Gästskribent Svante Brandänge: Koranens paranoida passager

Islams heliga skrift Koranen är enligt muslimsk uppfattning baserad på profeten Muhammeds uppenbarelser under åren 610-632. De sägs ursprungligen ha kommit från Gud (Allah) och förmedlats till Muhammed av ängeln Gabriel. Skriften är indelad i 114 suror (kapitel), som i sin tur är indelade i verser. De två översättningar av Koranens arabiska text till svenska som jag studerar är gjorda av K. V. Zetterstéen (KVZ) år 1917 (ref. 1) och Mohammed Knut Bernström (MKB) år 2002 (ref. 2).

Ett dominerande tema i Koranen är de cirka 440 hoten om hårda straff för de otrogna, d v s icke-muslimerna (ref. 3). Det vanligaste hotet är elden i helvetet. Viktig är också frågan vad som händer efter döden. Cirka 160 gånger presenterar Koranen det vägval i livet som en individ har att göra och som bestämmer om individen efter döden kommer till paradiset eller till helvetet (ref. 3). Någon tredje möjlighet presenteras aldrig.

Koranen riktar sig naturligtvis också till de troende, muslimerna. De får förhållningsorder av olika slag. En del är harmlösa och rör vardagslivet (bönen, fastan, vallfärden, o s v), men det ges även många militanta uppmaningar.

Här följer tio exempel (a-j) på den militanta typen. De har ordnats efter sura:vers och de säger en hel del om Koranens författare. Vi vet inte säkert vem (eller vilka) det är; skriften är ju cirka 1400 år gammal.

(a): Tro inte på någon som inte bekänner sig till er religion! (MKB 3:73),

(b): Troende! Sök inte förtrogna vänner bland dem som står utanför er gemenskap! De sparar ingen möda för att så förvirring i era led och önskar att ni ska plågas av olyckor och elände. Hatet flödar redan över deras läppar, men vad de bär i sitt inre är långt värre. (MKB 3:118).

(c): Troende! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter – de stöder och skyddar varandra – och den av er som söker deras stöd och skydd blir en av dem. (MKB 5:51).

(d): När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. (MKB 9:5).

(e): I, som tron, tagen ej edra fäder och bröder till beskyddare, om de älska otron högre än tron, ty de av eder, som hålla sig till dem, dessa äro de orättfärdiga. (KVZ 9:23).

(f): Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig! (KVZ 9:29).

(g): När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem tills I anställt ett blodbad bland dem! (KVZ 47:4).

(h): Troende! Ett gott föredöme har ni i Abraham och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ”Fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni tror på den ende Guden.” (MKB 60:4).

(i): Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med kvinnor som förnekar sanningen; begär att få tillbaka det som ni har gett dem som brudgåva, …. (MKB 60:10).

(j): Troende! Bland era hustrur och era barn kan finnas de som är era fiender; var därför på er vakt mot dem! (MKB 64:14).

Titeln på denna artikel har satts med tanke på den psykologiska profil – för att inte säga diagnos – som oundvikligen måste tillskrivas Koranens författare. Hen framstår som en grym och fanatisk härskare, en sektledare som ser fiender överallt. Hen uppmanar sina sektmedlemmar (muslimerna) att betrakta alla utomstående som fiender som ska straffas eller dödas. Hen sår misstro i muslimernas hjärtan och varnar dem för att visa förtroende för vänner och anhöriga som inte tillhör religionen. Till och med barn och hustrur misstänkliggörs. Koranens författare visar tecken på paranoia.

Hade Muhammed en traumatisk barndom? Alla dödsfall antyder det. Det anses belagt att fadern dog innan Muhammed föddes, att den lille togs om hand av en amma under sina första år, blev föräldralös vid sex års ålder när modern dog och sedan bodde hos sin farfar, som dog när Muhammed var åtta år (ref. 4). Därefter växte han upp hos sin farbror, som tog honom med på sina långa handelsresor. Muhammed blev kamelskötare, senare köpman och gifte sig vid tjugofem års ålder med Khadidja, en välbeställd änka i karavanbranschen. Uppgifterna om de sex (?) barnen varierar; några dog mycket unga. Endast dottern Fatima överlevde fadern.

Muhammed visade en enastående smarthet i en grym och oupplyst värld. Han insåg hur viktigt det var att ha en hjälpande Gud (Allah) vid sin sida. Med hjälp av sin Gud blev han inte bara en religiös utan även en militär och politisk ledare av rang. När han dog vid sextiotvå års ålder dominerade islam över större delen av Arabiska halvön. Nu finns cirka 1,5 miljarder muslimer i världen.

Referenser

1) Koranen, Wahlström & Widstrand, 2003 (med K. V. Zetterstéens övers. från 1917)
2) Koranens budskap, Proprius förlag AB, 2002 (förf. och övers. M. K. Bernström)
3) Svante Brandänge: Straff och belöning i Koranen – En forskningsrapport, Bright 2015(4)
4) Anne Sofie Roald: Islam, historia, tro, nytolkning, Natur & Kultur, 2005

Svante Brandänge, professor emeritus i kemi med intresse för Koranen

40 reaktioner på ”Gästskribent Svante Brandänge: Koranens paranoida passager

 1. educaremm skriver:

  Kanske de flesta religiösa – lagförfattningar – delvis kan anses vara inspirerade av mer eller mindre paranoida som vill försöka deklarera olika slag av självförsvarsprogram, alltså samhällsförsvarsprogram, och lagar för överlevnad, inom en egen gruppering……

  Även bibeln, både GT och NT, som väl Koranen till stora delar är inspirerad av, innehåller märkliga passager om de eller dem som kan definieras vara – utomstående- ….

  I GT finns märkliga passager om hur utomstående, eller en fiendegruppering, skall behandlas vid krig och krav om hur utomstående skall behandlas. Det finns också förbud mot beblandning med främmande, samt om dödsstraff för olydnad och lagöverträdelse.
  Dessutom definierar Guden Sig Själv i GT som varande – Svartsjuk – och villig att hämnas vid lagöverträdelser eller vid olydnad, utlovar att åstadkomma hemska konsekvenser samt misslyckanden och nederlag, OM inte en absolut lydnad (vid t ex krigföringar), efterlevs.
  En total tillit till Guden krävs, och absolut ingen s.k. – ljummenhet – . De – ljumma – , och de halvhjärtade, de svekfulla, veka, tvivlande och misstroende, till Guden, kommer Guden att – spotta ut ur Sin Mun – , som bestraffning, eller som konsekvens för ett sådant – ljummet – förhållande till Honom….

  I NT finns märkliga passager med anklagelser, stämplingar och hatiska utsagor om judendom och judar. Märkligt hur de har hamnat där. Var de – kristna – , fiender till en judendom?
  Dessa har också redan från början av en kristendoms tillväxt i Det Romerska riket, kunnat åstadkomma diverse problem gentemot judendom och judar, och särskilt när en kristendom blivit statsdominerande och inflytelserik.
  Rent teologiskt så finns det stöd inom en islam för en judisk teologisk beskrivning av Gud, där Guden då också beskrivs vara – EN – . När GT beskriver Guden, så kräver Denne, svartsjukt: – Du skall INGA ANDRA Gudar hava JÄMTE Mig – …(vilket då går emot en judendoms lära…)
  En islam förklarar att – Guden är En – , samt deklarerar för säkerhets skull att: – Det FINNS INGEN Gud, utom Gud – …
  Samtidigt förklaras Guden, dvs., Allah, för att INTE vara – SVARTSJUK – , utan beskrivs vara, (mer liknande som Jesus?)- nämligen: – Barmhärtig och Medlidsam – …
  Så islams teologiska förklaring om Guden, Allah, (föds inte, dör inte, avlar inte några barn, har ingen jämte Sig), stödjer på en teologisk nivå en judendom i dess beskrivningar och förklaringar att Gud är EN….

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   Educaremm: – De vanliga ansträngningarna att jämställa det kristna gudsbegreppet med islams gudsbegrepp.
   De flesta av oss är medvetna om att det allmänt tillämpade gudsbegreppet inom kristendomen står mycket långt från vad som kan utläsas vid en bokstavlig tolkning av GT. Dessutom gör inte kristendomen anspråk på att detaljstyra samhället, som bekant.

   Islams gud, enligt koranen, gör däremot anspråk på att detaljstyra alla aspekter av samhället — och en stor del av dagens aktiva muslimer ställer sig dessutom bakom en sådan bokstavlig tolkning.

   Här, nu, idag!

   Och därför ser det ut som det gör i islamdominerade förorter.

   Gillad av 4 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Lite annan o högre klass på detta program,
   än Skrävlans vinklade politiskt korrekta norska pratshow…

   Kan det bero på pucklarna,
   eller annan vackrare utsikt?

   EN behöll i alla fall hela hjärnan!!!

   Gilla

 2. Lilla fröken PK skriver:

  Till skillnad mot bibeln går det tydligen inte att redigera Koranen utan att hela religionsbygget kollapsar. Skillnaden mellan Muhammed och Jesus är avgrundsdjup, och en muslim varken kan eller får ifrågasätta eller ens lämna denna destruktiva lära/ideologi. Beklagligt.

  Gillad av 7 personer

  • educaremm skriver:

   Lilla Fröken PK sa:…”Skillnad mellan Muhammed och Jesus är avgrundsdjup”…

   Ja, självklart är det en avgrundsdjup skillnad…
   Muhammed (frid över honom), är ju ENDAST en profet, medan Jesus inom kristendom blir förklarad för att vara GUD….

   Detta är ju naturligtvis och självklart verkligen en mycket grundläggande skillnad…

   Att det inte skulle förekomma analyser, forskningar och fördjupande tolkningar av en Koran, det stämmer nog inte…Tvärtom så uppmuntras nog väldigt mycket studier..
   Men att vilja ändra på lärotexter, av en helig bok, det är inte gjort i en handvändning, utan riskerar då att kunna fördärva en sådan boks helighet…
   JESUS, såsom GUD, alltså såsom HELIG, såsom varande KRISTUS, enligt kristendomen, kan ju inte heller plötsligt börja att ses som t ex en profet, av en kristendom, UTAN att någonting sådant verkligen skulle FÖRTA, förstöra eller undergräva just kristendomens HELIGA SYMBOL, där JESUS alltså anses vara just GUD…
   ….
   En judendom anser f.ö. INTE HELLER att Jesus är GUD, så en Koran, och därmed en islam, står inte ensam i sin teologiska tolkning av VEM Gud. ÄR..

   Det är alltså Allah, alltså Guden inom islam, som identifieras som varande en – BARMHÄRTIG OCH MEDLIDSAM – GUD, precis som alltså JESUS, såsom just GUD, inom en kristendom identifieras att också vara just – BARHÄRTIG OCH MEDLIDSAM – …

   (Guden inom GT, och judendomens Gud, anses då vara betydligt strängare och krävande gentemot just – Sina Egna – , blodsförbundna…och benämns alltså vara – En Svartsjuk Gud – , som absolut INTE tolererar s.k. – ljumhet – , eller velighet och slarv med att följa och efterleva – Lagen – , till punkt och pricka…..En s.k. – ljumhet – , eller en brist på uppmärksamhet, en brist på allvar och helhjärtad tilltro till Guden, från – Hans Egna Förbundna – , är villkoret för att Guden skall vilja vara – nådig – , och – god – , samt vilja stödja och leda till segrar och till framgångar, till friska familjer och till lyckade liv, osv. ….
   (Guden i GT, alltså en judendoms Gud, är ju en förhållandevis sträng Gud, och judendom är en sträng religion som kräver strikthet och sträng disciplin från de sina….Judendomens Gud är EN (och inte som en kristendoms Gud, som förklaras vara TRE i EN, och där Jesus då blir förklarad för att vara en aspekt av Gud, såsom just Son, och där också en Helig Ande menas ingå, tillsammans då med – FADERN – , dvs., Gud, där Jesus beskrivs vara såsom Sann GUD och Sann Människa, i denna sammanhängande TREENIGHET…..)…

   Mohammed (frid över honom), var ABSOLUT INTE någon GUD, utan som sagt ENDAST en profet. …

   Det är nog viktigt att försöka att hålla isär begreppen, så att man inte i onödan behöver blanda ihop dem….

   Gilla

   • educaremm skriver:

    Korr:

    …En s.k. – ljumhet – , eller en brist på uppmärksamhet, en brist på allvar och helhjärtad tilltro till Guden, från – Hans Egna Förbundna – , är viktigt inom en judendom…

    Detta för att det sägs då vara villkoret för att Guden skall vilja vara – nådig – och – god – samt vilja stödja och leda till segrar och till framgångar, samt vilja ge friska och lyckade familjer osv., Just en helhjärtad, och inte halvhjärtad, eller ljummen, tilltro och lydnad till Guden, genom handlingar, anses då vara mycket viktigt inom en sträng, eller inom en ortodox, judendom……

    Gilla

 3. Hortensia skriver:

  Tack, Svante Brandänge, för denna skarpsinniga, noggranna och elegant presenterade iakttagelse av pedofeten Muhammeds psyke, som – trots att hans gener har fått en begränsad spridning – tycks kunna fortsätta sprida sig som en löpeld bland följare med liknande mentalitet.

  Gillad av 3 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Men barnen hann garanterat att yngla av sig tillräckligt i tid…
   Men det var väl enbart de legitima…
   Slavar o älskarinnors barn räknas väl inte???

   Marockos Kung lär vara släkt i direkt nedstigande led, enl Johan Westerholm.

   Likaså någon annan potentat i Mellersta Östern!
   Kan det vara Jordanien?

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Usch, Jan, så är det säkert. Uppseendeväckande många nutida muhammedaner uppvisar ju tydliga tecken på att ha samma anfrätta personlighetsdrag som pedofeten själv…

    … ja, samtliga egentligen, annars skulle de naturligtvis inte stå ut som ”rättrogna” muslimer. :/

    Gilla

 4. Hovs_hällar skriver:

  Till detta kan läggas att koranen sönderfaller i två delar: ”Meckaverserna” som anses vara nedtecknade under författarens tidigare vistelse i Mecka, och ”Medinaverserna” som anses ha tillkommit sedan författaren flyttat till Medina.

  I de äldre verserna predikas fred, men i de senare Medinaverserna predikas krig, enkelt uttryckt. De skriftlärda anser att de senare skrivna verserna upphäver de äldre, om de säger olika saker.

  Våldsamma massmördande sekter som IS utmärker sig för en strikt bokstavstrogen tolkning av koranen och övriga ”heliga” skrifter. Man anser att inte bara kristna och judar, utan även muslimer som inte lever efter skrifternas bud, förtjänar att avlivas.

  Här i Sverige ha den här sortens folk, alltså de som stridit för IS, belönats med skyddad identitet av makthavarna, för att de ska kunna leva i lugn och ro, Är det inte vackert hur humanitära våra makthavare är, när det passar dem?

  Skänk en tanke åt detta på valdagen i september nästa år.

  Gillad av 8 personer

  • Bosse J skriver:

   Bra sammanfattat och kompletterar bloggartikeln. Islamlärde har inte gripit det ur luften när de förespråkar en prioritering mellan suror baserat på när de skrevs (dvs, senare skrivna är bättre), Sura 2:106 (2:100 i Zetterstéens översättning) säger t ex: ”Så ofta vi upphäva en vers eller låta den råka i glömska, sätta vi en bättre eller en likadan i stället; Vet du ej att Gud är allsmäktig?”
   Intressant att detta bara gällde under profetens livstid för efter hans död är Allahs ord fastställda – men de ändrades under hans levnad och märkligt nog anpassat efter profetens egen utveckling. Det tyder på att profeten var mäktigare än Allah? Varför skulle annars en allsmäktig (och allvetande?) gud ändra sig?

   Ett alternativ är ju förstås att profeten på sin väg från Mecka till Medina träffade på frestaren nånstans och fick samma erbjudande som Jesus (se tex Matt. 4:10,11), men där Jesus avvisade makten så tackade profeten ja. Det skulle förklara mycket av hur islam ser på världen och människorna. ”Man känner igen lejonet på klorna”

   Gillad av 3 personer

 5. Jan Ahlström skriver:

  Mkt intressant.
  Hur stor del av världens muslimerna är trogna det som beskrivs i inlägget och hur ser det ut i Sverige?
  Tacksam för ett svar.

  Gilla

 6. educaremm skriver:

  Det märkliga är också att det finns likartade – regler – både inom en judendom, kristendom och islam, att just INTE ingå äktenskap med några – utomstående – ,….dvs., alltså definitvt likartade uppmaningar att de helst skall hålla sig till just – sina egna – …..

  När Mose möter – Gud – , i Den Brinnande Busken, så frågar Han Guden:
  – VEM skall jag säga har sänt mig (när Moses uppmanas eller beordras, till uppdrag…)..

  Svaret som ges av Den Brinnande Busken, enligt texten, är då:
  – Du skall säga att – Den som Är – har sänt dig -…

  Detta blir då beskrivningen på – VEM Gud Är – , enligt GT…

  Dvs., – Gud är Den som Är – …

  När islam beskriver Gud, Allah, så handlar det också om att INTE definiera Gud som – Någon – som kan födas, som kan dö, som kan avla barm, (såsom inom en kristendom).
  Det handlar inom en islam då istället om Någon som – ÄR EN – , och som är Evig och Odölig, och som också därmed är Någon som enbart – Är – …

  Alltså samma beskrivning av Guden som i GT…

  Skillnaden från GT är då att i islam vill Guden, Allah, alltså beskrivas och identifieras vara såsom Jesus. Dvs., nämligen -Barmhärtig och Medlidsam – ..

  Guden i GT menas just tala till – Sitt Egendomsfolk – , alltså till – Sina Blodsförbundna-, till vilka Han då beskriver Sig Själv såsom varande – en Svartsjuk Gud – , och till vilka Han då menas ha ingått ett – Blodsförbund -…

  Detta fenomen får anses vara mycket allvarliga saker…. (med tanke på begreppet – blodshämnd – , osv.,…. ?)..
  Guden i GT tycker alltså absolut INTE om att bli – sviken – av Sina Egna….(!)… (och tycker alltså inte ens om s.k. – ljummenhet – vad gäller förhållandet till Honom, utan endast det HELhjärtade !….)

  Svåra saker…
  ….

  Gilla

 7. Conny Lundberg skriver:

  Ett styre/religion vari grundläggande logik ej kan tillämpas förtjänar ej någon tilltro överhuvudtaget.
  När det gäller religion och andlighet bör utövaren tillämpa självständigt tänkande och arbeta med sig själv för att uppnå de dygder som befordrar mer medmänsklighet och större kärlek till sig själv och sina medmänniskor.

  Gillad av 1 person

 8. educaremm skriver:

  Undrar vad egentligen Fredrik Reinfelt menade när han talade om svenskar som – Det sovande Folket – ?…
  Har inte läst boken (vilket man förstås borde göra innan man spekulerar i vad han kan ha menat…
  Dock, associationer går till att han menat någonting i stil med ett omedvetet folk? Ett andligt, eller visionärt, fattigt folk? Ett folk i avsaknad av – vakenhet – , på ett psykologiskt, och även kanske sociologiskt, plan, alltså ett folk som – slumrat igen – , sina tankesystem och fastnat i tankespår som inte är förnyande…(märkligt ord förnyande: FÖR NY ANDE….?)…

  Hur som helst alla samhällen, familjer, släkter, klaner, samt även läror, ismer och ideologier, samt även då religioner, kan ju så att säga – gå i stå – , och hamna i låsningar, och vara i avsaknade av – ny anda – , emellanåt…
  Gamla adliga släkter, och kungasläkter, sägs ibland behöva förnyas med s.k. – nytt blod – , för att de inte skall drabbas av inavelskomplikationer (såsom Europas gamla adel väl drabbades av, där kusingiften och andra nära släktförbindelser var vanligt förekommande vid äktenskapsarrangemangen, som kanske främst anordnades för att bevara släktgods och andra rikedomar just inom själva familjen, släkten, klanen eller ätten, osv., …)…

  Dock, – det sovande svenska folket – , kanske menades att det sover en slags – törnrosasömn- , invagga, och invyssjad, i sin egen självbild av – godhet, kärleksfullhet, omtänksamhet, välvillighet och allmän – snällhet – , med ettt ständigt vänligt leende mot främst och först alla – främlingar – , i landet, som på ett – kristet vis – , behöver erbjudas plats?
  (Så som kanske kristna människor kanske ofta själva företäller sig att just kristna människor skall vara?…Att vara – kristen – , är att vara – god, glad och snäll – , och kärleksfull mot främst alla och envar som – inte – tillhör den egna familjen? Jesus sa väl: Den som inte överger fader, moder och familj, för min skull, är inte mig värdig….?….Eller någonting liknande….)….

  Jag säger faktiskt ändå som PE, att kristendom i många fall en mycket märklig och svårbegriplig religion……

  För att inte tala om att den också vill så att säga -predika en sak – , men sedan i en praktik (när den fått makt i samhällen och nationer …), bli en förtryckande kraft att räkna med, för konungar, kejsare, tsarer, furstar och andra potentater och makthavare…
  Ett fantastiskt propandaverktyg, eller styrverktyg, för att kunna skrämma, hota, bestraffa, kuva och styra hela befolkningar med…

  Inte tu tal om den saken……

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Uttalandet – att gå i stå – , kan förklaras med att betyda att bli s.k. – hemmablind -…(eller kanske då, att bli s.k. – sovande – ….?)…
   (Dvs., fiskar ser inte vattnet som de simmar i…)…

   Begreppet snäll uppfattas kanske i Sverige som att vara någonting – kärleksfullt – att vara, eller kanske just som någonting – kristet – att vara.. …En – kristen – person måste vara en – snäll – person ….

   Detta fastän – kärlek – ibland verkligen kan kräva någonting som inte alls vid en första anblick ser ut som just en – snällhet – ….

   Kärlek kan vara någonting som – inte – liknar begreppet – snällhet- , men som verkligen ändå i en realitet är – kärleksfullhet – , i en praktik ….

   (Jämför utsagan: – Den som älskar sitt barn, agar det, dvs., tillrättavisar det, medan tid är….)

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Avsågs nog oföretagsamma initiativlösa,
   som gjort sig beroende av Mamma (S)taten,
   från vaggan till graven…

   För lite drivkrafter?

   Gilla

 9. O.T. skriver:

  Inför valet försöker Socialdemokraterna ge sken av att de skärpt asylpolitiken. Men ett nej vid asylansökan är inte längre ett nej. Dessutom agerar regeringen för att återinföra permanenta uppehållstillstånd som EU-regel.

  Inte nog med att regeringen gör så många undantag för dem som fått avslag på asylansökan att det börjar betraktas som amnesti. I Bryssel är Sverige en aktiv röst för en generösare migrationspolitik i hela Europa. Sverige kräver mängder med lättnader för dem som kommit eller vill komma till Europa. Bland annat driver Sverige att permanenta uppehållstillstånd ska återinföras, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Locktonerna att komma till Europa från Afrika och Mellanöstern skulle därmed åter ljuda med enorm kraft. Samtiden.nu

  Gillad av 1 person

 10. Sternococktail skriver:

  1. Hur många muslimer – procent – läser verkligen själva i Koranen? 2. Hur måmga har bildat sig en egen uppfattning? 3. Hur många reciterar bara mekaniskt texten utantill, ibland på ett språk de inte förstår? 4. Varför är själva det fysiska objektet Koranen helig? I kristendomen anser man sedan länge att det är själva budkapet i Bibeln som är helit, inte pappret och trycksvärtan. Att dyrka Bibeln som objekt anses vara fetischism, avgudadyrkan. 5. Finns det enorma förråd av sönderlästa Koraner i de muslimska länderna? På 1400 år bör det ha hunnit bli en hel del. De får ju inte brännas, av underlig anledning. 6. Hur förhåller sig hadithernas textmängd procentuellt till Koranens textinnehåll?

  Gilla

 11. Olle Reimers skriver:

  Observera hur de tio budorden i koranen som det hänvisas till överensstämmer med den postmoderna vänsterns uppfattning om hur meningsmotståndare ska behandlas. Vi; de ”onda”, ska utplånas från jordens yta. Borta är de demokratiska spelreglerna.

  Eftersom de svenska postmodernisterna är för mjäkiga för att riskera fysiskt blod på sina egna händer importerar man tillräckligt många muslimer för i hopp om att det bland dem som är villiga att utföra Gudens högsta önskningar!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.