Svenskarna och deras åsikter #8

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet ställde DGS med hjälp av Sentio frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Här redovisas, något efter valet, den sista undersökningen. Jag som redovisar dessa undersökningar heter Anders Leion och är skribent på Det Goda Samhället.

Den undersökning som nu redovisas, den åttonde i serien, återger väljarnas inställning till påståendet Anser du att ordet värdegrund är nödvändigt för att rätt styra våra liv eller anser du att det är ett luddigt ord, avsett att dölja motsättningar och andra svårigheter i livet? (I diagrammen är frågan förkortad).

Här nedan i diagrammet återges resultaten för alla, könen och olika åldrar. Fler män anser detta vara ett luddigt ord än de som anser det vara nödvändigt. Bland kvinnorna är resultatet motsatt. Ju äldre åldersgruppen är, dess större andel anser att ordet är onödigt. En, kanske något lättsinnig tolkning, är att se de yngre som mer väluppfostrade och de äldre som mer självständiga.

Svaren uppdelade på de politiska partiernas sympatisörer är mycket avslöjande.

För att använda denna fråga som ett lackmustest på partiernas värderingar kan man skapa ett nettovärde genom att från andelen som säger ”ett ord avsett att dölja motsättningar” dra andelen som anser att ordet är ”nödvändigt”. Vi får då följande lilla tabell:

Vem hade trott att vi skulle få denna gruppering? L som ohotad bärare av värdegrundens guldmedalj – och centern bredvid de skeptiska? (Kd och S ligger alldeles intill Mp med -12 och – 8,43). L är det mest extrema av de ”idealistiska” partierna i riksdagen. Är alltså L i själva verket lika orealistiskt som de? Och det C som i debatter och beslut framstår som en av de andra tre idealistpartierna ligger här så pass nära realisterna!

Kanske skulle tillvaron i riksdagen bli enklare om partierna närmade sig sina själsfränder istället för att låsas av sin historia?