Muhammed – profet eller plagiatör?

Mohamed Omar

När man läser islams bok, Koranen, upptäcker man ganska snart man att den är full av lån från judiska och kristna källor. Så här står det i Nordisk familjebok:

”Islam innehåller i främsta rummet judiska och därnäst kristna element i förening med religiösa föreställningar, hämtade från parsismen, och ett och annat drag, som direkt härstammar från den fornarabiska hedendomen. Dessa olikartade element utsmyckades av Muhammed med egna tillsatser och sammansmältes sedan till ett helt.”

Detta uppslagsverk har visserligen några år på nacken, men beskrivningen av den islamiska lärans sammansättning är helt korrekt, dessutom tydligt formulerad. Parsismen är ett annat namn för zoroastrismen, persernas forntida religion. Från den fornarabiska, polyteistiska religionen behöll Muhammed en del föreställningar och ritualer, såsom föreställningen om andarna, djinnerna, och ritualerna vid vallfärden till Mecka, som var en helig stad även före islam.

Författare till islamartikeln i Nordisk familjebok är arabisten K. V. Zetterstéen. I kommentarerna till sin översättning av Koranen, utgiven 1917, beskriver han bokens sammansättning så här:

”Innehållet i Koranen är till en del hämtat från kristna och judiska källor. Även de gamla arabiska sagorna erbjödo ett tacksamt ämne för Muhammed, som från dem hämtade åtskilliga lärorika exempel till varning och efterföljd, och därtill kommo slutligen hans egna uttalanden om religiösa och världsliga frågor.”

Men Koranens versioner av de bibliska berättelserna skiljer sig ofta från originalet. Som Zetterstéen påpekar var Muhammeds kännedom om kristendomen ”ganska ytlig”. Ibland finner vi rena missförstånd som visar att Muhammed, eller den grupp författare som skrev Koranen, inte kunde läsa de judiska och kristna skrifterna på originalspråken hebreiska, arameiska och grekiska. Och någon översättning av skrifterna på arabiska fanns inte, då det inte torde ha existerat en enda arabisk bok före Koranen. Zetterstéen menar att det är ”otvivelaktigt” att Koranens författare inte studerat några skriftliga källor, utan att han, eller de, uteslutande varit hänvisade till muntliga uppgifter.

Mot den bakgrunden förstår man bättre varför Koranens författare på flera ställen framställer det som något stort och sensationellt att det nu finns en arabisk bok. Äntligen kunde araberna, efter att ha känt sig underlägsna judar och kristna, vilka hade heliga böcker, visa upp en egen! ”Vi hava förvisso sänt ned den som en arabisk Koran…” (12:2).

Arabernas bok var deras egen såtillvida att den var skriven på deras eget språk, men när det kommer till innehållet var den alltså långtifrån egen. Författarens dåliga kännedom om de judiska och kristna religionerna gör sig pinsamt märkbar i flera missförstånd. I Koranens berättelse om Moses på Sinai berg och den gyllene kalven förekommer till exempel en ”samarit”. Det är denne samarit förför folket och får dem att göra en avgud i Moses frånvaro (Zetterstéen 20:87 ff). Saken är den att samariterna ännu inte existerade på Moses tid! Koranens författare identifierar också jungfru Maria med Moses och Arons syster (3:31;19:29). Moses beräknas ha levt på 1300 eller 1200-talet f.Kr. och Maria var ju Jesu moder och levde under den romerske kejsar Augustus tid! Det finns gott om liknande missförstånd, som när Koranen framställer den persiske kungen Ahasveros’ minister Haman, 400-talet f.Kr., som rådgivare åt Farao, Moses motståndare (28:38;40:38).

Man kan undra om inte en allvetande gud, med kunskap om det förflutna, nuet och framtiden, som det står i Koranen, inte skulle känna till dessa saker. Inte heller förstod den allvetande gud, som Muhammed påstod sig tala med, vad den kristna treenighetsläran innebar. Koranens författare tror att treenigheten består av tre personer: Fadern, Sonen och Maria! Det framgår av versen: ”Än när Gud sade: ‘Jesus, Marias son, har du sagt till människorna: ‘Tagen mig och min moder till gudar i stället för Gud?’ Han svarade: ‘Dig allena all ära! Det är mig icke möjligt att säga något, vartill jag ej har rätt.'” (5:116) Kanske tänkte Muhammed att eftersom Fadern har en son så borde han ha en hustru också.

Koranens Jesusgestalt är inte kristen utan muslim. Det är inte evangeliernas Jesus som talar utan Koranens författare som talar genom Jesus. Och budskapet är att den kristna religionen inte är sann utan en villolära. Jesus var inte Guds son utan en profet på samma sätt som Muhammed. Inte heller dog han på ett kors och återuppstod på den tredje dagen. De som hävdar att Jesus är Guds son, alltså de kristna, är förbannade! Så partierna i Koranen som behandlar Jesus, och ibland framhävs för att visa på islams närhet till kristendomen, består i själva verket av polemik riktad mot kristendomen!

Ett av de ord som ”den arabiska Koranen” använder för att beskriva paradiset, ”firdaus”, är ett lånord från persiska som från början betydde ”muromgärdad trädgård”. Men när det kommer till paradisets innehåll är Koranens författare mer beroende av kristna, syriska källor än persiska. Flera forskare har uppmärksammat likheterna mellan Koranen och äldre, syrisk litteratur. Det sinnliga, islamiska paradiset, som jihadisterna längtar efter, har Koranens författare sannolikt stulit från snarlika paradisskildringar i munken Efraim Syrierns hymner från 300-talet. Den lärde syriern hade en omfattande litterär produktion som inbegriper såväl hymner, dikter och predikningar som Bibelkommentarer på prosa.

En svensk utgåva av Efraims hymner om paradiset publicerades 1985 i svensk översättning av Sten Hidal, professor emeritus i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentet, vid Lunds universitet. Han disputerade 1974 på en avhandling om Efraim Syrierns bibeltolkningar. I en bilaga till sin översättning, ”Efraim och senare paradisskildringar”, förklarar Hidal hur Efraims paradishymner har påverkat senare tiders paradisskildringar. ”I fråga om Koranen”, skriver han, ”föreligger med säkerhet en direkt påverkan från syrisk tradition, om än inte i form av en litterär påverkan.” Det vill säga Koranens författare har påverkats av syrisk tradition, men kanske inte direkt av Efraims skrifter, utan i form av muntliga återberättelser. ”Muhammeds beroende av vad som i regel kallas ’syrisk munkfromhet’ är allmänt erkänt”, konstaterar Hidal.

Hidal talar om ”en påfallande likhet” mellan Efraims hymner och Koranens paradisskildringar. Som exempel tar han upp Koranens uttryck ”högt belägen lustgård” (69:22, 88:10), som tyder på att dess författare var förtrogen med Efraims beskrivning av paradiset som beläget på ett berg. Hidal påpekar sedan att det himmelska gästabudet som beskrivs i Koranen 56:11-33 kommer mycket nära munkens hymner: ”Likheten med Efraims hymner, särskilt den nionde, är slående”.

I både Efraims hymner och i Koranen talas det om träd med ljuvliga frukter, om att man ligger till bords i skuggan, om att ansiktena strålar av ljus och om att där finns källor av vin, mjölk och honung. Liksom i Koranen heter det att de som avstår från vin på jorden ska dricka det i himlen. I båda paradisen finns det också olika grader, eller avsatser om man tänker på det som ett berg, där var och en får en plats efter förtjänt. Det arabiska ordet som Koranen använder är ”daraja” medan det syriska ordet som Efraim använder är ”darga”. I Zetterstéens Koran läser vi: ”Dessa äro de verkligt rättrogna; för dem finns olika grader hos deras Herre, förlåtelse och en härlig lott” (8:4).

Men det finns också skillnader. Medan de syriska paradisskildringarna är andliga och de olika fröjderna är menade som metaforer är Koranens skildring mer konkret och sinnlig. Men de syriska hymnerna står också litterärt på en högre nivå. ”Efraims paradisskildring är på ett helt annat sätt genomarbetad, både konstnärligt och teologiskt”, skriver Hidal.

”Åtskilliga problem som han ingående diskuterar (relationen kropp-själ, hur de saliga får rum i paradiset, diskussionen kring månaderna, m m) saknas helt i Koranen. Självfallet måste den syriske poetens utläggningar kring de första människornas fall och försoningen genom Kristus saknas i Koranen. Även om alltså en viss likhet finns genom själva motivet, är ändå olikheten större.”

Om man får tro Dante så fick Muhammed aldrig själv uppleva sitt paradis. I Den gudomliga komedin möter vi den arabiske profeten i helvetets nedersta avgrund. Han öppnar sin torso från halsen och ner till midjan så att hans inälvor väller ut. ”Se hur jag sliter mig isär!” skriker Muhammed.

”Hans tarmar hängde ned mellan benen; inälvorna såg man, och den unkna påsen som gör till träck allt det som mänskan slukar. Medan jag ivrigt tittade på honom såg han på mig och slet med sina händer upp bröstet, sägande: Se mig, Mohammed, så vanställd nu! Se hur jag själv mig styckar! Där framme går Ali i tårar, uppfläkt i ansiktet från luggen ner till hakan. Och samtliga du ser i denna klyfta utsådde split och tvedräkt när de levde; för den skull är de kluvna på det viset. En djävul finns här bakom, som så blodigt tilltygar oss; och envar i vår skara blir huggen av hans svärd så snart han vandrat ett nytt varv på denne väg av smärtor; ty alla sår vi tillfogats blir läkta innan vi åter träder inför honom.”

Varför detta vedervärdiga straff? För att Dante, liksom många medeltida teologer, uppfattade islam som en förvrängning av kristendomen som slet isär kyrkan, Kristi kropp. Koranen kan så att säga inte stå på egna ben utan blir obegriplig för den som inte känner till den kristna bakgrunden. Jesus introduceras inte utan åhörarna förutsätts veta vem han var och vad de kristna tror om honom. Betoningen ligger på den islamiska kritiken av Jesu gudomlighet, död och uppståndelse. I sin Muhammedbiografi från 1930 gör biskopen och orientalisten Tor Andrae en riktig observation: ”En kristen finner i islam mycket, som erinrar om hans egen religion, men det möter honom i en egendomlig, karikerad form.”

Den franske konstnären Gustave Doré gjorde illustrationerna till en utgåva från 1861 av Den gudomliga komedin. Illustrationen av den pinade Muhammed i helvetets åttonde krets hade idag inneburit livsfara. Massakern på Charlie Hebdos redaktion i Paris har visat oss att det, som en följd av invandringen, finns muslimska fanatiker i västvärlden som är beredda att göra mer än att demonstrera och bojkotta varor för att försvara Muhammeds ära.

54 reaktioner på ”Muhammed – profet eller plagiatör?

 1. Svart chorizo skriver:

  Motorn för muslimerna, då som nu, är ett gigantiskt mindervärdeskomplex. Inte nog med att islam är ett plagiat, nu har det ju dessutom blivit så att västvärlden med sitt kristna arv totalt har dominerat världen i flera hundra år, alltmedan muslimska regioner är dysfunktionella.
  Loosers med förortsspråk.

  Med postmodernismen och vänsterliberalernas metamorfos av kommunismen, där man söker en utnyttjad som kan ställas mot en som utnyttjar, så har muslimerna till sist fått en öppning till världsherravälde, själva deras oduglighet, dysfunktionalitet och våldsamhet blir en tillgång i postmodernismens ögon, kommunismen har alltid sökt efter offer som när de får makt blir ohämmat våldsamma, i muslimerna så har etablissemanget funnit vad de sökt. Våran framtid ser inte ljus ut. Att massimportera fattiga kineser eller filippiner hade inte fungerat, de duger inte som offer. Muslimerna är perfekta för ändamålet, inga insatser får dem att bli produktiva eller sluta med våld som lösningsmetod. Stalin och PolPot hade älskat dem.

  Sveriges befolkning ökade i snabbare takt än någonsin förra året, jag undrar detta: SD har nu mellan 17 och 26% i opinionsundersökningar, där de som ger 26% oftast legat betydligt närmare valresultatet, bortfallet har dessutom vuxit ytterligare, så det verkar inte otroligt att SD ligger mellan 25-30% redan nu. Min undran är, om man rensar för alla röstberättigade nysvenskar, från Kuhnke till Bilan Osman till Uzz, hur hade röstsiffrorna sett ut då? Har SD 40-50% av rösterna med svenska namn redan? Mer? Detta är ett recept för inbördeskrig, alla andra partier vill fylla på med nya väljare, när migrantströmmarna minskade något så kontrade migrationsverket med att ge uppehållstillstånd till relativt fler än de någonsin gjort.

  Vi håller på att bli utbytta.

  Liked by 8 people

  • Svart chorizo skriver:

   En uppföljade tanke är, om jag har rätt ovan, hur stor del av Sveriges BNP står SD väljare för? 40-50%? Vidare, om man rensar för skattefinansierad verksamhet, tar bort statliga verk etc, hur stor del av den hållbara BNPn, dvs den icke skattefinansierade står SD-väljare för, 60-70%?

   Liked by 4 people

 2. educaremm skriver:

  Kanske kan man tycka att islam också kom att bli som ett stöd, eller som ett försvar, också till judendom, genom att polemisera mot den kristna lärans beskrivningar, tolkningar, praktiker och föreställningar?

  Judendom blev attackerad av kristendom, när kristendom började växa sig allt större, mäktigare och starkare och på 300 – talet, då kristendom blev statsreligion inom det romerska imperiet.

  Tidigare, när kristendom var svagare, hade de judar som blivit s.k. kristna, eller som var efterföljare till, eller anhängare av, eller lärjungar till, Jesus, attackerats av den judaiska lärans efterföljare och där lärjungarna av dem hade blivit kallade för att vara kättare (i förhållande till den judaiska läran).

  Kristendom upphöjdes just på 300-talet och stärkte därmed sin auktoritets- och maktanspråk inom det romerska riket. Jesus Gud-förklarades, och en Mariadyrkan, där Maria sågs som varande Gudsmoder, växte fram.

  När alltså kristendom blev en gemensam statlig s.k. värdegrund som alla medborgare förväntades att anamma för att inte riskera att ses som potentiella fiender till staten, så växte det fram ökade motsättningar mellan kristendom och judendom därför att de ju var olika läror.

  Därför kan man säga att den muslimska läran faktiskt kan ses som en sympatisör till judendom?

  Islam kan också ses som en försvarare av judendomens lära, där det absolut inte tillåts göras några avbildningar av Gud, och inte heller någon enskild människa göras till Gud.

  När islam ville hävda att den kristna läran, som den då hade utformats till att bli med avbildningar och dyrkan av Jesus och Maria samt också en dyrkan av krucifix och kors, samt där den kristna läran också hade passager med fördömande formuleringar av judendom, så kan man tycka att den muslimska läran kom som en räddande ängel till judendomens försvar?

  Islam ville särskilt starkt poängtera att Gud är Större, och att Gud absolut inte får avbildas i några fysiska former, samt att några sådana former absolut inte får dyrkas eller tillbedjas, eller förklaras vara gudar, vilket alltså är mer i överensstämmelse med den judaiska lärans grundpostioner i relation till Gud.

  – Du skall inga andra gudar hava jämte Mig, och
  – Du skall inte göra dig några avbilder att tillbedja.

  Skillnaden mellan judendom och islam är att Allah blir beskriven såsom varande Barmhärtig och Medlidsam, och också Allförlåtande, samt även Allvetande, liksom också Jesus blir beskriven vara i Sin Gudomlighet. Alltså Barmhärtig och Medlidsam, samt Allförlåtande, (samarit).

  Guden inom judaiska läran är så Helig att inte ens Hans Namn får nämnas. Där får heller inga avbildningar av Gud, eller ännu värre, av Modern till Gud, avbildas, vilket ansågs vara kätteri för att det ansågs kunna förfela relationen till Guden, för människan.

  Dessutom förklarar Guden inom den judaiska läran att Han är Svartsjuk, på Sitt eget folk. Alltså att Han är En svartsjuk Gud, som förklarar det vara absolut förbjudet för Hans egna att tillbedja några andra Gudar, (för då skall Han bli mycket arg och bestraffande, osv.)

  Guden, som enligt den judaiska läran alltså absolut inte alls fick avbildas i några som helst fysiska former, försökte alltså kristendom att ringa in och ge fysisk gestalt, där också dessa fysiska gestaltningar av Guden, och av Hans Moder, tillbads, vilket alltså både judendom liksom också då islam, tog starkt avstånd ifrån.

  Att sedan islam ville säga att Maria är Guds hustru, som tillsammans då med Guden, Fadern, antogs föda fram Sonen Jesus, (som då inom den kristna läran menas vara Den Helige Gudens, Heliga Ord, dvs, Kristus), samt där också En Helig Ande anses vara Den Tredje (gudomliga) Personen i en s.k. Helig Treeninghet, förtydligar kanske ännu mer hur oriktig en kristen lära ansågs vara ur både en judaisk såväl som ur en muslimsk läras perspektiv.

  Liked by 1 person

  • Staffan Wadström skriver:

   Du skriver: ”….hur oriktig en kristen lära ansågs vara ur både en judaisk såväl som ur en muslimsk läras perspektiv.”
   Blir väl lite konstigt mot bakgrund av MO’s text. Muslimsk lära beskrivs där som ett plagiat, en förvanskning, och bitvis en ren misstolkning av den kristna läran. Så vad är din poäng?

   Liked by 2 people

  • educaremm skriver:

   Dvs., En Helig Treenighet, inom den kristna läran, menas alltså inte innehålla någon hustru alls, utan menas utgöras av, och beskrivas bestå av, endast – Fader, Son och Helige Ande – .

   Mariadyrkan, dvs., Gudens´ (dvs., Jesus´), Moder, menas i t ex den katolska kristna läran stå utanför denna Heliga – Treeniga församling – av de Tre Storheterna i Treenighetsläran, dvs., Fadern, Sonen och Den Helige Anden.

   Moder Maria anses inte vara av Gudomlig Natur, såsom Fadern, Sonen och Den Helige Anden anses vara, utan vördas och är upphöjd endast just såsom – Moder till Den Gudomlige Gudasonen – …

   Alltså vördad såsom varande uppmärksam, lyssnande, närande och livgivande Moder till Ordet från Guden?..)

   De tre gudomliga storheterna, Fader, Son och Helig Ande, menas vara jämbördiga och också vara en Helhet, alltså En Enhet, sinsemellan, fastän samtidigt befinna Sig i olika funktioner, relationer och positioner inför, för, och mellan, varandra…

   En annan viktig likhet mellan judaisk lära och islam, är den att Guden anses vara Evig, alltså fullkomligt Odödlig (och menas alltså överhuvud taget alls inte ens kunna dö på något kors)…

   Dessutom anses Guden, Allah, inte alls över huvud taget vara född, utan anses, såsom Fadern inom kristendom och Gud inom judendom, ha funnits alltid i alla tider, samt inte alls kunna avla några barn (i människogestalt), utan befinna sig bortom, ovanför och utanför mänskligt liv på liv och död genom familjebildande, barnafödande och död…

   Guden inom judendom och islam, menas stå över, bortom, ovanför och utanför allt som har med födelse och död att göra och samtidigt vara Den som i Ensamt, Odödligt och i Evigt Majestät, villkorar allt liv, eller menas vara Den som Är upphov till allt liv som överhuvud taget finns mellan himmel och jord…

   Gilla

  • Hovs-svartaste-hallar skriver:

   Educaremn:
   Egendomliga funderingar, då både kristna OCH judar är hatade i koranen och båda dessa religioners anhängare ska förföljas och angripas enligt denna källa till visdom. Muhammed ska personligen ha deltagit i räder mot judisk befolkning har jag för mig.
   Att då säga att islam hade rollen av ”räddande ängel” för judarna förefaller mig smått bisarrt.

   De enda som vann något på islam var muslimerna själva. Genom den dödsföraktande enhet deras lära skapade kunde de vinna enorma militära framgångar mot sina fiender — kristna och judar. Och så har det fortsatt ända in i våra dagar.

   Liked by 2 people

   • educaremm skriver:

    Den judaiska läran blev förbjuden i Spanien, tillsammans med islam, 1492.
    Men dessförinnan hade judendom blivit förbjuden från många kristna nationalstater, England på 1200-talet t ex, och fick också redan då bära en särskild märkning på sin klädsel.
    Hemskt.

    Men långt, långt innan dess, alltså redan när kristendom blev statlig – Värdegrund – , alltså redan från slutet på 300-talet, genom hela 400-talet, 500-talet och 600-talet, och vidare, så insåg nog flera rabbiner att det kunde finnas risker, när den kristna läran blev alltmer – totalitär – , och avkrävde en följsamhet till den kristna – värdegrunden – ,,,,

    Dessutom finns i de kristna texterna ofördelaktiga anklagelser (som väl har ett ursprung från de motsättningar som förekom redan på Jesus tid), och falska beskyllningar, som förmodligen tilltog ju större inflytande och statlig makt, och därmed kontrollmöjligheter, som den kristna läran fick.

    Alla samhällen föreningar, församlingar, partier, har alltid tendenser till att vilja sträva efter enhetlighet i en kulturell syn, och vill gärna stämpla med förolämpande och nedsättande omdömen, defamerande epitet eller dylikt, de människor eller grupperingar som befinner sig utanför en konsensus.

    Många rabbiner var nog oroliga för vad som skulle kunna ske, och som också på många håll i de kristnade nationerna också faktiskt skedde.

    Tråkigt nog.

    Gilla

  • askenyggdrasil skriver:

   Muhammed talade om en total etnisk rensning av hela den arabiska halvön. Kristna och judar skulle köras ut. De enda som skall vara kvar är muslimerna. Innan detta skedde hade han dessutom gjort ett yttrande som uppmanade till folkmord: Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden skall säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

   Gilla

 3. Gustaf skriver:

  Omar,

  En utomordentlig tankevackande artikel om bade kristendom och Islam, som satter dessa laror i ett teologiskt/idehistoriskts perspektiv.

  Din djupa kunskap om olika religioner och sokande intellekt bor belonas med en professur i religionshistoria, varfor inte i Uppsala?

  Gustaf

  Liked by 1 person

 4. Birger Winsa skriver:

  Profeten var ju analfabet. Han hyllade ju umma, den olärde analfabeten som den högsta kunskapen. Även judarna påstod att Jesus också var analfabet. På ett ställe som motsägs av andra. Profeten fick sina visioner av epileptiska anfall, berättar Wikipedia och epileptikern Dostojevskij. Profetens kunskap bygger därför på muntliga traditioner som skrevs ner. De brukar variera i massor. Många har haft sådana visioner. Jag bland tusentals andra. Utan att ha epilepsi. Dessa utlöser ett intensivt skrivande. Visionerna frigör medvetandet från jaget. Inget annat. Då ser man på saker på ett lite annat sätt. Så att säga. Naturfolk har detta seende till vardags. Därav hyllas umma den lärde analfabeten i Koranen och i mängder med konst t ex Goethe. Shakespeare, Montaigne och Cervantes. Inget märkvärdigare än så.

  Gilla

 5. Birger Winsa skriver:

  Litet tillägg: Under solen intet nytt. Säger Gamla Testamentet. Inte heller hade profeten något nytt att komma med. Samma metaforer om det jaglösa tänkandet som redan judarna visste 1500 år före honom. Konsten har vetat detta i alla tider. Det är kärnan i alla religioner. Men profeten plagierade inte själva metaforen. Den fick han i den epileptiska visionen. Men berättelserna om detta är plagiat. Intertextualitet kallas fenomenet.

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Birger Winsa:
   ”Profeten var ju analfabet. Han hyllade ju umma, den olärde analfabeten, som den högsta kunskapen.”

   Umma anses inom islam väl menas vara den muslimska osynliga, men existentiella, gemenskap, som anses kunna omfattas av alla muslimer.

   En Koran kanske då kan ses och förstås som motsvarande såsom vad en – Kristus – , då anses vara och bli inom kristendom?…
   Dvs., Ett Heligt Guds – Ord – ?..

   Umma kan beskrivas vara såsom en anda, som menas tillhöra alla som följer islams lära. Alla muslimer blir då delaktiga i denna – Umma – som inte är något fysiskt rum, utan mer då anses vara ett slags andligt rum, eller en slags existentiell, ickefysisk, icke-rumsligt, andlig gemenskaps- rum – , ett – Umma – ….

   Kanske ungefär motsvarande som kommunister, kristna, moderater, socialister, amishfolket, mormoner, judar, laestadianer, hinduer, kristna, eller andra kulturella traditioner och läror, skapar sina existentiella och andliga – rum – eller – umma – gemenskaper, som då enbart är en slags känsla av att tillhöra en kulturell gemenskap, ett kulturellt språk….

   En gemenam s.k. kulturell tradition skapar tillhörighetskänslor för alla inblandade. De som är tillhöriga där, antingen genom födsel eller genom självvalda preferenser blir delaktiga i och tillhöriga just den gemenskapens andliga – rum- , eller just dess – Umma – ..

   Birger Winsa:
   ”Ett jaglöst tänkandet som redan judarna visste sedan 1500 år.”

   Skulle tro att mänskligheten sedan flera tusentals år, varit upptagen med att försöka förstå sig på sol och måne, samt vilja mäta dagars, års och månaders längd, hur och när de olika årstiderna växlade osv., utan att ha något skriftspråk….
   Innan människor började bygga samhällen var alla analfabeter, men många var nog ändå ofta ganska så vakna, uppmärksamma, alerta och vetgiriga, samt också kunniga, kloka och intelligenta, kan man tro.
   När de sedan började bygga samhällen och blev bofasta, och försökte plita ned gemensamma lagar, så började berättelser sväva ut i liknelser och i förklaringar, för att därmed kunna styrka lagarna..
   Lagskrivare, när väl skriftkonst hade börjat få fäste, behövde kunna hänvisa till en högre auktoritet för att som lagskrivare bli lyssnade till, hörda och åtlydda..
   Att lagskrivare ansåg sig ha rättigheter att utdömma straff mot dem som överskred de skrivna lagarna..(vilket är vad många gamla s.k. heliga texter handlar om…), varför lagskrivare, profeter och andra, ansågs kräva en myndighet och en auktoritet, som då ofta blev förklarad vara given av Guden, eller av gudarna… ….

   Där någonstans börjar nog också alla Gudaberättelser blomma ut i alla dess olika former, sorter, slag och gestalter, samt med alla sina olika namn och skapelseberättelser. Ex Gilgamesh, hinduiska texter, kinesiska texter, hebreiska texter, asatro, kristna texter och islamska texter, och andra texter…

   Alla lånande av varandras berättelser och beskrivningar och förståelser av psykologiska det psykologiska och det existentiella, och om och kring det ogreppbara eller det svårförklarliga…

   Dessa berättelser spreds nog ganska så snabbt när väl handel och beblandning mellan olika folk tog fart, så alla olika kulturella traditioner har nog både plagierats, påverkats av, samt också inspirerats av, alla, i större eller mindre omfattningar….

   Att människan har mentala och psykologiska förmågor är en verklighet. Alla människor har sådana förmågor i mer eller mindre utpräglade drag utan att vare sig förtära droger eller vara epileptiker. Det tillhör helt enkelt det mänskliga livet och människans psykologiska utrustning.

   En del människor är sämre eller bättre psykologer. En del är sämre eller bättre filosofer. En del är sämre eller bättre poeter. En del är sämre eller bättre visionärer.
   Men de allra flesta människor har dessa förmågor i större eller mindre grad utan att de intar några droger eller är utsatta för några epileptiska anfall.

   Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Som en religionskritik eller en kritik av bokens religioner?
   Vilka religioner syftar till att samla den stora massan? Teosofin?
   Man kan fråga sig om inte globalismen har den förhoppningen som grundton med Abraham som gemensam anknytning (om man inte läser för mycket i Koranen).

   Gilla

 6. Johan Löfgren skriver:

  Rätt så Mohamed om Muhammed! Den senare M är en plagiatör med stort P. Mixen i Koranen är svårförståelig och svårutredd. Det är märkligt att de högre lärosätena inte velat närma sig dogmerna så värst för här finns det gott om utrymme att problematisera. Medan judar och kristna har en gedigen historia bakom sig står sig Muhammed slätt med sina irrationella idéer och uppenbarelser.

  Jesus uttrycker att det är fullbordat och ingen profet är att vänta på därefter, allra minst en ny lära som står i strid med Jesu ord och gärning. Tvärtom uttalade han varningsord för falska profeter och tillhörande läror som skulle komma. (Änglasyner är också bedrägliga att bygga på.) ”Gud har ingen son” menar Koranen, och citatet finns på och i tempelbergets moské i Jerusalem. Sedan dör Jesus och ger sitt liv för mänsklighetens frälsning. Muhammed och islam pekar däremot på underkastelse och att martyrskap för Allah är en direktväg till ”frälsning”.

  Då Abraham ska offra Isak talar Gud. Gud själv ska utse offret, Isak skonas och offret blir Guds lamm Jesus, som långt senare dör på korset. Det är om den här händelsen det stora slaget står. Muhammed och islam vill ta saken i egna händer om det så kräver offer om och om igen. Skillnaden är att Jesus (Gud själv) offrade sig och dog en gång för alla, inte för Allah utan för alla människor som vill.

  Jag rekommenderar apologeten Ravi Zacharias som ger ytterligare perspektiv på Mohameds resonemang: https://www.youtube.com/watch?v=49IXpnEKp34

  Gilla

 7. Sture skriver:

  Det finns en bok ”Den muslimske Jesus” i vilken författaren Tariff Khalili (utgiven 2001 av Harvard College) samlat ett urval av 303 texter om Jesus i den muslimska litteraturen. Efter att ha läst den och jämfört kan jag säga att endast 2 av dessa texter har någon som helst likhet med Bibelns texter om Jesus Kristus. Allt annat är karikatyrer och svammel.
  Och då skall man veta att Matteus evangelium bygger på de händelser som lärjungen Matteus (som var f.d. skatteindrivare – och skriv- och läskunnig) fortlöpande skrev ner och Johannes evangelium skrevs ner av Jesus mest älskade lärljunge Johannes) medan Koranens bygger på en analfabets fantasifulla berättelser.
  Den muslimske Jesus är således en helt annan person vars huvudsakliga uppgift enligt muslimerna är att riva ner alla kors från kyrkorna och hjälpa till att skära halsen av de kristna (som enligt Mohammed vanställt kristendomen).
  Många kristna blir alldeles till sig när muslimerna säger ”men vi tror ju också på Jesus” (de säger aldrig Jesus Kristus) och tror att det är vår Jesus Kristus de tror på. Det är det alltså inte.

  Liked by 1 person

 8. Ola Byfält skriver:

  Ola Byfält:

  Tack Omar för dina upplysande inlägg om islam. Du påpekar hur viktigt det var för araberna att få en egen bok på arabiska. Förutom Efraim Syriern har en annan kyrkofader Makarios/Symeon (350-420) haft ett enormt inflytande på Koranens uppkomst, ty Koranens texter är ursprungligen skrivna med syriska bokstäver (karshun). I Makarios till arabiska översatta skrifter (äldsta handskrift 534) har man funnit ca 100 ord som inte påträffas i arabiska kommentarer och ordböcker (Tabari 30 band, Ibn Manzur, 15 band). Orsaken är att de inte kände till den andliga och religiösa jordmån ur vilken Koranen växte fram. Den tyske forskaren Christoph Luxenberg (pseudonym, annars går det för honom som med Rushdie!) har visat med utförlig noggrannhet att om dessa ca 100 ord metodiskt appliceras på Koranen kommer 30% av texten att förändras. Ett intressant exempel är att de paradisjungfrur (4900 houris) som utlovas martyrerna: ”De får vila på troner, ställda i rader, och vi skall ge dem till hustrur mörkögda jungfrur” (K 44: 54, 52:20), de facto är ”vita, kristallklara (vindruvor)”. Vidare har muslimernas bönetradition sina rötter i den syriska bedjarrörelsen (messalianism), o.s.v. – Omar poängterar att Koranens versioner av de bibliska berättelserna ofta skiljer sig från originalet. Ett typiskt exempel är berättelsen om Abraham. När president Obama talade om ”de delade rötterna av Abrahams tro för alla folk” menade han sannolikt GT:s tanke att Gud välsignar alla folk på jorden med hjälp av Abrahams tro. För muslimerna är Abraham ett ”härligt föredöme” (K 60:4) i likhet med Muhammed och hans handlingar bör efterföljas. Abrahams föredöme är däremot inte att förlåta och välsigna alla folk. Det säger något om islams väsen: ”Ett härligt föredöme har ni fått i Abraham och dem, som följde honom, när de sade till sitt folk: ’Vi har inget att göra med er och det som ni dyrkar i stället för Allah; vi förnekar er, och mellan oss och er råder fiendskap och hat till evig tid, såvitt ni inte tror på Allah allena’, men tro inte på Abrahams ord till sin fader: ’Jag skall sannerligen bedja om förlåtelse för dig; men jag har ingen makt att göra det minsta för dig inför Allah’ ”. Abraham är således ett gott föredöme för de troende muslimerna förutom när han vill be att Allah skall förlåta hans hedniske fader. Det finns således ingen gemensam grund på djupet för islam med den judiskt-kristna religiösa traditionen.

  Gilla

 9. Jonas Nilsson skriver:

  Stimulerande blogg. Du lär få svar, från alla håll. Ett perspektiv som ditt borde få vara en ingång i religionshistorien med den chockerande frågeställningen om detta är äkta eller fejk! Traditionellt/tidigt ansågs islam som en villolära av/från judendom/kristendom.
  Några har ju bidragit med kommentarer på grundfrågan om vad som är sant. Men, oavsett vad man kommer fram till i detta fall, borde den tanken inte behöva chockera oss utan driva oss framåt för mer kunskap och reflektion.
  Vad man också kan påminna om är att korstågen kom till därför att islam defacto blockerat tillträde till de heliga platserna och drev bort kristen tro. Slaget mot IS tydliggör vad det handlade om. OM historieböckerna lärt detta hade kanske något av det blodbad som nu utspelat sig kunnat undvikas.
  Islam parasiterar på kristen tro som kyrkan i omgångar har gjort vad gäller judendomen. Inte så få judar skulle nog ställa samma fråga till kristendomen: profet eller plagiatör? Den frågan tycker jag att det är lite svårare att svara på. Allt beror av påsken och vad profeterna sagt.
  Islam argumenterar för att man är den senaste upplysningen efter att kristendomen också kom på skam, men jag känner inte till att man menar att Koranen uppfyller sådant som tidigare profeterats om, bara att man är det senaste (i förhållande till de övriga två).

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   ”Inte så få judar skulle nog ställa samma fråga till kristendomen: profet eller plagiatör?”

   Om vi bortser från det faktum att du borde säga skriftlärde eller åtminstone rabbiner och inte judar, för de skiter förstås som alla andra människor i slika hårklyverier, så måste man fråga sig om du alls har hört talas om Nya testamentet!?

   Gilla

 10. Anna skriver:

  Islam och judendom framstår för mig som i stort sett samma religion. Fint vore därför om de kunde slå sig ihop i stället för att vara fiender. Men som alltid handlar stridigheter inte egentligen om religion utan om politik.

  Du Mohamed Omar är intressant att läsa p g a din bakgrund som f d muslim. Men har vissa undringar. I en intervju i ett inlägg nedan beskriver du inte samma förenklade bild som jag uppfattar att många av dina anhängare gör, att islam är det enda hotet och orsaken till problem i förorter osv. Du säger att risken för att man kommer att bilda en islamisk stat om man får chansen är noll, om jag uppfattade dig rätt. Varför vill du då vara härförare för gruppen ”Vi som hatar islam” på denna ”självförståelse-sida”?

  Jag ser nyanserade reflektioner som dem om gängkriminaliteten i förorterna som samsas med som jag tycker ytliga påståenden om att det är ”problem med att man inte alla i Sverige äter fläsk”.

  Gilla

  • Anders skriver:

   Jag tror det är att göra det lite enkelt för sig att hävda att alla religionsstridigheter egentligen handlar om politik. Det är olika för olika människor. En självmordsbombare tror säkert att hen kommer till himlen. Kanske tror hens uppdragsgivare också det. Sedan finns även kulturella aspekter som knyter samman religionen med de världsliga ambitionerna. Det är väldigt få, även på dessa sidor, som anser att ”..islam är det enda hotet och orsaken till problem i förorter…”.

   Om man istället ser på Islam, som både en religion, en ideologi (Islamism) och ett legalt system (sharia) så blir bilden mer nyanserad och kritik mot Islam ska alltså uppfattas som kritik mot alla dessa aspekter. Din enkla bild att allt är antingen religion eller politik är en alltför grund analys.

   Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    ”En självmordsbombare tror säkert att hen kommer till himlen.” Visst, men den hjärntvättade självmordsbombaren går ofta någons ärenden, någon som sitter tryggt och säkert och inte vill kröka ett hårstrå på sig själv men är intresserad av att få mer makt.

    Ang det du skriver: ”Det är väldigt få, även på dessa sidor, som anser att ”..islam är det enda hotet och orsaken till problem i förorter…”.
    Tänk, jag har fått intrycket av det rakt motsatta. Dvs att det är väldigt många som gillar den förenklade förklaringen att islam är orsaken till alla problem. Och borde inte själva sidan heta ”Här bildas samtidens islamhat” i stället för ”självförståelse”?

    Gilla

   • Anna skriver:

    Anders igen: Ang vad religionsstridigheter handlar om. Mina kristna elever från Irak och Syrien (jag är sfi-lärare) talar ofta väl om både al-Assad och Saddam Hussein. Detta p g a att de själva kunde leva som kristna i lugn och ro (relativt sett) då. Hatet och förföljelserna av kristna uppstod efter att USA gjort sitt. Ett tecken menar jag på att det inte i första hand handlar om religion.

    Gilla

   • Anders skriver:

    @Anna; dessa diktatorer tillät ingen opposition, varken politisk eller religiös (och som sagt, i Islams fall är den religiösa oppositionen även politisk). Så att förtrycket av kristna ökade när diktatorn försvann är inte så konstigt. Islamister fick plötsligt utrymme och då hamnar förstås kristna i skottgluggen. I islams fall går det som sagt inte att separera religion, politik och lagar (och kanske till viss del kultur), de färdas tillsammans. Men att misstro muslimer med att de endast har ett politiskt syfte och inte ett religiöst är att dra för stora växlar och att göra en alltför grund analys.

    Gilla

   • Anna skriver:

    @Anders: Helt felaktig analys – tror jag. Dessa diktatorer sket och skiter i vilken religion man har, så länge man inte opponerar sig politiskt. Och om al-Assad vore överdrivet religiös skulle väl knappast hans fru gå så västerländskt klädd som hon gör.

    Du skriver:”@Anna; dessa diktatorer tillät ingen opposition, varken politisk eller religiös.” Du säger väl emot dig själv lite där, dvs om de inte tillät någon ”religiös opposition” skulle de väl snarast ha uppmuntrat attentat mot den kristna minoriteten? Jag hävdar fortfarande att de skiter i religion.

    Nej jag säger inte att allt är antingen religion eller politik. Men jag hävdar att politiska konflikter eldas upp av om ledarna kan blanda in religion i det hela, det är som att kasta bensin på brasan. Att ENBART strida p g a olika religionsuppfattningar är ganska få beredda till.

    Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Frågan om Islams teologiska bakgrund är förstås intressant. Inte minst möjligheterna att den inspirerats av de tidigaste kätterierna, som lär ha spridits österut vi Syrien så långt som till Persien. Om Islam grundas på kristna kätterier förmedlade över Syrien är det kanske en förklaring till att våra socialister och nykommunister känner en sådan intuitiv sympati för den, eftersom även deras läror är grundade i kristet kätteri. Patrik var ju inne på manikeismen nyligen. Kättarna var liksom muslimerna och kommunisterna inte dåliga på att mörda, tortera och våldtaga, helst utan synbar orsak. Dualismen i haram och halal, bara en sådan sak.

  Men när vi själva lyder under denna dualisms uttolkare kommer det att vara för sent att intressera sig för fakta som dessa. Det gäller att skynda på. I Kanada är det kanske redan förbjudet. Hur många månader har vi i EU kvar? När faller yttrandefriheten slutgiltigt? Det kan vara en fråga om månader.

  Gilla

 12. Multikultur till varje pris skriver:

  ”Islam och judendom framstår för mig som i stort sett samma religion.” Jaha, så judar kan lika gärna börja praktisera sharia-lagar då? Var hittar du stöd för det inom judendomen?

  Märkligt vore det väl ändå om judar utan vidare skulle acceptera vad som t ex står beskrivet om dem i de muslimska haditherna: ”They are debased, cursed, anathematized forever by God and so can never repent and be forgiven; they are cheats and traitors; defiant and stubborn; they killed the prophets; they are liars who falsify scripture and take bribes; as infidels they are ritually unclean, a foul odor emanating from them – such is the image of the Jew in classical Islam, degraded and malevolent.”, https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_antisemitism

  Ja, Mohamed Omar, det vore nog bra om du, som tidigare begärts, förtydligade ditt uttalande om muslimers önskan om att inrätta en islamisk stat i Sverige i intervjun med Patrik Engellau, för som man kunde misstänka, vissa är annars alltför benägna till förvirring, tyvärr.

  Gilla

  • educaremm skriver:

   När det kommer till att vilja kasta degraderande epitet på andra, eller att vilja utmåla andra som vidriga, smutsiga, orena och förorenande as, samt att vilja utmåla andra med nedsättande, fula och degraderande epitet, samt falska anklagelser som vill utmåla dem som farliga, onda, elaka och hemska, inte människor, utan o-människor över lag, så kanske man kan säga att vid olika typer av konflikter om makt, inflytande och s.k. tolkningsföreträde, eller vid olika konflikter om politiska maktpositioner, i alla typer av föreningar, församlingar, politiska partier, eller hela nationalstater, så kan nog i princip alla falanger och olika folkgrupperingar som befinner sig i en konfliktstrid om denna maktposition i tillspetsade lägen, faktiskt anses kunna vara absolut s.k. lika goda kålsupare…

   Av en ren och skär nödvändighet?…

   Defameringsprincipen anses vara ett heligt krigsverktyg?…

   För att på slagfälten kunna mobilisera krigare att just vilja kriga för att döda dem som blev utpekade som varande fiender, alltså konkurrenter om en politisk maktposition, så krävdes hatuppviglingsförmågor hos krigsledarna, på båda sidorna om en stridslinje?…

   Om inte krigare kunde upparbetas i hat på ett nogsamt, intrikat, subversivt, insinuant, finurligt, arrogant, trovärdigt, föraktfullt, samt ofta också på ett auktoritativt och gapigt sätt, tillsammans då med ett konstnärligt, inlindat och utstuderat sätt som inte sällan innehar groteska framställningar och överdrivna beskrivningar, så skulle kanske själva kriget riskera att kunna förloras?…

   Hatuppviglingsförmågor ansågs, och anses, nog vara en av de aboslut viktigaste strategiska förmågorna hos generaler och krigförare, att kunna rikta mot utpekade fiender, för att över huvud taget kunna lyckas få igång några krig?..

   Gilla

  • Anna skriver:

   @Mångkultur: Jag sa inte att allt var lika. Men stening, som jag skrev i en tidigare kommentar till dig, förekommer även inom GT. liksom andra stränga straff. Gud är ibland krigisk och talar om kvinnor som krigsbyten som man får lov att ”använda sig” av. Myllret av renhetsregler, som för en utomstående mest liknar tvångstankar finns i båda religionerna liksom i stort sett samma matregler. Om du googlar bilder på ordodoxt judiska kivnnor kommer du också att se en del bilder på kvinnor i burka och flickor med sjal.

   Det jag också skrev till dig var att det därför var ganska meningslöst att jämföra vem som har ”värst” helig bok, utan det enda vettiga är att döma efter hur religionen utövas och praktiseras i dag. Till exempel, att kritisera kristendom kommer man inte så långt med, men att kritisera en rigid bokstavlig syn bland kristnadär ”kvinnan ska underordna sig i allt”, som Paulus skriver,, torde kanske vara mer meningsfullt.

   Gilla

   • Ulrika skriver:

    ”…det enda vettiga är att döma efter hur religionen utövas och praktiseras i dag”. Precis!
    Var finns tex stening idag? Varken burka, tchador eller niqab inom judendomen. Eller könstympning av flickor? Islam och judendom slå sig ihop? Hemska tanke!

    Gilla

   • Staffan Wadström skriver:

    Anna, visst kan man läsa om grymheter i GT. Men för kristna idag är det ju Jesus och evangelierna som vägleder oss. Jesus accepterade inte vare sig stening eller dödande, och inget i NT beskriver stening. Inom islam praktiseras stening idag, och det finns ett flertal hadither som beskriver hur Mohammed beordrar stening. En enorm skillnad i synen på människans värde.
    När det gäller synen på kvinnan, så ser det olika ut i GT och NT. På Gamla testamentets tid, i det gamla Israel, hade kvinnan en mycket underordnad roll. De rättigheter som mannen hade över allt som ingick i hans familj gällde i stor utsträckning också hans hustru. Hon mer eller mindre ”tillhörde” honom som annan egendom, och hon var helt beroende av honom. Ungefär som det islam idag föreskriver och tillämpas i majoriteten muslimska länder.
    Och detta var de sociala förhållandena i Israel på Gamla testamentets tid. Det som Bibeln berättar. Men det är inte Guds vilja. Det var inte Guds vilja då och det är inte Guds vilja i dag. Bibeln skildrar människornas liv i den tidens Israel, där förhållandet mellan man och kvinna var något helt annat än vad Gud ville och vill att det ska vara. Guds vilja framgår av t ex 1 Kor (11:11-12):”Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud” . Detta är kärnan i relationen man-kvinna. En fullkomlig jämbördighet. Såväl Jesus som Paulus beskriver detta på många ställen i NT.

    Gilla

   • Anna skriver:

    @Stefan Wadström: Absolut, du har så rätt så – men det du tar upp här är något annat än vad jag tog upp – dvs att jämföra vad som egentligen ”står” i respektive religions heliga skrifter. Du skriver:
    ”Anna, visst kan man läsa om grymheter i GT. Men för kristna idag är det ju Jesus och evangelierna som vägleder oss. ” Om du läser mitt inlägg igen ser du att jag jämförde judarnas heliga skrifter med muslimerna och inte de kristnas, när vi talade om ”grymheter”. Jag pekade på att liknande grymheter som finns i Koranen också återfinns i GT och att det är ganska värdelöst att avgöra ”bra” eller ”dålig ” en religion är genom att jämföra dessa.

    Sedan är det en sak att många bokstavstroende kristna anser att den lag vi kan läsa om i Moseböckerna faktiskt rådde ända tills Jesus kom – dvs en gång i tiden ville Gud stening av otrogna eller ”olydiga ungdomar”.. (Detta tror dock inte jag.)

    Sedan dina citat från Paulus: De är helt korrekta och jag själv och många andra kristna följer dessa verser, mer än de om att kvinnan ska underordna sig mannen och tiga i församlingen. Dock finns de sistnämnda verserna också – och de bokstavstrogna samt kvinnoprästmotståndarna anser att man inte kan ”hoppa över” det Paulus säger i dessa verser, dvs de om underordning och att kvinnor ska hålla käften i kyrkan.

    Som sagt, du visar på just det som var min poäng: att det finns en möjlighet att behålla sin tro men inte gå efter bokstaven i heliga skrifter utan ta tillvara det som anses gott och förkasta det man inte förstår vara gott i dag. Denna möjlighet synes finnas även inom islam även om jag inte är expert på detta men har erfarit muslimer med både fridfulla och kärleksfulla tolkningar av sin tro.

    Gilla

  • Multikultur till varje pris skriver:

   Vad som står i religionens heliga skrifter, spelar roll. Alla religioner är inte lika. Det finns vida skillnader i skrifterna mellan kristendomen, judendomen och islam som är av oerhörd principiell betydelse — och som multikulturalister, värderelativister och andra anhängare av kålsuparteorier inte vill förstå.

   Oavsett hur man i den politiska korrekthetens namn väljer att tona ned dessa principers betydelse, lägger de ribban för vad som utövas i en religion.

   Du kan till exempel inte förvänta dig att en anhängare av jainismen, en extremt pacifistisk religion, ska ägna sig åt självmordsbombning. Skulle det trots allt ske, leder varje logisk slutsats till att personen inte följer sin religion. Ju mer troende jainisten är, desto mindre våldsbenägen är vederbörande.

   Med islam är det annorlunda. Att döma av islams heliga skrifter är det fullt naturligt att personen blir självmordsbombare. Ju mer troende muslimen är, desto mer våldsbenägen är vederbörande, http://10news.dk/?p=323
   ”The aggressiveness among Muslim men does not only show itself in the therapy room and crime statistics when comparing Muslim and non-Muslim offenders. In a recent study conducted by the Criminal Research Institute of Lower Saxony in Germany, scientists interviewed 45,000 teenagers of both Muslim and non-Muslim origin, and their conclusion was clear: “Boys growing up in religious Muslim families are more likely to be violent“.”

   Men även om man bara tittar på hur religionen praktiseras, måste man vara blind av politisk korrekthet för att inte se hur islam praktiseras runt om i de muslimska länderna och vad det leder till.

   Det är knappast en tillfällighet att det är en vida skillnad mellan hur, å ena sidan, de kristna
   länderna har utvecklats i Västerlandet (och judarnas Israel), jämfört med hur å andra sidan islam och muslimska länder i jämförelse stått stilla sedan medeltiden. Du hittar ingen kvinna i Västerlandet som stenas, körs över med bil, eldas upp och vars kvarvarande lik sedan lämnas till hundarna. Men det är sådant som kan hända i ett muslimskt land, https://www.nytimes.com/video/world/asia/100000004108808/the-killing-of-farkhunda.html

   Och även om de lämnat sina hemländer och nu under senare decennier kommit hit, är det en skrämmande hög andel av dem som, ironiskt nog, envisas med att hålla fast vid samma destruktiva tankemönster som i många fall fått dem att lämna sina hemländer. I moskéer runt om i Europa predikas saker som i eskalerande utsträckning alla borde inse kommer att, milt uttryckt, bli en gigantisk black om foten för våra länders vidare utveckling i upplysningens tecken. ”Är alla vi muslimer extremister?”, https://www.youtube.com/watch?v=bV710c1dgpU

   Gilla

   • Anna skriver:

    @Multikultur igen: ”Vad som står i religionens heliga skrifter, spelar roll. Alla religioner är inte lika. Det finns vida skillnader i skrifterna mellan kristendomen, judendomen och islam som är av oerhörd principiell betydelse —”

    Vilka är dessa vida skillnader i skrifterna mellan judendom och islam, menar du? Ge exempel!

    Gilla

 13. Vimsan skriver:

  Jag såg en dokumentär om gamla koran -”pergament” som efter översättning tyder på att 72 jungfrur är ett missförstånd. Tydligen handlade det om en klase druvor?
  Muslimer är inte glada över forskningen i ämnet…

  Gilla

 14. Anders F1 skriver:

  Det finns många hallucinogena droger som kan få mänskor att se allt möjligt. Experimentlustan härvidlag är snart sagt oändlig. Min gissning är att all religion är en ordentlig tripp. Min egen erfarenhet av neurokemisk påverkan är dock begränsad och av religion obefintlig, så jag kanske inte ska uttala mig.

  Gilla

 15. Staffan Wadström skriver:

  Anna, skillnaden mellan GT och koranen är ändå att GT beskriver tiden före kristendomen, medan NT beskriver kristendomen. Koranen beskriver islam och det mesta som sker i muslimska länder hämtar sitt stöd och sin näring från koranens olika verser. Detta är väl det centrala, menar jag.
  Håller med om att man inte ska ”gå efter bokstaven i heliga skrifter utan ta tillvara det som anses gott och förkasta det man inte förstår vara gott i dag.”
  Lika vanskligt är det att bara plocka ut enskilda bibelverser ur sitt sammanhang för att visa något. De flesta bibelverser måste ses i sitt sammanhang, och även kompletteras med andra texter, för att man ska förstå vad författaren vill säga. (denna kritik går förstås tillbaka även till mig, som just citerade Paulus i en vers). Tycker Tor-Leif Strindberg reder ut detta med Paulus syn på kvinnan rätt väl: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/paulkvin.htm
  Slutligen, kålsuparteorin när det gäller olika religioner funkar som vanligt illa. Enskilda individer är förstås, oavsett religion eller annat, både fridfulla och kärlekstörstande. Men alla religioner är det ju inte.

  Gilla

  • Anna skriver:

   Staffan Wadsröm: Ja, så som alltombibeln.se svarar är ungefär som jag själv brukar debattera när jag diskuterar med kristna ”kvinnoprästmotståndare” på nätet. Dock är även de kristna, även om deras syn är minoritet i Sverige i dag. (Ska sägas att de också anför kyrkans historia som ledd av Gud som skäl.)

   Jag ber dig återigen att notera att jag jämförde GT som judarnas heliga bok, även om GT är de kristnas namn för samma texter, med Koranen. Och där är de nog på det stora hela lika stora kålsupare, om man jämför just TEXTEN i sig, inte hur denna senare uttolkats och uttolkas. Men även för mig är det en omöjlig tanke att Gud velat de straff som där beskrivs även om det var ”före kristendomen” som du skriver. För mig kan det bara förklaras med att Mose trots allt inte fick alla rätt när han präntade ner Guds lagar,.

   ”De flesta bibelverser måste ses i sitt sammanhang” skriver du. Problemet blir om man skaffar kunskapen och kännedomen om sammanhangen när det gäller Bibeln men läser Koranen rätt upp och ner och sedan pekar på mindre aptitliga stycken och säger ”Titta bara, så här tror muslimerna!” Många imamer lyckas ju faktiskt få även Koranens verser som ganska trevliga, ”sedda i sitt sammanhang”.

   Men nej, jag anser inte att alla religioner är ”lika goda kålsupare”, Även den mest fromsinta tolkning av islam skulle inte få mig att konvertera till islam. Däremot tycker jag att man ska tänka på Krister Stendhal som sa: ”När du jämför religioner, jämför inte din tros bästa med deras värsta.”

   Liked by 1 person

 16. skaaning skriver:

  En mycket välskriven artikel, med en del fakta jag inte kände till tidigare, trots att jag anser mig vara relativt påläst om islam. Det är bara att bocka och tacka. Jag hade kunnat skriva en hel uppsats om jag hade haft tid, angående den historiske Muhammed och islams födelse. Men jag nöjer mig med att rekommendera dig och alla andra att läsa Tom Hollands ”In the Shadow of the Sword”. Boken är inte bara gripande och bra berättad, men är fullsmockad med väldigt okänd information om vad som hände under senantiken, ca år 500 och fram till den arabiska erövringen av halva den kända Världen. Den ger en unik historisk bakgrund till det som ledde fram till den islam vi känner idag.

  Sedan tillhör jag de personer som anser att såväl judendomen som kristendomen har en historisk bakgrund som inte direkt är så smickrande för de troende. Ska jag vara ärlig så får man en del väldigt okända fakta om senantikens judendom som inte alls liknar det vi ser idag. Kristendomens tidiga sekterism är däremot ganska välkänd, men även där får vi en del upplysningar.

  Liked by 1 person

 17. Anna skriver:

  ”Förstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande träd. Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deras asherapålar och slå sönder deras gudabilder – utplåna deras namn från dessa platser. ”….”När Herren din Gud, krossar de folk du kommer till och driver undan dem för dig, och när du fördriver dem och slår dig ner i deras land, skall du akta dig för att gå efter dem i fällan…” ”….” om din egen bror din son eller dotter eller kvinnan i din famn söker förleda dig eller övertala dig att tjäna andra gudar som folken omkring er dyrkar…visa ingen förskoning eller barmhärtighet. Skydda honom inte utan ta hans liv. Du ska stena honom till döds, därför att han försökte locka dig bort från Herren…”

  IS´manual? Nej, saxat ur den bok vi kristna läser i kyrkan varje söndag. (Dock ej dessa texter som här är saxade ur Femte Mosebok.) Ska också till de kristnas försvar sägas att dessa gamla texter finns med för att ge en bakgrund till Jesu handlande som ofta stod i motsats till den oförsonlige straffande Guden. Icke desto mindre talar man om ”samma Gud”, och läser ur Gamla Testamentet vid varje gudstjänst.

  Liked by 2 people

  • Staffan Wadström skriver:

   Är väl ändå värt att notera att det texterna beskriver är många tusen år gamla, och inte relevanta för dagens kristendom.
   Samtidigt beskriver texterna det som sker idag, på 2.000-talet, framför dina och mina ögon..
   Läser du Sveriges historia, eller Danmarks, hittar du också en massa grymheter.
   Återigen, vad vill du egentligen säga?

   Gilla

   • Anna skriver:

    Staffan: Jag vill säga att det är i stort sett meningslöst att citera heliga böcker för att komma fram till vilken religion som är värst. Nej dessa texter är inte relevanta för kristendomen men skulle kunna vara det för judendomen. Nu vill nog många palestinier påpeka att dessa texter verkar vara synnerligen relevanta för judar även i dag, men på det stora hela uppvisar den judiska tron i dag stora skillnader mot hur Gud framställs i det vi kallar GT. Den judiska tron har reformerats och jag tror att den enda vägen att gå är att muslimerna själva vågar ta steget och reformera sin tro (vilket många naturligtvis gjort men inte alls tillräckligt många) i stället för att utomstående fördömer deras heliga bok. Då hamnar vi lätt i att slå varandra i huvudet med div avskyvärda citat för att påpeka hemskheten i den andres religion.

    Gilla

  • Multikultur till varje pris skriver:

   Finns det någon koppling till dessa förvisso förskräckliga bibeltexter och hur kristna beter sig i Västerlandet idag?

   Nej.

   Finns det någon koppling till de förskräckliga texterna i islams heliga böcker och hur muslimer beter sig i muslimska länder — och i Väst — idag?

   Ja. De ständiga terrordåden bär syn för sägen. Muslimers utbredda antisemitism likaså. Muslimers utbrett medeltida kvinnosyn är ett ytterligare exempel. Med mera.

   Hur kommer det sig?

   Föreslår du tar reda på det. Här finns ledtrådar, http://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/jesus-muhammad.aspx

   Har du förresten kollat upp vad värderelativism betyder?

   Gilla

   • Anna skriver:

    Multikultur: Det är det jag säger, att vi i första hand måste gå efter hur religionen praktiseras och inte i första hand efter urgamla heliga böcker. I första hand alltså. Det betyder inte att man inte får kritisera heliga böcker. Men jag själv blir ganska trött när icke.troende talar om för mig ”hur de kristnas gud är” med hänvisning till sådana texter. Och det skulle jag tro att även judarna blir. ”Kan vi få beskriva vad vi tror på själva i stället för att du genom ytliga studier av bibeltexter dikterar för oss att vi måste tro bokstavligen på Bibelns alla texter ´för annars är ni inte riktiga kristna!” vill jag svara då.”

    Och när man utövar sin muslimska tro fredligt har jag inte behov att överbevisa de fredligt troende om att de ”tror fel”. När man inte gör det, och det gör man bevisligen inte på väldigt många ställen, är det fruktansvärt upprörande. Men att dra alla muslimer över en kam och svartmåla och demonisera dem alla tror jag inte är rätt väg att komma till rätta med problemet.

    Jag gillar inte riktigt din överlägsna ton som förutsätter att du själv (förmodar jag) anser dig ha ”kollat upp” så mycket mer och förutsätter att jag inte vet vad värderelativism betyder. Därför kollar jag inte upp länken du har skickat som jag förutsätter är från en hatsida mot islam, jag förlorar motivationen när den jag talar med har inställningen att den utan att veta ”har kollat upp” så mycket mer än jag själv.

    Gilla

  • skaaning skriver:

   Du har helt klart en poäng. Det tankegods som islam består av, är till största delen inspirerat av GT. Ingen tvekan. Nu agerar varken kristna eller judar så idag, men de har ingen direkt frisedel i mina ögon. Det första århundradets zeloter, var fanimej dåtidens Al-Qaeda. Och det finns kristna exempel också.

   Liked by 1 person

   • educaremm skriver:

    Man behöver nog ändå kanske följa en kristendoms bedrifter längre än de första århundradena….

    Är det inte idag ett faktum att det är s.k. kristna, (Och s.k. -born again- kristna presidenter, som driver krig och som förklarar – jihad – , dvs., kamp mot de länder som blir definierade som s.k. – the axels of evil? Och att kristendom de facto under hela sin existens verkligen har krigat väldigt mycket, både mot olika trosriktningar och falanger inom kristendom, samt även mot judendom, och mot icke kristna nationer? Att även s.k. kristna nationer i väst faktiskt gått ut i förödande handelskrig mot asiatiska nationer som t ex Kina, (i ett Opiumkrig, där Kina inte alls ville ha något opium till sitt lands folk?), samt även mot Iran, (när Iran ville nationalisera sin olja, till förmån för det egna folket?). Samt också att kristendom faktiskt har strävat efter en totalitär makt och kontroll under sin historia, och bestraffat och beivrat alla riktningar som ansetts avvika från – Den rätta läran – , (i Europa det 30-åriga kriget), samt velat utdömma – fatwor- , dvs., – bannbullor – , mot både konungar och andra som en kristendom då ansett ha brutit mot kyrkans auktoritet och makt att – stå över – all världslig, eller konungslig, maktinstans i olika länder….)

    Så, att vilja försvara en kulturell tradition, eller sin nations intakthet och oberoende, eller dess religion och språk, mot främmande makters invansionstendenser, samt ockupationstendenser, samt också korruptionstendenser eller s.k. – missionsuppdrag för – den goda sakens skull – , det kan nog ändå inte anses vara varken onaturligt att vilja göra, samt heller inte så särskilt svårt att förstå?

    Om någon vill attackera andra (folk och nationer) för att vilja omvandla en kultur, som ur det egna perspektivet och synsättet är en – ond kultur – , eller en – ond tradition – , som man menar att man skall förvandla till en – god kultur – , så riskerar man själv onekligen att, (som kultur), i samma ögonblick som sådana attacker utförs, i en verklighet och i en realitet, att verkligen också själv bli, i en praktisk praktik och handling, – en ond kultur – …

    (Som kanske dessutom, i en slags överdriven självgodhet, och kanske även i en eventuell insiktslöshet om sig själv, och kanske i en aningslöshet och även kanske i självblind uppblåst inbilskhet , faktiskt samtidigt tror sig själv om att enbart vara en – upplyst, god, civiliserad, barmhärtig och medmänsklig kultur?)…

    Liked by 1 person

   • Anna skriver:

    Skaaning: Nu skulle väl palestinerna iofs anse att judarna lever upp till detta även i dag, men jag lämnar den konflikten därhän då den är så komplicerad. Och i vilket fall kan inte alls alla judar göras anvariga för Israels politik när det gäller detta.

    Gilla

   • skaaning skriver:

    Jag pratade vare sig om judar eller Israel, utan judendomen som religion som den såg ut på den tiden. Inte hur den ter sig idag, även om det finns vissa obehagliga spår kvar, vilket det även gör inom kristendomen.

    Gilla

   • Anna skriver:

    Skaaaning: Har du läst ”kändisreligionsexperten” Karen Armstrongs bok ”Med Gud på vår sida”? Jag håller på med den. Som jag förstått hittills försvarar hon, denna ex-nunna, de flesta religioner och tonar ner religionens orsak till krig och våld som så många vill framhålla. Hon ”ser i stället politiska härdar överallt, men som ständigt använt religionen som extrabränsle” som det står på bokens baksida. Jag har som sagt inte läst ut den än.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.