Var Muhammed muslim?

Mats Tunehag

Mats Tunehag

Gång efter annan hör vi avståndstaganden från muslimer gentemot andra muslimer. Exempelvis, Osama bin Ladin var inte muslim enligt vissa muslimer, eftersom han begagnade våld och terror. Eller IS är inte islamskt. Eller Boko Haram.

Det finns rötägg inom alla religioner. Inget nytt under solen. Religionsföreträdare har givetvis rätt att ta avstånd ifrån vissa som kallar sig muslimer / kristna / buddister och säga att deras agerande eller uttalanden inte ligger i linje med en viss religion.

Men samtidigt måste man kunna ifrågasätta deras uttalanden. För ibland klingar argumenten ihåligt.

Det är exempelvis ohederligt och osant att säga att islam har lika rättigheter för män och kvinnor. Det osant att det finns religionsfrihet i områden där islam har företräde. Och hur är det med våld och terror? Är islam en fredens religion? Är exempelvis Hamas anhängare muslimer eller inte? Är Saudiarabien, som har samma slags lagar och rättspraxis som IS, ett islamskt land?

Islamvärldens mest prestigefyllda universitet, baserat i Kairo, har inte tagit avstånd från Islamska staten och dess gärningar. Varför inte? Man menar att det som IS gör är baserat på Muhammeds liv och föredöme, samt har stöd i Koranen.

De som vill ta avstånd från terror och våld måste kanske även distansera sig från Muhammed. Ingen kan neka till att han använde våld och att islam spreds med svärdets hjälp. Bland annat genomförde Muhammed en massaker på judar i Medina och kastade de halshuggna liken i en massgrav.

De två mest auktoritativa hadith-samlingarna* berättar båda att Allah gav Muhammed rätt att använda våld och terror och att han vann segrar genom dessa metoder. Var det fel? Eller var det rätt då men fel nu? Jag vet inte. Men när jag hör vissa muslimska företrädare idag kan jag ibland undra om Muhammed var muslim.
——————————————————————————————

* Hadither är den islamska tradition som berättar om Muhammeds liv och leverne. Haditherna åberopas som normerande för att avgöra vad som är rätt agerande – sunna, eller för att döma en handling som ond eller god i sharia. Bukhari och Muslim är de två mest auktoritativa hadith-samlingarna inom sunni-islam. Om en hadith finns hos båda räknas den som avgörande och auktoritativ av sunniter som utgör 90 procent av alla muslimer. Se utdrag ur hadhiterna nedan.

Bukhari Volume 4, Book 52, Number 220:
Narrated Abu Huraira:

Allah’s Apostle said, ”I have been sent with the shortest expressions bearing the widest meanings, and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy), and while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand.” Abu Huraira added: Allah’s Apostle has left the world and now you, people, are bringing out those treasures (i.e. the Prophet did not benefit by them).

Muslim Book 004, Number 1063:

Abu Huraira reported: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: I have been commissioned with words which are concise but comprehensive in meaning; I have been helped by terror (in the hearts of enemies): and while I was asleep I was brought the keys of the treasures of the earth which were placed in my hand. And Abfi Huraira added: The Messenger of Allah (may peace be upon him) has left (for his heavenly home) and you are now busy in getting them.

Bukhari Volume 1, Book 8, Number 429:
Narrated Jabir bin ‘Abdullah:

Allah’s Apostle said, ”I have been given five things which were not given to any amongst the Prophets before me. These are:

  1. Allah made me victorious by awe (by His frightening my enemies) for a distance of one month’s journey.
  2. The earth has been made for me (and for my followers) a place for praying and a thing to perform Tayammum. Therefore my followers can pray wherever the time of a prayer is due.
  3. The booty has been made Halal (lawful) for me (and was not made so for anyone else).
  4. Every Prophet used to be sent to his nation exclusively but I have been sent to all mankind.
  5. I have been given the right of intercession (on the Day of Resurrection.)

Muslim Book 004, Number 1058:

Jabir b. ‘Abdullah al-Ansari reported: The Prophet (may peace be upon him) said: I have been conferred upon five (things) which were not granted to anyone before me (and these are): Every apostle was sent particularly to his own people, whereas I have been sent to all the red and the black the spoils of war have been made lawful for me, and these were never made lawful to anyone before me, and the earth has been made sacred and pure and mosque for me, so whenever the time of prayer comes for any one of you he should pray whenever he is, and I have been supported by awe (by which the enemy is overwhelmed) from the distance (which one takes) one month to cover and I have been granted intercession.