Ståndscirkulation

Patrik Engellau

Om vi bortser från resenärens egen upplevelse, som ju kan vara upplyftande eller nedslående allt efter resans riktning, tror jag klassresor, eller ståndscirkulation som det tidigare kallades, är bra.

Min enkla föreställning är att samhällen har en tendens att organisera sig hierarkiskt. Mot toppen anrikas utkomstmöjligheterna och de ärofyllda positionerna. I ett gott samhälle, föreställer jag mig, bör de dugligaste och mest meriterade människorna ha förtur till topplatserna. (Jodå, man kanske också vill platta till hierarkin om den känns för hög och smal, men det är en annan historia.)

Det finns två skäl att de dugligaste bör ansamlas på samhällets högre nivåer. Det första och uppenbara är att de högre nivåerna har mer makt och därmed större möjligheter att påverka samhället i positiv eller negativ riktning varför dessa nivåer hellre bör besättas med dugliga människor än med dumskallar. Det andra skälet är att dugliga människor kan bli farliga om de finner anledning att bli hatiska mot sin omvärld. Om det samlas en avsevärd grupp blixtrande begåvningar utan chanser till avancemang vid pyramidens botten vet man inte vad som kan hända. Utan att veta säkert skulle jag tro att många av IS-resenärerna är handlingskraftiga och begåvade människor som lika gärna kunnat bli riksdagsmän om omständigheterna varit annorlunda.

Problemet för samhället är att de dugligaste människorna inte nödvändigtvis föds in i toppskiktet utan slumpmässigt var som helst inom pyramiden. Det är samma sak med de odugligaste, även de kan födas både här och där.

Det finns ingen annan metod att rätta till problemet, vad jag känner till, annat än klassresor uppåt och nedåt.

Jag ska nu nämna fyra olika metoder varigenom den angelägna ståndscirkulationen i Sverige organiserats (det kanske finns fler).

Om vi går några hundra år tillbaka i tiden tror jag det var prästerna som handplockade begåvade ungdomar, mest pojkar förstås, för att skickas till skolor och ofta till högre utbildning varifrån de kunde gå vidare till de ledande positionerna, kanske som präster, jurister, statstjänstemän eller professorer. Carl von Linnés pappa Nils var en sådan. Han föddes som son till en arrendator och slutade som kyrkoherde i Stenbrohult.

Sedan folkskolan blev allmän och lagstadgad vid 1800-talets mitt blev det en av lärarkårens viktigaste uppgifter att sålla fram en ny elit och skicka den till vidare förkovran. Det är lätt att föreställa sig vilket effektivt

rekryteringssystem detta måste ha varit när vartenda barn under flera år fick visa upp sin kapacitet för en kår av professionella lärare som tog det där med sållning på allvar.

En tredje metod, som möjligen var specifik för Sverige, var den socialdemokratiska rörelsen. När partiet tog makten över svensk politik fungerade rörelsen som en egen utanpåliggande klassresehiss reserverad för socialdemokrater.

En fjärde möjlighet som varit en levande realitet i ett land som USA, men enligt min kanske felaktiga uppfattning mindre effektfull i Sverige, har varit företagandet, som erbjudit talangerna att göra klassresa på eget initiativ och på egen hand.

Allt jag nu skrivit handlar om hur samhället gått tillväga för att vaska fram det dugligaste, mest lovande människomaterialet. Samhället har koncentrerat sig på att identifiera och lägga livet till rätta för de bästa. Det gick ganska bra, om du frågar mig.

Sedan ett halvsekel tillbaka har det, enligt min tolkning, blivit ändring på det där. Samhällets uppmärksamhet har gradvis växlat från de bästa till de svagaste. För att spetsa till det menar jag att samhället, i varje fall den offentliga apparaten, lämnar de dugligaste att sköta sig bäst de kan medan maktens engagemang ägnas de klenare.

Jag kan till exempel inte föreställa mig att lärarna i en skola i ett utanförskapsområde samlas och säger ”den där Abdul är smart, honom ska vi satsa på och ge lite chanser”. Vad skulle de egentligen kunna göra för Abdul? De har väl inga andra resurser än speciallärare och skolterapeuter med inriktning på ungar med disciplin- och inlärningssvårigheter.

Min tes är alltså att samhället slutat agera rulltrappa för den sorts människor som tacksamt borde tas emot i pyramidens topp. En djärv hypotes vore att detta, i vårt land liksom i andra som drabbats av samma utveckling, är skälet till det populistiska morret mot eliterna. Abdul tycker inte att samhället ser honom och det tycker inte heller Abduls nära och kära, som ser hans potential.

PS En observation som snarast stärker min tes är att vi på vissa specialområden har kvar elitproducerande institutioner, till exempel musikskolor och skidgymnasier. De utgör reminiscenser från en tid när hela samhället, inte bara en isolerad spillra, hellre satsade på att gynna de bästa i stället för att omhänderta de eftersatta.

41 reaktioner på ”Ståndscirkulation

 1. Kuckeliku skriver:

  Givet ”allas lika värde” bör alla höga samhällspositioner roteras minst en gång om året genom lottning från inte bara landets medborgare utan hela världens befolkning. De som har invändningar mobbas ut som fascister/rasister.

  Liked by 3 people

 2. Bo Divandef skriver:

  Man kan hoppas att E mmanuel Macron apropå artikeln ovan, kan få igång en förstelnad fransk arbetsmarknad. Med vad jag kan förstå, för många tidiga pensionsavgångar och för korta arbetstider i förhållande till lön. Tydligen har han Tyskland och Sverige som goda föredömen i det här sammanhanget.
  Fru Le Pen saknar uppenbarligen både ekonomisk kunskap och visioner. Hon vill harva på i det gamla vanliga.

  Gilla

 3. Bo Svensson skriver:

  Just min bild av läget. – Den resurseffektivaste lösningen på problemet består i extern betygssättning och att alla skattemedel för barns och ungdomars försörjning och undervisning betalas ut efterhand som man kan dokumentera inhämtat kunnande. – För pengarna skaffar man sin undervisning på en fri marknad och undervisningssektorn kan alltså släppas ut i den friska ekonomin.

  Jag tänker mig, att när en unge känner sig mogen för en tenta, den tilldelas två censorer specellt utbildade för ändamålet som lottas fram för att omöjliggöra mutor och hot.

  När man klarat av den nivå som avgjorts som ett miniminivå för att kunna fungera normalt i ett utvecklat samhälle, är man myndig och har rösträtt till den lagstiftande församlingen. – Åldersgräns är godtyckligare.

  Liked by 2 people

 4. Kuckeliku skriver:

  Det skulle kunna finnas skäl att skapa en sajt med det enda syftet att bekämpa den destruktiva myten om allas lika värde, som är själva kärnan i den mentala sjukdom som drabbat vårat land. Vi måste faktiskt ta tjuren vid hornen. Det finns ingen professor i Sverige eller världen som klarar av att förklara och försvara myten, så den borde vara ganska lättdödad. Istället för den fördärvliga myten hävdar vi istället demokrati och likabehandling av medborgare.

  Som ett alternativ kan man förstås skriva en tjock bok i ämnet. Samla ett dussin duktiga forskare och skribenter som är villiga att ge myten en kritisk granskning.

  Liked by 4 people

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det där är mest bludder i abstrakta kategorier. Populismen finner vi ju inte bland invandrarna, som är den folkgrupp som ännu inte redan blivit uppdelad efter duglighet.

  Svenskarna själva är däremot uppdelade: De dugligaste gör de svåraste sakerna och föraktar dem som har det svårt och samhället som sådant, som de till skillnad från tidigare eliter inte känner någon skuld eller tacksamhet eller pliktkänsla inför, medan underklassen är helt hopplös och renons på begåvning av det politiska slaget. Detta är de två viktigaste resultaten av meritokrati.

  Intelligens uppstår nämligen inte slumpmässigt hela tiden å nyo i form av normalfördelade Lidnerska knäppar utan är mycket starkt genetiskt betingat.

  Det är i inte försumbar utsträckning meritokratin och den irationella liberal-idealistiska tron på den enskilde människan och hennes duglighet i kontradistinktion till en tro på klokt uppbyggda och ärevördiga institutioner, som har orsakat det välfärdsindustriella komplexets framväxt. Vägen framåt är inte ännu mer meritokratisk spontanitet och naivitet, utan en kraftig disciplinering av de meriterade — och personligt erkännande av många omeriterade — genom återetableringen av kraftiga och sunda samhälleliga institutioner.

  Liked by 3 people

 6. Christer Carlstedt skriver:

  Vad innebär skolans betygssättning?

  Om man bortser från det uppenbara att det är en beskrivning av hur väl en elev lyckats tillgodogöra sig vissa kunskaper så är det också en indikation på förmågan att öka på sitt vetande och kunnande.
  Femmor i matte och fysik antyder att du kanske skulle kunna tillgodogöra dig en för samhället ganska dyr ingenjörsutbildning eller klara universitetsstudier i dessa discipliner.
  På samma sätt anger en etta i betyget att du med fördel ägnar dig åt något annat.

  Fullständigt oberoende av vad PK tänker om saken så är betygssättningen ett sållningsverktyg. Skillnaden mot prästens väljande är egentligen bara att man numera har ett tämligen objektivt verktyg för att skilja agnarna från vetet och man slipper dravlet om favoritskap.

  Det virras ganska mycket om att vissa skolor är bättre än andra vad gäller att få fram relativt högpresterande elever och att detta inte är rättvist.
  Hur då inte rättvist?
  Skulle det vara orättvist att en högpresterande elev får ett betyg som motsvarar kunskaperna?
  Det avser man säkert inte, men jag tror man menar att det säkerligen finns elever i de lågpresterande skolorna som skulle kunna få bättre resultat i en ”bättre skola”.

  Det är här som PK-ismen blommar ut för fullt.
  Antyder man att kanske skollokalerna skulle vara orsaken till bra resultatet på vissa skolor?
  Menar man kanske att de sämre skolorna skulle ha satsat på inkompetent lärarkraft?
  Nej – inget av detta framförs.
  Men man säger heller inte det uppenbara, nämligen att elevmaterialet är av olika karaktär.
  Jag påstår självfallet inte något så korkat som att eleverna på vissa skolor skulle vara genomgående dummare än de är på andra ställen.
  Däremot vet jag att en äppelodlare aldrig skulle vara så korkad att han lade ett ruttet eller halvruttet äpple i samma korg som de prima.
  Rötan sprider sig snabbt och hela korgen blir osäljbar.

  Tanken att man skulle åstadkomma någon rättvisa genom att placera elever från mindre bra skolor till de bra och vice versa genom lottning är så korkad att hälften kunde vara nog.
  Man måste nog som fruktodlaren inse att de ruttna skall plockas bort. Jag vill minnas att det kallades särskola en gång i tiden.
  Det är till och med så att äppelodlaren gör en gallring till.
  Vissa frukter är så fina att de kan säljas över disk. Andra blir perfekta till mos eller must.

  När man tar till sig fakta och vidtar erforderliga åtgärder så skapas grunden för klassresan uppåt.
  Lottningspropåerna ger säkerligen också en klassresa. Tyvärr bara i den andra riktningen.

  Liked by 1 person

 7. Jan ivarson skriver:

  En utmärkt betraktelse. Särskilt sista stycket, så bra att jag blev tvungen läsa upp hela krönika för min hustru som ännu satt kvar vid morgonkaffet.

  Elitutbildning för en del, inom idrott och musik. På de områdena har man förstått att det inte duger med med poäng från facklig verksamhet, erfarenheter från föreningslivet eller förtur p g a kön eller utsatt minoritet.

  Liked by 1 person

 8. MartinA skriver:

  IS resenärerna kan omöjligt vara vidrigare än dagens etablissemang. Om vi jämför med när Västroms gränser kollapsade mot barbarerna så gjorde ändå ledarskiktet sitt bästa för att stoppa det. Icke så dagens etablissemang. Tvärtom allierar de sig med utbölingarna mot det egna folket. Det finns ingen ursäkt för detta. Det finns ingen förlåtelse. Det finns ingen ordnad fortsättning. Detta är slutet på den västerländska civilisationen. Och det har aldrig någonsin i hela världshistorien funnits ett etablissemang som har straffat ut sig så till den milda grad som dagens västerländska etablissemang. Det är exempellöst. Att etablissemangare då börjar mumla om hur man kan få in nytt blod i leden, tja, ska man skratta eller gråta?

  Liked by 9 people

   • MartinA skriver:

    Kanske. Men jag tror att världen är fylld av genuint amoraliska och omoraliska människor. Det är vad jag skulle förvänta mig från evolutionen. Eller snarare, vi skulle förvänta oss ett spel mellan egoism och kollapsande grupper när ego-generna blir för spridda för att upprätthålla gruppen.
    Och den sorts superstater med miljoner människor under centraliserat styre. Och ambitionsnivåerna för detta centralstyre som blandar sig i allt och administrerar höga andelar av ekonomin. Har aldrig tidigare inträffat i historien. Otroliga obalanser är att förvänta från en situation som vår art inte är gjord för? Sen tror jag mer på att superoligarkerna härskar i det mesta. Och deras medier kommer ju ej vilja ha plikttrogna och självständiga och samvetsgranna politiker?

    Gilla

  • pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

   Mycket insiktsfull och balanserad kommentar där undertecknad till fullo instämmer. Att fraternisera med tanken på att IS-resenärerna skulle representera något slags snedkanaliserad begåvningspotential, uppfattar jag som för ett i övrigt utmärkt inlägg överflödigt trams. Konsangvinitet och barbariska uppväxtförhållanden, faktorer vilka under starkt inflytande av islamismens aggressiva förtryck och människofientliga livssyn, kan endast representera den allra mest ogynnsamma grogrunden för allt vad intellektuell dynamik och viljan till förkovring beträffar. Ett våldsförhärligande samhälle förmår endast alstra ett undermåligt släkte där ärftlig belastning och därav följande sjukliga karaktärsegenskaper bildar de signifikativa och ur humanistiskt perspektiv oönskade kvalitetsmarkörerna.
   Andreas.

   Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Kort bok att börja med är Rubicon av Tom Holland. Empire and Barbarians av Peter Heather tycker jag är bra. The fall of the Roman Empire av Gibbon är den klassiska boken även om jag gillar Peter Heather är bättre.
    Men det finns många fantastiskt bra podcasts också som man kan lyssna på när man gör någonting annat. Dan Calins podcasts om Rom är intressanta trots att han är vänsterist. Mike Duncans ”History of Rome” är bra och gratis, går igenom Rom från Romulus till sent fyrahundratal. Den är litet kejsar-centrisk men jag gillar den ändå.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Både Rubicon och Dan Carlins material har ingenting med Roms fall att göra. Men jag tycker hela Roms historia är intressant.
    Dessutom, när västvärlden fortfarande fungerade så fanns inte statsvetenskap, sociologi etcetera. Utan de som skulle bli den härskande klassen läste historia. Vilket gav dem en gemensam jämförelsepunkt och ett sätt att bedöma samhället. Och en känsla för det egna folket och samhället. Istället för detta förvirrade sammelsurium som dagens utbildning skapar.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det lilla jag har läst av Livy var förvånansvärt läsbart. Så man kan ju läsa orginalhistoriker om man vill också, åtminstone såna översiktshistoriker som Livy.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Jag gillar TV-serien Rome också. Jag tycker om att få samma historia berättad många gånger. Till exempel så berättar tv serien och Tom Holland och Mike Duncan och Dan Carlin alla om republikens fall. Där Dan Carlins vänsterperspektiv tillför väldigt mycket faktiskt.

    Gilla

 9. malinkim skriver:

  Den svenska skolan satsar enorma resurser på att backa upp elever med svårigheter, medan de begåvade inte erbjuds möjlighet till utveckling. Skolvärlden verkar ha svårt att acceptera att förutsättningarna för studier varierar, varför studienivån anpassas till de svagaste. Resultatet är en urholkad undervisning och låg kunskapsnivå.

  En högskolelektor beskriver här hur högskolorna nu tvingas utveckla ”räddningsprogram” för att förse eleverna med de kunskaper de borde ha haft med sig från gymnasiet. Högskolorna har därmed börjat erbjuda utbildning på gymnasienivå. Vad blir nästa steg? Och vilka är konsekvenserna för samhället?

  https://piggatorpblog.wordpress.com/2017/04/26/vad-hander-med-utbildningen-i-sverige/

  Liked by 3 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Än värre lär det bli, nu när Allah skall vara med på tåget.

   Då måste undervisningsnivån med nödvändighet sänkas,
   när de erforderliga förkunskaperna saknas.

   Mao går det högst troligt åt PISA…

   Allas Lika Värde är en galenskap,
   en felöversättning som vi inte har råd med längre.

   Avsåg att alla skulle behandlas med VÄRDIGHET, något helt annat!

   Vi kastar bort begåvningarna!
   De får klara sig bäst de kan…

   Gilla

  • Hovs-svartare-hallar skriver:

   Exakt. Den flumvänster som i decennier bestämt skolans utformning i Sverige lider av den fixa idén att alla egentligen är lika begåvade (alla är ju för farao JÄMLIKA enligt kommunismen).

   Därför vill man ytterst ogärna tillåta att vissa elever faktiskt blir skickligare än andra och man anser inte att kunskaper är så jätteviktiga, skolans huvuduppgift är istället att SOCIALISERA barnen till goda (socialistiska) samhällsmedborgare med ”rätt” värdegrund.

   Läs boken ”De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna bakom dem” av Inger
   Enkvist. Finns på Bokus.

   Redan i de första kapitlen berättas hur ett gäng kommunister, nödtorftigt maskerade som socialdemokrater (och samtidigt mycket engagerade i vänskapsförbundet Sverige-DDR), bestämde att det gamla systemet med folkskola/realskola skulle slopas och alla elever stoppas in i samma system oavsett begåvning. Och på den vägen har det fortsatt.

   Liked by 2 people

 10. moab skriver:

  Detta inlägg blir on-topic igår, Patrik söker missionärer. Det finns kanske en möjlighet att ställa ut på bokmässan i Götenorg? Jag ser framför mig ett litet bås med Patriks och dissidenterna i hans närhets publikationer, samt två fåtöljer och en kamera. Där kan Patrik köra DGSTV live och köra diskussioner om samtiden, yttrandefrihet och migration med de han valt men kanske man också skulle kunna låta några av motståndarna sitta fötåljen och diskutera frågorna. Jag gissat att stolen då kommer att vara tom men man vet aldrig, en stor del av deltagarna verkar ha väldigt högstämda åsikter i frågan, då måste de väl vilja diskutera och ursäkten att inte diskutera med nazister etc kan väl ändå inte gälla Patrik. I förslagslådan.

  Liked by 2 people

  • Vax skriver:

   När det passar kan nazismen vara något bra….

   Medan svenska intellektuella larmar om tilltagande ”högerpopulism”, ”rasism” och ”fascism” i snart sagt varje buske och vill inskränka yttrandefriheten för dissidenter marscherar riktiga nazister redan på Baltikums gator.

   De gör det med EU-regeringar och USA:s goda minne. Oron för en uppvaknande extremhöger riktas medvetet i fel riktning – mot varje form av oliktänkande om bl.a. invandringspolitiken, synen på Ryssland och EU- och Nato-medlemskap samt mot majoritetsbefolkningarnas traditionella livsvärderingar, som måste brytas ned för att bana väg för globalkapitalismen.

   Vår svenska ankdammsvänster, i dagarna mest EXPO-nerad i Clartés avfall, är helt ointresserad av den verkliga nazi- och krigsfaran. Bara de får fortsätta med sina mobbningskampanjer.

   Det var någon som sade att när nazismen återkommer sker det inte i bruna kostymer utan under täckmantel av anti-nazism.

   Två kända australiensare, journalisten John Pilger och professor Tim Anderson, sade nyligen samma sak, aldrig någonsin har propagandan i MS-media varit så allomfattande, lögnaktig och genomträngande som nu.

   Liked by 2 people

   • LL skriver:

    Den globalistiska agendans strategier varierar från land till land, eftersom den dimridå som passar den svenska mentaliteten utmärkt – och appellerar bäst till tyskarnas nedärvda ”skuld” – inte skulle lura befolkningen i ett land som Polen. Det särskilt tragiska med det hela är att folk i gemen saknar förmåga att inse att det som skiljer västra Europas statsmakters officiella inställning från dess östra grannars är i stort sett bara fasaden. Agendans mål är naturligtvis detsamma i alla europeiska länder, nedmontering av nationalstaten. Som uppvuxen i Polen har jag tills rätt nyligen omfamnat myten om att mitt förra hemlands regering äntligen sätter den polska nationen först. Illusionen började försvagas när jag under flera vistelser i Polen mötte på fattigdom som inte fanns ens under den (officiella) kommunist-eran /proletariatets diktatur.

    Bilden klarnade för mig när jag på alternativa medier fann information om att polska myndigheter mörkar det mesta som rör massinvandringen från/via den öppna gränsen till Ukraina. Däremot basunerar man ut varje enskilt fall där gränspolisen i syd-östra Polen påträffat högst 20-30 migranter från Afghanistan eller Pakistan. Officiellt finns det inte mer än 1,2 miljon nykomlingar i Polen. Det verkliga antalet torde ligga på minst 2,5 miljoner. Det som oroar Polens äkta konservativa/nationalister – som faktiskt riskerar att bli dömda för ”hatets åsikter” (pol. mowa nienawisci) – är dock inte att landet fylls med folk från (det ännu fattigare än Polen) Ukraina utan det faktum att bland dessa finns personer med band till den fascistiska gruppen Bandera (låg bakom den extraordinärt bestialiska Wolyn slakten av polacker år 1943). Att Polens öppna östgräns lockar till sig kriminella ligor bestående av tjetjener som utger sig för att vara ukrainare är inte heller acceptabelt för den ”rasistiska” untermensch- polacken. Ungern är troligen det enda landet i Europa som på allvar söker försvaga globalisterna inflytande över nationen. I Polen har globalistinflytandet redan blivit ett fast grepp, inte minst på grund av landets skräddarsydda funktion inom NATO, som det påstådda objekt nummer för en rysk invasion.

    Gilla

 11. moab skriver:

  Jag håller med bortsett från exemplet med Abdul och att han lika gärna kunnat sitta i riksdagen. Jag anser att det finns något mycket mera väsentligt som borde ha bäring på om man kan klättra på samhällstegen. Vi kommer aldrig att uppnå rättvisa i vilken position man besitter, jag är möjligen den mest kreativa på mitt jobb men det är ingen som vill veta av, jag kanske också räddade stora delar av företaget under finanskrisen men det är det ingen som vill veta av, skall jag då vända mig till IS i min frustration? Varför göra jag inte det, vad är skillnaden på mig och Abdul? Skillnaden är att jag lärt mig att söka det goda och göra det bästa i varje situation och framförallt, framförallt, inte medvetet skapa lidande. Detta har inte Abdul lärt sig, han söker endast det goda för de av samma tro. Därför oavsett i vilken situation man än befinner sig så är det viktigare att vara en bra människa än att positionera sig på stegen. Du kommer måhända inte så högt eftersom du inte går över lik men du orsakar i möjligaste mån inte ont.

  Därför så vet jag inte om det är ett tankefel från dina sida men om Abdul är en person som i motgång börjar stjäla mobiler och skolka och senare råna och våldta och senare gå med i IS, så anser jag att det goda är att i alla lägen bekämpa Abdul, och så klart först och främst se till att de som inte på individnivå strävar mot det goda avskiljs från Sverige. Det goda i denna mening står i motsatsförhållande till islam och andra totalitära ideologier. Det jag fruktar mest av allt det är att vi har endast ett instrumentellt förhållande till vem som når toppen, som vi har nu, det jag fruktar mest av allt det är att Abdul når toppen.

  Liked by 5 people

 12. KristinaF. skriver:

  Som ett skäl till att Sverige ska ta emot så många invandrare nämns att vi kan erbjuda en social klassresa. Många är ju ekonomiska migranter. Men om man läser Tove Lifvendahls söndagskrönika idag i SvD” Ett gigantiskt experiment” så ser man att det misslyckats. Efter många år i Sverige kan folk inte ens svenska. Det blir inga sociala klassresor, kanske till och med tvärt om. Hennes krönika är ett inlägg i debatten om att hjälpen på plats är mer effektiv. Då kan det finnas möjlighet till att få det bättre i livet. Och vi får resurser över till att ge stöd till dem som har reella möjligheter att lyckas.

  Liked by 4 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Hon är född o uppväxt i Malmö/Sverige, Disney-Alice…

   Läpparna säger,
   att hon har kristna värderingar…

   Men är ändå bästa polare med Islamisterna,
   kanske ett måste i Malmö)

   Totalt aningslös, eller…
   Hon blev ju Miljöpartist)

   Gilla

 13. rudmark skriver:

  Sådan här otäck elitism kan vi eliminera med rättvisa betyg åt alla. Dvs samma betyg så att alla kan läsa vidare på gymnasium och senare universitetet. När utbildning är klar höjs skatterna så att ingen tjänar mer än andra. Vissa kanske inte vill läsa vidare, men detta kan lösas genom bidrag i nivå med vanlig lön.
  Va? – Är det redan under genomförande?

  Liked by 2 people

 14. Björn skriver:

  Är det inte dags att införa nån slags ”förlängt barnbidrag” för ALLA, som varar livet ut?! Inte kallat ”medborgarlön”, för ”lön” förutsätter ju en arbetsprestation! Ett enda bidrag som ersätter alla andra, inklusive hyresbidrag, sjuklön, pension och äldreförsörjningsstöd! Detta skulle kunna ligga på en nivå, högst motsvarande lägsta nuvarande ”fattigpension”, och ENDAST utgå till svenska MEDBORGARE, men oavsett om man arbetar eller inte! Arbete ska naturligtvis ha en skattesats som verkligen lockar till ansträngning och förkovran! Det enorma resursslöseriet att TVINGA omotiverade och begåvningssvaga elever, att ”på papperet” skaffa sig en gymnasieutbildning, gagnar ingen! Denna växande grupp kommer ändå inte att nånsin platsa på arbetsmarknaden! Satsa i stället ALLA resurser på de som av EGEN FRI VILJA vill utbilda sig! De som behövs för att driva samhället framåt! Samtidigt skulle det ofantliga slöseriet inom utbildningsväsendet och VIK som helhet, kunna minskas rejält, till förmån för t.ex den eftersatta sjuk- och åldringsvården! De som önskar ”guld-kant” på tillvaron, under och efter arbetslivets slut, får själva arbeta och spara ihop till detta!

  Gilla

  • Kuckeliku skriver:

   Vi behöver säkert en medborgarinkomst/basinkomst och det skulle säkert med intelligent utformning göra livet bättre och hållbarare för alla människor. Säkert i många fall också mycket mer produktivt.

   Gilla

 15. Strix skriver:

  Vår föräldrageneration inpräntade i oss ungdomar att ”kunskapen” vi tillgodogjorde oss under utbildningen kunde man aldrig ta ifrån oss.
  Socialisterna har med hjälpa av kleptokrati (fint ord för stöld), avundsjuka, förnedring och hat totalt ändrat på dessa förutsättningar.
  Nu är det ”survival of the fittest” som gäller, med av välsmort munläder, giftig tunga och en totalt degenererad hjärna!!!

  Liked by 1 person

 16. Per Eriksson skriver:

  En del av problemet är löst, det handlar om att lägga ribban så lågt det går vilket innebär att det aldrig tidigare har varit så låg kvalitet inom vissa yrkesgrupper som det är idag t ex riksdagsledamöter, ministrar, lärare, myndighetschefer, präster, stand-up comedians och – till och med – läkarkåren är hårt anfrätt av reducerade krav.

  Gilla

 17. Janne skriver:

  Klassresor är ju bra,om de bygger på kompetens och duglighet.

  Men så har vi det här med åsiktskorridorer,vänskapskorruption och nepotism.

  Gilla

 18. Jan Ahlström skriver:

  Vad gäller skolan i dagens Sverige.
  Tyresö kommun, Trollbäcken, barnbarn, man får höra en del man förvånas över.
  Kom att tänka på Gustav Fridolin, mannen som gav det svenska skolhaveriet ett ansikte.

  Gilla

 19. P I Persson skriver:

  Jag föddes i arbetareklassen och är nu något slags pensionerad medelklass. En klassresa, om än av det mindre slaget. Men detta hade inte varit möjligt utan Folkhemmet och arbetarerörelsens långa och idoga kamp mot de borgerliga krafterna, för att alla skulle få en chans. Jag tillhör första generationen där det var praktiskt möjligt också för arbetareklassens barn och ungdomar att få en högre utbildning. Mina föräldrar fick, trots bra betyg, aldrig den chansen. För dem gällde att de skulle ut och jobba så snart den, då sexåriga, obligatoriska folkskolan var avklarad. Något annat fanns inte på kartan.

  Jag är, och kommer alltid att vara, så innerligt tacksam till de socialistiska kämparna som aldrig givit upp i sin strävan att ALLA SKA HA SIN CHANS. Det är f ö också vad socialism i stort handlar om.

  Folkhemsideologin är alltså lösningen på och svaret till denna tråds ämne.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.