Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Rubriken är, som du vet, dramatikern Bertolt Brechts kanske mest kända citat. Det kommer från Tolvskillingsoperan och betyder ”Först kommer käket, sedan kommer moralen”.

Är det cyniskt? Det beror på hur man läser det. Om man läser det som ”Det viktigaste är att jag har det bra och får jag sedan lite tid över så ska jag tänka på moralen” då är det cyniskt – eller kanske bara rått och kallhamrat.

Men det går att läsa också på ett annat sätt även om Brecht inte menade det, nämligen om man tar min husgud Clóvis (se exempelvis denna krönika) definition av moral till utgångspunkt. Clóvis säger att etiken – jag har aldrig lärt mig att skilja på etik och moral och det verkar inte vara nödvändigt annat än för petimätrar – är ”samhällets gemensamma intelligens vars uppgift är att utveckla förutsättningarna för en allt bättre mänsklig samvaro”.

Hur genialt detta är förstår man när man inser att etiken/moralen med detta synsätt är färskvara. (Om du vill ha ett braskande exempel så tänk på sexualmoralens genomgripande förändringar under det senaste halvseklet.) Det är emellertid inte så att var och en kan gå och skapa sin egen moral och tro att den ska gälla. Även om moralen är färskvara, så är den kollektiv färskvara – ”samhällets gemensamma intelligens” betyder att alla ska med – vars syfte är en allt bättre, mänsklig, kollektiv samvaro.

Så då kan vi omformulera Brechts diktum till ”Först kommer möjligheterna till en allt bättre mänsklig samvaro, sedan utvecklar vi de bästa gemensamma levnadsreglerna för att ta oss dit”. Då är det inte alls cyniskt, bara insiktsfullt.

Tyvärr blir den mänskliga samvaron inte alltid bättre, ibland står risker och faror på historiens dagordning. Då kan maximen i stället bli så här: ”När våra gamla levnadsregler inte hjälper oss att avvärja överhängande faror måste samhällets gemensamma intelligens förändra gällande moral på ett sådant sätt att den goda mänskliga samvaron lider så få skador som möjligt”.

Låt mig vara otillbörligt konkret: det är dags att börja fundera på yttrandefriheten. Enligt nu gällande moral är den helig. Men det var den inte under andra världskriget. Nazister kunde visserligen fritt predika sitt budskap i Sverige, men inte i yttrandefrihetens stamort på jorden, nämligen Storbritannien. Storbritannien var i krig med nazisterna och berövade lokala nazister yttrandefriheten (plus att man kanske låste in dem). I USA satte man lokala japaner i koncentrationsläger efter Pearl Harbor.

Kvintessensen är att även de mest civiliserade samhällen mänskligheten har konstruerat ruckar på de mänskliga rättigheterna i trängda lägen. De följer helt enkelt Clóvis tankegång enligt ovan.

Jag kan inte arabiska och jag går inte i moskéer, men jag hör allt oftare från folk som jag bedömer vara trovärdiga, att det där alltsomoftast predikas hatbudskap mot exempelvis västvärlden, där Sverige ingår, samt mot judarna.

Om ett sådant oskick hade varit begränsat till en enstaka källarmoské så hade jag inte brytt mig. Nu bryr jag mig, men jag vet inte vilken sanningshalt det finns i anklagelserna.

Om jag vore statsminister skulle jag föranstalta om att Säpo måtte avlyssna ett lämpligt antal mosképredikningar och låta översätta dem för eventuellt offentliggörande. Det handlar trots allt om publika föreställningar så något sekretesskydd kan inte rimligen krävas. Sedan skulle jag, om min tidigare oro inte visade sig vara helt obefogad, uppmana nationen att tänka, alltså att mobilisera ”samhällets gemensamma intelligens”.

Jag vet att ämnet är känsligt och att mina synpunkter är kontroversiella, framför allt bland dem som i likhet med salafiter anser att moralen är fastställd en gång för alla och aldrig får ändras, kort sagt bland dem som avsvär sig Clóvis dynamiska teori om att det gemensamma bästa kan kräva en nyordning av etiken. Jag skulle gissa att exempelvis ärkebiskopen inte skulle se med blida ögon på mitt förslag enligt ovan. Det är kanske därför hon ser ut att komma så väl överens med ortodoxa muslimer.

43 thoughts on “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral

 1. Jasa skriver:

  Jag hade trott att opinionen skulle ha svängt något efter min långa semester, men det känns precis tvärtom. Nu är det nog allt för många som blivit beroende av inkomsterna från omhändertagande av flyktingar. Man har inte ens lyckats förbjuda tiggeri då MP fortsätter att hävda att det inte går att förbjuda fattigdom. Har man inte den så får man importera den.
  Tyvärr har Det Goda Samhället nog inte åstadkommit nån märkbar förändring i opinionen.

  Gilla

 2. Gunhild skriver:

  När man ger sig in i mer specifika resonemang genom att kasta ett lasso runt hela mänskligheten – för att försöka fånga det generella – brukar jag själv först söka efter vilka mer allmängiltiga principer evolutionen arbetat med. Och först därefter leta mig in i det specifikt mänskliga.

  Ämnet är mycket stort, utrymmet här begränsat, men anpassning är biologiskt något alla arter måste kunna hantera. För ingen miljö är helt stabil. Årstider varierar. Fukt och torrhet, kyla och värme, växlar. Likaså de resurser arten näringsmässigt och rent funktionellt gjort sig beroende av.

  Då är det bra att skilja på två olika typer av anpassningar.

  En anpassning är fylogenetisk. Den anpassningen är den som arten själv genomgått via evolutionär utveckling. Där har miljö och DNA mejslat fram en viss genuppsättning. Den måste i sig innehålla en genetisk variation för att kunna klara av förändringar i miljön. Arter har genomgått och genomgår alla en fylogenetisk utveckling.

  Sedan finns det en ontogenetisk utveckling. Den handlar om den enskilda individens utveckling, från äggcell och upp genom sin hela livscykel. Den är och blir personlig. Den är ontogenetisk.

  Den ontogenetiska utvecklingen är till stora delar bunden till och beroende av artens fylogenetiska utveckling. När de fungerar tillsammans ser vi i hög utsträckning ett samarbete mellan arv och miljö.

  Just kulturell variation kan betraktas som en tillfällig anpassning till vissa levnadsförhållanden, men dessa är inte absoluta. I exakt samma miljö kan rent potentiellt en mängd olika kulturella anpassningar ske och utvecklas. Och många av dessa anpassningarna utgör snarare biprodukter, och saknar då egentlig funktion. De blir till en slags kulturella artefakter, utan egentligt värde för anpassningen i sig.

  Vissa ting och beteenden kickar enbart in under vissa omständigheter. Nyanser i moral är ofta större under fredliga förhållanden, men olika kulturen i sig arbetar även inom olika marginaler och bredd av tolerans. Men även en kultur med vida toleranser kan hamna i lägen där toleransens midja krymper.

  Andra världskriget kan betraktas som omständigheter där många nyanser försvann. Extremen är en uppdelning i svart och vitt, i fiende och vän. Det intelligenta är att till varje pris undvika att hamna i den typen av situation.

  Om man biologiskt och kulturellt vill hålla sig med en stor palett av moraliska och etiska världen måste samhället manövrera så det blir möjligt. Man måste handla proaktivt. Men det är en konst i den högre skolan. Sverige, med sin brist på mer destruktiva erfarenheter, kanske där inte står så väl rustat.

  Liked by 3 people

  • Verdandi skriver:

   Men jag tror inte att Sverige skiljer sig så värst mycket från andra Europeiska länder.
   Att hålla sig med en bred palett av moraliska värden låter bra, på ett teoretiskt plan. Men vad betyder det i praktiken? En bred palett innehåller då moral som innefattar könsstympning, hustrumisshandel, stympning och stening osv. Det är ju helt ok för miljarder människor på jorden. Inte någon liten färgklick i en teoretiskt tilltalande palett, eller hur?

   Jag tror att det är en myopisk världssyn som möjliggör synen att vi har eller ska ha en bred moralisk palett. I praktiken vill ingen det. Lite lagom småvariation, är det folk trivs med. Vi är och förblir flockdjur, inte sant?

   Liked by 1 person

   • Gunhild skriver:

    Som princip tror jag det är bra att hålla alla egna värderingar borta så länge man söker en så korrekt verklighetsbeskrivning som möjligt. Studerar man allt från delfiner till myror, och djurs olika parningsbeteenden, har inga mänskliga känslor där att göra. Mänskliga känslor har dåligt berättigande inom fysiken. Strävan att vetenskapligt förstå människan, som kulturvarelse, bör i möjligaste mån följa samma principer. Det är också det perspektivet en antropolog bör inta.

    Naturligtvis kan man aldrig komma undan människan själv, vid undersökningar och tolkning, även om ambitionsnivån sätts högt. Att förstå ett inre mänskligt liv i en främmande kultur kräver säkert en viss grad av mänsklig introspektion. Att helt betrakta människor som svarta lådor är knappast en bra väg.

    Rent generellt kan ingen enskild människa leva ett liv utan att vara deltagare i en kultur. Vi lever våra liv på en livets scen. Vi lever aldrig som passiva åskådare. Livet levs inte vid sidan av, i en slags vetenskaplig kontext. Livet levs inifrån, med känslor, värderingar och avsikter. Vi tar ställning. Hävdar våra värderingar. Och måste få göra så. Annars kan vi inte behålla vår kulturella identitet. Kultur innebär att vi på ett personligt och kollektivt plan tagit ställning. Om än via modersmjölken.

    Att förstå kulturbegreppet på djupet innebär att man måste kunna växla mellan dessa två synsätt, ett yttre vetenskapligt, och ett inre kulturellt grodperspektiv, och inte hela tiden blanda ihop dem.

    Vi är alla värderande varelser. Vi lever våra liv i ett värderingslandskap. Ingen kommer undan det. Vi är även mycket snabba med att koppla in vårt värderingsraster. Neutralitet är inte människans starkaste sida. I verkliga livet krockar också lätt olika värderingslandskap med varandra. Och det sker i olika utsträckning och på lite olika sätt. Rentav i form av krig.

    Så att förhålla sig vetenskapligt till kultur som yttring, är en sak. Att leva livet, en helt annan femma. Att vara kulturvarelse innebär att man tagit ställning för den man är och blivit. Till sitt eget liv och hur det bör levas – i den egna kulturen.

    Och andra kulturer gör på motsvarande sätt. Någon slags riktig kultur i vetenskaplig mening, finns därför inte. Även om en del gärna vill hävda det, när de talar om den rätta värdegrunden i singularis. Sanningen är att den rätta värdegrunden enbart utgör en slags kulturyttring – som en grupp människor strävar efter.

    Kulturrelativism innebär att man tror sig om att kunna ställa sig vid sidan av sitt eget värderingslandskap. Och på då sätt bli neutral. Det kan ingen i praktiken. Den typen av missriktad neutralitet försöker bara kringgå värderingslandskapen, även det egna.

    Fördelen med de två perspektiven på kultur, är att man kan växlar mellan ett vetenskapligt synsätt, och sitt eget kulturella perspektiv, och då slipper bli fången i sitt eget grodperspektiv. Samtidigt vet jag då om att andra kulturer har sina egna grodperspektiv på tillvaron – som inte sammanfaller med mitt. Och de följer sina grodperspektiv av samma skäl som jag följer mitt eget.

    Att direkt eller indirekt hävda sin egen kulturs överhöghet är därför något alla människor gör, mer eller mindre automatiskt. Och att behålla sin kulturella identitet, kräver också det. Annars tynar den egna kulturen bort.

    Alla kulturer består av ett visst specifikt värderingslandskap – som också generellt hävdas. Världen blir då inte bara schizofren – den blir multi-schizofren i sina kontakter. Det är i en sådan värld vi alla lever.

    Att då som politiker navigera i en sådan värld, kräver en djupare förståelse för kulturbegreppet, både som vetenskaplig företeelse och som mänskligt vardagsliv. Politiker måste förstå, och även besitts modet, att hävda sin egen kulturs identitet, utan att för den skull skapa onödiga konfliktytor.

    Det är det som utgör en konst i den högre skolan. Och där saknas ännu många insikter och kunskaper från politiskt håll. Och även från övrigt håll i samhället. Att dessutom få kulturer – ens teoretiskt- att ta klivet ur sitt eget pansar, och se sig själva utifrån, är också något vi måste leva med. Och det gör knappast världen enklare.

    Liked by 1 person

  • Gunhild skriver:

   Sista meningarna blev lite otydliga. Här ett tydligare avslut;

   Det är få kulturer som tar klivet ut ur sitt eget kulturella pansar och betraktar sig i ett perspektiv utifrån. Och om det sker saknas ofta en självkritisk distans eller udd. Snarare ser man ett starkt självförhärligande och en otvungen nationalism.

   Svenska förhållanden är i det avseendet tämligen unika. För hos oss förekommer det, i tongivande kretsar, en kulturell självkritik som för tankarna till späkning och flagellation.

   Att då möta andra, starka kulturer, gör då knappast dessa möten enklare. Kollisionen mellan olika värderingslandskap blir då lätt ojämna – eller asymmetriska som det numera brukar heta.
   Speciellt om en majoritetskultur påbörjat en kulturell kastration på sig själva. Och därmed får svårigheter att hävda och försvara det egna värderingslandskapet. Specilellt i mer aggressiva möten – oavsett om dessa sker geografiskt i enklaver eller i enskilda möten människor emellan. Avvärjande armband på unga flickor och olika typer av krångliga informationskampanjer kan alla ses som assymetriska möten i ett framväxande mångkulturellt landskap.

   Gilla

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Jag kan hålla med om att om det finns farhågor (vilket det gör) att moskéerna används för spridande av budskap som strider mot begreppet hets mot folkgrupp, så skall saken kollas upp. Det är en självklarhet. Misstänker man brott så skall saken utredas.

  Nu är det så fiffigt med just lagen om hets mot folkgrupp att den inte tros gälla för en minoritets angrepp på en majoritet, eller för all del på en annan minoritet.
  Det resonemanget hävdades av dåvarande justitiekanslern Lambertz, med hänvisning till något eller några av lagens förarbeten.
  Inte heller anger lagen hur många som måste ingå i den samling som budskapet sprids till för att anses utgöra offentlig spridning av budskapet. Det finns ett rättsfall där man kommit fram till att i vart fall tretton personer ansågs vara tillräckligt många.

  Här gör dock de ”lagkloke” ett grundläggande misstag. Med ledning av lagens förarbeten så TROR/ANTAR man att lagen inte avsåg minoriteters angrepp.

  Vi i Sverige antas kunna lagen, ”rätta oss och packa oss därefter”. Vi kommer aldrig undan ett åtal med motiveringen att ”det visste jag inte”.
  Däremot finns inget motsvarande krav att vi skall ha den blekaste aning om hur de som skrev lagen tänkte, om det nu var det de gjorde.
  I en rättsförhandling är det alltså lagens bokstav som skall gälla.
  Lagen gör ingen skillnad på om budskapet sprids av en minoritet eller majoritet.

  Resonemanget från de ”lagkloke” behäftas dessutom med några andra klara tveksamheter.

  Vad är en minoritet? Är 49% en minoritet? Det är inte klarlagt.

  Vad menas med offentlig spridning?
  Enligt rättsfallet jag nämnde, så är en grupp på tretton personer tillräckligt för att betraktas som offentlig spridning. Men, var går gränsen? Tio? Fem?
  Det pinsamma är att ingen vet förrän frågan hamnar i en domstol, där man återigen måste konstruera ett svar på frågan som redan i lagen borde ha svaret.
  Antag att man skulle bestämma att tretton personer är gränsen eftersom det finns ett sådant rättsfall.
  Då ställer ju i vart fall jag mig frågan – Har man aldrig hört talas om pyramidspel?
  Imamen klarar sig från rättslig intervention om han till ett möte kallar tio personer och ålägger dem att vidarebefordra budskapet till tio vardera. Inom ett par timmar har spridningen följaktligen blivit till etthundratio personer.

  Nu är det tyvärr så att dravel som sprids i en religiös kontext har en särställning då det anses omfattas av religionsfriheten.
  Enligt min mening skall religionens särställning snarast avskaffas och dess budskap underställas allmän lag.
  Det är rent löjeväckande att skilja på om ett budskap framförs i en speciell, för ändamålet avsedd byggnad, eller i en lagerlokal.

  Antingen är det tillåtet att i Sverige propagera för att judar (och andra otrogna) skall slås ihjäl eller också är det inte det.

  Liked by 9 people

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Ett nytt mantra!

  Allah Moskéer skall med, på SÄPO:S avlyssningståg,
  har man inget att dölja så är det väl helt problemfritt!

  Kan inte inkräkta på personlig integritet,
  då det sker i det offentliga rummet!

  Liked by 1 person

 5. Nils S skriver:

  Jag håller med! Jag är jätterädd, jag läste i DN att nu var där 12 nya fall av ofredanden på we are Sthlm, totalt 50, detta är de som anmäls, hur mycket händer som aldrig anmäls? Detta efter massiva insatser av polis och vakter och kameror osv.. nu måste väl ändå andra kvinnor förstå att går man på festival i Sverige så är risken överhängande att bli ofredad? Anser de att det är värt det? Det är en skrämmande utveckling som pågår, en dubblering på ett år, har våra kvinnor bara att vänja sig vid detta eller göra som i Egypten, bli hemma?

  Nu tänker ni att detta är vid sidan av ämnet men det är det inte, den kvinnosyn som förmedlas i de moskeer Patrik talar om uppmuntrar detta beteende. Vi borde inte bara avlyssna, varför inte helt enkelt förbjuda islam? Vad är speciellt med religion, varför har religioner särställning? Islam hetsar mot västerlänningar och kvinnor och liksom om någon uppfann alkohol idag så hade det nog förbjudits, så om någon startat en ny rörelse med de komponenter som islam hade så hade man gjort allt för att förbjuda och bekämpa det. Tänk om Åkesson istället hade haft islams ideer i sitt manifest, utan att kalla det islam, hade drevet gått?

  Liked by 3 people

  • tirutaa skriver:

   ” Vad är speciellt med religion, varför har religioner särställning?”

   Jag menar att religioner, eftersom de är ideologier på samma sätt som politiska ideologier, inte på något sätt ska ha en särställning. Islam bör kunna kritiseras och analyseras och jämföras med andra ideologier och värdesystem, på samma villkor som alla de övriga ideologierna. Det är när det handlar om den personliga gudsrelationen som man bör lämna den religiösa ifred. Självklart. Men för övrig bör det vara fritt fram att diskutera vilken åsikt som helst som framställs i religionens namn. Om något nu är heligt för någon annan, betyder det inte att det skulle måsta vara det samma för alla andra. Skulle man kräva det, innebär det totalitarism, och vi vet väl hur totalitära samhällen ser ut, vi har färska exempel på det från 1900-talet: Såsom kommunismen (Ryssland), nazismen (Tyskland), maoismen (Kina), fascismen (Spanien), teokrati (Iran).

   Liked by 2 people

  • leena44 skriver:

   Vill bara påminna om att de kristna krigat mot de otrogna i flera 100 år samt missionerat bland de ”okunniga” i t ex Afrika och Kina. Kristna har också krigat mot andra kristna, nämligen katoliker mot protestanter. Skräcken för svenskarna levde länge kvar efter Gustav ll Adolfs härjningar i Tyskland. Det var inte så länge sedan som prästen höll husför här i landet. kanske måste islam genomgå samma utveckling innan det blir lugn och ro igen? Vad gäller förbudet mot tiggeri, skulle det gälla också alla äktsvenska tiggare? Det finns och har alltid funnits sådana också.

   Gilla

   • Hovs--hallar skriver:

    Islam har inbyggda spärrar mot att någonsin kunna ”reformeras” — och även om detta vore möjligt kan jag inte se varför vi i nuläget ska tolerera en lära lika avskyvärd som nazismen att breda ut sig som en gökunge mitt i vårt samhälle, och hota oss på flera plan — både genom dess anhängares våldshandlingar mot oss (ex-vis ligger de bakom de flesta våldtäkterna), och genom dess oblyga krav på privilegier.
    På motsvarande sätt kunde man lika gärna argumenterat att nazismen kanske skulle ”reformeras” om den fick hållas…

    Kristna har krigat mot varandra — förr. Vad har det med dagens verklighet att göra? Det är dagens verklighet diskussionen gäller, inte det förflutna.

    Och om vi nu ska tala om det förflutna, så kan vi notera att islams anhängare legat i krig mot andra folk ända sedan Mohammeds dagar och bl.a. en gång ockuperade stora delar av Europa. De slogs slutgiltigt tillbaka vid Wiens portar 1683.

    Islam är den enda religion som har våld mot andra folk uttryckligen inbyggt i själva de grundläggande urkunderna. Den muslim som dör i strid för att utbreda islam är garanterad en plats i ”paradiset”, vilket är en stark drivkraft. Man räknar även självmordsdåd som en sådan ”merit”…

    Liked by 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Islam/Morerna erövrade väl Spanien på 700-talet,
    långt innan de kristna gjorde detsamma genom korstågen på 1100-talet i Mellanöstern.

    Liked by 2 people

 6. Tahmas skriver:

  Yttrandefriheten i Sverige är en färskvara. Tidningen Nya Tider skulle vara med på årets bokmässa som i år har yttrandefriheten som tema. Vänstern rasade över att Nya Tider skulle vara med och hux flux så bröt mässan kontraktet.
  Anledningen till att hatpredikanterna får stå i moskéerna och skrika ut sin antisemitism är att det är sanktionerat av etablissemanget. Alla vet att det sker men ingen stoppar det. Rasism är tydligen ok om det kommer från en fjortonhundra år gammal bok.

  Liked by 7 people

  • Hedvig skriver:

   ”Yttrandefriheten i Sverige är en färskvara.” – Ja, så är det!

   Och vår svenska sekulära demokrati, där yttrande-, tryck- och mötesfriheter utgör en grundsten, är också ÖMTÅLIG FÄRSKVARA – som måste försvaras varje dag!

   Detta är demokratins akilleshäl, vilket våra politiker och övriga medborgare tycks ha glömt bort.

   Liked by 2 people

 7. BjörnS skriver:

  Jag tycker att man ska tolka Brecht ganska bokstavlig: moral är en lyx som vi kan ägna oss åt först när vår överlevnad är säkrad. En illustration av Maslows behovshierarki. I Sverige råkar vi ha mat på borden och vi kan därför ägna oss åt moralfrågor.

  En viktig moralfråga är relationen mellan väljare och valda. De senare är tillsatta att tillvarata de förras intressen. Det är inget enkelt jobb men det kan i hög grad ifrågasättas hur de lyckas med detta. Jämför satsningar på ålderspensionärer med de resurser som läggs på ensamkommande. Brottslighet. Bostäder. Man binder upp det offentliga vid ekonomiska åtaganden som sträcker sig långt in i framtiden (hög invandring & låg förvärvsfrekvens). Stora behov hos väljarna kommer att undanträngas. Samtidigt vill inte de valda att vi ska prata om detta – för att inte tala om de ovalda i media. Tillförlitlig information tas inte fram. Detta är inte moral. Det är ”trolöshet mot huvudman”.

  Det enda moraliska att göra är att ge väljarna korrekt och saklig information och lita på att de förmår göra svåra val (något som alla måste göra då och då i sina dagliga liv). Gillar man inte utfallet ska man inte heller administrera det. Det är moral. Därför är det moraliskt att i syfte att skydda medborgares liv och hälsa övervaka moskéer om tillräckligt välgrundade misstankar finns.

  Liked by 5 people

  • Verdandi skriver:

   Jag tolkar också Brecht så.
   Det politiker i Europa inte förstår, är att det finns ett grundläggande behov hos människan som är nästintill lika starkt som behovet av föda och det är skyddet från våld. Man kan inte äta i lugn och ro om man är rädd och hotas av att bli attackerad när som helst under måltiden. Folk i Europa upplever hur deras trygghet har inskränkts rejält på sista tiden. MEN det är bara underklassen och möjligen delar av medelklassen som upplever detta! Övre medelklass lever segregerat och lider inte av bilbränder och våldtäkter. Så man lallar på som vanligt och förfasar sig över ‘underklassens rasism’. ‘Lågpannade as ni vet!

   Som en främmande fågel i vår tid gör jag som hedningar förr, jag ‘samtalar’ med de döda, med mina släktingar som bröt jorden, dog i kriget mot ryssen, städade trapphusen och födde ensamma vid 17 års ålder. Ingen som har mod att göra det, att läsa om dem och lyssna på dem, tvekar om vad som är rätt och vad som måste göras framöver. Det vet alla Europas ‘mindre bildade’. Det är klassisk klasskamp som pågår men den ser inte ut som förr och det är nu ‘vänstern’ som är ‘underklassens’ fiende. ( Och ja, de som jag träffar som är mest för invandring och som tycker att vi har råd, de har det gött, julgranen brinner inte och rödvin har de råd med).

   Liked by 5 people

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Alla former av politisk och religiös fundamentalism eller radikalism ( och dit hör islamism, kommunism och nazism) är ett hot mot den öppna samhället och bör följaktligen bemötas och och om nödvändigt bekämpas. Detta är inte bara en huvuduppgift för det moderna samhället utan även för varje upplyst medborgare. Jag ser det som en ren självbevarelsedrift. Den samhällsskada som blir följden av fundamentalism är uppenbar, vilket tydligt framgår av historien och borde därför kunna tjäna som ett lämpligt rättesnöre.

  Liked by 4 people

 9. tirutaa skriver:

  Det är ingen ände på hur underfundig du kan vara, Patrik, när du behöver lyfta upp de dilemman vi idag behäftas med. Nu ställs frågan vilken moral som kunde gå före den för tillfället gällande.

  Du skall icke dräpa, är ett av de kraftigaste moraliska buden. Universellt, kunde man hävda. Men samtidigt har vi också rätten till nödvärn. Vi får faktiskt försvara oss om vi är hotade till livet. Helst inte med att ta ett liv vi också, men om ingen annan utväg är möjlig, kan även detta gå för sig.

  Nu talar du om samhället som helhet, om hur ändamålsenlig vår kollektiva intelligens egentligen är under dagens kraftfullt förändrade omständigheter. Om vi ser att det är nödvändigt att ”avvärja överhängande faror”, om bevis nog finns att så är fallet, om hoten för vår kollektiva säkerhet börjar hopa sig, om den samhällsordning vi är vana vid och önskar behålla, är hotad, om våra kollektiva intelligenser blivit självdestruktiva, hur stelbent bör vi då hålla oss kvar vid våra nuvarande moraliska bud.

  När ett kollektiv är hotat, får man väl ta till KOLLEKTIVT NÖDVÄRN. Så har man gjort i alla tider. Om man – sent om sider – märker att man lite i sänder hotas av utplåning. Att det som är kärt för oss allt mera blir undanträngt. Att tendenserna för självmord börjar skönjas. Vilket jag ibland är benägen att tro, så menlösa som de kollektiva reaktionerna ibland här är. Som om samhället i sin helhet blivit kastrerad på sin aggressivitet, den energi som måste till för självförsvar.

  I detta läge tar man helt enkelt till de metoder som krävs för att hindra en undergång, dvs kollektivt nödvärn. Och om krafterna som hotar en är aggressiva – man vill bestämma över en, kanske rentav på sikt ta över – så har man rätt till precis de metoder som kräva för att få veta om det som är våra värderingar, är hotade. Destruktiva krafter kräver starka motkrafter för att mota Olle i grinden. Och har man väntat alltför länge med att reagera, är det antagligen inte lite som krävs för denna motkraft. Men framför allt målmedvetenhet: Veta vad det är vi vill försvara, och inte på några villkor förlora. Nu när vi märkt att våra tidigare metoder visat sig overksamma, för att inte säga kontraproduktiva, är det dags att ta till de lite mindre ”fina” metoderna. Nu – innan det blir dags för verkligt nödvärn.

  Men då är det också dags att sluta inbilla sig att detta går med mindre än att vi kollektivt tar tillbaka den aggressivitet som är nödvändig för ett självförsvar. Dags att återupprätta denna kraft, använda den i självförsvar. Mjukhet och aggressivitet går faktiskt att kombinera – hur ovanlig en sådan tanke än framstår som i detta så feminiserade land.

  Och hur hovsamt framstår inte i detta scenario smyglyssnande på vad som eventuellt predikas i landets moskéer. ”Hets” mot värdlandet, ”hets” mot minoriteter som judar (antisemitism) eller kristna (kristofobi), inskränkningar av kvinnors frihet (misogyni), försvar av kroppsaga, uppmaning till antidemokrati … och vad mera? Vi vet inte. Vi behöver veta så vi slipper gissa eller anta eller lyssna på rykten.

  Att vi ens behöver fråga oss själva om detta kunde gå för sig, gör mig fundersam, varför skulle vi inte det. Det är ju självklart.

  ”Not to speak is to speak. Not to act is to act.”
  Dietrich Bonhoeffer

  PS Orden etik och moral betyder samma sak; det ena härstammar ur grekiskan (ethos), det andra ur latinet (moralis). Fast det vet du ju redan, Patrik, men jag ville ändå skriva det här.

  Liked by 2 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Exakt:
   …sluta inbilla sig att detta går med mindre än att vi kollektivt tar tillbaka den aggressivitet som är nödvändig för ett självförsvar…

   Sverige med sin ”feministiska utrikespolitik”, där vanvettiga manshatande ”feminister” tillåts dominera det offentliga samtalet, tex. genom texter som predikar folkmord på halva mänskligheten:
   http://www.dn.se/kultur-noje/scenrecensioner/scummanifestet-pa-turteatern/
   — är ett land som håller på att förgöra sig självt. Man behöver bara peta på Sverige med en pinne, så faller det likt ett korthus.

   Liked by 2 people

 10. elfyma+ skriver:

  Visst är Sverige fantastiskt ?

  ”Yttrandefrihet är temat på Bokmässan 2016 – året då den svenska Tryckfrihetsförordningen firar 250 år och Yttrandefrihetsgrundlagen 25 år.
  Kampen för det fria ordet pågår ständigt, särskilt i en tid då öppenhet och informationsutbyte dagligen ställs mot förtryck och näthat.”, skriver arrangören stolt på sin hemsida.
  https://bokmassan.se/for-besokare/om-massan/arets-tema/

  Men när det vänsterliberala kulturetablissemanget inte ställer upp på arrangörens stolta devis och börjar bråka så slutar det som vanligt. Bara de rätta vänsterliberala/kommunistiska åsikterna släpps fram på bokmässan. Arrangörerna vågar inte trampa på den mäktiga kulturelitens ömma tår.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6500133

  ”Lenins barnhörna” och böcker som förnekar kommunismens folkmord går bra, men inte ett förlag som presenterar en bok om Estonia och en nyhetstidning med statligt presstöd”, skriver Vavra Suk från Nya Tider, efter att de portades från kulturelitens årliga mingelparty.
  http://nyatider.nu/bokmassan-forbjuder-nya-tider-att-komma/

  Poängen med Tryck- och Yttrandefrihetslagar är väl att allas åsikter får framföras offentligt – inte bara makthavarnas ? Eller har jag missat något ?

  Liked by 8 people

 11. Hovs--hallar skriver:

  Egentligen borde islam förbjudas i Sverige — men dit är det långt idag, då makthavarna nu istället tvärtom gynnar islamsk extremism genom att slussa diverse ekonomiska understöd till sådana organisationer.
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/stod-till-islamistiska-organisationer_H3111163

  Och är man anställd på SVT kan man ha grovt antisemitiska åsikter utan att det anses som stötande — sålänge man är muslim. http://www.svd.se/gina-dirawi-i-blasvader

  Den ”feministiska utrikespolitiken” tycks också handla om att underblåsa den sortens åsikter — genom att Sverige erkänt territoriet Palestina som stat. Ett territorium behärskat av terrororganisationer som vill utplåna Israel.

  Kort sagt, så agerar svenska myndigheter på flera fronter för att UNDERBLÅSA islamsk extremism, och den som kritiserar detta stämplas som ”islamofob” — på motsvarande sätt som dissidenter i Stalins Sovjetvälde ansågs mentalsjuka.
  — Ingen vettig människa kunde väl ha något emot kommunismen?

  Och på motsvarande sätt nu i Sverige:
  — ”Ingen vettig människa kan väl ha något emot islam?”

  Liked by 4 people

 12. Staffan Persson skriver:

  Ja så är det nog. Etiken är en dynamisk och evolutionerande företeelse. Daniel Dennett har varit inne på besläktade områden beträffande fri vilja(”Freedom evolves”). Detta är inga gåvor eller bud som en metafysiska varelse lagt ner hos mänskligheten,alltså sånt som är fixerat och som man dödar för.

  Gilla

 13. Lars Holmdahl skriver:

  Vi har inte för mycket yttrandefrihet, utan för lite.
  I en riktig demokrati måste det råda yttrandefrihet. Den är nödvändig för sanningsenlig, korrigerande feedback. Utan yttrandefrihet kan demokratier inte reglera sig själva. Men smakar det, så kostar det. Det ingår i att leva i en demokrati att folk fäller yttranden som kan uppfattas som dumma, lögnaktiga, upprörande, äckliga, vilseledande, osv, och att man fäster dessa på pränt. Men det är priset vi betalar för vår frihet och vårt välstånd.

  ”Man får inte kränka människor” utbrister de goda. Men det är inte farligt att bli kränkt. ”I går blev jag kränkt och i morse vaknade jag med lepra”, så är det inte. Att bli knivskuren, det är farligt. Att få sin bil uppeldad eller hemmet vandaliserat, det är långt värre än att någon kritiserar det man håller för heligt. I Sverige hetsar man upp sig över att ett bageri säljer negerbollar, men rycker på axlarna åt att skolor bränns ner. Det är upprörande.

  Liked by 1 person

 14. Ami skriver:

  I Sverige är etik och moral som yttrandefriheten dvs du får säga vad du vill bara det stämmer överens med vad alla andra säger. Etik och moral är likadant, staten vi styra det.
  Våra folkvalda vet vad som försigår i landet men väljer att blunda för det samtidigt som de understödjer i min mening landsomstörtande verksamhet. Var ligger etiken och moralen i det förehavandet?
  Historien har lärt oss att ismer oftast inte går i mänsklighetens ärende, nu brottas vi med en annan ism, islamism.
  När tolerans kulturen går så långt att det är fritt fram att sprida och uppmuntra människor moskéer till att utför våld mot andra människor är inte värdigt ett demokratisk land med feministisk utrikespolitik.

  Liked by 2 people

 15. Tahmas skriver:

  Visst är det lite pinsamt när etablissemanget pekar fingret åt andra länder och deras inre angelägenheter. Utrikesministern Margot ”grodan” Wallström pekade fingret åt Turkiet, varpå turkisk media reagerade med en slinga på flygplatsen om att Sverige är rape capitol of the world. Genast kom etablissemanget till undsättning och försökte förklara bort att Sverige faktiskt leder ligan för att ”det är fler som anmäler brottet i Sverige än i övriga länder”
  Det var en av förklaringarna. Det är fler som anmäler brottet i Sverige än i andra länder!!
  Skulle det vara en dålig sak. Skulle det vara bättre om det inte anmäldes så vi får ner våldtäktsstatstiken?
  Det är varken etiskt eller moraliskt eller speciellt värdigt.

  Liked by 2 people

 16. Lars skriver:

  The Panopticon Camp.In Sweden nowadays we now have ”lagers”,camps which are truly ”amazing”.You know Dan the whole country is a combined ”erziehungs”- and ”arbeitslager”.Some small and discrete units also ”vernichtungslager”.Best of all:We have eradicated the words ”freedom of thought and expression”.

  Gilla

 17. Tahmas skriver:

  Storbritannien tittar på möjligheten att övervaka muslimer och moskéer i massor, vilket är en lysande idé. Många muslimer som inte är radikala kan radikaliseras på två röda och det är dessa som utgör en samhällsfara. Man vill gärna tro att andra generationens invandrare har ett uns av lojalitet med landet men så visar det sig inte är fallet.
  Massövervakning av moskéer, föreningar, klippstugor och affärer är den rätta vägen att gå.
  Den islamska personliga integriteten skall inte vara något hinder för landet skall kännas tryggt och säkert.
  Om samerna var lika benägna att begå attacker eller uppvigla till våld och rasism så hade staten pin- pointat dem direkt.
  Beröringsskräcken som samhället har mot islam måste få ett slut. Att ge pengar till organisationer som bedriver omstörtande verksamhet är inte tillåtet enligt svensk lag och framförallt kan det inte vara tillåtet av en regering som är utsedd av folket att premiera sådan verksamhet.
  Islamisk rasism, antisemitism och kristofobi i alla dess former måste förbjudas och skall fördömas av samtliga politiker oavsett partifärg.

  Liked by 2 people

  • 77711n skriver:

   Vilka svenskar skulle vid behovet av att fly utomlands ha varit inställda på att råna, skjuta sig fram, vandalisera värdlandet, överfalla kvinnorna och bränna invånarnas bilar? Det beteende vi observerar bland dem vi s k ”räddat” och ger beskydd är groteskt och saknar motstycke i länder som inte befinner sig i krig. Dags att fatta verkligheten. Vi står under angrepp som inte bemöts annat än med önsketänkande och besvärjelser om att ”så ska vi inte ha det”.

   Gilla

 18. 77711n skriver:

  Det här inlägget har ett berättigat, viktigt samhällsperpektiv, men i dagarna har jag sökt individperspektivet, eftersom jag i likhet med P E inte stiftat närmare bekantskap med moskéer – men dock läst lite här och var i Koranen.

  Vad jag vill framhålla är integrationsproblematiken på individnivå syns omöjlig. Vi två tillfällen har jag fört samtal med två uppenbart bildade, men troende muslimer i sällskap med kvinnor i slöjor, den ena ingenjör och den andra relativt allmänbildad med kunskaper om datorer, binära talsystem, arabiska alfabetet o dyl. Vi samtalade om islam. Det visar att ingen av dessa båda herrar kan föra samtal om sin syn på svensk lagstiftning relativt sharialagar eller om världens och människans tillkomst relativt evolutionen. Allah och koranen står över svensk lag och demokrati. Allah har skapat allt, evolutionen existerar inte, att simma med kläder i simhallar är inget problem och inte heller slöjor och tygtäckta armar vid sjukvårdsoperationer och kirurgi.Hygien är inget problem. Människor är skilda från djur, kan inte jämföras. Båda påstod att deras kvinnor hade fritt val, men blev märkbart störda när jag påpekade att de själva eftersträvade västerländsk klädstil och inte bar traditionell klädsel. Inget heller att tillägga om kvinnans värde som hälften av mannens eller arv o dyl.

  Hur tror våra naiva politiker att integration kan ske när inte ens utbildade muslimer kan föra ett rimligt sakligt samtal om skillnader i värderingar? Den ene hade bott 45 år i Sverige, palestinier, stort hat till Israel, felfri svenska, cementerade uppfattning om att alla Afrikas länders dysfunktionella elände skapats av Väst o Sveriges vapenexport med en 1400 år gammal världsbild, där evolution inte existerar, inte heller nyupptäckta rön som liv på Mars och Apollo under isen har något med utveckling att göra – allt är Allahs verk och de skulle båda förenas med Allah i livet efter detta – den ene (ingenjören) på bevingad häst och den andre om själen som flög iväg till Allah. Det är avgrunder mellan värdegrunder som ingen vågar lyfta upp i ljuset.

  Liked by 1 person

 19. Lennart Göranson skriver:

  Ett annat känt uttryck på tyska är ”Wolf under Wölfen” (Varg bland vargar), titeln på Hans Falladas roman som beskriver 1920-talets Tyskland. Och det är naturligtvis samma epok som Tolvskillingsoperan handlar om, även om handlingen formellt är förlagd till en annan tid och ett annat land.

  För många var livet i Tyskland under första hälften av mellankrigstiden inte lätt. Det är begripligt att det ofta handlade om överlevnad, med alla medel, att moral var en lyx man inte kunde kosta på sig, att man måste bli varg för inte bli uppäten som ett får. Sedan blev det som bekant mer ordning och reda under 30-talet och många tyskar upplevde Weimarrepublikens fall och den nya handlingskraftiga regimen som en välsignelse.

  Är det där vi i Sverige befinner oss i dag? Jag vill inte gärna tro att det är så. Vi har ett civiliserat samhälle att försvara, och då är det hoten vi ska motarbeta, inte det som gör samhället civiliserat. Exempelvis yttrandefriheten.

  Vi har lagar mot uppmaning till brott. Tillämpa dem, de ger inget undantag för brott inspirerade av religiösa eller kulturella föreställningar. De ger inte heller något undantag för brott riktade mot majoriteten.

  PS. Lite lustigt att se kommunisten Brecht bli en auktoritet på DGS 😉

  Liked by 1 person

 20. Lars skriver:

  Man behöver bara peta på Sverige med en pinne så faller det ihop som ett korthus.Dråpligt och fyndigt och nog sant:Ingen nationalkänsla,ingen nationell identitet,demoralisation,egocentricitet,materialism,inget försvar.Överallt korrupta frasmakare,posörer och posöser.Ett samhälle som liknar ett dataspel.Vad händer när Någon drar ur sladden?

  Liked by 1 person

 21. Lars skriver:

  DDR.Bertolt Brecht Platz.Theater am Schiffbauerdamm.V-effekten.Jag är där som frilans och gör en intervju med en av dramaturgerna.Han säger:V-effektens avsikt är att få oss att. reflektera över de speciella socioekonomiska faktorer som får oss att tänka och säga vissa saker.Varför säger den senare adlade banditkungen Macheat ”Erst kommt das Fressen dann die Moral”?Sanningen relativiseras och knyts till en viss kontext.Patrik!Ajabaja.Allmänna bevakningsstyrkan har redan ringt Rektor.De vill nu åter sammankalla betygsnämnden för att sänka Patriks A i Samhällskunskap.Orsak:Patrik vill. schakra med och relativisera YFL,Yttrandefrihetsgrundlagen.Bilfabrikantssöner är släkt med ”used car dealers”?

  Gilla

 22. Lars skriver:

  Rövarmoral och annan moral.Macheath:”Erst kommt das Fressen dann die Moral”.Tänker alla alltid så?Obs.Macheat är en ”innekille”,en banditkung.Kanske t o m en asylbaron.Senare mycket riktigt adlad av Drottningen.Sir Macheat.Kanske t o m ”Minister of the Department of Immigration”.You know sometimes-especially when it hurts our interests in the Estatemarket and the labourmarket-we are forced to shut down the law of free speech.Truth is relative as every crock knows.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  ”We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it”.(JFK.27/4.1961)Varför förstår svenskar ej yttrandefrihet?Varför är svenskarna ”de nya totalitärerna”?Gustav IV Adolf kanske visste.Under sin exil skrev den olycklige och avsatte sina memoarer med förkortad svensk titel:”Mina hågkomster från min tid som regent över ett nordasiatiskt folk”.Just det.Svenskarna är ej européer.JFK var irländare.Därför förstod han.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.