Svenskarna och deras åsikter #8

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet ställde DGS med hjälp av Sentio frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Här redovisas, något efter valet, den sista undersökningen. Jag som redovisar dessa undersökningar heter Anders Leion och är skribent på Det Goda Samhället.

Den undersökning som nu redovisas, den åttonde i serien, återger väljarnas inställning till påståendet Anser du att ordet värdegrund är nödvändigt för att rätt styra våra liv eller anser du att det är ett luddigt ord, avsett att dölja motsättningar och andra svårigheter i livet? (I diagrammen är frågan förkortad).

Här nedan i diagrammet återges resultaten för alla, könen och olika åldrar. Fler män anser detta vara ett luddigt ord än de som anser det vara nödvändigt. Bland kvinnorna är resultatet motsatt. Ju äldre åldersgruppen är, dess större andel anser att ordet är onödigt. En, kanske något lättsinnig tolkning, är att se de yngre som mer väluppfostrade och de äldre som mer självständiga.

Svaren uppdelade på de politiska partiernas sympatisörer är mycket avslöjande.

Läs mer

Svenskarna och deras åsikter #5: Ökar eller minskar det grova våldet?

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Skicka dina förslag till frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande till mig, Anders Leion. Adressen är andersleion@gmail.com.

Den undersökning som nu redovisas, den femte i serien, återger väljarnas inställning utifrån frågan: Tror du att det grova våldet – rån, våldtäkter, skjutningar och annat, under nästa regering kommer att öka, minska eller vara på ungefär dagens nivå? (Detta var den fråga som respondenterna fick svara på. I diagrammen är den förkortad).

En av tre tror att det grova våldet kommer att öka medan hälften så många, en av sex tror att det skall minska. Flest, nästan fyra av tio, tror att det kommer att vara på ungefär oförändrad nivå.

Läs mer

Svenskarna och deras åsikter #4

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Skicka dina förslag till frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande till mig, Anders Leion. Adressen är andersleion@gmail.com.

Den undersökning som nu redovisas, den fjärde i serien, återger väljarnas inställning utifrån frågan Tror du att invandringspolitiken blir mer restriktiv efter valet eller tror du inte det?

Läs mer

Svenskarna och deras åsikter #2

Anders Leion

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Jag, Anders Leion, som håller i detta vill gärna ha förslag på frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande. Men i och med att du skickar in ditt förslag tar jag mig friheten att redigera den. Adressen är andersleion@gmail.com.

Att ställa frågor som inte vilseleder är svårt. Det tycker jag efter att ha gjort det i drygt 20 år för Sifo. Här nedan resultatet från den andra frågan:

Oavsett hur du själv tänker rösta: Vilket parti kommer att bli störst i höstens val, tror du?Skärmbild (47)

Socialdemokraterna 33,6%
Sverigedemokraterna 21%
Moderaterna 15,2%

Som man kan vänta sig får de tre partierna S, SD och M flest röster. De konkurrerar sinsemellan och några andra konkurrenter finns inte i sikte. Vad tror då deras respektive anhängare? Mest optimistiska är socialdemokraterna. Hela 83 procent av dem tror att deras parti skall bli störst. Därnäst kommer SDs anhängare. Av dem tror 73 procent att deras parti skall bli det största.

Betydligt mindre förhoppningsfulls är moderaterna. Knappt sex av tio, eller 57 procent, tror på det egna partiet. Det socialdemokratiska partiet stolta historia fyller tydligen fortfarande sympatisörernas medvetande. De med högst utbildning håller i betydligt mindre utsträckning – 16,9 procent – Sd som vinnare än de med lägre utbildning. För de andra två är utbildningsgruppernas sympatier jämnt fördelade. Också inkomstgruppernas sympatier är jämnt fördelade inom de tre partiernas anhängare, med undantag att de med lägst inkomst vilka, som förväntat, i mindre utsträckning håller på M. De geografiska skillnaderna är större och avspeglar ett äldre, mer traditionellt röstande åtminstone vad beträffar de äldre partierna. I Gävleborgs län t.ex. får S – 41,9 % och M – 9,6 %. SD får 19,3 i detta län.

Sammanfattningsvis ser vi pessimistiska moderater och historietyngda socialdemokrater.

Undersökningen gjordes mellan den adertonde och den tjugoandra maj 2018. Utifrån en panel utvaldes 1014 personer, representativa med avseende på kön, ålder och region.

Här kan du läsa Svenskarnas och deras åsikter #1: ”Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det?”

Svenskarna och deras åsikter #1

Anders frågar – folket svarar

Fram till valet kommer DGS med hjälp av Sentio att ställa frågor till allmänheten, för att återge deras åsikter om aktuella frågor. Jag, Anders Leion, som håller i detta vill gärna ha förslag på frågor – inte bara aktuella utan också gärna spetsiga och provocerande. Men i och med att du skickar in ditt förslag tar jag mig friheten att redigera den. Adressen är andersleion@gmail.com. Att ställa frågor som inte vilseleder är svårt. Det tycker jag efter att ha gjort det i drygt 20 år för Sifo. Här nedan resultatet från den första frågan:

Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det?

Diagram Sjukvårdsförtroende Har du förtroende för att sjukvården skall ge dig bra vård om du blir allvarligt sjuk, eller har du inte det?

Klicka på bilden för att se den större

Undersökningen gjordes av Sentio mellan den fjärde och den sjunde maj i år. Den omfattar 1010 svarande, dragna från en panel med deltagare som är 18-80 år, representativa beträffande ålder, kön och region.

 

Sjukvården debatteras ständigt i den politiska debatten, och även om just nu invandringsfrågorna röner ännu mer uppmärksamhet är sjukvården fortfarande ett mycket aktuellt ämne. Frågorna är dessutom kopplade till varandra på så sätt att varje miljard som går till det ena ändamålet minskar möjligheterna att satsa på det andra ändamålet med lika mycket. Mot denna bakgrund är vår undersöknings främsta, och något förvånande resultat att så stor andel av befolkningen fortfarande är mycket eller ganska nöjd med sjukvården. Detta omdöme uttalas dessutom utifrån ett rent personligt perspektiv – har du förtroende för att du skall få en god vård om du blir allvarligt sjuk?
Det är ingen stor skillnad mellan könen och inte heller mellan olika åldrar, även om de äldsta – också förvånande – är mest nöjda.
Striden om förlossningsvården i Västernorrland har gett avtryck. En större andel om de svarande är mer negativ där.
En annan grupp som utmärker sig för att vara mer missnöjda är Sverigedemokrater. Förmodligen en återspegling av deras allmänna missnöje med det nuvarande samhället och dess inriktning.