbaka med robinhoodfördelning. Mest till Malmö och andra migrationsberikade kommuner.

  Gilla

 13. ceciliawetzel skriver:

  Med medborgarlön skippar man sjukersättning, A-kassa, socialbidrag.
  Och är väl också lite tänkt som ett enkelt administrativt system – ja, många statsanställda blir arbetslösa… så den egentliga kostnaden i kronor är nog en rätt invecklad sak att ”räkna ut”?
  Uppfattningen om att bidragstagarna har en eller annan oförmåga försvinner – den påverkan/anpassningen till dagens anonyma samhälle, kommer nog att vara den största omvälvningen – att vi på ett sätt återgår till den anonymitet som man kunde ha förr i tiden, innan uppkoppling, TV, resor etc. Man kunde flytta och ”börja om”, oavsett om man var ”ärlig” eller ”bedragare”. Minns när Anders Lundin i början på 90-talet sade i ett radioprogram: ”Nu när hela välden är inom faxavstånd”. 🙂

  Tanken är väl också av att effektiviseringen i produktionen under lång tid har ersatt mycket arbete, och att medborgaren då kan välja hur mycket ”extra” han vill ha/konsumera av den merproduktion som detta skapat genom att arbeta valfritt antal timmar och tjäna extra.
  Kortare/flexibelt val av timmar i arbetsveckan, är lite en variant av samma tanke.

  Om man tänker lite längre tillbaks på hur det var förr i Sverige t ex; arbete efter förmåga, generationsboende och ansvar för de äldre etc etc – socialförsäkringssamhället hela grund att alla ska ha trygghet oavsett om man har familj som kan ta hand om en – så är det väl just det som det handlar om när det gäller svårigheten med ”frivillig” barnbegränsning i fattigare länder. Barnen är socialförsäkringen, förenklat uttryckt. Apropå Malthus då…

  Gilla

 14. Folke Lidén skriver:

  Vad svarar MP och C på frågan om inte hög invandring ökar koldioxidutsläppen till den grad att kraftfulla åtgärder som subventionerade el-cyklar nullifieras?

  Gilla

 15. The closing of The american mind skriver:

  Det var en lång utläggning om en företeelse som diskuteras av ett skäl, att hålla parasiterna på toppen kvar genom att utöka antalet på botten. Vad handlar livet om, att födas och hållas vid liv tills man dör vid 80, eller 90? Som batterier i filmen The Matrix? Det är den ultimata socialistiska, socialdemokratiska, pk-istiska drömmer, och har många likheter med den muslimska, kroppar i underkastelse, utan egen vilja, kreativitet och liv, man blir reducerad till den minsta gemensamma nämnaren (här strök jag en sektion pga ”lagen” om HMF, och det var inte för att jag skrev om socialism jag fruktade att bli anklagad). Människans syfte har att göra med vår stora hjärna, att reducera oss till myror eller batterier eller inte, det är det kampen står om, när man skrapat bort allt ovanpå. Rött eller blått piller.

  Gillad av 2 personer

 16. The closing of The american mind skriver:

  Jag kan nästan inte läsa tidningar mer, ser aldrig på svensk TV och lyssnar inte på radio, dels pga den blatanta agendan men också för att det är så dumt, infantilt. Min analys är den att genom att kasta ut all gammal kunskap och visdom som stötts och blötts, med hjälp av vetenskapen, men utan att förstå vetenskapen, ens inom ett enda område, så har de flesta moderna människor ställts helt nakna, som nyfödda barn. De med en stark ideologi och tro är inte nakna, som muslimer eller kristna eller buddhister, eller vänstermänniskor och pk-ister, men alltmedan de religiösa vilar på tusenåriga traditioner så är vänsterns bara hundra år, en kulturmarxism som genomsyrar allt. Kulturmarxismen, som vi kallar pk-ismen har så uppenbart grunda rötter, den famlar sig fram och kör in i den ena självmotsägelsen efter den andra, som är uppenbara om man står utanför, feminism krockar med hedersmord, transrättigheter krockar med att styckmördare delar fängelse med kvinnor för att nämna några få exempel, men hela bygget är som ett barns konstruktion. Jag läser rubriker i SvD om hur pappors problem med att uppfostra sina POJKAR till att inte vara det, eller man läser om en stor häxjakt på Teodorescu för att hon skrivit att allt inte är gaskammare. Vanligt folk känner inte ens till denna häxjakt, inte jag heller, för jag undviker också Facebook och Twitter, det är en ankdamm där barn försöker lära andra barn om hur livet fungerar. De har fel om allt.
  Så vi har barns försök att skapa reda i sin verklighet, man har kunnat förkasta tidigare generationers visdom pga teknologisk utveckling så att man inte behöver veta om man kan äta flugsvamp för de finns inte i affären, men sofistikeringsnivån på debatten är som att debattera om och om igen om man kan äta flugsvamp. Eftersom kulturmarxisterna tagit död på kristendomen i Sverige så finns det bara två kandidater för herravälde, en otestad som sätter styckmördare med kvinnor och vuxna med barn i skolan, och en annan som har över 1000år på nacken och 1.8miljarder följare. Utgången verkar given.

  Gillad av 3 personer

 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Vi har fått en situation där vårt land blivit en avstjälpningsplats för andra kulturers övertaliga befolkning. Så är det, och jag kan bara beklaga om det är en besk sanning för somliga att svälja.

  Överbefolkning är det när det råder ett kroniskt överskott på människor som inte hittar egen försörjning.
  I Kina har man insett problemet, och man har länge drivit en ettbarnspolitik för att förebygga sådan överbefolkning

  Här i ett Sverige som styrs av enfaldiga och destruktiva makthavare förväntas vi däremot glädjas åt en snabb folkökning som beror på asylinvandringen, dvs. ett ständigt tillskott av socialbidragstagare.

  Sanningen svider.

  Gillad av 3 personer

 18. Jari Norvanto skriver:

  Såvitt jag förstått Friedmans idé om så kallad negativ inkomstskatt, så skulle den eliminera de skadliga incitamenten som finns i det utbyggda bidragssamhället: nämligen oviljan att gå från bidragsfinansierad inaktivitet (eller kriminell aktivitet) till egenförsörjning. Varför masa sig upp tidigt varje morgon, eller jobba nätter och helger, för att ta ett kanske trist och/eller stressande arbete, om bidrag ger nästan samma lön men desto mer fritid?

  ”De som kommer hit och söker arbete vill arbeta medan många som kommer av andra skäl inte riktigt vill och därför inte riktigt kan. Blir det bättre om de då belönas med medborgarlön?”

  Problemet vore inte den hypotetiska negativa inkomstskatten. Problemet är att ”de som kommer hit” tillåts komma hit. Och de kommer uppenbarligen hit redan utan negativ inkomstskatt.

  Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Och vad får dig att tro att det inte alltid kommer att bli ”något helt annat”?

    Bidrag korrumperar, och absoluta bidrag korrumperar absolut.

    På vilken moralisk grund skall folk i allmänhet leva på andras pengar i stället för på sina egna?

    Gillad av 1 person

 19. Sixten Johansson skriver:

  Det mesta jag skriver går ut på att försöka öka min egen och andras förståelse. Jag skisserar sällan egna förslag, för sånt förblir bara önsketänkande så länge Sverige inte har en handlingskraftig regering med tillräckligt mandat + en röststark medieplattform. En sådan regering (eller ett lyhört parti med reell möjlighet att få makt) skulle snabbt kunna tråla in massor av idéer och genomarbetade förslag från oss kunniga dissidenter, om det skulle kännas påkallat.

  Men om vi utopiskt tänker oss en krisministär med ryggrad och en situation på väg mot kollaps, anarki, inbördeskrig, då skulle den kunna utlysa undantagstillstånd som i ett krigsläge och använda tidsbegränsad medborgarlön för att minska oron i samhället och olika aktivisters saboterande. Samtidigt kunde hela den överlastade välfärdsapparaten läggas ner utan pardon. Bara nattväktarstatens eller ett krigstillstånds minimala organisation skulle födas fram som ett fullgånget foster och växa organiskt för en klokare framtid.

  Medborgarlönen skulle kunna motsvara existensminimum eller lägsta pensionsnivån och begränsas till två år. Icke-svenskar skulle bara få konkret nödhjälp och hjälp att återvandra till hemlandet. Alla de som behövs i nattväktarstaten skulle få normal lön. Skatten skulle sänkas kraftigt så att både de behövliga offentliga yrkena och jobben i näringslivet kunde förbli attraktiva trots samhällsomvandlingen. Den låga skatten och tvåårsgränsen för medborgarlönen skulle sätta fart på det egna företagandet.

  Gilla

 20. Moa skriver:

  Det ska böjas i tid, rapport från Nederländerna och Tobbes blogg.
  Vad säger de kvinnor som bidrar till de 80 % som tycker att utvecklingen i Sverige är helt ok.

  Gilla

 21. Per-Åke Svensson skriver:

  Skulle man ändå inte kunna sluta upp med att använda termen ”lön” i det här sammanhanget? ”Lön” är ersättning för en utförd tjänst. Poängen här är ju att man inte utfört någonting. Vad det rör sig om är ju ett ”existensbidrag”.

  Gillad av 3 personer

  • Keep The dayjob skriver:

   Som bygger på stöd från mig. Det kommer en dag när man beväpnar sig och säger, nej jag har tröttnat, jag behåller mina pengar. Försöker ni ta dem så skjuter jag.

   Jag tror folk massivt underskattar det välstånd arbetssamma människor kan skapa om de organiserar sig, se på Apple eller SAAB eller Tesla. Man skapar ett enormt överskott, det är på detta enorma överskott som det sedan sker en enorm parasitism, det är ofantliga värden som försvinner i ineffektivitet i den socialdemokratiska staten som alla västländer är idag.

   För mig del har det varit nog länge, det är som att vara i fängelse redan, endast mina barn avhåller mig från handlingar som är proportionella mot den oförrätt som den svenska staten tillfogat mig, och många många är som mig.

   När Sheriffen i Nottingham och prins John stal folks pengar så förstod folk åtminstone att han var en tjuv och parasit:

   Gillad av 1 person

   • Rune skriver:

    Snart har väl ingen några pengar. De allra flesta, redan nu, har inga pengar. Endast siffror på ett konto, digitalt. Lättare än en plätt att radera. Vem skall man skjuta när kontot blir raderat?

    Gilla

  • observatör skriver:

   Vilket kan bero på att -pga massiv invandring av unga män – Sverige har den skevaste könsfördelningen i världen, med ungefär 125 män på 100 kvinnor i åldersgruppen tonåringar och unga vuxna. Det är klart att det blir problem när det är brist på unga kvinnor! Även för kvinnorna själva och för föräldrar med söner.

   Gilla

 22. W skriver:

  Läst på Samnytt I helgen var det tänkt att en alternativ bokmässa skulle hållas i närheten av den ordinarie Bokmässan. Men nu avbryter Göteborgs stad bokningen av Heden – på polisens inrådan. ”Skandal”, säger Vávra Suk, chefredaktör på Nya Tider.

  – Polisen har abdikerat och lämnat över till en antidemokratisk pöbel att bestämma vilken litteratur medborgarna får ta del av, fortsätter Vávra Suk.

  Det var efter ett möte mellan kommunen, polisen och arrangörerna för mässan som polisen menade att säkerhetsarrangemanget skulle påverka ett mycket större område än det som hyrts för mässan.

  – Polisen har ansvar att skydda demokratin, yttrandefriheten och mötesfriheten, och man har våldsmonopol i samhället för att lösa denna uppgift. Nu har man abdikerat och låter en antidemokratisk pöbel bestämma om en litteraturmässa kan hållas eller inte, säger Vávra Suk.

  – Detta var tredje stället som är bokat och avbokat, säger Per Björklund vid samma tidning. Vi har varit i kontakt med ett 20-tal andra lokaluthyrare och ibland har vi fått väldigt märkliga svar.

  SD, Nya Tider, demokrati, yttrandefrihet ingen gemenhet är för stor för att lägga krokben för oss sk populister , pkisterna är fullkomligt skamlösa, dessa diktaturens kreatur.

  Gillad av 2 personer

 23. Bo Svensson skriver:

  Temat i de flesta startinläggen här är hur den produktiva andelen av befolkningen snyltas på av lågproduktiva och improduktiva men produktionen består ju i stort av avkastningen av kunskapskapitalet. – Vi är alla rentierer.

  Produktionsvolymen som lådformad är en produkt av livsmiljön, arbetet och kunskapen.

  Livsmiljön degraderas fortskridande, arbetet som krävs blir allt obetydligare men kunskapstillväxten ger ändå en stark produktionstillväxt.

  Starkt argument för medborgarränta är att världen vi lever i och den samlade kunskapen bör ses som ett världsarv. – Men jag hittar också tungt vägande invändningar.

  Gilla

 24. Högermannen skriver:

  Jag tror inte det här inlägget kommer publiceras eftersom det är för kontroversiellt. Problemet är mycket enkelt. Utan att gå djupare in på bakgrunden införde i stort sett hela västvärlden ett vänsterliberal system 1945. I princip skulle människor, varor och kapital röra sig fritt över gränserna. Vidare infördes progressiva ideal som feminism, progressiv pedagogik, internationalism, en massiv välfärdsstat, anti-nationalism, hbtq, anti-rasism, massutbildning, mångkulturalism osv. Det var få som klagade. Varför skulle människor klaga när de fick det ekonomiskt bättre?

  Från 1970-talet så bestämmer sig västvärlden att automatisera bort jobb och om inte det går skeppa ut de jobb som finns till andra och tredje världen. Produktionen ökar men det gör inte lönerna för 2/3 av befolkningen. Staten ser till att massutbilda människor. Först genom att skickades alla ungarna till gymnasiet. Det fungerade fram till 1990-talet. Sedan beslutade sig staten att skicka alla ungarna till universitet.

  Hur har det gått? Tja, du kan ta ekonomen som exempel. En 1/3 av dem får jobb som ekonomer, 1/3 av gör samma jobb som en gymnasieekonom en gång utförde och 1/3 är underanställda eller arbetslösa. Vad blir konsekvensen? Unga människor skuldsätter sig för livet till ingen nytta. Vidare skjuts deltagandet i arbetskraften upp och en del kommer aldrig och blir brutna människor.

  Det kanske mest vansinniga är att detta motverkar klassresor när man låter vem som helst läsa högre utbildningar. Värdet på en examen har kraftigt minskat. Vad är värdet på en gymnasieutbildning idag? I bästa fall får du ett jobb i en matvarubutik – alltså det jobbet du hade under somrarna när du gick på gymnasiet. I USA är i alla fall en del av professorerna i alla fall ärliga. I princip går du bara på College för att få ett kontaktnät, sporta och festa. Du måste ändå ha kontakter för att få ett vettigt jobb efter examen. Är det då någon som undrar varför den amerikanska och arbetarklassen inte får ett jobb efter examen så vet ni det nu.

  Utöver detta har vi naturligtvis massinvandringen (jag ber om ursäkt för det SD-anstrukna ordet men skall det annars kallas?). I princip tar Sverige (och västvärlden) emot tredje världens befolkningsöverskott. De är inte bara sämre utbildade än oss. De har inte de sociala koderna eller kulturella koderna. Vidare har det inget kontaktnät. Deras arbetskraft, kompetens och kunskaper är i stort sett inte efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden och politikerna tänker som sagt inte massanställa människor i staten av det enkla skälet att Sverige faktiskt inte har råd men den typen av politik längre efter 75 år av slösande, misskötsel och felinvesteringar. Vidare kommer de här invandrarna från mycket främmande kulturer. Assimilering på strukturell nivå fungerar inte. Dels eftersom vi inte kan sätta dem i lämpliga arbeten, dels för att de är många, dels för att de är för olika oss och dels för att vår nuvarande policy (sedan 1975) är mångkulturalism – dvs. staten uppmuntrar dem att hålla sig till sitt.

  Det blir dock värre. De utgör ett nu inhemskt befolkningsöverskott som vi inte kan sätta i arbetet. De medför sociala, ekonomiska och demografiska kostnader tränger ut våra fattiga, vår arbetarklass, lägre medelklass och sedan tio år tillbaka även delar av den övre medelklassen. Som det ser ut nu handlar det om unga vuxna (1980-talister och framåt) så få bryr sig. Tydligen är det så att den svenska mannen och kvinnan inte gifter sig längre om han inte har ett högavlönat jobb. Utbildning spelar ingen roll längre (på grund av massutbildningen). Det springer runt en massa ensamma svenska män i Sverige. Visst, de isolerar sig, tar till flaskan och dör i ensamhet. Olyckligt, fruktansvärt och onödigt men vad händer då med de här invandrarmännen från tredje världen? De är redan justerat för social klass mer kriminella än etniska svenskar. Det kommer att ta hus i helvete när här unga invandrarmännen inser att de inte kan göra klassresor i Sverige och där med inser att de inte kan få tillgång till kvinnor vare sig från det egna hemlandet eller i Sverige. En del kommer att bli islamister men många av dem kommer att bli brutala kriminella. Sedan kommer det gå att ut över övriga samhället. Det räcker ju med att titta på Danderyd som nu blivit föremål för en lång serie av villa inbrott. Vidare har vid våldsvågen av skjutningar, misshandel, överfallsvåldtäkter och grov kriminalitet.

  Runt om i västvärlden ser man till att lösa de här problemen även om det går trögt. I Sverige däremot gör politikerna ingenting för att mildra deras febriga drömmar om en värld utan gränser. Nu har etablissemangspartierna fått än mer vatten på sin kvarn eftersom vi (jag medskyldig) gav dem 82.5 procent. Nej, det är dags att tänka på refrängen och flytta till Australien där vansinnet inte är lika märkbart än.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   De starkaste bastionerna finns i Asien där rasismen har härskat i flera tusen år. Rasismen blir i det fallet skyddet mot det vansinne som utbrett sig i Europa.

   Australien och Nya Zealand har på senare tid visat att de tänker på samma sätt som Kanada och Europa och är på väg ner i samma träsk.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.