Ett mycket speciellt projekt

Patrik Engellau

Vad är det för skillnad på svensk sjukvårdspolitik och det sovjetiska rymdprogrammet? Båda är (eller, i det sovjetiska fallet, var) visserligen statliga, men sjukvårdspolitiken byggde på en stabil grund av kompetens som fanns i det civila samhället medan rymdprogrammet skapades av sovjetstaten ur ingenting (ingenjörer fanns förstås och en del kunskaper hade man kanske spionerat sig till i andra länder).

Jag tror att nästan allt som den svenska välfärdsstaten ägnar sig åt har vuxit från en kärna i det civila samhället eller i företagens värld. Utbildning har folk hållit på med i tusentals år, sjukkassor uppstod spontant över hela Sverige på 1800-talet, fina vägar byggdes redan i romarriket och så vidare.

Men det finns ett statligt projekt som i detta avseende påminner mer om det sovjetiska rymdprogrammet än den svenska sjukvårdspolitiken och det är den svenska invandringspolitiken. Den skapades ab ovo. Det är klart att migration funnits i alla tider, men inte i form av ett minutiöst planerat statligt projekt.

Minutiöst planerat? Skulle den förvirring och de misslyckanden som kännetecknar svensk invandringspolitik vara minutiöst planerade? Ja, faktiskt. Det inser man när man läser regeringens proposition 1975:26 ”om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.”.

Propositionen, som undertecknades av föredraganden Anna-Greta Leijon och statsminister Olof Palme, hade inte tillkommit i en handvändning. Ärendet hade stötts och blötts i ett årtionde eller mer. År 1968 tillsattes så en statlig offentlig utredning, Invandrarutredningen, som presenterade ett antal betänkanden som till slut, efter ett vidlyftigt remissförfarande som verkar ha berört hela det offentliga Sverige, resulterade i sagda proposition.

Bakgrunden, konstateras det i propositionen, är att ”antalet personer som har utvandrat till andra länder för att ta arbete har ökat kraftigt under de senaste decennierna… Den grundläggande orsaken till denna omfattande migration under de senaste årtiondena är skillnaden i ekonomisk utveckling mellan ut- och invandringsländer”. Eftersom skillnaden i ekonomisk utveckling sannolikt inte kommer att försvinna i närtid måste Sverige därför organisera sig för fortsatt och troligen ökad immigration.

Propositionen är generalplanen för hur detta ska gå till. Projektet andas entusiasm. Välfärdsapparaten förbereder sig engagerat och beslutsamt för den kommande tillströmningen. Inte konstigt förresten, det välfärdsindustriella komplexet insåg redan då att det här skulle bli julafton för dess olika avdelningar. En läsare tycker sig stå som inför ett par förväntansfulla föräldrar som planerar tillökningen. Där har vi skötbordet, där ska spjälsängen stå, ska vi inte måla rummet ljusblått?

Det sammanfattande huvudkonceptet är mångkulturalism. Så här summeras det på mest framskjutna plats i propositionen:

Invandrar- och minoritetspolitiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten.

Den multikulturella ansatsen understryks särskilt av det så kallade samverkansmålet för immigrationsprojektet. ”Samverkansmålet innebär att samverkan bör komma till stånd mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen. Målet inbegriper ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska befolkningen. Det förutsätter att de olika minoritetsgrupperna blir — och upplevs som — likvärdiga parter i samhället.”

Samverkansmålet innebär att svenskarna måste påverkas, troligen av staten:

Samverkansmålet syftar även till att genom utbildning och information till den egna befolkningen öka förståelsen för människor av annat ursprung och klarlägga intressegemenskapen mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och befolkningen i allmänhet… Särskilt bör invandringens positiva kulturella effekter uppmärksammas.

Den sista meningen är enligt min uppfattning sensationell. En enig Riksdag fattade alltså beslut år 1975 att staten för svenska folket särskilt ska framhålla hur bra det är med invandring. Den som eventuellt tycker att staten under de senaste 43 åren argumenterat ensidigt i frågan ska således betänka att snedvridningen är påbjuden i lag. Hela det offentliga Sverige tyckte detta var jättebra: de ”övergripande målen för invandrar- och minoritetspolitiken har vunnit mycket stor anslutning bland remissinstanserna”.

Staten avser att reglera det mesta för att projektet ska bli så lyckat som möjligt. Till exempel måste migranterna förses med bostäder vilket eventuellt blir jobbigt för staten. Principen att ”en godtagbar bostad skall var ordnad före inresan, bör därför gälla”.

Språkfrågan måste regleras i detalj. Särskilt viktigt är hemspråket: ”ett barn som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål till en abstrakt nivå och som i skolan konfronteras med undervisning på ett annat språk, utsätts för stora intellektuella och emotionella påfrestningar. Allvarliga störningar i barnets utveckling kan därmed uppstå.” På dagis ”är det viktigt att träningen i hemspråket handhas av särskilt utbildade tvåspråkiga förskollärare”.

”En grundläggande förutsättning för att förslagen om hemspråksundervisning och stödundervisning skall kunna förverkligas är att lärar- och läromedelssituationen förbättras. Samarbete i lärarutbildningsfrågor bör därför ske med invandrarnas ursprungsländer.”

”Inom hälso- och sjukvårdsområdet bör frågan om tvåspråkig personal ägnas ökad uppmärksamhet.” Dessutom behövs tvåspråkiga övervakare inom kriminalvården. Biblioteken måste förses med litteratur på minoritetsspråk.

Man kanske skulle tro att det vore bra med en hälsokontroll vid ankomst, men det behövs inte. Däremot bör ett ”erbjudande om allmän hälsokontroll emellertid ges till alla invandrare, t. ex. i samband med kyrkobokföring eller då vederbörande skrivs in i allmän försäkringskassa”. Ett sådant erbjudande erbjuder emellertid administrativa knivigheter. Riksskatteverket anser att erbjudandet bör komma från allmänna försäkringskassan, men länsstyrelsen i Norrbottens län menar att sociala centralnämnden bör ha det ansvaret.

”Målet bör vara att ge invandrare möjligheter till religiös service enligt det egna samfundets ordning” och därför ska religiösa samfund kunna få statliga bidrag. Ett stort antal etniska organisationer, särskilt om de är rikstäckande, ska också få bidrag.

Kommunerna bör inrätta invandrarbyråer som ska ge standardiserad service så att ”begreppet invandrarbyrå kan få en mera enhetlig innebörd”.

Det är viktigt att invandrare inte kommer hit på falska premisser och därför bör staten ta fram ”lämpligt informationsmaterial” för att ge till redan hitkomna migranter så att dessa lämnar korrekt, statlig information till vänner och bekanta i hemlandet (i stället för att berätta om sina egna erfarenheter, får man förmoda). Invandrartidningen från Statens Invandrarverk är ”ett effektivt informationsmedel” och bör därför få höjda anslag.

Jag fylls av förundran vid läsningen av propositionen. Där finns inte minsta tvekan över projektet, inte minsta aning om att allt kanske inte kommer att gå som en dans. Det finns inga problem annat än då en viss osäkerhet om vilken myndighet som ska framföra erbjudandet om frivillig hälsokontroll. Är det inte konstigt? Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.

Denna sorglösa inställning i propositionen kan inte förklaras på annat sätt, vad jag begriper, än att aktstycket är komponerat av en offentlig organisationsapparat som står och slickar sig om munnen med tanke på de enorma och säkra anslagsökningar som projektet utlovar. Och det blev så. Planeringen var framgångsrik såtillvida som det välfärdsindustriella komplexet under detta nästan halva sekel fått sitt lystmäte av budgettillskott.

129 reaktioner på ”Ett mycket speciellt projekt

 1. Björn G skriver:

  Blunda och tänk på ordet “Solidaritet”. Vilka bilder ser du?

  Ser du en ensamstående mamma som håller på att slita livet ur sig för att både kunna arbeta, betala räkningarna och vara en bra mamma för sina barn?

  Ser du någon av Sveriges 225 000 fattigpensionärer som hankar sig fram under EU:s fattigdomsgräns och aldrig kan unna sig någonting över huvud taget?

  Ser du möjligen några av alla bortglömda psykiskt sjuka som ställdes på gatan och är hänvisade till en spruta depåneuroleptika i rumpan någon gång i månaden sedan mentalsjukhusen stängdes?

  Eller ser du någon av de missbrukare som har varit djupast nere på existensens bottnar och har lyckats resa sig ur förnedringen – men till skillnad från “nyanlända” aldrig kommer att få en egen bostad?

  Faktum är att aprilskämten inte behövs längre i ett Sverige där fullkomligt absurda beslut och nyheter piskar som slagregn, varje dag.
  Jag har hört många säga ”Nu kan det inte bli värre”. Men det kan det – alltid.
  Med migrationsverkets informationsfilm ”Everyday life in Sweden HD” har Sverige passerat ytterligare en gräns för vad som är möjligt.

  Migrationsverket har gjort en 15-minuter lång film på engelska med rubriken ”Everyday life in Sweden HD” som berättar om livet i Sverige för nyanlända flyktingar (filmen finns även på arabiska, dari, tigrinska och amhariska), och den finns på Youtube.

  ”Här i Sverige behöver jag inte tänka på hur jag ska få mat för dagen. Det finns alltid vatten i kranen och mat i butiken”, säger en berättarröst.

  Tänk om våra barn, våra gamla och våra sjuka kunde få det lika bra, kanske dags att göra en film om vad som väntar dem!

  Gillad av 20 personer

  • Erik2 skriver:

   Det här tänker jag på varje dag. Alla skatter som tas in, alla medel som i mina ögon förslösas, allt som går de som behöver förbi. Det är som att föräldrarna i en familj på tio barn börjar ta in ett nytt barn om året. Det barnet får allt nytt. Hela tiden. Alla anpassar sig till det barnet. Och för varje år så glöms ett av familjens etniska barn bort. Till och med knuffas ut ur boet. Och under spott och spe, anklagandes för att vara ogin och missunnsam när barnet bara undrar varför de inte får något från familjen längre. Sverige är oanständigheten personifierad.

   Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Ja herregud. Sverige, landet där folk från andra länder inte arbetar, får allt gratis och har det bra. Svenskarna arbetar tills de stupar och får ingenting gratis.

   Gillad av 4 personer

  • Underdog skriver:

   Ja, vad skall man säga. ”För inte länge sedan levde Mai med 300.000 andra i ett flyktingläger…”. Är det meningen att vi skall vara stolta över att ha hjälpt en och lämnat 299.999 andra åt sitt öde. Finns det ingen kvar som kan tänka i myndighetsssverige?

   Gillad av 7 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Att Palme redan från 1965 engagerade sig starkt, var väl som en förberedelse för att bereda en massa polska judar goda förutsättningar för etablering i Sverige. – Han tänkte nog inte på massinvandring av muslimer.

   Gilla

   • Hovs_hällar skriver:

    BO SVENSSON — Vad Palme eventuellt tänkte är irrelevant.

    Det väsentliga är att den här sortens ideologi ivrigt togs upp av den 68-vänster som just vid den tiden hade en enorm vind i seglen, och som då påbörjade ”den långa marschen genom institutionerna” för att bryta ner samhället i grus och aska för att sedan kunna förverkliga SIN vision:

    Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

    https://sv.wikiquote.org/wiki/Tobias_H%C3%BCbinette

    — Och detta är EXAKT vad PK-sekten hållit på med i flera decennier nu. Och alla som försökt stå dem emot har utnämnts till ”brunråttor” av makthavarnas hejdukar…

    Gillad av 8 personer

   • Bo Svensson skriver:

    Att tornedalingar, samer, judar och arbetskraftsinvandrare från Finland och Italien skulle slippa tvångsassimileras, fanns det säkert betryggande folkligt stöd för. – Uppsåtlig folkblandning för blandandet skull är en helt annan sak och något sådant har inte lagfästs och behöver alltså inte rivas upp.

    PROBLEMET har mera osökta lösningar.

    Gilla

  • Jan Ivarson skriver:

   Vi har ingen arbetskraftsinvandring.
   Vi har arbetslöshetsinvandring.
   Vi har välfärdsinvandring.
   Vi har invandring för utbyte av folk, värdegrund och religion.
   Det Sverige vi känner skall utplånas.
   Sverige skall integreras i den muhammedanska världen med länder som Jordanien som förebild.

   Gillad av 6 personer

 2. solbergaord skriver:

  Det är märkligt hur lite frågan om invandrar- och minoritetspolitiken tycks ha diskuterats i massmedia vid tiden för propositionen 1975:26 ”om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m.m. En snabbtitt i SvD:s arkiv på ”invandring” och ”invandringspolitik” ger få träffar och inga ifrågasättanden.

  Gillad av 2 personer

  • Underdog skriver:

   1975 hade vi i Bergsjön i Göteborg, där jag är uppväxt, mest invandrare i staden. De kom från Finland, Italien, Jugoslavien. Där fanns någon grek, en och annan islänning (efter vulkanutbrottet på Vestmannaöarna) några från USA eller sydamerika men inte så många andra. Jag vet att det inom (S) då fokuserades på att många av arbetskraftsinvandrarna tänkte återvända och därför inte skulle tvingas lära sig svenska. Deras barn borde få hemspråket för att förstå sina föräldrar etc. Jag tror faktiskt inte att någon då förutsåg en massiv invandring från MENA som, i oljekrisens efterbörd, antogs dra ifrån oss ekonomiskt. Sverige var väl naiva, som Löfven sa. Med det sagt är det ju helt åt h-e att inte någon ansvarig förstår skillnaden mellan då och nu.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    När den nya världsordningen var anammad av de ledande politikerna insåg desamma att det skulle ta för lång tid om projektet inte fick lite extra fart. Kvickt igångsattes den ”arabiska våren” med åtföljande kaos och massinvandring soom följd.

    Sverige skulle som vanligt vara bäst i klassen. Belöningen skulle bli lite platser i Säkerhetsråd, Bilderberg och andra inflytelserika grupper.

    Reinfeld och Lööf rapporterar att det fanns gott om plats och saken var biff.

    En hjärntvättad politikerkader ser till att planen genomförs.

    MENA-invasionen var inte avsedd år 1975, men förberedelserna var utmärkta!

    Gilla

 3. svenne skriver:

  ”Jag fylls av förundran vid läsningen av propositionen. Där finns inte minsta tvekan över projektet, inte minsta aning om att allt kanske inte kommer att gå som en dans”.

  Om någon år 1975 hade påpekat att ”propositionen är så verklighetsfrämmande och full av önsketänkande att den är att betrakta som naiv” så hade denna individ säkerligen idiotförklarats.

  Nu – efter mer är fyrtio år – erkänner en del politiker att ”vi” har varit naiva. Vilka ”Vi ?!” när det i själva verket är de själva som har skapat kaoset, medan däremot många ”pursvenskar” och andra tidigt insåg det ohållbara i invandringsprojektet.

  De politiker, och övriga medskyldiga till haveriet, som ännu är i livet, borde känna sig så skamsna att de inte vill se vanligt folk i ansiktet. Det finns ju dokumenterat i både press och riksdagsprotokoll vilka som är skyldiga, och man får väl hoppas att en framtida historieskrivning redovisar vilka dessa idioter var och deras respektive bidrag till landets förstörelse.

  Gillad av 14 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   De sociala kunskapsområdena förstördes och gjordes skadliga redan under den s.k. upplysningen på sjuttonhundratalet. Detta uppmärksammades av bl.a. Edmund Burke och Joseph de Maistre.

   Under renässansen på femtonhundratalet och framför allt barocken på sextonhundratalet hade befrielsen från dogmatiskt religiöst tänkande lett till stora och bestående framgångar för naturvetenskapen. Under upplysningen trodde man att de sociala kunskapsområdena på ett liknande sätt skulle gå samma väg. Men de nya socialkunskapsmetoderna var inte, som naturvetenskapen hade varit, rigorös, utan ersatte bara en väl beprövad och fungerande uppsättning fördomar och skenbart vidskepliga myter med en nu, obeprövad och icke fungerande uppsättning fördomar och verkligen vidskepliga myter.

   Upplysningens idéer, hybris och rationalism, förkroppsligas i liberalismen och socialismen. Rationalitetens i konservatismen.

   Vi behöver nu, och är tack vare sociobiologin och de på evolutionsbiologi baserade nya samhällsvetenskaperna, på väg att få, en renässans inom de sociala kunskapsområdena, så att vi för första gången kan etablera vetenskap på detta område.

   Gillad av 4 personer

   • Benner hur skriver:

    Jag håller med om detta, de sociala vetenskaperna skulle helt enkelt helt tvingas ut från universitet och förpassas dit de hör hemma, till de politiska ungdomsförbunden. Varför skall det ha högskole eller universitetsstatus att få politisk indoktrinering. Vill man höra om genus så får man betala för det själv och gå med något 7-klöver parti.

    Gilla

  • Lejonet i rummet skriver:

   ”Jag fylls av förundran vid läsningen av propositionen. Där finns inte minsta tvekan över projektet, inte minsta aning om att allt kanske inte kommer att gå som en dans”.

   Förslag: Bjud in Fru Anders Leion att skriva en krönika på DGS, i vilken hon redogör för hur hon, Palme och de andra tänkte då det begav sig samt vad hon har för tankar om utfallet och framtiden. Herr Anna-Greta Leijon bör, även om han går som kattdjuret kring het gröt i sina krönikor, kunna förmedla kontakt.

   Gillad av 2 personer

  • 5ven55on skriver:

   ”De politiker, och övriga medskyldiga till haveriet, som ännu är i livet…”

   De ska straffas hårt androm till varnagel. Detta måste eka som ett varnande exempel i många generationer framåt.

   Gillad av 7 personer

  • cmmk10 skriver:

   I ett ”normalt” land skulle naturligtvis en sådan som Bengt Westerberg inte kunna röra sig i offentligheten utan livvaktsskydd.

   Nu är det ju i o f s möjligt att han faktiskt har det? Sahlin m m torde ha det så den delen av SÄPO är definitivt en tillväxtbransch.

   Gillad av 4 personer

 4. ericr45 skriver:

  ”Intressant ” beskrivning.
  OP och A-G L hade tydligen inte en susning om vad de startade. Å andra sidan är nog deras inställning till ”invandrare” just den som rådde då?
  ”Invandrare”, det var en person som kom till (Det förlovade?) landet och gärna ansträngde sig att omgående skaffa jobb och integrera sig i samhället.
  Varken OP eller Alla-Greta hade nog föreställt sig att nåt sånt exotiskt som at analfabetiska araber/muslimer/ne-rer skulle kunna tänka sig att komma hit.
  Det mest exotiska man kunde tänka sig var sydamerikaner?
  Koranen (och dess innehåll) hade de nog bara sett å bild.
  Naiviteten inom Partiet har helt klart bestått, ända sen dess..
  Bristen på konsekvensanalys likaså..

  Gillad av 2 personer

 5. The Dude abides skriver:

  Tack för detta, ännu ett mästerstycke, ännu en vinkel, rymdprogrammet var åtminstone baserat på spioneri och matematik så ryssarna hade ju betydligt mer på fötterna än bara vad våra förbannade socialister till politiker (M här inräknat) hade mage att tänka ut.

  Vilken hybris det ligger i ovanstående, vilket folkförakt! Som jag ser det så är det en helt ny typ av högförräderi där en hel politikerklass begår förräderi mot hela folket. Hur är det möjligt? Jag är nog inte ensam om att tycka detta, för mig har det varit ett smärtsamt uppvaknande att inse att ända sedan 1975, och tankarna började före detta som beskrivs ovan, så har Sverige varit ett land för eliten med ett förakt för folket, och en intrumentell syn på medborgarna som är vidrigare än jag någonsin förstod. Man är uppfostrad i en fullständig lögn och nu skall mina barn och deras barn leva med konsekvenserna. För mig har det varit en resa, men jag har landat i att det verkligen rör sig om ett förräderi och därför om kampen mot detta kan vinnas, borde straffas som ett sådant. Etablissemanget är med rätta rädda och desperata, hade jag varit som dem så hade jag förbjudit nya partier och stängt internet.

  Gillad av 11 personer

  • A skriver:

   Ja TDA, jag tror mig börja förstå Erlanders tal om fördelen med en homogen befolkning som Sverige hade då. De runtomkring honom hade förståss börjat dryfta mångkulturen redan då. Det var en varning på förekommen anledning.. ingen slump att han sa så. Helt ovetenskaplig så ser jag detta som ett verk av Palme. Han behövde det för att ta sig an världen, som den jätte han var. Sitt folk brydde han sig inte skvatt om. Som jag ser det så vände han på hela steken, från en nationalsocialismvariant till internationell socialism. Stalin gjorde tvärt om. Folket har näst intill noll värde för sådana människor.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Har du aning om hur jävliga ni alla var med oss som förstod det redan då? Det är inte svårt att förstås hur Moderata samlingspartiet kunde klappa samman och gå över till motståndarsidan 2003. Det var inte mänskligt möjligt att stå emot decennier av hat och utstuderade elakheter. (Därmed är inget förlåtet. Aldrig mer moderaterna!)

   Gillad av 3 personer

   • Benner hur skriver:

    Jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå det vansinne som är svensk politik, jag trodde de var ungefär som jag bara en smula mer i behov av bekräftelse, inte kunde man ana att de hade mer gemensamt med Stalin och Hitler än med mig.

    Gilla

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Jo, då – visst har man tänkt en hel del i förväg.
  Synd bara att man tänkte fel (i vissa delar i vart fall).

  För att inte sprida ut sig för mycket så betraktar jag bara hemspråksundervisningen och motiven för den. Det kan ju låta tilltalande för den som inte begriper bättre och aldrig själv varit bringad att leva med ett främmande språk.
  Man måste vara sällsynt tappad bakom en vagn om man inte inser att ”hemspråket” är det som används inom familjen i minst en generation och sannolikt två. Även i bekantskapskretsen, eftersom vi är så funtade att vi, åtminstone initialt under en fem-tioårsperiod, söker våra bekantskaper i den krets som har ett likartat ursprung. Det är till och med så att man skaffar sig bekantskaper bland folk man aldrig skulle drömma om att umgås med om urvalet vore större i det land där man råkat hamna.

  Mitt äldsta barn hamnade i en engelskspråkig skola utan att kunna ett enda ord engelska. Något så korkat som hemspråksundervisning hade man inte ens drömt om där vi hamnade.
  Inte en enda gång gnällde hon över att hon inte begrep och att det skulle vara jobbigt.
  Hon är i dag perfekt tvåspråkig.
  Hon är helt på det klara med att det troligen var något galet med Erik XIV´s ärtsoppa och att det var dimmigt i Lützen 16321106.
  Hon vet förmodligen bra mycket mer än jag om kung Mosheshe den förste och Boerkriget.

  Hemspråksundervisningen är inget annat än ett fullständigt bortkastat snällhetspåfund, som inte är till gagn för någon, utom möjligen för den som får sin utkomst därifrån.

  Gillad av 11 personer

  • Britt skriver:

   Håller med Christer Carlstedt
   Lägg ned hemspråksundervisningen och använd resurserna till Sfi eller annat. Finns det något annat land i världen som lägger resurser på detta? Det är väl föräldrarnas sak om de vill att barnen ska behålla sitt språk! Inte svenska statens! Och hur blir det om det kommer invandrare från fler och fler länder?

   Gillad av 2 personer

   • Strix skriver:

    Föraktet och förräderiet mot det svenska folket är uppenbart men varför har det tagit så lång tid att avslöja det.
    Det svenska skattesystemet är den största orsaken till eländet, för hur hade dessa lycksökare med Palme i täten klarat den här utvecklingen utan utplundrade pengar.
    All annan så kallad ”välfärd” är en bisak i sammanhanget!
    För övrigt längtar Ericsson och Löfven efter att få censurera Patrik inom en snar framtid!
    Passa på och njut det fria ordet!

    Gillad av 4 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   MED vill slopa hemspråksundervisningen (nu kallad modersmålsundervisning), AfS vill göra den tillgänglig bara för elever som förväntas återvända till sina hemländer, SD:s linje hittar jag inte i deras skolpolitiska program.

   På 70-80-talet påverkades frågan mest av den stora finska invandrargruppen, som var politiskt viktig särskilt för (s). Många flyttade fram och åter, Finland hade sin lagfästa tvåspråkighet och det nordiska samarbetet var viktigt. Sverigefinnarna kämpade för hemspråksundervisning eller egna förskolor, klasser och skolor. Inte ens de rabiataste hade segregation som slutmål, utan balanserad tvåspråkighet och integration. Kanske en sverigefinsk dubbel identitet, vilket innebär en lång och smärtsam process, delvis en rikedom, delvis en inre klyvnad, som väl alla gränsöverskridare vet.

   Man stödde sig på tidens flerspråkighetsforskning och nya språkteorier, men de många kulturradikala, icke-normativa trenderna gjorde att tolkningarna och tillämpningarna blev starkt ideologiserade och stelnade i rättänkande fållor – oftast enligt evangeliet ”alltings lika värde” = minsta möjliga möda. Sociolingvisterna visade först att alla sociolekter var funktionella och sedan landade det hela i att alla språk och alla former var ”lika bra”, underklassens språk lika väl som rinkebysvenska och andra blandspråk, inga former var längre fel eller sämre. Men när man har löpt linan ut, när normlöshet och individens fria val gäller på alla områden, vad blir då kvar av det gemensamma?

   Gillad av 3 personer

 7. marald12 skriver:

  Mycket bra sammanfattat, otäck läsning, att detta sociala experiment nu 43 år senare får fortgå… vi är många som ser misslyckandet i förda politik. Kaoset ökar lavinartat, men projektet agenda 2030 är snart i mål. Den globala makteliten kommer inte ge sig förrän projektet är klart. Syftet agenda 2030 har jag till stora delar förstått, men sen då? Då kommer ingen att kunna reda ut kaoset. Eller?

  Gillad av 1 person

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Man kan tveklöst konstatera att Sveriges problem relaterade till migrationen på alla sätt är självförvållade. Det visar emellertid på en fundamental brist nämligen hur verkställandet av planer aldrig anpassas till verkligheten eller valideras. Med tanke vad som hänt de senaste åren krävs självklart en lagändring på migrationsområdet som är anpassad till dagens verklighet och inte vad som var fallet för 43 år sedan eller lika långt i tid som till exempel mellan 1905 och 1948 då också en hel del ändrade sig i världen och i Sverige för att sätta det i ett historiskt perspektiv. Det är helt absurt att betrakta lagar och förordningar som ett slags naturlagar som anses gälla för evigt.

  Gillad av 3 personer

  • Benner hur skriver:

   Jag tror återigen att detta beror på att skatten, när den passerar 10-20% eller något ditåt börjar bli så hög så att vilka misstag som helst kan döljas, exempelvis dagens Andersson som säger att finanserna är starka så vi kan satsa 5 miljarder på ensamkommande afghaner och somalier. Man behöver därmed aldrig säga att man hade fel, göra om och göra rätt.

   Gillad av 6 personer

   • Bromma1214 skriver:

    Om landets fattigpensionärer ca 250 000st skulle få 5miljarder i tillskott/år.
    Då kan de gå till tandläkaren, ersätta trasiga glasögon, resa hälsa på barnbarnen etc.
    Men, detta kommer aldrig att ske., Svenskarna tiger o klagar inte. Arma land

    Gillad av 6 personer

 9. Östrahult skriver:

  Det går nog att leta fram en stor mängd liknande tokigheter från dessa dagar. Palme var absolut en stor olycka för Sverige och redan då tyckte jag illa om Palme och Sosse-Sverige. Jag har dock inget minne av att ha blivit upprörd över denna proposition. Förklaringen till detta är sannolikt att Palme hade ännu värre dumheter på gång som kändes mera angelägna att bemöta.

  Visst kan propositionen ses som ett aningslöst och samtidigt illvilligt PK-initiativ men jag tror inga då kunde föreställa sig den anstormning och sammansättningen på denna som landet nu råkat ut för.

  Detta får mera skyllas på en annan osympatisk politiker, Ni vet vem. Med andra ord: de problem som finns nu är orsakade av agerande under de senaste fem åren och där moderater mera än sossar är ansvariga.

  Gillad av 4 personer

  • Underdog skriver:

   Håller med. Det var en annan tid ett annat liv. Det är ändringen av luciabeslutet som är den egentliga roten till våra nuvarande problem. Ansvaret ligger på regeringen Bildt och dem som därefter har begärt öppna hjärtan och gränser.

   Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   ÖSTRAHULT – De senaste fem årens politik har bara varit en logisk konsekvens av den ideologi som härskat i Sverige senan ungefär 1970.
   Enda skillnaden är att vansinnet skruvats upp några snäpp, och blivit omöjligt att dölja.

   Det vore ett misstag att göra någon principiell skillnad mellan Palmes och Reinfeldts politik inom området asylinvandring. I båda fallen handlar det om ett knäfall för mångkulturalismen som överordnad ideologisk princip. En princip som ska genomdrivas oavsett konsekvenserna.

   Precis som Stalins folkmord i Sovjetimperiet — den ideologiska principen är allt, människorna är bara brickor i spelet utan något egentligt värde.

   Gillad av 4 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, det stämmer. Invandringen såg man alltid som korkad och onödig men harmlös i förhållande till det övriga sosseriet. Det var dessutom en fråga som hotade att splittra de icke-socialistiska partierna, eftersom mittenpartierna var för. Enoch Powells öde visar vad som hade hänt med Moderata samlingspartiet om det hade hävdat rätt åsikt i denna fråga på den tiden.

   Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Powell vek aldrig ner sig, men hans karriär stoppades, han förlorade allt eget inflytande och antagligen gjorde hans agerande ont värre i och med att ondskan ”doubled down” och gjorde ännu mer ofog för att jävlas.

    Enoch Powell English Hero! I ett bra partis vestibul står Enoch Powell i evig brons.

    Gillad av 1 person

   • Klimathotet skriver:

    Han fick Parkinsons senare vilket hämmade honom. Det visade sig senare med facit i hand att han hade underskattat utvecklingen. Det blev värre.

    Gilla

 10. Vart tog förnuftet vägen skriver:

  Välvilja och höga ambitionsnivåer parat med ren okunskap och brist på fantasi, har lett oss in i en samhällsutveckling som alltmer kommit att präglas av samhälleliga motsättningar. Även inom de etniskt svenska samhället utvecklas en ökad grad av intern splittring. Som ofta går rakt igenom enskilda familjer. Det som först uppfattades som en styr- och reglerbar positiv utveckling för Sverige, i ett tidigt 60- och 70-tal, glider oss nu ur händerna. Vi har i princip tappat kontrollen över samhällsutvecklingen. Den tar nu egna vägar, med en tämligen ostyrbara dynamik. Jakten på oliktänkande och demoniseringen av de mer tveksamma, består i grunden av ett sista tappert försök att vidmakthålla en illusion av en god och eftersträvansvärd samhällsutveckling. Många av pådrivarna lever fortsatt i en process av förnekelse. Håller fast vid tidigare antaganden. Man är ännu långt ifrån villigt befatta sig med frågor om skuld och ansvar. Hellre förlägger man ansvaret för en sämre samhällsutveckling hos andra. Gärna samlat under beteckningen mörka krafter. Ett slarvigt samlingsbegrepp över allt motstånd. Och på sämre socioekonomiska omständigheter. Som om samhällsexperimentet i sig inte skulle kunnat skapa mer naturliga och sunda motreaktioner. Att all kritik är felaktig eller ogiltig. Även mer relevant sådan.
  Allt medan människors vardag utsätts för alltmer påfrestningar. Som även ökar. Gemene man efterlyser mer sans och besinning. Om än knepigt att formulera. Och så de mer fruktbara diskussionerna, utan låsningar. Och naturligtvis de helt nödvändiga besluten.

  Gillad av 2 personer

 11. Lilla fröken PK skriver:

  Hela invandringsprojektet är ”utopetiskt” ( kungens uttryck). Det är varken önskvärt eller rimligt att förverkliga.
  (Namnet Utopia har bildats av grekiskans οὐ (”inte”) och τόπος (”plats”) och kan förstås som ”icke-plats”, ”oplats”, ”plats som inte finns” eller ”ingenstans”. )

  Gillad av 1 person

 12. Aha skriver:

  1976-76 följde jag politiken och nyheterna ganska så noga. Bl.a. lästes Aftonbladet på daglig basis. Det gällde ju att ha koll på fienden. Jag kan inte påminna mig någon politisk debatt kring propositionen, ej heller att den diskuterades i umgängeskretsen. Minnet kan ju vara felaktigt, eller så var det propositionen som gick igenom utan debatt. Man/vi såg kanske det kommande mångkulturella samhället som exotiskt och pikant.

  Palme hade ju till mångas förtret, inte minst USA, etablerat Sverige som världssamvetet och då var väl välkomnandet av migranter en naturlig del. Samvetet påbjöd att man inte kunde säga nej till behövande som hamnat i kläm på den världspolitiska arenan.

  Mångkulturprojektet blev alltså en naturlig följd av Sveriges engagemang som världssamvete och det är makalöst hur ett helt etablissemang så aningslöst kunde satsa på ett koncept där olikheterna skulle bevaras.
  Någon måste väl ändå ha frågat sig om mångkultur var ett framgångskoncept. Hur såg det för de mångkulturer som redan fanns?
  Tillvägagångssättet belyser hur fundamentalt fel enorma organisationer som länder kan agera. En känslomässig flod bildas och den drar med sig de flesta, omöjlig att stoppa.

  Man tillstyrkte med berått mod en turbulent framtid.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Inramat av Torekovkompromissen och valsegern 1976 kan det inte ha hamnat så högt på högerns prioritetslista. Här gällde det att stryka mittpartierna medhårs så att åtminstone något kunde räddas undan sosseriets ondska och förstörelselusta. Moderaterna var tvingade att rösta för grundlagsändringarna 1974 för att dessa inte skulle innehålla monarkins avskaffande.

   Ur askan i elden.

   Gilla

  • phnordin skriver:

   Man bör sätta in propositionen i sitt tidsperspektiv. Sannolikt påverkades svenskt tänkande av Gunnar Myrdals analyser av USA:s inrikes förhållanden och rasproblematik. Nu gällde det för Sverige att visa att man kunde göra bättre än USA! F.ö. minns jag inte heller att denna proposition föregicks av debatt i medierna i någon nämnvärd omfattning.

   Gilla

 13. Staffan skriver:

  Jag/vi vet . Denna politik kodifierades ytterligare i förarbeten till lagstiftningen vid sekelskiftet. Det är ömsesidig anpassning som gäller, inte anpassning till det svenska samhället. Och detta har stark folklig förankring. SDs andel av partisympatierna är antagligen en rimlig uppskattning av viljan att bevara det svenska samhället. Folk tycker att den svenska modellen, med det den tillför, är tråkig!

  Gillad av 1 person

 14. Aha skriver:

  En kommentar om hemspråksundervisningen.

  ”Ett barn som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål till en abstrakt nivå och som i skolan konfronteras med undervisning på ett annat språk, utsätts för stora intellektuella och emotionella påfrestningar.”

  Istället för att satsa så mycket tid som möjligt på att lära sig det språk (svenskan) som man konfronteras med, beslöt man alltså att även satsa tid på att lära sig hemspråket. Konstig logik. Var finns empiri för att detta har varit effektivt? Tänk på förortssvenskan som är ett frekvent resultat av förortskidsens språkutveckling och som är så exkluderande på arbetsmarknaden. Hade det varit ännu sämre eller bättre utan hemspråksundervisning?
  Hur har andra länder gjort?

  Gillad av 2 personer

 15. Aldabra skriver:

  – Det går ju starkt i svensk ekonomi och vi har ju stora överskott i statsfinanserna, det gör att vi har möjlighet att betala det här men ändå har rejäla marginaler i statskassan, säger Andersson (S) till SVT.

  – Svenskarna jobbar röven av sig och har gått med på att pensionera sig ännu senare, och vi har dessutom sparat så mycket på svenska ungdomar och pensionärer så att vi kan slösa bort pengarna på vårt utopiska projekt och öka antalet våldtäkter ytterligare, säger Andersson (S) till SVT.

  Gillad av 6 personer

 16. Jan Ivarson skriver:

  Ingen politiker har ställt frågan varför det skiljer i välstånd mellan olika länder, i varje fall inte officiellt.
  Det beror på skillnader i religion och värdegrund, som nu införs här.
  Folk får leva som de vill men också ta konsekvenserna. Om de vill utestänga kvinnor från arbetslivet och utbilda män främst i religion, bör de få det, men då får de också leva på den nivå livsstilen medger. De får vända sig till sin Gud med böner om bättre levnadsstandard, inte västländer.

  Gillad av 3 personer

 17. mED skriver:

  Janouch skall visst gå med i MED

  https://samnytt.se/bekraftat-sexbrottslingen-moradi-far-stanna-i-sverige/

  Jag insåg just vad mitt problem med MED är, jag kan ta fel men mitt intryck är att MED befolkas av de som ser många av problemen men samtidigt tror att de har lösningar utan våld. Jag tror istället att det som sker tydligt visar, exempel ovan, att etablissemanget är våra fiender, inte några samtalspartners, och att de lösningar som krävs måste innehålla lika mycket våld som det etablissemanget importerat. Man måste vara hård nog när tidningar och TV fylls med gråtande invandrarbarn som skall utvisas. Jag känner inte denna hårdhet hos MED och tror därför att deras lösningar är dömda att misslyckas. Blir gärna övertygad om motsatsen.

  Gillad av 9 personer

  • Sixten Johansson skriver:

   Den hårdheten finns ännu inte i något parti och kan varken få tillräckligt mandat eller tillräcklig förståelse och acceptans hos befolkningen. Hela problemet är så brett och har så djupa rötter att det måste angripas på många fronter parallellt, tålmodigt och realistiskt. Många små och successiva framgångar på flera fronter har större verkan än en synlig bräsch någonstans. I längden är folkpsykologin det viktigaste, inte det partipolitiska.

   Det är verklighetens piska under åren framöver som kommer att få allt fler att bli psykologiskt vuxna, men det är viktigt att piskandet hela tiden förklaras av oss och inte av de mest skyldiga, för de kommer alltid att försöka kasta skulden på andra.

   Situationen förändras på alla fronter kontinuerligt och under ytan har det trots allt hänt en hel del under det senaste halvåret. I dagsläget tror jag att antalet röster på SD, MED och AfS tillsammans kommer att ha större politisk, medial, folkpsykologisk och ekonomisk tyngd än om SD ensamt skulle få några fler mandat. De tre bildar nu ett virtuellt konservativt block, som redan har gett SD mer råg i ryggen, AfS en plattform i riksdagen och MED flera företrädare med medial genomslagskraft och stora utsikter att locka väljare särskilt på den borgerliga sidan.

   Gillad av 3 personer

   • Benner hur skriver:

    Jo du har rätt förstås, bilder på gråtande barn hade jagat tillbaka all kvinnor till sjuklövern så svaret är väl att de som styr får fortsätta till antalet våldtäkter når 20-30 tusen, då kanske det finns insikt nog att stå emot de gråtande barnen. Synd bara på alla de våldtagna som 7-klövern måste skapa först,

    Det är slående hur vi på dissidentsidan hela tiden håller oss inom ärbarhetens ram, alltmedan de från vänstern, vilket nu innefattar hela etablissemanget, egentligen aldrig haft den begränsningen. De har inge problem alls med ondskan och att döda och mörda eller våldta. Det finns ju tjuvnypslösningar, dolk istället för bredsvärd.

    Gilla

 18. Lars-Olof Svensson skriver:

  Stopp och belägg. Scenen då var väl arbetskraftsinvandring? 1975 hade vi jag kan minnas inga flyktingar annat än de som kom från Chile? Hursomhelst, blåögd som den var så var den i alla fall en plan, som till och med hade passerat riksdagen. Men så har det ju inte varit under 2000-talet. Media har år efter år utan granskning slaviskt återgett Marie Demkers undersökningar om att svenskar är positiva till mer invandring (den ende som tycks ha pekat på felslut i dem är Sanandaji) och sedan blev det som i Hedebyborna, dvs det fick bli som det kunde. Och nu står vi där och vet varken in eller ut. Någon plan finns i alla fall inte.

  Gillad av 1 person

 19. Mikael Steinwall skriver:

  Entusiasmen från 1975 har inte klingat av. I går meddelade Magdalena Andersson att kommunerna får 5 miljarder för hanteringen av ”ensamkommande”. Bara sådär.

  Gillad av 1 person

  • Ulla L skriver:

   Det finns pengar nu att betala av skulden till kommunerna. Så kommunerna får vad staten har utfäst sig att ge, efter lång tid av väntan. Men som vanligt luras politikerna genom att ge sken av att det är fråga om ”nya” miljarder.

   Hur mycket kostar invandringen per år? Per skattebetalare?

   Gillad av 3 personer

 20. phnordin skriver:

  Denna proposition 1975:25 som väglett det politiska Sverige i invandringsfrågor visar på en häpnadsväckande naivitet/idealitet och olustig lättsinnighet. Utopierna har varit ledstjärna och verklighetens folk har nedvärderats. Tack Patrik Engellau för du grävt fram denna text och analyserat densamma.

  Gillad av 1 person

 21. Linden skriver:

  Samtiden skriver: Mannen med tre fruar och 16 barn får inte bo kvar i Nacka efter de två etableringsåren.

  Nu har familjen fått två lägenheter i det lilla samhället Strömsnäsbruk med drygt 2 000 invånare. Den tredje frun är fortfarande skriven i Nacka. Sannolikt är en tredje bostad på väg.

  Myndigheterna ser ut att återigen ha tillmötesgått mannens krav på att varje fru ska ha en närliggande bostad.
  – De har gått helt efter hans behov och ordnar tre boenden till hans tre fruar så att han kan alternera mellan dem och kunna behålla den livsstilen.
  Återigen underlättar man alltså till en familjebildning som inte är tillåten i Sverige.

  Polygamisten kan fortsätta sitt bekväma liv med bankomaten utanför dörrarna.
  Enda skillnaden är att vi smålänningar får stå för fiolerna.

  Samhällsutvecklingen håller på att spåra ur fullständigt.
  Måtte SD få verklig makt efter höstens val. Det är vårt enda hopp.

  Gillad av 8 personer

  • FF skriver:

   4 vuxna och 16 barn, det blir i runda slängar 22 000 för de vuxna och 24 000 för barnen i socialbidrag. Dessutom hela hyran betald för 3 lägenheter, 18 000kr. Dvs 66 000kr i månaden skattefritt, någon som ens tror han kommer att söka ett jobb? Dessutom tillkommer vård, skola, barnbidrag, flerbarnstillägg, retroaktiv föräldrapenning för alla barnen.

   Gillad av 1 person

 22. Leif Lindau skriver:

  1975 hade Sverige positiv erfarenhet av invandring av politiska flyktingar i form av 50 000 balter (mfl ntioner), och mycket större arbetskraftsinvandring av finnar, italienare, jugoslaver. Metoden var minimal statlig inblandning och självklara krav på snabb egen språkinlärning, försörjning och assimilering. Den egna minoritetskulturen vårdades på fritiden utan statlig inblandning.Utan tvekan lyckades politiker, byråkrater och media skapa dagens invandringsproblem ur detta icke-problem för strikt egoistiska syften. Jämför Finland. Samma metod användes för 30 år sedan för elförsörjnngen. Ett fungerande system baserat på kärnkraft och vattenkraft (samma som idag) prackades på helt onödiga pålagor som höjt kostnaden och gjort systemet sämre till våldsamt ökade kostnader för att tillgodose mindre konsumtion. Vinnarna är politiker som lyckats behålla makten och en byråkratklass som våldsamt ökat i volym. Och den politiska metoden är ren populism med löften om en särdeles lycklig framtid baserad på lögner och propaganda. . .

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, men däremellan kom zigenarfrågan. Min gamla morbror Carl-Herman Tillhagen kände alla 1000 zigenare som levde i Sverige innan invandring återigen tilläts på femtiotalet. Han ledde zigenarutredningen och rekommenderade integration liknande den som använts för arbetskraftsinvandrarna. Det var naivt. Zigenarna ställde sig förstås på tvären och krävde att få bibehålla sin särart, men med full betalning från staten och fulla rättigheter, något de dittills förnekats. Därmed fick propåer om integration en dålig klang inom sosseriet. Detta luktade i stället en kraftig tillväxtmarknad, som beskrivs ovan. Jag tror att zigenarfrågan är den felande länken. Den ligger också precis i rätt tid i slutet av sextiotalet.

   Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   Alternativen till den ”lyckade” invandringen hade varit högre löneökning för svenska arbetare. Och något lägre vinster i industrin. Den invandringen var bara ”lyckad” för staten och kapitalet. Men staten har inget egenvärde. Dess funktion är att tjäna folket. Och för folket var inte invandringen ”lyckad”.

   Gillad av 3 personer

 23. Sixten Johansson skriver:

  Givetvis driver egenintressena dels utredare, lobbare och lagstiftare, dels de näriga som ser nya nischer. Men det fanns också ett omhuldat ”förståelseuniversum” i Sverige 1975. Alla system bygger på axiom och förutsättningar, som är en sorts blinda fläckar, osynliga för tänkandet och handlandet:

  Om vi har en massa plankor som är en millimeter tjockare i ena ändan, så är skillnaden osynlig för ögat, men om alla tjockändar staplas ovanpå varann blir en tillräckligt hög stapel så sned att den rasar. Sådan blindhet och skevhet + egenintressen har efter fyra decennier lett till det som beskrivs i boken om egohumanisterna och är fullt synligt för oss.

  Mångkulturprojektet blev allt mer felbyggt på grund av svenskarnas tro på 1) ordets och önsketänkandets makt, 2) den egna överlägsenheten, 3) universella värden och mål, 4) likheten, 5) ömsesidigheten. När det handlade om arbetskraftsinvandrare kunde mycket ändå fungera, men svenskarna drog inga lärdomar alls från decennier av misslyckanden att integrera olika zigenska grupper.

  Ömsesidighetens självklarhet framgår av samverkansmålet:
  ”ömsesidig tolerans och solidaritet mellan invandrare och den inhemska befolkningen”- – –
  ”intressegemenskapen mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och befolkningen”

  Naiviteten framgår här:
  ”Invandrarna och minoriteterna bör ges möjlighet att välja i vilken mån de vill gå upp i en svensk kulturell identitet eller bibehålla och utveckla den ursprungliga identiteten”.
  Alltså även bibehålla till 100 %?

  Gillad av 3 personer

 24. Leif Lindau skriver:

  Bessrewisseranekdoter: Det sovjetiska rymdprogrammet, liksom USAs (operation Paperclip) baserades på gedigen ingenjöskunskap från Nazityskland. Sjukkassa fanns på 1600-talet bland bergsmännen i Sverige och finansierades med böter för förseelser på arbetet.

  Gillad av 3 personer

 25. Lars skriver:

  Patrik envisas med sin tes om välfärdsindustriellt komplex och likaså att all offentlig verksamhet omsättnings maximerar. Nu har vi tesen att ett beslut 1975 var grunden för invandringen under 2000-talet, man följde slaviskt detta beslut, som tydligen var en produkt av detta välfärdsindustriella komplex.

  Jaha, var det inte snarare beslutet på 400-talet av Konstantin att göra kristendomen till statsreligion som var orsaken?

  Sett som ett schackspel, med strategier och liknande, så handlar samhälle och politik på samma sätt om att lära av erfarenheten succesivt. Det är borgerliga regimer som satt igång den stora invandringen av flyktingar.

  Patrik har ett skohorn, men inga skor.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Å andra sidan så går faktiskt PE tillbaka till ursprungsproppen och redogör för den här. Det är verkligen föredömligt. Alldeles oavsett vilken förklaringsmodell som används.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Nej, han glömmer att de borgerliga partierna velat ha invandring och upphävde Lucia beslutet. Man ser ju hela tiden detta sossehat på dessa sidor, bara en massa högermoderater som inte gillar invandring. Patrik är nyliberal, som alla marxister måste han välja en annan extrem väg, det är extremism bakom dessa sidor och kommentarer. Jag har fått nog. Här finns ingen analys att hämta och inga dissidenter. Bara kverulanter. Invandringspolitiken är förkastlig även ur ett vänster perspektiv, men jag säger som Torbjörn Fälldin om den tidens höger – måste jag välja mellan en rutskjorta och en kostym, så väljer jag rutskjortan (på ett ungefär). De som skriver här är bara lakejer till nyliberalismen och kapitalet. Utbildning? Vilken knegare som helst står mer fast på marken.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Vad politikerna har för bokstäver framför sina namn spelar mindre roll, de är samma skrot och korn i vilket fall. Socialdemokraterna övergav knegarna redan på sextiotalet.

    Vad jag förespråkar här är en avveckling av välfärdsstaten och politikerväldet. Det enda jag vill ha från stockholm är administration av det militära försvaret. Det får du placera in på din politiska skala bäst du kan. För även borgarna förespråkar ett skattetryck på långt över 50%.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Har det funnits något i sak som förhindrat borgerlig media, svenskt näringsliv och de borgerliga partierna från att förespråka låg invandring de senaste 30 åren? Nej. V och Mp kan vi räkna bort, de är inte tillräkneliga, men eliterna i Sverige som vanligen röstar borgerligt och sitter på makten i samhället? de tyckte det var fint…jösses vad de var beklämda över Ny Demokrati som bildades just på invandringsfrågan och frågan om det svenska moraliserandet och bistånd utan nytta för Sverige och en del andra frågor kring företagsklimat. De borgerliga, svenskt näringsliv, media har varit pro den politik som förts under trettio år.

    Sosse Sverige… borgerligheten UPA ”utan personligt ansvar”. De har ju aldrig varit regeringsdugliga! Aldrig varit ett alternativ. Alltid ställt till det i regeringsställning. Borgerligheten UPA.

    För tydlighetens skull, S är slut och får inte min röst. De dog helt när Persson avgick. Vad hade de av ledarskap sedan?

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Fredrik: Jag har försett tretti gråsparvar med mat hela vintern, riktiga, inte pilfinkar, det har jag gjort med mina händer.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Martina: den politik du förespråkar, nattväktarstaten, är ganska exakt nyliberalism till fullo genomfört, minimum stat, åt var och en efter egen förmåga. Det är inte en radikal kritik, du borde vara glad åt vad man åstadkommit i landet.,

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej. Nyliberalism är att inte kunna skilja på ingrupp och utgrupp, att kräva ingruppsbeteende från en population gentemot alla människor. Nyliberalism är ett skattetryck till centralmakten på 70%. Därför att storkapital ej kan konkurrera på en marknadsekonomi och därför måste liera sig med staten.
    Jag förespråkar ett skattetryck till centralmakten på 7% främst till gränsskydd och militär.
    Nyliberalism är skattefinansierad offentlig service men privat leverantör. Jag argumenterar för privat finansiering av allt. Eller lokal finansiering.

    För övrigt är mitt mest radikala förslag att upphäva alla juridiska personer. Att ägande skall vara privat. Att ”begränsat ansvar konstruktioner” skall upphöra. Jag är i vart fall inte intresserad av att gå ur min väg för att skydda ansiktslöst ägande.

    Hursomhelt, din kommentar visar att du är fast i en höger-vänster perspektiv anno 1965. Och redan då hade din ”vänster” förrått dig. Ebba grön hade definitivt en poäng i deras strof staten och kapitalet. Släpp sargen och kom in i matchen.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Martina, du vet ju inte vad nyliberalism är. Läs exempelvis Milton Fridman, ”Frihet att välja” för en populär framställning för vanligt folk (som populärvetenskap, trossatser)! Naturligtvis är öppna gränser ett mål för nyliberalism och naturligtvis en liten stat.

    Du rör ihop begreppen. För att förstå Rheinfeldt, Borg och Lööf så börjar man med den boken, de har sannolikt inte tänkt längre än så.

    https://www.adlibris.com/se/bok/frihet-att-valja-9789177030959

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Lars:
    ”du borde vara glad åt vad man åstadkommit i landet.,”

    Idag är skattetrycket cirka 70%. Det är vad du kallar nyliberalism. Du utgår ifrån slagord och retorik och skådespel. Snarare ifrån vad som verkligen händer. Detta är en vanlig svensk åkomma. Det är nog därför det ”konservativa” M inte är konservativt, det ”liberala” Liberalerna inte är liberalt, det Miljöpartistiska MP inte bryr sig om miljön, Det socialdemokratiska Arbetarpartiet inte bryr sig om arbetare och tjänar det internationella kapitalet och så vidare. Sluta noja om etiketter och se vad som faktiskt förespråkas och vad som faktiskt gör.

    Nej. 100% statligt ägande är inte arbetarvänligt, det är storkapitalistvänligt. Kapitalet är beroende av staten för att kunna freda sitt ägande utan att ha förmåga att konkurrera med värde levererad per investerad krona.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Freda sin ägarandel skulle det stått. Det är vad jätteförmögenheter sysslar med, att avancera i sin andel av ägandet av världens resurser.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Kommunalskatt 30%, arbetsgivaravgift 30%, moms 25% + punktskatter.
    För övrigt, 45% är oändligt långt ifrån vad jag förordar.

    Jag tror att du saknar intresse för andra ideologier än socialism. Och därför saknar du djupseende för icke socialistiska synsätt.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Maritina, jag är inte särskilt intresserad av socialism. Ditt djupseende… grunt så en barkbåt skulle gå på grund.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Du påstår att över 50% beskattning är nattväktarstat. Jag behöver faktiskt inte säga mer än så.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Martina, du räknar upp skatten på den arbetande befolkningen. Visst blir den hög, det är endast arbete som kan beskattas. Skatt tas även ut på socialförsäkringar och pensioner, men motsvarar inte produktion utan det går tillbaka, här är nettoutgiften det intressanta. Räkna på hur många som har arbete i landet, det är skattebasen vid sidan av kapitalskatt och fastighetsskatt och olika miljöskatter. Om exempelvis hälften av befolkningen på 10 miljoner är i arbete, många går i skolan och är pensionärer, så förstår du väl att individbeskattningen på löntagare blir hög?

    Nej Martina, tyck vad du vill, men världen fungerar inte som du tror.

    Gilla

   • Lars skriver:

    Det enda land som har så låg skatt på arbete som du förespråkar är Ryssland, men Ryssland är en bensinstation med en arme. 90 % av exporten består av olja och gas. Är du ett troll från Putins fabriker?

    Gilla

  • Sixten Johansson skriver:

   Min analys är att skulden fördelar sig jämnt mellan vänstern och de borgerliga, men asymmetriskt och olika över tiden. Under 70-80-talet dominerade socialdemokratins hybris och långsiktigt destruktiva och totalitära ideologi – och i dag dominerar de muterade stumparna och konsekvenserna av bådadera. (s) ville ha en stadig ström av arbetskraftsinvandrare och vänsterögda till Sverige av ekonomiska, ideologiska och valtaktiska skäl. Men under Bildt – Westerberg och under Reinfeldt – Borg kom inbilskhetens hybris, anarkoliberalismen och anarkokapitalismen till makten.

   De borgerliga i Sverige har ingen ideologi alls, de styrs enbart av sitt gnäll mot staten, sin högfärd och sin egoism. Det är främst de borgerliga som saknar all lojalitet med sitt eget folk och allt intresse för samhällets utveckling och fortbestånd. Varför gör de då inte som Ayn Rand föreslog: sticker i väg och grundar en egen fristat? Nej, dessa psykoinfantilt egoistiska, inbilska ”liberaler” är fega och lata ynkryggar, som inte duger till att vare sig bevara eller bygga upp ett samhälle. De stannar kvar i landet och trampar på folkets axlar och fortsätter att gnälla och parasitera på de rester av samhället som ännu återstår efter att de själva har slagit sönder det som ännu fungerade.

   Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Om nu inte de borgerliga HADE och HAR en nyliberal ideologi och en strategi sedan 1980-tal att slå ut socialdemokratin och facket? Det fick kosta!

    Gilla

  • Mikael Steinwall skriver:

   Lars, din analys är i stora delar korrekt. Vänstern och högern har gemensamt verkat för ett mångkulturellt samhälle. Propositionen 1975 röstades igenom med en enad Riksdag. När regeringen Bildt rev upp Luciabeslutet innebar det att portarna öppnades igen, och vad regeringen Reinfeldt bidrog med under två mandatperioder känner väl alla till.
   Vänstern och högern har olika motiv till Europas största invandring.
   S och V har solidariteten med utsatta människor som ledstjärna. Åtminstone gällde det på 70-talet, när människor från juntorna i Chile och Grekland erbjöds skydd i Sverige. Idag får vem som helst asyl, tex unga män i Eritrea som desserterat från armén.
   Högern och näringslivet ser möjligheterna till import av lågutbildade, för att försvaga facket och anställningsvillkor. ”Enklare jobb” kom som ett brev på posten efter migrationskrisen 2015.
   Nej, massinvandringen är inget vänsterprojekt. Och att media till 99% backar upp de politiska partiernas förödande invandringspolitik har genom åren varit förödande för landet.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    @Mikael Steinwall
    Nej, ”vänstern” och ”högern”, det vill säga politikerna, har inte olika motiv till massinvandringen. De har olika lögner för att motivera den. Det är allt. I övrigt är deras partiledningar USA och oligark lakejer. Och de övriga politikerna är bara drönare.

    Gilla

   • Benner hur skriver:

    Och än sen, jag tycker detta verkar som en lyxig diskussion i dagsläget som man kan ägna sig åt, viktigare är att det finns ett stort problem som måste åtgärdas, när det är klart så kan man återgå till att tala om frihet gentemot statlig styrning, men just nu styrs vi av galningar, fienden är för mig tämligen tydlig och innefattar i stort sett alla med en publik röst. Man får ta vad man har och AFS plus MED plus SD kan börja se ut som om det fångar upp en hel del av olika typer som har det gemensamt att de iallafall vet att det spåret vi följer är fel och har varit fel länge.

    Gilla

 26. Lars skriver:

  https://www.svtplay.se/video/17480402/lange-leve-demokratin/lange-leve-demokratin-den-nya-makten-sasong-1-den-nya-makten?cmpid=del:em:04-06-2018:lange-leve-demokratin:pla:lp-app

  Vilket gäng!

  Nu har jag tittat på programmet. Det är ju snuttifierat, men han visar ju upp hur splittrat verkligheten är, hur isolerade i sina egna världar man är t.ex. näringslivet, politikerna, media, forskare, antirasister-nationalister. Det är ju egentligen ingen diskussion som sådan utan visar bara olika attityder mot samhället.

  Man ser hur det bildats eliter som inte längre har kontakt med samhället och det är samma sak hos enkla medborgare. Man vet inte vad som händer och man förstår inte. Inte kan man tillräckligt heller, men det kan inte heller företagsledare och politiker! Det går inte att upprätthålla kunskap på alla områden. Tidsbrist gör det omöjligt. Då gäller det att det löpande finns pålitlig information, analys och debatt på en tillräckligt hög nivå, inte bara skval.

  Gillad av 1 person

  • MartinA skriver:

   De journalister som ljugit är ansvariga för vad deras lögner ställt till med.
   De politiker som röstat för ett beslut är ansvariga för vad deras beslut ställt till med.
   Det finns inga ursäkter.

   Gillad av 4 personer

   • Lars skriver:

    Det är kapitalet som tar makten och demokratin, den är inte så svår att hantera om man dominerar media. Okunnighet och brist på engagemang sprider sig och folket är inte organiserat. Journalister är prostituerade som sålt sig för pengar. Undrar hur det ser ut i deras huvuden? Å ena sidan idealistiskt engagemang för de små i samhället å andra sidan lakejer. I den konflikten blir de miljöpartister, miljö är det ingen som har invändningar kring… det är ofarligt.

    Gillad av 2 personer

   • Lars skriver:

    Kul höra företagsledarna i programmet. Minska parlamentet och ge dem bra betalt så man kan attrahera de bästa. Kör samhället som ett företag!

    Ser man samhället som en mångdimensionell matris med mekanismer som genererar krafter dvs interaktion mellan olika system och enheter så förstår man att samhället inte är ett företag, kan inte styras på samma sätt. Kan inte lösa konflikter på samma sätt.

    Offentlig sektor måste hanteras med oväld och enhetlighet och ämbetsmannaansvar. Det gäller skolan med. Institutioner måste byggas.

    Gillad av 1 person

 27. Marckus skriver:

  Invandrarna vid den tiden som utredningen gjordes och när propositionen lades fram var i praktiken endast från Europa och den absoluta majoriteten kom från Nordeuropa. Att pendeln skulle svänga så pass fullständigt att i praktiken alla invandrare numera kommer från mer eller mindre dysfunktionella länder och med en stor del analfabeter var det nog ingen som en kunde se i en spåkula.

  Det man undrar är varför regeringskansliet, med över 4000 anställda, och Migrationsverket/Invandrarverket inte de sida decennierna förutsett något alls är en stor gåta.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Och inte hellar att gällande lag och gällande regler och förordningar inte skulle gälla, inte skulle upprätthållas. Inte ens att demokratin skulle upplösas och oppositionella förnedras, angripas och förnedras, rent av jagas av extremvänsterns våldsverkare i maskopi med polisen, rättsväsendet och säkerhetspolisen. Ingen kunde förutse detta utom de som planerade och genomförde det. Det är ett förräderi av sällan skådad magnitud i landets hela historia.

   Gillad av 3 personer

 28. A skriver:

  Jo men Lars allt är inte obegripligt i vår värld. Det finns nästan i alla samanhang ett fåtal faktorer som är dominanta, det finns tydliga gränser, och saker går att påverka. Varför intala sig att världen är så makalöst komplex att allt blir som ett töcken. Vi har med makt att göra, den är hal som en ål. Kanske det halaste som existerar. En mycket stor del av deras ord är lögner och blå dunster i en eller annan form. Vi får inte dras med i detta och dra slutsaten att inget går att greppa, för så är det inte. De vill inget hellre än att deras verklighet och utveckling ska vara obeveklig och meningslös att kämpa emot. Men det är bara nonsens.

  Mvh A

  Gillad av 3 personer

  • Lars skriver:

   Javisst, klassernas egenintresse! Kapitalet och vinstintresset! Makt, makt är ett medel, inte mål. Men det finns också mer generellt samhällsintressen av olika slag, intressen förvaltade av olika system med olika uppgifter. System som hålls ihop utifrån människans sociala motivation och deltagande – Värme, Anknytning, Självhävdande, Förståelse, Fysisk – och dessa revir; familjen, bostadsområde, lokalsamhället, skolan, arbetet, de teoretiska systemen nöts mot varandra och strävar hålla samman, formas av individer och formar individer.

   Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Nej, jag vet inte det, man har fört fram den tesen nästan så länge jag vet och det stämmer ofta när det gäller taktik dvs t.ex. hur man vinner man val eller når en dominerande position, men det stämmer inte på lite längre sikt utan strategiskt är det ett medel för att åstadkomma något man vinner något på t.ex. förändra samhället i en riktning man önskar eller tjäna pengar eller bevara sin rikedom och sin ställning.

    Makt är ju viktigt t.ex. för USA (och även världen) för att t.ex. hålla handelsvägar öppna på världshaven, för att få sin vilja fram osv.

    Man blandar antagligen samman talesättet med hur individer upplever sin egen position i sociala sammanhang t.ex. att vara främst bland likar eller befinna sig i toppen av en hierarki. Det kan sägas bero på social motivation, självhävdande, att inta en position högt upp. Naturligtvis är det berusande för individen, en adrenalinkick att vara den som bestämmer, men system är inte lika med summan av mekanismerna utan interaktionen mellan mekanismer skapar något mer är det, systemen är annorlunda.
    Det är som ett myrsamhälle med funktioner av olika slag trots att den enskilde myran styrs av enkla regler så får helheten andra egenskaper.

    Generellt är makt ett medel t.ex. för att bevara sin egen position eller skydda ett samhälle från yttre påfrestningar.

    Gilla

 29. johan utan land skriver:

  Låter som typisk socialdemokratisk 70-talspolitik. Klart att de var optimistiska. Fram till dess hade allt de rört vid förvandlats till guld, åtminstone från deras synvinkel sett. Det hela kunde fungerat hjälpligt i den bästa av världar men som vi alla vet lever vi inte i den bästa av världar.

  Största felgreppen enligt min mening var, utan inbördes ordning: oviljan att markera mot den lilla delen brottsliga invällare, de stora volymerna, den perversa agendabildningen där det gamla inhemska hånats och invällarna prisats som våra räddare samt slutligen omfamnandet av en konkurrerande till religion förklädd ideologi från världens sämsta länder. Talesättet ”jag har närt en orm vid min barm”, passar tyvärr in på det välfärdsindustriella komplexet.

  Fast komplexet kanske anar att något är fel men det har fortfarande inte förstått sitt gigantiska misstag, det fortsätter glatt med full fart rakt in i kaklet. Tyvärr är det vi andra som är krockkudden.

  Utan dessa missgrepp kunde projektet rent av gått riktigt bra. Vi kanske inte hade varit ett Schweiz men närapå.

  Gillad av 2 personer

 30. Ulla L skriver:

  Tack PE för din sammanställning över vansinnesprojektet som är på god väg att oåterkalleligt förstöra det Sverige jag känner. Jag ser 55 kommentarer på din text och det jag reagerar över är varför det inte är fler som i skrift protesterar mot vansinnet. Vad är det för fel på svenskarna som inte ser vad som håller på att hända? De borde vara hundratusentals!

  Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   En kommentar man ofta hör i media från ”mannen/kvinnan på gatan”, efter att nån av alla ”biverkningarna” pga massinvandringen, blivit alltför tydlig och närgången; ”Man trodde ju aldrig att nåt sånt här hemskt kunde hända här i vår trygga lilla stad”! Det är väl på den ”nivån”, de flesta svenskar tyvärr fortfarande befinner sig?! Valprognoserna pekar iallafall i den riktningen….

   Gilla

 31. olle reimers skriver:

  Den mest ondsinta och djävulska kombination gudarna kan utsätta ett land för är plötslig rikedom och ambitiösa politiker; tillika utan det krismedvetande som ett världskrig hade skapat i andra länder.

  Någon gång på 60-talet gjorde tidningen LIFE ett reportage om människor som hade vunnit stora pengar på lotteri. Praktiskt taget undantagslöst orsakade dessa vinster dessa människors undergång gn påse pengar att leka med.enom alkoholism, barn som växte upp till kriminella, förlust av släkt och vänner o.s.v.

  I Sverige har processen varit mer långdragen. De som nu med all kraft ägnar sig åt att förslösa arvet har upfostrats att tro att det var deras och deras idéers förtjänst att vi fick en påse pengar att leka med.

  Slutsatsen torde vara självklar: 1) skatter kan inte tillåtas vara högre än max 20 %; 2) politiker som förfäktar ideologier har ingen som helst trovärdighet; 3) ett samhälle måste bygga på medborgarnas personliga medverkan och ansvar.

  Gillad av 2 personer

 32. Mats Jangdal skriver:

  I början-mitten på 80-talet turnerade Gösta Bernhard tillsammans med Riksteaterns? uppsättning av Little Shop of Horrors. I pausen höll Bernhard en monolog som mycket försåtligt lurade i alla åhörare att den som inte älskar invandrar är rasist och osvensk.

  Gissar att det var beställd statlig propaganda.

  Gilla

 33. bjornwiklund skriver:

  ”Här planerar man för ett omvälvande socialt experiment och besvärar sig inte ens med att resonera om möjliga konflikter och svårigheter.”
  . GSG principen fungerar bra, ja är faktiskt en av de sanbbaste och bästa lösningarna initialt, MEN efter en tid (ni känner igen detta) blir det den absolut sämsta lösningen……
  Freudiansk slip där ”efter en tid” pekar på något annat än att det då skall vara ”fixat”
  .
  men naturligtvis behöver inte en enda politiker, tjänsteman, journalist ewt. al. som ställt upp på detta anses ansvarig för något dåligt som hänt pga detta…..

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.