Gästskribent Nils Börje Tallroth: Språk i utveckling

logo­DGSSVT har nyligen kommit ut med manualen ”Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige”, som ska ge medarbetare vägledning beträffande användningen av termer som till exempel ”svensk”, ”invandrare” och ”utrikesfödd”. Manualen avråder också från vaga, ofta ”fel”, använda uttryck som ”människor med etnisk bakgrund”. Utgångspunkten är enligt SVT att människor ”ska få definiera sig själva”.

Bakgrunden till initiativet är, förklarar Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT, att ”Sverige är ett land i förändring och att SVT:s medarbetare måste vara säkra att de formulerar sig inkluderande i arbetet med mångfaldsfrågorna”. Lagercrantz uttrycker också en förhoppning om synpunkter på manualen även från personer utanför SVT och anger att den finns på den här web-adressen: Sverigespegling på SVT Nyheter.pdf. [i]

Här är några exempel på språkliga innovationer som SVT:s medarbetare förutsätts använda:

  • Ordet ”invandrare” bör helst undvikas eftersom det fått en negativ klang; i stället bör termer som ”utrikes född” eller ”de som bor i Sverige” användas för personer som bor i Sverige men som inte är medborgare.
  • Invandrartäta områden bör kallas ”socialt/ekonomiskt utsatta områden”.
  • Termen ”segregerad skola” kan användas, men SVT:s medarbetare bör nogsamt ange vari segregeringen består genom tillägg som skolan har låg andel elever med högutbildade föräldrar.
  • Termen ”förort” ska helst undvikas då den anses vara ett ”schablonbegrepp”.
  • En utlandsfödd islamist som är svensk medborgare och reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh ska kallas ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister”.
  • Uttryck som ”färgad” eller ”afrikanskt ursprung”, ofta använda av polisen när de beskriver efterlysta våldsbrottslingar, bannlyses. Däremot är det i ett brottsmål korrekt att påpeka att en person är ”vit, ljushyad, rödlätt” eller har ”östasiatiskt utseende”.
  • Beskrivningar som ”svart” och ”mörkhyad” godkänns, men bör användas med ”försiktighet”.

Ett språk är inget statiskt kommunikationsmedel – det förändras ständigt. Svenskan har under senare år sett nya ord som papperslös, utanförskap, nybyggare, och kulturberikare. Men det är principiellt oroande när ett statligt företag, med dominerande ställning i informations- och underhållningsflödet, börjar styra språkutvecklingen efter sina egna syften. Samtidigt som jag har förståelse för Lagercrantz initiativ ser jag SVT:s språkmanual som ett oroande exempel på vad Orwell kallade newspeak i sin klassiska bok ”1984”.

Newspeak är i Orwells bok ett av regeringen kontrollerat språk vars syfte är att begränsa individens tankefrihet. Orwell varnar att en regering som skapar språket och bestämmer hur det används till slut kan kontrollera tänkandet hos sina medborgare.

Vår tid har sett många makthavare som insett betydelsen av kontroll över språket. Barbara Lönnqvist, professor i ryska, säger i en aktuell kommentar till nyspråk i Ryssland, att ”Kreml har fått makt över TV-stationerna och det är där det språket utvecklas.” [ii] Förslaget att kalla en islamist som reser till Mellanöstern för att kriga för ISIS/Daesh för ”svensk som haft samröre med våldsbejakande/militanta islamister” är ett exempel på Orwells nyspråk.

”Språk är makt. Språk är också politik. Språk signalerar normer”, skriver Lagercrantz. Korintierbrevet (14:10) påminner att ”Det finns här i världen olika språk”. Men vems politik och vems normer ska ha makt att bestämma språkets utformning? Det svenska samhället består ju idag av många grupper med skilda intressen och en inte alltid enhetlig vokabulär.

SVT:s initiativ berör allvarliga frågor om det svenska samhällets framtid. SVT, finansierat av svenska skattebetalare, bör inte ha makt att självständigt bestämma sitt språk. Initiativet bör därför lyftas över till en parlamentarisk kommitté med bred representation.

Nils Börje Tallroth är fil. lic. i nationalekonomi och idag fristående konsult. Han var gästforskare i Sovjetunionen hösten 1979. Tallroth tränar nu för sitt sjunde Marathonlopp sedan fyllda 68 år.

[i] Lagercrantz, A. Nya språkråd för att bättre spegla hela Sverige. 16 december, 2015. http://www.svt.se/svt-bloggen/bloggare/anne-lagercrantz/nya-sprakrad-for-att-battre-spegla-hela-sverige. SVT har ett andra, liknande initiativ (SWAT-gruppen) på gång. Jag har inte lyckats hitta SVT:s officiella mandat för den gruppens arbete.

[ii] Anesten, O. ”1984” kryper in i svenska spraket. 14 oktober 2014. http://www.svt.se/kultur/bok/1984-ars-nysprak-ar-har-1.