Högstadieelever får felaktig information om islam

Mohamed Omar

Skolan ska förmedla kunskap. Om det är vi alla överens. Men jag har kommit över ett häfte som visar att åtminstone en skola lär ut felaktigheter. Det rör sig om ett häfte med information om islam som använts i undervisningen av högstadieelever på Alfred Dahlinskolan i Jönköping. I häftet, som har rubriken ”Minikurs islam”, har jag hittat flera fel. Elever som tar okritiskt tar till sig innehållet kommer att få en felaktig bild av islam.

I häftet läser man att Koranen och Bibeln har samma ursprung:

”Koranen liknar den kristna bibeln väldigt mycket. Detta på grund av att de har samma ursprung.”

Vad menar man med samma ursprung? Bibeln, det gamla och det nya testamentet, har ingenting att göra med den arab eller de araber som skrev Koranen. De skrevs under helt olika tidsperioder och författarna hade ingen kontakt med varandra.

Muslimer menar dock att alla dessa skrifter kommit från Gud. Det som vi kallar Bibeln är dock en förvrängd version av den äkta Bibeln. Muslimer använder inte Bibeln, bara Koranen. Muslimer ser Bibeln som en förvrängd bok full av felaktigheter. Koranen är muslimens rättesnöre.

Koranen innehåller berättelser som kommer från judiska och kristna skrifter. Det beror på att Koranens författare har fört in dem. Ofta skiljer sig dock de koraniska versionerna från originalberättelserna, vilket beror på att Koranens författare inte hade tillgång till källorna utan förlitade sig på hörsägen. Det beror också på, som i fallet Jesu natur, att Koranens författare inte delade den kristna kristologin, det vill säga uppfattningen om Jesu natur.

Ett exempel: Koranens författare identifierar jungfru Maria som Moses och Arons syster (3:31;19:29). Moses beräknas ha levt på 1300 eller 1200-talet f.Kr. och Maria var ju Jesu moder och levde under den romerske kejsar Augustus tid!

I häftet kan man också läsa att Jesus i islam är en av de största profeterna. Han kallas så. Men i praktiken har han ingen betydelse, förutom som profeten Muhammeds förebådare. I Koranen påstås det att Jesus kom med en bok, evangeliet, på samma sätt som Muhammed kom med Koranen. Det visar hur lite Koranens författare visste om kristendomen. Jesus kom inte med någon bok, evangelierna är berättelser om Jesus skrivna på andra.

Minikurs om islam 1

I häftet får eleverna också läsa att muslimer tror att Jesus ska komma tillbaka och leda muslimerna i kampen mot ondskan. Vad är ondska? Olika religioner uppfattar olika saker som onda. I islam är avgudadyrkan den största ondskan. Detta kallas på arabiska ”shirk”, att dyrka andra vid sidan om Gud. Enligt Koranen gör sig kristna skyldiga till denna ondska när de dyrkar Jesus som Guds son, Gud och människa. När Jesus kommer åter kommer han att krossa korset, symbolen för denna ondska. Detta får vi inte läsa i häftet: att Jesus i islam är en antikristen gestalt.

I stycket om ramadan får eleverna lära sig att muslimer fastar i månaden ramadan för att känna solidaritet med de fattiga. Men det står ingenting om något sådant i Koranen eller i haditherna, det vill säga i texterna som beskriver Muhammeds ord och gärningar.

I Koranen och haditherna står det att man fastar för att vinna Guds välbehag och lön. Den som fastar i ramadan kommer att lönas med himlen och undslippa helvetet. Den som inte fastar kommer att dra på sig Guds vrede och straff.

Om högtiden som avslutar ramadan, eid al-fitr, får eleverna lära sig att muslimen på den dagen försöker vara ”en god människa”. Återigen: vad är godhet? I Koranen sägs det att Muhammed är den bäste människan, han har det bästa sättet och de bästa sederna. En god människa ska enligt Koranen vara som Muhammed. Men skulle moderna svenskar tycka att Muhammed var god? Det är tveksamt, då Muhammed ledde arméer i heliga krig, avrättade fångar, lät stena människor, handlade med slavar och gifte sig med ett flickebarn. En vanlig, modern svensk menar något helt annat med ordet ”god” än en troende muslim som tagit sin moral från Muhammed.

Stycket om jihad är längre än alla andra stycken i häftet. Inte för att man vill berätta vad jihad betyder i de islamiska texterna, utan för att man vill få eleverna att tro att det är någonting bättre än vad det egentligen är.

Så här skriver man:

”Du har säkert hört ordet jihad och förknippar det med heligt krig. Detta stämmer inte. Jihad betyder på arabiska – att kämpa, ungefär. Och handlar om en strävan, såväl yttre som inre.”

Heligt krig på svenska betyder ett krig som är välsignat av Gud, ett krig som man utkämpar för Guds skull och som ses som gott och rättfärdigt. Och det är exakt vad jihad är.

Sedan informerar häftet om att det finns fyra olika former av jihad: 1) Inre jihad, 2) jihad med sina tillgångar, 3) jihad genom handlande och 4) jihad genom väpnad kamp.

Inre jihad beskrivs så här:

”Strävan efter att rena själen och stärka sin tro och att göra rätt och gott. Det är också en strävan att hålla sig från det onda.”

Vad betyder det rätta, det goda och det onda? Det blir meningslösa ord utan definitioner. Enligt Koranen är det rätt, och en plikt, att styra samhället genom islams lagar, människan har inte rätt att stifta lagar. Jihad kan alltså betyda en kamp för att avskaffa mänskliga lagar och ersätta dem med islamiska, så kallade gudomliga, lagar.

Inre jihad är också att stå emot kärleken till livet i världen, på arabiska ”hubb ad-dunja”, som hindrar muslimer från att gå ut i jihad när den islamiska statens ledare kallar. Kärleken till föräldrar och barn får inte stå i vägen, man ska kunna offra allt i det heliga kriget:

”Om edra fäder, edra söner, edra bröder, edra hustrur, eder närmaste omgivning, ägodelar, dem I förvärvat, handel, vars avstannande I frukten, och boningar, i vilka I finnen välbehag, äro eder kärare än Gud och hans apostel och striden för hans sak, så vänten, tills Gud kommer med sitt ord, ty Gud vägleder ej de ogudaktiga människorna.” (9:24)

På så sätt är inre jihad en förutsättning för yttre jihad. För utan en stark tro, förakt för världen och längtan efter paradiset, blir det svårt att offra sitt liv, sin familj och sina ägodelar för Gud och hans religion, islam. I Koranen kallas muslimer som tvekar inför att gå ut i det heliga kriget för hycklare, deras tro är inte riktig.

I Koranen beskrivs de som går ut i det heliga kriget som bättre än de som stannar hemma:

”De av de rättrogna, som sitta overksamma utan att hava lidit någon skada, och de, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, äro icke lika. Gud har upphöjt dem, som våga sina ägodelar och sitt liv för Guds sak, ett steg över dem, som sitta overksamma.” (4:97)

Minikurs om islam 2

Jihad med sina tillgångar beskrivs så här:

”Man ska med det man äger och har dela med sig till dem som inte har det lika bra. Detta kan t.ex. vara till välgörenhet.”

Men i Koranen, när tillgångar nämns i samband med jihad, handlar det om att uppmaningar till muslimerna att anstränga sig i det heliga kriget både med sina tillgångar/ägodelar och sina liv. Tillgångar och liv nämns tillsammans som två saker som ska offras för Guds skull i det heliga kriget: ”Dragen ut, lätta och tunga, och vågen edra ägodelar och edert liv för Guds sak!” (Zetterstéen 9:41)

Jihad genom handlande beskrivs så här:

”Man ska som muslim alltid handla gott. Så alla sorters goda gärningar är jihad, på samma sätt som att bjuda (bjuda, inte tvinga) in människor till islam också är jihad.”

Än en gång, vad är det goda? Att gå ut i det heliga kriget, att strida för att utbreda islams styre, är enligt Koranen en god handling. Det är riktigt att mission, som i islam kallas ”da’awa”, det vill säga inbjudan, också är en plikt och en god gärning. I både Koranen och haditherna åläggs muslimerna att sprida Muhammeds budskap. En jude och en kristen ska inte tvingas att byta tro, men de ska tvingas att leva under islamisk lag, vilket innebär en sämre status.

Jihad med väpnad kamp beskrivs så här:

”Man får som muslim gå till väpnad kamp mot aggression, orättvisor och förtryck. Detta gäller dock bara självförsvar.”

Orden förtryck och orättvisa kan betyda olika saker. För en genomsnittlig, modern svensk betyder inte orättvisa och förtryck samma sak det gör i Koranen. En genomsnittlig, modern svensk skulle till exempel tycka att det är orättvist att en dotter ärver hälften av vad brodern ärver och att en kvinnas vittnesmål är värt hälften av en mans. Men detta är enligt Koranen Guds lag och Gud är Rättvisan själv, al-Adil. I Koranen beskrivs härskare som inte dömer efter islams lagar som orättvisa och förtryckande.

Att jihad bara skulle gälla självförsvar stämmer inte alls med Koranens budskap och inte heller med Muhammeds eget exempel. Enligt Koranen är syftet med det heliga kriget att tvinga icke-muslimer till underkastelse under islams styre:

”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!” (9:29)

I denna vers talas det alltså om hur judar och kristna – genom jihad – ska tvingas till underkastelse under islamiskt styre och betala en särskild skatt. Detta är en del av den strävan efter seger över alla andra religioner som Koranen uttrycker på flera ställen:

”Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarne skulle harmas.” (61:9)

Sedan görs följande påstående:

”Daesh (IS) säger att de utkämpar jihad, vilket inte stämmer. De tvingar på sitt tänkande och utrotar oliktänkande. De uppmuntrar till krig och våld. Gruppen utkämpar alltså inte muslimskt jihad.”

Terrorgruppen Islamiska Staten utkämpar inte jihad eftersom de tvingar på andra sitt tänkande och utrotar oliktänkande. Men detta är ju exakt vad Koranen förkunnar och vad profeten Muhammed gjorde! Han tvingade genom svärdets makt på andra sina lagar och han utplånade de som satte sig upp mot honom. De som trodde på många gudar blev utrotade, oavsett om de underkastade sig hans styre eller inte. Koranen uppmanar till heligt krig. Är Koranen inte islamisk? Det minihäftet påstår indirekt är alltså att Muhammed, islams profet, inte var en riktig muslim, och att Koranen, islams heliga bok, inte är islamisk.

”Det är olyckligt att islam ofta förknippas med krig och terrordåd, då det i grund och botten är en relativt fredlig religion med fokus på att ta hand om varandra och hjälpa dem som har det svårt i samhället.”

Islam förknippas med terrordåd eftersom muslimska fanatiker begår terrordåd i högre utsträckning än fanatiker i andra religioner. Terroristerna stödjer sig dessutom Koranen och profeten Muhammeds exempel.

Är verkligen hjälp till dem som har det svårt något som kännetecknar islamiska samhällen? I så fall skulle väl inte så många muslimer söka sig till det otrogna Europa för ett bättre liv.

Det saknas grund för påståendet att islam ”fokus” i islam är att ”ta hand om varandra”. De som har uppmanas att dela med sig till de som inte har, men ”fokus” i Koranen och i Muhammeds liv och lära är rent religiöst, att avsvärja sig falska trosuppfattningar och tro på den sanna religionen.

I häftet citeras också ur sajten islam.se. Det aktuella citatet talar om att man inte ska döma islam efter muslimers handlande. Underförstått: muslimer kan vara dåliga, men islam är bra. Jag skulle tvärtom hävda att i många fall gäller motsatsen: muslimer är bättre än islam. Många muslimer följer inte Muhammed och det ska vi vara glada för.

Islam.se är dessutom en salafistisk sajt som citerar Bilal Philips. Philips, som är en salafistisk missionär, försvarar det islamiska slaveriet som ett sätt för muslimer att assimilera icke-muslimer i det muslimska samhället. Det islamiska slaveriet är inte något ont eftersom det finns regler som gör att en herre inte godtyckligt kan slå sin slav eller slavinna. I jihad, förklarar Philips, kan den muslimske härskaren välja om fångarna kan avrättas eller förslavas. Du kan höra vad Philips anser om slaveri i YouTube-klippen här och här

År 2007 smygfilmades Philips av Channel 4 då han predikade in en brittisk moské. Han försvarade då barnäktenskap. Eftersom Muhammed gifte sig med ett flickebarn, resonerade han, så är det rätt för muslimer att göra det:

“The prophet Muhammad practically outlined the rules regarding marriage prior to puberty, with his practice he clarified what is permissible and that is why we shouldn’t have any issues about an older man marrying a younger woman, which is looked down upon by this [Western] society today, but we know that Prophet Muhammad practiced it, it wasn’t abuse or exploitation, it was marriage.”

Häftet som jag fått ta del av ger inte eleverna saklig och riktig information om islam. I stället är det en skönmålning i syfte att göra dem mer positivt inställda.

20 reaktioner på ”Högstadieelever får felaktig information om islam

 1. Thomas Ek skriver:

  Återigen en mycket bra och viktig artikel av Mohamed Omar. En genuint förfalskad och manipulativ skolundervisning, den här undervisningen måste stoppas. På det här sättet uppnår de sympati i andemeningens budskap.

  Själv är jag ganska insatt i amerikansk politik. Nedan finner du ett annat exempel på hur liberalerna nästlar sig in och duperar våra ungdomar.

  Granskning av skolans studiematerial
  Philip Netzel vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier har under ledning av Peter Bernhardsson vid Uppsala universitet genomfört en narrativanalytisk studie ”Läroböckernas skildring av Irakkriget”. Där har man tagit reda på hur Irakkriget från år 2003 mellan Irak och främst USA och Storbritannien skildras. Studien som alltså utforskar vad som skildras och hur det skildras genomfördes år 2012 och bygger på en analys av 12 läroböcker för gymnasieskolan i ämnet historia.

  Befängt
  Analysen visar att läroböckerna samfällt och kategoriskt slår fast att alliansens ockupation av Irak på intet sätt var rättfärdigad. Och den som inte delar den här åsikten har enligt läroböckernas budskap helt fel åsikt, varför redovisas inte. Att det råder skilda meningar kring den här utomordentligt brännande frågan som kommit att bli en av vår tids största polariserande frågor nämns över huvud taget inte.

  I flera av böckernas texter meddelas det återkommande att USA anföll Irak utan något medgivande från FN och att det av det skälet var fel av Bush att anfalla Irak. Samma sak här, – den som inte delar författarnas kategoriskt tvärsäkra fram målade åsiktsbild har enligt läroböckerna fel även på den här punkten. Att det förelåg och fortfarande föreligger delade meningar kring den här frågan redovisas inte, alls.

  Den långa rad av betydande förtjänster som kriget förde med sig omnämns över huvud taget inte alls. Istället målas USA och George W Bushs insatser ut som odelat negativt. Studien avslöjar också att skildringen av kriget ingår i en diskurs om maktförhållanden där USA:s framträdande maktposition ifrågasätts på ett onyanserat, obalanserat och till följd därav vinklat sätt. Ju mer USA:s inflytande minskar på världsarenan desto mer älskar den liberala vänstern USA. Liberaler vill inte att USA skall vara den enda styrande supermakten eller ens den dominerande supermakten på världsarenan.

  Sanningen om vad som egentligen ägde rum
  USA:s uttalade mål med Irak invasionen var att få bort hotet som massmördaren Saddam Hussein de facto utgjorde. Det avgörande skälet till varför USA tillsammans med andra FN medlemsländer anföll Irak var att trovärdiga uppgifter gjorde gällande att det fanns massförstörelsevapen (WMD) i Irak alternativt att Irak var mycket nära att förfoga över WMD vilket ingen nykter person av en lång rad olika skäl inte kunde acceptera. Risken att Saddam Hussein därtill även skulle tillhandahålla Al-Qaeda dessa ohyggliga vapen bedömdes på trovärdiga grunder också vara oacceptabelt stora.

  Thomas Ek

  Gilla

 2. Moab skriver:

  Har du varit i kontakt med författarna til häftet? Det är inte förvånande och mycket skrämmande läsning, som en råttfångares flöjt. Indoktrineringen fördjupas, istället för att som när jag gick i skolan man fick en ytlig bild av islam, liksom alla andra religioner för att islam då inte betydde något i en svensk kontext, så måste man nu mera explicit lura eleverna, eftersom de kan observera att muslimers bidrag i samhället är objektivt negativt för ickemuslimer.

  Har du varit i kontakt med skolan? Det är delvis här kampen står, om de unga och att inte låta dem indoktrineras, Jordan Peterson har mycket riktigt identifierat stora delar av utbildningsväsendet som problemet, det är djupt infekterat av postmodernism och marxism och dess realisation multikulturalism och identitetspolitik. Det måste stoppas! En angelägen uppgift för ett evidensbaserat forskningsinstitut är att inventera alla skolböcker som används i Sverige. Jag är redo att donera pengar.

  Gillad av 4 personer

 3. Alexander Zetterberg skriver:

  När jag vid utgivningen läste Francis Fukuyamas ”Historiens slut och den sista människan” jublade jag, men insåg samtidigt att analysen inte var fullständig. Västerlandet måste också göra upp med islam.

  Några år senare kom Samuel P Huntingtons ”Clash of Civilisations” och förfäktade just den tanken. Huntington hudflängdes, men efter 11 september 2001 började många inse att han hade rätt.

  Sedan dess har marxismen återuppstått i postmodernistisk skepnad och kampen mot islam intensifierats. Vi befinner oss mitt i den vår civilisations slutstrid, den västerländska civilisationen mot postmodernism och islam!

  Gillad av 3 personer

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Där följer jag inte med, varför kan det inte retrospektivt betecknas som en slutstrid om den västerländska civilisationen segrar?

    Visst, det krävs mer för att vi efter den västerländska civilisationens seger skall nå en situation där den dialektiska kampen mellan intressegrupper, ideologier och civilisationer upphört och där ändå en händelserik och spännande utveckling fortgår, en slutstrid som inte resulterar i ett fastlåst totalitärt läge, ad modum världskommunism eller ett globalt kalifat eller en AI-styrd världsvälfärdsstat, utan en slutstrid som leder till att historien i hegeliansk mening upphör och människor sätts fria – att leva, verka och utvecklas med en gemensam världsbild, för all tid.

    Vad är det då som krävs?

    Att Gud serverar ett bevis på sin existens som i sin oantastliga logik övertygar generation efter generation, ett gudsbevis som inte består av någon mirakulös händelse utan är för evigt logiskt oantastligt och gör kristendomens ideologiska överbyggnad överflödig – hur det nu skulle gå till.

    Messias kom för att befria oss från både religion och ideologi!

    Gilla

   • Alexander Zetterberg skriver:

    Ja, men om nu ett gudsbevis presenteras, och detta innehåller ett axiom angående välfärdsstatens ondskefulla natur, skulle då inte detta förhindra utväxten av nya huvuden på hydran?

    Man kan ju drömma…

    Gilla

 4. bengtakewennberg skriver:

  Tack för att Du upplyser oss, mig och andra, om islam. Det är mycket värdefullt. Det sägs uppenbarligen mycket som är motsägelsefullt i dessa frågor och som ökar förvirringen. Enbart kritik kan dock enligt min mening inte vara vägen att komma till rätta med detta. Det mesta som sägs och skrivs i saken är nog seriöst och allvarligt menat, även om det både kan vara missvisande och naivt.

  Så vitt jag har fått reda på så är arabiskan ett fonetiskt språk som förmedlar kunskap och vishet genom muntlig tradition och faktiska handlingar. Vår europeiska tradition bygger emellertid på förmedling av samma sak genom skriftspråk, bilder och liknelser. Övergångarna däremellan blir ofta oklara i sina syftningar. På ytan kan därför islam och kristendom verka lika medan de i grunden kan ha helt olika referenser och konnotationer. För att upptäcka detta måste man gå mycket mer på djupet i sina samtal än att bara refera till Bibeln och Koranen.

  I dag verkar det bli allt mer accepterat att det inte går att formulera någon generell, och för alla människor och för alla tider giltig innebörd i vad som är gott och vad som är ont – det vill säga det vi kallar värderingar. Sina värderingar måste varje individ själv ständigt komma fram till och anpassa till den tid man lever i. Det är ett stort och svårt arbete. Samtal om detta faktum borde lyftas i skolan snarare än att förmedla förenklade och naiva beskrivningar av olika relgioner och ideologier.

  Gillad av 1 person

 5. camiry skriver:

  Tack, oerhört viktigt inlägg!

  Jag tar rygg på det och uppmanar förmätet föräldrar att informera sig om vad barnen lär sig om religioner i skolan.
  I andra klass läser man om kristendom, judendom och islam, och gör i samband med det besök i kyrka, synagoga och moské. Efter besöket i moskén (i en av Sveriges största städer) frågade jag min dotter vad de fick lära sig om islam. Hennes främsta intryck tycktes vara att det var ”lätt att vara muslim”. Jaha, hur då, frågade jag. ”Därför att det finns en massa regler man ska följa men man får göra jättemånga undantag så det är jättelätt att vara muslim”, hade de i moskén förklarat.

  Här blir naturligtvis jag som mamma inte lite förbannad, att min dotter inleds att tro att leva som muslim skulle vara en enkel sak. Det gör det dessutom oerhört svårt för lärarna anser jag. Min dotters lärare har jag fullt förtroende för, (exempelvis röt hon ifrån i synagogan när en muslimsk klasskompis vägrade sätta på sig kippa, eftersom han var muslim). Men man kan knappast förvänta sig att lärarna efter besöken ska gå in och redigera det som sagts på studiebesöken. Alla kanske inte ens vill det…

  Det är bra att informera barnen om olika religioner. Men uppenbarligen finns det (enligt mig) problem med att låta respektive religionsutövare informera om sina religioner. Att skänka dem möjligheten till mission via våra lågstadiebarn tycker jag bör ifrågasättas.

  Gillad av 1 person

 6. Anders Arkenstedt skriver:

  Intressant läsning som föranleder (åtminstone) 4 frågor: vem är författare till detta häfte? På vems uppdrag har häftet kommit till världen? Vad är syftet – agendan bakom – häftet? Vilka reaktioner har det kommit på den tolkning av islam som häftet förmedlar?

  Gillad av 6 personer

 7. B skriver:

  Det handlar väl egentligen inte om utbildning utan om propaganda. För att undvika motsättningar i samhället vill man få det att verka som om islam är kristendom och som att det inte alls är fråga om en enorm och oåterkallelig samhällsomvandling att Sveriges befolkning består av större och större andel muslimer.
  Därmed, för att undvika missförstånd, inte sagt att alla muslimer är onda.

  Gillad av 2 personer

 8. Lilla fröken PK skriver:

  Man undrar vem som har skrivit denna ”upplysningsskrift”. Den är ju minst sagt tendentiös. Islam lär betyda underkastelse, och det är väl kärnan i den religionen. De positiva elementen i religionen, som t. ex. att ge allmosor, gäller bara den egna gruppen. Jag tror inte att en rättrogen muslim skulle ge allmosor åt en fattig jude. Tack ännu en gång för MO:s outtröttliga upplysningsverksamhet vad gäller islam!

  Gillad av 2 personer

 9. Sixten Johansson skriver:

  Jag läste något liknande i en bok för unga läsare: En i USA bosatt muslimsk pappa berättade för sin son hur fredliga islam och Jihad är.

  Motupplysning räcker inte långt och motgift ska vi undvika, men vi behöver en fackla och ett svärd, inte blottat, men redo för försvar. Vi kan lyfta fram Yeshua – Jesus – som andens krigare, zenmästaren, samurajen, den androgyna amasonen. Vi behöver ett andens korståg, inte för att underkuva hedningar, utan för att lyfta fram, hedra och försvara det bästa vi har i vår civilisation: Vetenskapen, konsten, skratten, tvivlen och det konstruktiva byggandet och sökandet.

  Kristusmyten har tjänat miljoner människor väl och dess offer- och frälsningsbudskap kan fortsätta att fungera som en expresshiss för den som med trons kraft vill åka uppåt mot sin egen och sin församlings bild av Gud. Men vi agnostiker, tvivlare och evigt allt prövande kan stödja oss på vår vardagskunskap, evolutionen, de stora filosoferna och vår civilisations pelare Yeshua, som levde och dog som andens störste krigare. Han vördade livet – inte döden som islam – och för honom var Gud en kärleksfull och tillåtande fadersgestalt, som låter sina barn göra alla misstag de vill, bygga sina samhällen bäst de kan efter vilka idéer deras ledare och flockar än har, tro eller tvivla hur mycket de vill, men ändå håller kommunikationslinjen och vägen uppåt öppen.

  En spännande aspekt är att Yeshua som förebildlig krigare med sanning, ande, liv och kärlek som svärd och rustning kan bidra till att ge oss västerlänningar tillbaka vår stolthet och andliga kraft. Med honom som respektingivande motbild kan islams svaga punkter blottas även via Koranens egna ord, via Mena-kulturernas egna hedersbegrepp och via propagerande muslimers egna läror om Jesus som krigare och om det fredliga Jihad.

  Gilla

 10. Mister A skriver:

  Kollade upp 3:31 och 19:29 men i varken någon av verserna stod det att Maria är Moses och Arons syster, i 19:28 står det att hon är Arons syster men i 19:29 står det såhär: ”Då pekade hon på barnet. [Men] de svarade: ”Hur skulle vi kunna tala till ett spädbarn [som ligger] i sin linda?”

  Och i 3:31 står det såhär: ”Säg [Muhammad]: ”Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.”

  Har jag missuppfattat nått eller har du uppgett fel??

  Gilla

 11. Nina Blom skriver:

  Min erfarenhet, av skolan, säger mig att allt för många lärare i dag saknar grundläggande kunskaper om det som de ska undervisa om och därför ofta använder sig av ”informationsmaterial” om alla möjliga saker, för att inte tala om vissa organisationer som gärna kommer till skolan för att ”informera” om sin ”viktiga” verksamhet.
  Dessutom har finns det lärare som har en speciell syn på vad att kritisk granska något är…
  Till lärarnas försvar vill jag dock påpeka att de numera ska syssla med så många andra saker som de absolut inte borde ha att hantera. Sen finns det en del som är lärare just för att de vill mer fokusera på alla de andra sakerna istället för ren undervisning.

  Gilla

  • Rutger skriver:

   Håller med dig. Är själv en NO-lärare som är intresserad av islam och sharia och studerar sharialagen. Tror inte att det finns en enda religionskunskapslärare i Sverige som har studerat sharialagen exempelvis. De för litar sig helt på de böcker som författare av religionskunskapsböcker ger ut. Det behövs mycket mer av källkritik bland religionskunskapslärare.

   Gilla

 12. Mr.T skriver:

  Och jag har färskt i minnet din video där du säger att boken ”Pippi i söderhavet” har kastats på bokbålet, medans koranen får stå kvar på hyllorna i biblioteken. Man baxnar !

  Tack för att du drar ner byxorna på alla ”goda” människor och avslöjar den (illa) dolda agendan som lurar i den ”heliga” skrift Koranen. Hoppas att dina ansträngningar belönar dig i framtiden, om inte annat, så kommer förhoppningsvis en och annan att höja på ögonbrynen och fjällen falla från ögonen.

  Tusen Tack, Mohamed Omar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.