Om politikerväldets födelse och framtid

Patrik Engellau

År 1909 beslöts att inkomstspärrarna till andrakammarvalet skulle tas bort så att alla män fick rösträtt. Vid andrakammarvalet år 1921 hade även kvinnorna fått rösträtt. Den plan, där kampen om det ekonomiska överskottet utspelades, var därmed helt förändrad.

Tidigare hade kampen stått, ungefär som Marx beskrev det, mellan arbetarna och arbetsgivarna. En krona mer i lön betydde en krona mindre för kapitalisten och vice versa. Staten, som kontrollerades av kapitalisterna, hade inga större egna anspråk. Skatterna hölls låga.

Med den allmänna rösträttens införande var de valda ombuden inte längre representanter för de rika, utan för hela valmanskåren eller i varje fall för de grupper som stött varje enskilt ombud. Därmed ändrades principerna för överskottets fördelning. De personer som styrde staten – och som i ökande utsträckning kom att kallas politiker – behövde inte längre ta någon särskild hänsyn till de rika eftersom dessa var alltför få för att ha något avgörande inflytande vid valen.

År 1910, bara ett år efter det att inkomstspärrarna vid andrakammarvalet tagits bort, beslöt Sveriges riksdag att införa en progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt. ”Rösträttsreformen 1909 var en förutsättning för en total nydaning av skattesystemet”, skriver Skatteverket på sin hemsida.

Att riksdag och regering genom rösträttsreformerna blev oberoende av de rika och därmed kunde börja beskatta dem syns tydligt i skatteskalorna. I nedanstående diagram redovisas marginalskattesatserna i olika inkomstskikt under olika år (Institutet för Näringslivsforskning, Working papers 2013, The Evolution of Swedish Labor Income Taxation in a 150-year Perspective).

Ett antal klara observationer kan göras. Den första är att marginalskattehöjningarna alltså satte igång så fort den allmänna rösträtten var införd; när kvinnorna sedermera fick rösträtt tog den högsta marginalskattesatsen ett rejält skutt uppåt från strax över tio procent till 30 procent. Den andra observationen är att skattehöjningarna i huvudsak drabbade de rika fram till strax före andra världskriget. Den tredje är att utvecklingskurvan tycks opåverkad av vilka partier som satt i regeringen, dock att skattehöjningarna för låg- och medelinkomsttagare tog fart först efter det socialdemokratiska makttillträdet 1932. En fjärde observation, som inte framgår av diagrammet, är att Sverige som vanligt inte var ensamt. Även andra länder, till exempel Storbritannien, hade motsvarande marginalskatter vilket exempelvis föranledde den kände artisten Mick Jagger att 1971 lämna sitt hemland som skatteflykting.

Vid mitten av 1970-talet hade marginalskatterna som synes nått extrema nivåer. I särskilda fall kunde marginalskatten överstiga 100 procent. Folk tyckte lite till mans att det hade gått för långt. I mars 1976 publicerade sagoberätterskan Astrid Lindgren Sagan om Pomperipossa i Monismanien som handlar just om en sagoberätterska som inte får ett öre kvar efter skatt trots goda inkomster. Vid riksdagsvalet samma höst bröts det socialdemokratiska regeringsinnehavet för första gången på nästan ett halvt sekel, åtminstone delvis på grund av Astrid Lindgrens insats. Den nya borgerliga regeringen sänkte marginalskatterna och senare socialdemokratiska regeringar fortsatte på den vägen. Socialdemokraterna insåg att de trampat på alltför ömma tår och kom aldrig igen med några försök till återställare.

Vad jag undrar över är om politikerväldet framöver ska våga återkomma med försök till skattehöjningar. Det kommer att behövas mer skattepengar framöver för att betala för migrationens konsekvenser (och allt det andra som politikerväldet stökat till för Sverige). Skattetrycket ligger kanske tio BNP-procent lägre idag än det gjorde när Astrid Lindgren röt till. Vad kostar migrationsprojektet? Kanske fem BNP-procent idag och troligen mer i morgon. Sverige har rejäl skattehöjningspotential innan vi kommer tillbaka till 1970-talet som vi ändå uthärdade. Kommer några politiker att våga sig på sådana skattehöjningar?

Skattehöjningar är, såframt skattebetalarna accepterar dem, den lätta lösningen på alla problem för politiker. De dränker problemen i pengar i hopp om att problemen tillfälligt inte ska synas. Skattehöjningar är politikernas metod att slippa ta saker på allvar. Men kommer den nettoskattebetalande medelklassen att gå med på något sådant? Sanningens minut väntar.

Det vore väldigt, väldigt oförsiktigt av den nettoskattebetalande medelklassen att inte bry sig.

För samtliga politiker är skattehöjningar mer behagliga än att behöva kavla upp ärmarna och ta itu med nationens problem. Se på EU. När Storbritannien lämnar unionen minskar intäkterna. EU:s första impuls är att höja avgifterna för kvarvarande medlemmar i stället för att skära i kostnaderna.

107 reaktioner på ”Om politikerväldets födelse och framtid

   • Lars skriver:

    https://sv.wikipedia.org/wiki/Lafferkurvan

    Ett pedagogiskt begrepp för att illustrera en hypotes om samband mellan beskattning och incitament till arbetsinsatser som beskriver en logik, men inte ett empiriskt samband. Empiriskt finns den inte. Pedagogiken kapades av Republikaner i USA med Reagan och i Sverige av de borgerliga och Timbro.

    Logiskt finns naturligtvis ett slags samband, men hur starka de är och hur det slår i olika miljöer och samhällen är inte entydigt.

    Mycket av nationalekonomins modeller är logiskt-analytiska modeller där man gör olika antaganden för att kunna hantera modellen matematiskt, men de antagandena gör ofta modellen abstrakt utan koppling till samhället.

    Som vanlig dödlig har man nytta av den nationalekonomiska analysen för att strukturera sina tankar och kunna särskilja logiska samband, men kopplingen till verkligheten är ofta skral, särskilt på Micro teorins område där man diskuterar den rationella, nyttomaximerande individen och bygger konstruktioner som Lafferkurvan. Macro, som rör sig med aggregerade förhållanden entiteter som bytesbalanser, utbud-efterfrågan, budgetbalanser, skattesatser etc är nog mer pålitlig, men begränsad i förmåga förutspå utvecklingen.

    Så Lafferkurvan finns inte! Jag kan rita upp någon annan kurva åt dig om du vill,. Fredrik-kurvan kan vi kalla den. Du får den precis som du vill för att kunna bevisa din bild av världen. Vi kan sälja den till Timbro.

    Gillad av 1 person

   • Strix skriver:

    Visst finns Lafferkurvan men i dagsläget är den inte intressant.
    Vår livsmedelsproduktion av inhemska livsmedel ligger under 50% av behovet. Landsbygden dör långsamt sotdöden. Fiatpengarna förlorar köpkraft snabbare än något annat och vi har över två miljoner människor som knappast kommer att bidraga till något landsöverskott och det värsta är att socialisterna avsiktligt och utan att fråga befolkningen tvingat oss ut i eländet. Det har vi vetat om sedan 1932 men aldrig åtgärdat.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Lafferkurvan är inte empiriskt existerande.

    Socialisterna har inte tvingat fram förändringen utan ett enigt parlament med framförallt en borgerlig, nyliberal åskådning och borgerlig media och debattörer, påhejad av tokvänstern i Mp och V och inom S t.ex. Tro och Solidaritet.

    Ord som ”socialisterna” är en påklistrad etikett och en abstraktion på samma sätt som ”borgerliga” eller ”konservativa”. Man måste se på vad det stått för, vilka beslut man tagit, vilka åsikter man haft och på förmågan att avläsa samhällsförändringar och korrigera kursen. Personligen litar jag inte på S nu, men det är ändå den första regering som signalerar kursbyte. Alldeles försent naturligtvis.

    SD framstår jämfört med många debattörer som hävdar allt är socialisternas fel som ett under av klarsyn och verklighetsförankring. De konstaterar att de betydligt närmre Socialdemokraterna än Annie Lööfs Centerparti, så vart tog Alliansen vägen?

    Att hävda allt i samhället är ”socialisternas” fel är väldigt rumphugget. Förövrigt håller jag helt med i din beskrivning att det är helt andra problem än skattetrycket som är aktuella idag
    och därmed inte sagt att man inte borde se över utgiftssidan hos stat och kommun., vilket borde vara tågordningen när man diskuterar skattetrycket och effektiviteten i offentlig sektor.

    Hur tror man sig ha råd att bygga upp försvaret, ge anständiga pensioner, sjukvård, äldreomsorg, skola, SIDA, bostadsbyggande mm utan att se på vilket dränage av resurser exempelvis invandringen innebär och utan att se på hur verksamhet bedrivs?

    Nu handlar det nog inte så mycket om att individen ska få mer incitament att arbeta och förkovra sig med skattesänkningar utan om att systemen måste fås att fungera.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Existerar en kurva? Ja på ett papper. Existerar en modell? ja om man formulerar den. Existerar sambandet i verkligheten?

    Argumentation mina herrar, argumentation. Slagord från vänster och höger är vi bombarderade med sedan barnsben. Det gör det inte lättare att förstå.

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Lars, det vore intressant att höra ditt resonemang kring detta. Finns den effekt Lasserkurvan indikerar eller inte? Inträffar effekten vid en annan skattenivå än den Laffer visade? Hur höga kan skatter bli? O.s.v.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Praktiskt alla dina kommentarer här bygger på skrönor och obevisade påståenden. I kålsuparvärlden framstår du därför som själva blomkålen. Du talar t.ex. om ”systemet” som om det vore en given enhet medan det i själva verket är samma system som obönhörligen tvingar fram krav på ständigt höjda skatter.

    Lafferkurvan indikerar att det finns en balanspunkt i maktförhållandet mellan det offentliga och individen. Sedan kan man givetvis rubba det genom att ha en mer eller mindre välbeväpnad skara av fogdar.

    ”Socialisterna” är i dessa spalter, som du kanske har märkt, en sammanfattande beteckning på dem som anser att det är samhället som, in dubio, ska fixa till behovstillfredsställandet. För en ”socialist” finns alltså ingen övre gräns för skatteuttaget. För individen finns en sådan gräns. Det är det som Lafferkurvan visar.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Olle Reimers: Laffer kurvan handlar om statistik där man anger inkomst och skatt som oberoende variabler och arbetsvilja som beroende. Det sambandet kan man inte visa, se t.ex. wikipedia artikeln ovan, och därför kan jag inte ange var gränsen för beskattning går, man måste ha med många fler variabler i regressionen (och där klarar man vanligen bara linjär regression). Vad vi däremot vet är att man arbetade för fullt under 70-tal och 80.-tal oavsett inkomstskatten, men personligen tror jag det snedvred incitamenten att göra karriär och förstörde belöningssystemen i företag och det avspeglar sig antagligen nuförtiden i att en generation 40-talister var för korta i rocken, samma personer som röstade borgerligt efter Bildt regimens fiasko. De förstod inte bättre…men ansvariga är de.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Om vi nu diskuterar Lafferkurvan så kan vi analogt etablera en Fredrik kurva för förhållandet mellan bostadspriser och incitament att köpa och incitament att arbeta. Uppenbarligen borde incitamenten att köpa vara noll redan i början av 2000.talet om vi ser på övervärderingen och sedan måste ju rimligen incitamenten att arbeta falla samman som ett korthus pga det meningslösa i att arbeta för att köpa bostad. På 70-talet var däremot incitamenten att köpa bostad mycket högt pga negativ realränta och avdragsmöjligheter. På 80-talet skiftade det. 75 % marginalskatt gjorde det bättre ha egen firma eller stora traktamenten, medan incitamenten köpa bostad blev mindre. Ser vi i efterhand på den numera säkra framtiden under 90-tal och 2000-tal så skulle incitamenten att köpa bostad på 80-talet varit närmast oändligt stora….

    Summa summarum, vi som arbetet länge vet väl att höga marginalskatter gillar vi inte, men hela incitamentsstrukturen är mer komplex än att enbart bero på specifika skattesatser och förhållandet kan nog inte beskrivas med ett polynom.

    Gillad av 1 person

  • Lars skriver:

   Laffer kurvan har haft mycket stor betydelse för retoriken från republikansk håll i USA och från borgerliga, främst moderater, i Sverige. Det handlar om att skattesänkningar får fart på långsiktigt hållbar ökad tillväxt. Självklart påverkar skattetrycket på olika sätt efterfrågan i samhället, incitament hos företag och individer, men hur de olika sambanden i ekonomin ser ut på Macro nivå motsvarar inte nödvändigtvis Micro nivå, den vinkel på Laffer kurvan jag tog upp (vilket vad jag förstår är det kausala sambandet bakom, särskilt inom amerikans utbudsekonomi). Man har naturligtvis på olika sätt försökt leda dessa eventuella samband i bevis och försökt finna olika former av logik för olika modeller bakom Laffer kurvan på Macro nivå. Här i Sverige har man ju mest inriktat retoriken på de personlig incitamentens betydelse t.ex. Rheinfeldt regeringen.

   Så när man säger att sambandet inte är ”omtvistat” så undrar man hur man förstått sambandet och vem som hävdar att det inte är omtvistat.

   Vi har ju gott om länder med finansiell repression genom skatter som vuxit snabbt framförallt Kina. Jag tror man kan skrota Laffer kurvan och betrakta den som retorik, höger propaganda.

   Hur var det egentligen med det reala skattetrycket i Sverige på 1970-tal t.ex. ? En del gick ju tillbaka via bostadssubventioner och till andra genom negativa realräntor på bostadslån. För de senare var ju inte marginalskatten den som skattetabellerna visade.

   Det är nog en uppgift för John Gustavsson att diskutera Laffer i någon artikel tänker jag. Jag gillar personligen inte propaganda och förvridna, till vetenskap förklädda, argument, oavsett om det kommer från höger eller vänster.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Olle Reimers: Jag pratar aldrig om ”systemet” (som var populärt på 70-talet) utan jag pratar om ”systemen” och avser system som det politiskt/mediala, skola, universitet, företag, juridiska system, finansiella system etc. Man kan använda olika modeller och definitioner på system, men de bör ha relevans för att förstå världen omkring oss. Jag använder en praktiskt prövad modell för sociala system, en hierarkisk funktionell beskrivning inom kategorierna teknik, organisation, människa och uppgift.

   Sociala system, anser jag, är hur vi organiserar oss kring uppgifter och har tydliga gränser och strävar hålla samman. De är öppna, men med avgränsat utbyte med omgivningen. Individer utgör också system, biologiska sådana. Med en funktionell analys kan man se individen relaterande till andra system om man skiljer på systemens funktion (bearbetning) och dess fysiska komponenter/deltagare.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Individer och samspel mellan individer i familjer och grupper är naturligtvis mycket komplext och informationsintensivt, men i organiseringen och i de tematiska samspelen utkristalliseras mönster och i stora organisationer avgränsas utbytet efter de uppgifter man har.

    Det handlar inte om att reducera människan, men metoder för att analysera organisationer används kontinuerligt i olika former och med olika beskrivningstekniker.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det finns ju en uppenbar koppling mellan funktioner och organisationsschema, men organisation och processer kan ges olika utformning avseende ingående funktioner och kan vara mer eller mindre fast och formaliserad (som nätverk eller familjer (system begreppet är väletablerat i den psykologiska synen på familjer)).

    Gilla

 1. Bo Svensson skriver:

  Det som lockar fel sort in i politiken, är suget efter makten över skattemedlens godtyckliga spenderande. – Boten på detta problem är att vi tar makten att som individuella skattebetalare fördela våra pengar över skattefinansierade ändamål.

  Det går inte att motsätta sig en sådan reform utan att röja förakt för demokratin.

  Att folk inte orkar engagera sig, är inget problem. – Man låter de engagerades detaljfördelning styra den vidare fördelningen av de oengagerades fördelning över huvudposter.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Denna reform öppnar för att släppa ut produktionen av de skattefinansierade tjänsterna i den friska ekonomin. – Det behövs inte längre några landsting, ämbetsverk eller andra organisationer för politisk styrning, utan styrningen består i deras preferenser och prioriteringar som tjänat pengarna.

   Gilla

   • Christer L skriver:

    Jag har svårt att skilja ditt tänkande från en praktiserande oligarks. Är du oligark?

    Gilla

   • erik2 skriver:

    Precis. Vad tillför stat och kommun idag bortom teknisk infrastruktur? Ta t ex regleringen av crowd funding marknaden. Här uppstod alltså spontant marknader där människor hjälpte varandra i olika projekt. Då träder staten in och reglerar. Varför. Några hade blivit lurade. Och det blir ingen nu? Idag förstör stat och kommun pengar och marknader.

    Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Med den rätt osökta regeländring jag beskriver, blir de folkvaldas kvarstående roll lagstiftarnas. – Men du ville kanske klara dig utan rättsordning också.

    Gilla

   • 5ven55on skriver:

    @BO SVENSSON
    Nej, jag vill inte klara mig utan rättsordning utan tror att den funktionen är väldigt viktig. Det jag borde ha skrivit är kanske att det borde vara lättare att bara avskaffa statens beskattningsrätt (utom för att täcka kostnaden för rättsväsen och försvar, kanske). När det gäller övrigt; varför gå omvägen över att låta staten beskatta dig?

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Din inställning är inte något som leder framåt. – Det är som att vilja borra skutan i sank för att man är missnöjd med konstruktionen, för att sedan försöka bygga en ny plaskande omkring bland vrakspillrorna.

    Gilla

   • 5ven55on skriver:

    @BO SVENSSON
    Jag kan tänka mig att ditt förslag har sina poänger. Det är i alla fall större chans att folket tvingar igenom ditt förslag än att staten avskaffar sig själv. Det kanske kan vara en framkomlig väg.

    I vilket fall skulle jag inte lägga något krut på det i dagsläget. Vi har mer akuta problem med att de fyllt landet med en massa muslimska män. Först när vi slängt ut dem och straffat de skyldiga så blir det aktuellt att åtgärda de systemiska problemen.

    Gilla

 2. villervalle03 skriver:

  Total skatten är avsevärt högre, än den som man betalde på -70 talet. All moms och punktskatter och övrigt som kallas avgifter idag, både i kommun och statlig regi, är rejält högre. Kostnads läget totalt, gjorde att man hade bättre ekonomi då, än nu med samma jobb. För den enskilda människan, är punkten där motivationen att jobba mer, snart nådd. När skatter och avgifter äter upp extra inkomsterna så försvinner motivationen till det. En stor del av befolkningen har skuldsatt sig, för att upprätt hålla sin standard, enbart för att dom haft en för låg netto värde i ekonomin p.g.a. skatter och avgifter och allmän kostnadsläge. Flera jobbar övertid för att få bättre ekonomi., dom drabbas än hårdare av marginalskatt. Jag tror inte man kan höja så mycket mer, utan att inte förlora. Det blir lägre motivation att jobba för staten. Idag får man jobba ca 8 månader enbart åt staten, blir det mer. börjar luften gå ut ur bollen, och skatteintäkterna börjar rasa, kostnaderna för det sociala och omsorgen att öka. Så politikerna kommer att bita i den hand som föder dom, en gång för mycket, och luften pyser ut ur den statliga skattefinansierade verksamheten.

  Gillad av 10 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Skatt efter förmåga är ju en rätt rimlig princip och en intelligent utformning av den skulle vara att man deklarerade sin kompetens mätt i vad man kunde tjäna på en vecka. – Skattesatsen skulle då mätas i antal veckor, – lika för alla, – och allt man tjänade därutöver fick man behålla själv.

   Gilla

  • Anders Svensson skriver:

   Sant. Artikeln tar upp inkomstskatt och glömmer bort alla andra skatter som ökar hela tiden. Bara bilismen betalar in 90 miljarder i skatt varje år och bara 22 miljarder används till vägarna. Vad används resten till?

   Alla klimatet är ett utmärkt sätt att beskatta oss ännu mer. Naiva människor tror att människan styra klimatet och betalar dessa skatter utan att gnälla. Många människor blir miljonärer på denna naivitet.

   Sveriges ekonomi är inte bra. Så länge vi har minusränta eller nära noll är det ingen bra ekonomi. Svenskar privatekonomi är sämre än grekernas.

   Utgifterna för den offentliga sektorn ökar hela tiden. Det finns inget stopp i ökningen. Det finns inte ens något plan för när det inte funkar längre.

   Prognosen för kommunalskatten är en ökning med 5-20 kr per hundralapp inom tio år beroende på i vilken kommun du bor.

   Gillad av 3 personer

 3. Björn G skriver:

  Jo, Svenskarna har lurats att tro, att deras materiella välstånd är en gåva av den Goda Staten.

  Det skrämmande är att allt det som journalisten R. Huntford skrev i ‘The New Totalitarians’, för över fyrtio år sedan, stämmer väl in på dagens Sverige.
  Skillnaden är att han förklarar 1970-talets Sverige som ett resultat av ett långt socialdemokratiskt maktinnehav.

  Det nya är, att idag vet vi att den totalitära ambitionen sträcker sig över partigränserna. Den enda politiska opposition av betydelse kommer från Sverigedemokraterna.

  I Sverige handlar demokrati inte om folkets vilja, utan om värdegrunden. Eftersom Sverigedemokraterna inte delar 7-klöverns värdegrund, så beskylls de för att vara odemokratiska/fascistiska.
  Att de är demokratisk framröstade och att deras partiprogram inte innehåller några odemokratiska principer, är irrelevant.

  Hur har då detta varit möjligt?

  Jo det finns ett nätverk av likasinnade, cirka 300 personer, där alla känner varandra och tillhör den ‘innersta kretsen’.
  De har oåtkomliga privata möten, där den politiska dialogen äger rum.
  Det som gör att detta nätverk fungerar och så totalt kan regera Sverige är ‘samförståndsandan’.

  Därtill har vårt språk manipulerats med nyord och ‘förbjudna’ ord har utsetts, på ett sådant sätt att det har blivit praktiskt taget omöjligt att ge uttryck för en reell opposition, särskilt när det gäller statens eller kollektivets ”goda åsikter”.

  I slutändan har syftet varit detsamma som hos Orwells tankepolis eller Huxleys kontrollanter dvs. att ta kontrollen över tänkandet.

  Det är mycket få idag som är i stånd att höra indoktrineringen, genom den språkliga manipulering, som sker via SVT, SR och PK-media.

  I ordets verkliga bemärkelse har det Svenska folket genomgått en omfattande hjärntvätt!

  Gillad av 15 personer

  • Jvk skriver:

   Det är också mitt intryck, koordineringen är närmast perfekt, det verkar finnas ett nätverk i Stockholm där man bestämmer, sedan finns ett antal ringar på vattnet som sprider överenskommelserna, media, administration och forskare.

   Gillad av 3 personer

   • A skriver:

    Jag måste få stämma in Björn G. Det är en källa. Jag kan känna den. Det är så utstuderat alltihop. Men vi kan se att makt går före ideologi. Därför kan vi förvänta oss att de inte medvetet kommer att köra in i en bergvägg. Men det kanske inte räcker. Misstagen är oerhörda.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

  • Gert B. skriver:

   En liten fundering. Huntfords bok gavs ut 1971. Han måste till största delen beskriva Erlanders regeringstid. Sjuttiotalets utveckling kan förklaras med hjälp av boken. Huntford beskriver sextiotalet.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Det är ju självklart att människor som anser att det är moralisk plikt att riva ner hela det samhälle som byggts upp av våra förfäder sedan Gustav Vasa också anser det vara riktigt att vi ska betala praktiskt taget allt vi tjänar till dem som distribuerar vår godhet.

   Lafferkurvan blir för de ”goda” ett uttryck för den onda konspirationen, som alltså måste bekämpas med alla medel.

   Gilla

 4. svenne skriver:

  ”För samtliga politiker är skattehöjningar mer behagliga än att behöva kavla upp ärmarna och ta itu med nationens problem”.

  Att höja skatterna är ju inte så populärt bland ”vanligt folk” och detta kan även vara riskfyllt för politikernas egen popularitet, särskilt då det är känt vilken utgiftspost som numera – på ett oproportioneligt sätt – dränerar den svenska statskassan.

  Politikerna anser ju att nationens största problem är att vi inte har kunnat skapa en tillräckligt bra tillvaro för dem som har kommit hit som ”nyanlända”, och den utgiftspost i statens och kommunernas budget som skall svara för detta ökar därför från år till år.

  Men politikerna försöker ju balansera detta utan stora skattehöjningar genom att ”kavla upp ärmarna” och ta itu med ”utmaningen” genom att dra in på olika delar av välfärden som t.ex. äldrevården för att skapa utrymme för att förbättra ”de nyanländas”situation. Jag tror att det i slutändan är ekonomin som kommer att vara den tuva som stjälper det invandringspolitiska lasset.

  Gillad av 5 personer

 5. Jan Bengtsson skriver:

  Nog finns det byråkratiskt dökött att skära i nere i Bryssel,
  istället för att höja avgifterna…

  Utan minsta tvekan!

  Skär dessutom i politikerförmånerna)

  Gillad av 5 personer

 6. Göran Fredriksson skriver:

  ”Sverige har rejäl skattehöjningspotential innan vi kommer tillbaka till 1970-talet som vi ändå uthärdade”

  Sanningen är att vi inte uthärdade de konfiskatoriska skatterna, annars hade de inte ändrats. Minns även att skatterna då kombinerades med helt andra möjligheter till skatteavdrag, i de privata deklarationerna för t.ex. räntor, pensionspremier och diverse kostnader som sammantaget gör att en reaktion mot skattenivån kan antas inträffa på en lägre nivå än på 1970-talet.

  Gillad av 3 personer

  • Jvk skriver:

   Man uthärdade men inte mer heller, för att man trodde på att pengarna gick runt och kom tillbaks, nu är svinnet till VIK så stort och invandrarna tar en oproportionerligt stor del av kakan så att fler och fler inser att de aldrig får något tillbaka.

   Gillad av 8 personer

 7. olle holmqvist skriver:

  Tre frågor:
  Det demografiska argumentet har inte hörts på länge ? Beror det på att tillgång på kommande generationer är avklarat ? I så fall, vore det väl rätt att skrota f o m tredje barnbidraget ?

  Gilla

 8. Jan Andersson skriver:

  Många med bra till hög lön har ändå stannat i Sverige därför att det har varit ett tryggt och ordnat samhälle. Det var då det. Nu börjar de flytta ut och de lär inte komma tillbaka förrän kusten är klar, dvs. aldrig.

  Gillad av 11 personer

  • Anders Svensson skriver:

   En anledning till att folk stannar kvar i Sverige är att de inte känner till hur lätt det kan vara att flytta till ett annat land. Många företagare känner inte till hur enkelt det kan vara att flytta företaget till ett annat land. Dessutom verkar inte så många företagare förstå hur pass mycket deras verksamhet kan expandera med en flytt till ett annat land.

   Svenskar med lite vett mellan öronen kommer att försvinna ut över världen. Resten får stanna kvar och böja pannan mot Mecka.

   Gillad av 5 personer

  • Jvk skriver:

   Precis jag tänker på det varje dag, varför skall man låte sina barn växa upp i Sverige? Ett Sverige där det etablissemanget hellre ser Nujen som statsminister än Åkesson.

   Gillad av 5 personer

 9. Håkan skriver:

  Enligt Riksrevisionen skall en konsekvensanalys inkluderande en ekonomisk konsekvens göras av varje lagförslag.
  Enligt Riksrevisionen görs detta aldrig. Det märks!
  Tyckande har ersatt kunskap inom regering, riksdag, myndigheter och många andra områden av samhället.
  Arma, arma land.

  Gillad av 2 personer

 10. Östrahult skriver:

  Intressant med det långa perspektivet. Ska man dra ut trenden så är den ju neråt om man enbart ser till statistiken. Jag tror att det mycket väl kan bli så, att den offentliga sektorns andel av ekonomin kommer att sjunka rejält. Det är det aningslösa politiker bäddar för idag.

  Man är så invaggade i sin egen låtsasvärld. När exempelvis Trump ifrågasatte USAs höga avgifter till FN så hette det att han ”tog FNs pengar”.

  Talar vi om Sverige så tror jag inte det går att framgångsrikt komma tillbaka till sjuttiotalets skattenivåer av bl a följande skäl:

  • Ekonomin var inte utsatt för samma intensiva internationella konkurrens på 70-talet, t ex fanns inte dagens billiga import tillgänglig för gemene man. Idag kan man vara sin egen Clas Olson eller HM.
  • Sedan 70-talet har offentliga avgifter och olika specialskatter ökat oerhört mycket
  • Om det stora antal bidragstagare som importerats ska sättas i arbete måste skatterna på arbete ner, inte upp

  Med andra ord: höjs skatterna i Sverige så kommer skattebasen att krympa och det leder snabbt till ett sammanbrott i de offentliga finanserna. Kanske besannas därmed det som inleder denna text, att vi kommer att få se kraftigt sänkta skatter inom gissningsvis mindre än 10 år.

  Gillad av 1 person

 11. Astrid skriver:

  Mycket är försent. Titanic har redan avseglat mot isberget.
  Psykopater i maktposition leder ofrånkomligen till katastrof. Det vet varje psykolog.
  Vi lever i psykopaternas tid: häpnadsväckande naivitet parad med list och förförelse. Dubbelheten är kännetecknet. Dubbelspel och lurendrejerier som sällan förr. Nyspråk och dimridåer. Gynna och missgynna. Grupp mot grupp…
  Allt går sönder och somliga roffar åt sig och blir kopiöst rika och köper ännu mer makt över massorna.
  ”Makten att förgöra”.

  Gillad av 4 personer

 12. gratiks skriver:

  Blir sossarna kvar vid makten kan vi nog förvänta oss ett återinförande av fastighetsskatten, en säker inkomstkälla för en vidlyftig stat utan koll på läget.
  Är det någon journalist som avkrävt Löfven ett svar på den punkten?

  Gillad av 2 personer

 13. Aha skriver:

  För att klara migrationen ekonomiskt kommer man jobba mycket med följande;
  – skattehöjningar på kommunal nivå i första hand
  – höjda avgifter för vård, parkering och motsvarande
  – utspädning av välfärden i form av längre köer till välfärden men också med sämre service

  Detta kommer att ske samtidigt som nyttiga idioter, företrädesvis kulturjournalister, kommer att skickas fram för att påstå att migrationen fortsatt är bra för Sverige. Utan invandring stannar Sverige etc.

  Den nettoskattebetalande medelklassen kommer att idissla på ytterligare en politisk mandatperiod.

  Gillad av 2 personer

 14. MartinA skriver:

  Här är ett föredrag från senaste Freedomfest. En jämförelse mellan sverige och Schweiz. Samt en genomgång av Schweiz historia. Båda länderna stod med en intakt infrastruktur och industri efter andra världskriget. 1950 var en Schweizerfranc och en krona värda lika mycket. Idag kostar en franc nio kronor. Nettoförmögenhet, inkomster etcetera har förändrats lika dramatiskt. Suveränt föredrag!

  Gillad av 7 personer

  • Jvk skriver:

   Precis, det skall jag titta på även om det gör ont då jag tidigare bodde i Schweiz. Sverige är ett experiment med ymnighetens horn som princip, där skötsamma svenskar som går till jobbet är ymnighetens horn, hur mycket bördor kan man lasta oss med utan att vi sparkar bakut eller ryggen knäcks. Min övertygelse är att massinvandringen är det som knäcker ryggen på svensken, och en knäckt rygg lagar man inte, lastdjuret dör, eller sparkar bakut dessförinnan och sticker. Kvar står VIK och en faslig massa invandrare utan finansiering.

   Gillad av 8 personer

   • A skriver:

    Denna knäckta rygg är jag intresserad av. Blir den bara knäckt och allt annat lika, eller händer nåt mer om klondike tar ned skylten. Incitamentet är ju borta då. Nomader? Men säker är jag inte.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

 15. plq017 skriver:

  En väsentlig skattehöjning är redan införd. I sin nya utformning så finns det inte längre någon allmän pension att tala om i Sverige. För nya generationer som utlovats pension från 68 år och 40 år i arbetslivet, så gäller det under förutsättning att det finns något att ta av.
  Som socialminister Strandhäll sa, finns det inga pengar, så får svenskarna arbeta längre.
  I sju-klövern verkar det finnas en gemensam uppfattning att man kan acceptera någonstans mellan 25.000 och 60.000 invandrare per år, plus tjocka släkten. Dessa kostnader är större än kostnaderna för den allmänna pensionen.
  Kistan kommer att vara tom när det dags att börja betala ut.
  Sedan finns det en andra skattehöjning som har gjorts för att politikerna skall slippa att höja skatterna, bensinskatten. Den höjer sig numera själv genom ett regelverk, som naturligtvis är snårigt.
  Men finessen är att skatteintäkterna ökar automatiskt, helt utan politisk debatt.
  Kanske man kunde göra likadant med momsen. En moms på Pomperipossanivåer (108%) skulle göra Sverige unikt.
  Skulle det ens vara möjligt då att köpa mjölk, bröd och falukorv?
  Nej, det skulle inte vara möjligt, eftersom momsen skulle vara en större del av priset än själva priset. Själva varan måste då ges bort, och vara utan kostnad att tillverka.
  Men det begriper nog inte Strandhäll.

  Gillad av 5 personer

 16. A skriver:

  Intressant PE. Jag funderar just nu på själva demokratin. Det vi efterfrågar och skriver om är ju i huvudsak långsiktighet. För detta blir vi kallade Facister, Nazister och rasister. Jag har börjat tänka att demokrati i nuvarande form, grovt räknat inte kan hantera jobbiga saker i förväg. Endast med kniven mot strupen. Sparkar vi oss trötta på något som omöjligen kan ske? Sannolikt borde det gå att rigga demokratin på ett mycket mera utstuderat vis, för att kompensera dess troligen största brister. Dina grafer PE visar ju också tydligt att de nya förutsättningarna genast styrde om kursen, och systemet börjar jobba i annan riktning. Utan att riktigt kunnat precisera har jag i flera år känt att nån slags demokratirörelse skulle vara en legitim väg framåt. Demokratin behöver riggas för sanning, mer långsiktighet och närhet till väljarna.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   Minst 35 år gammal och minst tio års yrkesverksamhet för att bli riksdagsledamot. 25 år/5 år motsvarande krav för kommunpolitiken.
   Inga statliga bidrag till politiska partier.
   Inga bidrag till media. Avgiftsfria sändningar från riksdagen i radio och TV.
   I tillägg kan jag tänka mig en begränsning på fyra ((?) mandatperioder för att sitta i riksdagen.

   Gillad av 4 personer

 17. Christer H skriver:

  Ryssland har lärt sig den hårda vägen nackdelarna med ett konfiskatoriskt , socialistiskt samhälle. Deras högskattesamhälle kollapsade.

  Idag är skatten platt – 15%. Momsen 18%.

  I Sverige tar det politiska oligarkiska etablissemanget ut nära 50% av BNP i skatter och avgifter. Och pengarna räcker ändå inte. Stat och kommun lånar friskt och smygdevalverar
  valutan. På 4 år har regeringen Löfvén devalverat den svenska kronan med över 20% mot euron.
  Det räcker inte med minusränta för att hålla uppe illusionen av att ekonomin går bra.
  Ekonomin går inte bra. Den hålls uppe av dubbel dos knark, rekordlåga räntor och
  rekorddevalvering.

  Håll i hatten – det kommer bli tufft framöver när jätten Gluff-Gluff ( de politiska oligarker och
  Välfärdssamhället i förening) kräver ytterligare uppoffringar av oss medborgare.

  Ryssarna har lärt sig vad som händer när den förtryckande samhällsöverbyggnaden störtar
  samman.
  Vi svenskar kommer också få lära sig den läxan.

  Dagens styre har passerat ” bäst före” datum och kört in Sverige och svenskarna i samma återvändsgränd som Grekland.

  Gillad av 7 personer

  • Lars skriver:

   Ryssland är en bensinstation med arme! Statsinkomsterna kommer från oljeexporten. Det går inte att jämföra med Sverige.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Det saknar fullständigt betydelse varifrån inkomsterna kommer. Det handlar i stället om dynamiken i samhället. enligt socialisthjärnan emanerar denna dynamik från samhället. För oss andra är det individen som är motorn.

    Gilla

 18. Jvk skriver:

  Det hela är väl enkelt, den ekonomiska aktiviteten faller med ökande skatter, det kanske är bortglömt, men det förstod man tidigare, den nivå vi ligger på nu verkar vara maxnivån av självvalt slaveri man kan lura folk att delta i för närvarande. Låt oss hoppas att de höjer skatterna, det kommer att snabba på kollapsen och göra slut på etablissemanget och sosseriet, för med fallande ekonomisk aktivitet så blir det inte mer pengar, så pengarna räcker ändå inte till fler invandrare så en ytterligare omfördelning från svenskar till invandrare blir nödvändig, vilket verkar nödvändigt för att folk skall vakna. Inte förrän svenskar föder hemma och ålderdomshemmen endast är till för ensamkommande så kommer svensken att inse att han är svindlad.

  Gillad av 7 personer

  • A skriver:

   Exakt JVK, tvärtomet. Man måste tydligen prova allt i realtid innan man kan förkasta det. Alltså ska minareterna upp. Ganska omständigt men tydligen nödvändigt? Sen tycker jag att det brukar vara så att lagom när man förstått hur allt hänger ihop, så ändras reglerna. Så man kan inte vara tvärsäker. Det kan komma en vändning när man minst anar.

   Mvh A

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ergodicitet: Det finns misstag som inte kan göras ogjorda. Om patienten dör finns ingen bot. Man kan inte vilt pröva allt och sedan bestämma sig för vad som var bra och var som var dåligt. Liberalismen är körd redan i sin teori. Den enda möjligheten att veta något om värde är att lära sig av sina föräldrar och andra äldre i gruppen och före kulturen vidare.

    Gillad av 6 personer

   • A skriver:

    Absolut Fredrik, jag förespråkar det inte på något vis. Jag bara försöker vaska fram mer eventuell förståelse. Jag vet precis vad som står på spel men tänker varken vara negativ eller ge upp.

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

  • Jvk skriver:

   För oss på denna sida så är det enkelt att förstå att skatt betyder mindre kreativ ekonomisk aktivitet, vi måste ta ut bultarna i de socialdemokratiska argumenten, de ser allt som en fördelning, istället för det verkliga förhållandet som alla som gjort något av egen maskin vet, att de som är smarta och drivna och motiverade åstadkommer tio gånger mer än en som bara går till jobbet, en majoritet av de sysslor de flesta gör på jobbet skulle kunna göras på en tiondel av tiden, det är detta uppenbara som har gjort USA världsledande och senare Singapore och Hongkong. Socialdemokraterna och vänsterliberaler har i sina teorier stannat på klädfabrikernas tid, med ett antal sömmerskor som sitter och gör samma sak med samma maskiner och rutiner. Socialismen bortser från mänsklig kreativitet och kan därför som bäst stagnera ekonomisk aktivitet.

   All vänsterliberal argumentation har ett antal bultar på nyckeplatser som är helt felaktiga, dras de ut så faller hela bygget, och ursäkter kommer, frågan är ”komplex” eller man saknar ”empati”.

   Trädgårdsarbete är dubbel glädje för ens arbetstid beskattas inte.

   Gillad av 4 personer

 19. Steven Jörsäter skriver:

  Jag förstår inte riktigt ditt diagram. Om man har en hög bruttolön så på varje 100 kr så har arbetsgivaren fått betala 131,42 kr eftersom 31,42 kr går i arbetsgivaravgifter. Vid 55% marginalskatt (i en lågskattekommun!) får man sedan kvar 45 kr av lönen. Resultatet blir 66% marginalskatt dvs. 2/3.

  Arbetsgivaravgiften är genial eftersom den är rätt osynlig och inga avdragsmöjligheter finns [på lönebeskeden finns den dock numera]. I princip skulle inkomstskatterna kunna avskaffas och man bara hade en förhöjd arbetsgivaravgift. Men då skulle nog vitsen försvinna och folk börja upptäcka den på allvar.

  Jag tror inte att man kommer att återgå till höga marginalskatter. Det ger för lite och stimulerar den enorma skatteundvikarindustrin som fanns på 80-talet. Nej, medlet nu är indirekta skatter som uppfinns nästan dagligen och som drabbar alla. Trängselskatter, broavgifter, elskatter, flyttskatter (en höjdare!) , bränsleskatter, koldioxidskatter, flygskatter, miljöavgifter, höjda vägskatter, kemikalieskatter – kreativiteten är stor. Likt trängselskatten börjar de blygsamt för att snabbt höjas, höjas och höjas. Full trängselskatt är nu uppe i ca 2000 kr i månaden och en till kraftig höjning kommer snart. Intressant är att den är en ren jobbskatt eftersom den väsentligen drabbar den som ska till jobbet. I Stockholmsområdet används de nu till att finansiera allt möjligt vilket betyder att avsikten inte är att minska biltrafiken.

  Hela begreppet grön skatteväxling handlar om att inte bara växla utan höja skatterna för alla som vill göra något med sina pengar.

  Momsen, statens verkliga kassako, har lämnats orörd väldigt länge. Denna enorma skatt har medborgarna lydigt funnit sig i. Kanske dags att höja den?

  Gillad av 2 personer

 20. Thomas Gunnarson skriver:

  Hmm.. Det var en grupp män som fick rösträtten sist av alla – kronovraken.
  Och den politiska och sociala inställningen – föraktet för svaghet – står sig även idag.
  Att beskatta den som inte har tillräckligt hög inkomst, utan att inse det socialt och politiskt fördärvliga i det, har ingen ännu inte insett utan man brukar ifrågasätta det genom påståendet att ”så litet är det inte meningen att man skall tjäna”…
  De som tjänar bra bör fundera på vad en hård beskattning av låga inkomster egentligen innebär. En påfyllning av väljare till vänstern, eller till ”högern”?
  Därför att med ett hårt skattetryck på inkomster under ”bidragsnormen” skapas en konflikt mellan ”slavarna” som vi inte sett dess like till tidigare…

  Gillad av 1 person

 21. erik2 skriver:

  Jättebra inlägg. Det här är pudelns kärna i det svenska dilemmat. Höga skatter och långt till de som tar hand om stålarna är en cyankaliumkapsel. Vi har precis börjat tugga på kapseln…

  Gillad av 1 person

 22. erik2 skriver:

  Det finns så många problem med det höga svenska skattetrycket att man knappt vet var man ska börja. Till att börja med så är de som hanterar våra pengar osynliga för oss. Alla budgetposter i detalj likaså. Så lätt det varit att skapa ett system där man har nästan fri tillgång till pengar. Detta drar tvivelsutan till sig personer med narcissistisk dragning. Katastrofalt. Höga skatter är INTE liktydigt med hög välfärd. Det är liktydigt med slöseri, jäv och semikriminalitet.

  Gillad av 1 person

 23. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

  »År 1909 beslöts att inkomstspärrarna till andrakammarvalet skulle tas bort så att alla män fick rösträtt. Vid andrakammarvalet år 1921 hade även kvinnorna fått rösträtt.»
  Känner mig tvingad att i vanlig ordning påpeka att männen inte fick allmän och lika rösträtt på samma villkor som kvinnorna förrän 1922 (och röstade första gången 1924).
  Sluta understödja den feministiska lögnen om att kvinnorna varit diskriminerade ifråga om rösträtt. Fakta är precis tvärtom.

  Gillad av 4 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Det är värre än så. Alla män fick till slut rösträtt i början på 40-talet. Hade man suttit inne så fick man inte rösta innan 40-talet.

   Gilla

 24. O.T. skriver:

  Mats Dagerlind hyser oro för att fler utgivare kan anmälas för hets mot folkgrupp, som endast gäller för minoriteter. Mot värdlandes befolkning är all hets tillåtit, inklusive hot och förföljelse av en postmodern och mångkulturell minoritet. Pensionärer, helst kvinnor är det bästa jaktobjektet av juridikfrontens jägare, för de kan inte springa så fort och är vana att vara ärliga och stå för det de gjort.

  Jag är väl medveten om att många önskar bidrag till sina alster på nätet och att vi som tar del därav inte har råd att skänka till allt och alla. Men att bara sprida detta upprop till vänner, bekanta, på facebook etc så gör Du en stor, aktiv insats.

  Vi måste visa makthavarna att denna förföljelse av dissidenter, som avslöjar sanning inte hör hemma i en demokrati, där multikulturella politiker har lindat in orättvisor och förföljelse i humanitet och medmänsklighet.

  http://word.harrietsblogg.se/

  Gillad av 4 personer

 25. olle holmqvist skriver:

  Från Torshälla kom där en lantis
  körde veck storstadens klantis
  från DÖ till ALLA LIK
  så råmade hans skrik
  men backen var ändå en brantis

  !

  Gillad av 1 person

 26. Christer harling.nu skriver:

  Suveränt bra skrivet Patrik. Bra komplettering med jämförelsen mellan Sverige och Schweiz bland kommentarerna. Bra spår!

  Christer

  Skickat från min iPad

  Gillad av 1 person

 27. kaj jakobsson skriver:

  SVT meddelar: pensionärerna har det bättre
  I dag än när de arbetade . Måste vara århundradets uttalande .Blir det ngn reaktion?
  Näää svensken sover vidare Arma land

  Gilla

 28. H Portell skriver:

  Politikerväldets födelse och framtid är utmärkt rubrik till denna mycket bra artikel. Beträffande politikens diskussioner om skatter och indrivandet av dessa kan man också ” vända på kuttingen” och resonera om prioriteringar i statens utgiftssida. Det finns där flera stora belopp som är totaler av en massa mindre belopp som alla kan diskuteras och arrangeras i för vad som är bra för oss medborgare i Sverige. Det år enkelt att finna stora belopp och snabbt hittar jag bla biståndsmedelsutgiften på 43 miljarder kr jag hittar EU avgiften på ca 36 miljarder kr – osv.
  I skrivande stund lärde jag från SVT Rapport 19.30 att – pensionärerna nu har det mycket bättre än när de arbetade. Denna alternativa nyhet slår säkert rakt i ansiktet på fattigpensionärerna som lär vara ca 300 tusen. Vi som såg inslaget brukar titta på varandra och le – dock inte nu.

  Gilla

  • Dolf (a.k.a. Anders Ericsson) skriver:

   43 miljarder + 36 miljarder, det vill säga på bara dessa två poster 79 miljarder.
   Då skall man ha i åtanke att 1 miljard motsvarar ungefär 100 kronor per medborgare, eller, eftersom det bara är runt 50% som är producerande medborgare, 200 kronor per producent. Så enbart dessa två poster är en utgift på 15800 kronor per arbetande person och år.

   Gilla

 29. Lennart Bengtsson skriver:

  Den franske anarkisten Proudhon hade som ett av sina slagord att ”egendom är stöld”- Även om jag som ung gymnasist hade en viss svaghet för anarkismen som ett uttryck för den totala friheten så gillade jag aldrig Proudhons ord även om vi hade det ytterst knackigt ekonomiskt när jag växte upp. Men sannolikt var jag totalt hjärntvättat Av Lyckoslanten och den trevliga Spara.

  Däremot kan jag mycket väl ställa upp bakom mottot ”skatt är stöld” för det är nämligen precis vad det är. Jag skulle inte ha något emot att bo i ett land där man helt enkelt betalar för de tjänster som manbehöver. För sjukvård och tandvård mm finns det utmärkta internationella försäkringar som gäller över hela världen. Jag råkar har en sådan och har därför knappast något behov av svensk sjukvård . Allting annat; bilskatt, vägskatt etc är redan inbakade i de avgifter som vi ändå betalar. Nödvändigheter som försvar, polis mm etc fungerar ju ändå inte så jag kan gärna bidraga med avgift för några Securitas vakter i mitt kvarter.

  När nu våra skatter fördelas till mottagare över hela världen till människor som jag inte har den ringaste orsak att underhålla såvida jag inte bestämmer det själv så har systemet helt spårat ur. För de som vill göra detta kan ju betala ur egen kassa. Av vilken grund har dagens politiker tagit sig rätten att stjäla våra besparingar för att dela ut som de behagar dem. Allmosor vill jag faktiskt bestämma över själv! Situationen är ju faktiskt alldeles orimlig.

  Så vitt jag känner till så betalades ingen skatt i Storbritannien för Krimkriget men då var det för ett bestämt ändamål.

  Gilla

  • Anders Åberg skriver:

   Lennart Bengtsson
   ”skatt är stöld” är ett helt idiotiskt uttalande. Skatt är, eller borde iallafall vara, en utgift för det allmänna som dom flesta medborgare är i behov av. Om bara dom rika skulle ha råd med sjukvård, få hjälp av polis, ha sina barn i fungerande skolor osv. så skulle vi ha inbördeskrig.
   Att sedan skattepengar används till att göda välfärdsföretagare, privatskolor, skandalöst höga löner och förmåner till inkompetenta politiker, EU avgift och annat är en annan sak.

   Gilla

 30. Anders Åberg skriver:

  Skatt efter bärkraft har ersatts av högre skatt ju lägre inkomst man har. Alla indirekta skatter slår procentuellt hårdast mot låginkomsttagare. Reell skatt efter bärkraft är väl annars den enda vettiga formen att ta ut skatt på i ett välfärdssamhälle. Dom som producerar alla värden borde naturligtvis också få rimlig tillgång till dom.

  Globaliseringen gör dock denna diskussion ganska meningslös då vi inte längre kan ta ut rimlig skatt på alla multinationella företag. Dom flyttar sina pengar som dom vill och b.la. EU är deras egen skapade lekstuga som garanterar att inget enskilt land kan stoppa deras plundrande. Hade vi kunnat beskatta dom på ett rimligt sätt så hade sannolikt både integration och välfärd fungerat alldeles utmärkt. Inkompetenta politiker då undantagna i den ekvationen.
  Här är själva orsaken till dom problem ni försöker skylla på flyktingar från globalisternas krig.

  Marx formulerade teorin om profitkvotens sjunkande tendens, dvs. mer maskiner mindre vinst per producerad enhet sett över tid. Idag börjar detta bli påtagligt och accelererande.
  Total automatisering i en hel bransch ger ingen vinst alls om inte prisnivån kan upprätthållas med karteller och fusk. Således ingen möjlighet att ta ut skatt från varken ägare eller dom som blivit arbetslösa. Alla arbetslösa lär också få så låg köpkraft så det blir meningslöst även ur den synvinkeln att upprätthålla produktion.
  Dom möjliga ekonomiska och sociala effekterna av det snabbt accelererande teknikskiftet vi ser mitt framför näsan nu får en att tappa andan och ingen verkar ens bry sig om det.
  Stora överraskningar på ingång här! När dom kommer vet vi inte, men antagligen fortare än vi tror.

  Gilla

  • Jvk skriver:

   Är detta autogenererat, en motor tar fakta och inverterar och skriver meningar. Redan första meningen är ju fel, såg du grafen ovan, de sista 30 åren så har skatten varit konstant för höginkomsttagare och fallande för låginkomsttagarna. Bestrider du redan detta faktum så får du väl lägga fram något bevis. Gudars vad det är tråkigt med vänstern, vi andra är inte intresserade bara av vad ni tror och tycker och tillber, vi använder argument och fakta och rationell analys.

   Gilla

 31. Karl Oskar skriver:

  Mycket bra Patrik!

  En tanke slår mig.
  Trots att skatterna utvecklats som du beskriver så behåller vänstern samma retorik som man använt sen början 1900-talet.
  Skatterna måste höjas, låter det.
  Och särskilt för de ‘rika’.

  Exakt samma fenomen gäller förövrigt jämställdhet mellan kvinnor och män.
  Trots att Sverige sannolikt utvecklats till det mest jämställda landet i världen fortsätter vänstern mässa på som om jämställdheten ligger kvar på 18/1900-talsnivå.

  Tack för lysande framställning!

  Gilla

 32. Glen Lester skriver:

  Som anekdot i sammanhanget kan ju tilläggas att katoliker inte fick rösträtt, till andra kammaren fötrrän 1950. Det är tydligt att det svenska medvetandet har större agg till katoliker än till både judar och muslimer. Muslimer var ju förstås ganska fåtaliga på våra breddgrader, åtminstone av den lättkränkta och krävande sorten, så de utgjorde sannolikt inte ett så stort problem så att det var nödvändigt att lagstifta om dem. Så var ju inte fallet med judar , katoliker och allehanda kalvinister och annat som inte tillhörde den enda sanna lutheranska tron, tolkad av den svenska staten , detvillsäga kunngarna, för att hålla befolkningen i en herrans förmaning.

  Till första kammaren, alltså där rösträtten berodde på förmögenhet, fick judarna rösträtt 1893. Efter mången protest, blandannat från Vatikanen, så fick även katolikerna rösträtt i första kammaren år 1896. Om de var förmögna nog, vill säga.

  Detta måste ses som belysande då det skedde under ett uppbyggnadsskede av den moderna, men numera politiskt perverterade svenska välfärdstaten. Den svenska välfärdsstaten kunde bara fungera på grundval av fundamentala lutherska statligt betingade, i djupet av folksjälen förankrade, värderingar. Bismarcks grundidé om välfärdsstaten grundades på mycket mer liberala värderingar än det svenska, därav skillnaderna i effektiviteterna i det tyska och det svenska väfärdssystemet. För Bismarck stod staten för lagstiftningen och företagen lydde, inte för mycket dyrbart byråkratistkt kludd.

  Gilla

 33. Karl Oskar skriver:

  Själva essensen i din framställning Patrik, så som jag förstår det, är:

  Egennyttan råder!

  Är att betrakta som en direkt naturlag.

  Tack igen!

  Gilla

  • Anders Åberg skriver:

   Karl Oskar
   Egennyttan är ingen naturlag. Samarbetet är människans mest påfallande naturlag.
   Egennyttan fick övertaget efter jordbruket för 10 000 år sedan, dom övriga kanske 300 000 år som vår art har funnits verkar ha präglats mest av samarbete och gruppsammanhållning.
   Således verkar evolutionen ha gjort oss till den samarbetande primaten och den här sista perioden av egennytta är sannolikt av övergående natur. Om vi överlever den vill säga.

   Datorerna kommer nog att rädda oss ur egennyttan, då dom har potential att göra all tillverkning gratis och därmed klassuppdelning onödig.

   Gilla

 34. Christoffer Nyström skriver:

  Hur definierar du medelklass, inkomst? I tidigare inlägg definierar du dig som medelklass men från min synvilkel ser du ut att vara överklass. Jag är inte så insatt i klasskillnader så jag skulle vilja få detta förklarat, vet att jag tillhör arbetarklassen.

  Gilla

Lämna ett svar till Hans Högqvist Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.