GÄSTSKRIBENT SIXTEN JOHANSSON: STRATEGI FÖR ETT NYTT PARTI

logo­DGSDen oro, vanmakt och vrede som i dag finns i samhället blir destruktiv om den inte kan kanaliseras i handling. Misstron mot massmedia och politiker är kompakt, men det tröga valsystemet ger få förändringsmöjligheter. Inom dissidentrörelsen och i breda folklager finns en stor enighet om att kursen måste läggas om helt, för att inte hela Sverige ska haverera. Vi måste omvandla våra känslor, kunskaper och arbetsinsatser till en politisk kraft, som kan påverka media, politikerna och det parlamentariska systemet. Eftersom SD har ställts utanför systemet behövs ett starkt kompletterande alternativ, som snabbt kan tränga in i folkets medvetande.

Vi behöver en kärna bestående av en handfull personer, som etablerar ett slags partikansli, först ideellt arbetande, senare även avlönade. De börjar samla in de 1 500 namnunderskrifter som behövs för att bilda ett riksdagsparti. Samtidigt samlar de in medel för det kommande arbetet, dels till löner, dels för uppbyggnad av de stora och säkra datasystem som ska möjliggöra de dialogiska arbetssätt som ska prägla det nya partiet.

Partiet ska i grunden vara inriktat på att vid ett extraval eller vid valet 2018 komma in i riksdagen med så många mandat som möjligt. Dess klart deklarerade mål är att samarbeta och konkurrera med SD och med andra nya partier, till exempel Borgerlig Framtid, för att rädda Sverige från en systemkollaps eller i värsta fall snarast börja återuppbygga samhällsfunktionerna. Lika klart uttalat är målet att sparka ut så många som möjligt av riksdagsledamöterna i de sju styrande partierna och de ledande befattningshavare som har visat sig vara inkompetenta. De riksdagsledamöter som har ryggrad nog att gå emot sitt moderpartis oansvariga politik kan efter individuell prövning också välkomnas i det nya partiet.

Oavsett vad som händer de närmaste månaderna och åren, så kan partiet redan från början genom sin blotta existens, sin annorlunda profil och sitt dialogiska arbetssätt påverka massmedia, partierna och folket och därmed också politiken och samhället.

När partiet har bildats och samlat en ekonomisk grundplåt kan partikansliet utvidgas, men fortsätter att arbeta framför allt via nätet. Huvuduppgiften blir nu att successivt nominera kompetenta och respekterade personer som kan företräda partiet. Situationen kan förändras snabbt, men basplanen är att arbeta med målet att inför ett möjligt val få ihop mer än hundra kandidater. I första omgången föreslås då säkert många av de kända dissidenterna. Ingen behöver tacka ja utan att noga ha tänkt efter, men även den som tackar nej ska kunna känna sig hedrad av att ha blivit nominerad.

För partiets renommé är kandidaternas anseende utåt viktigt, men allra viktigast är de egna anhängarnas och de kommande väljarnas respekt och förtroende. Alla kandidater måste finna sig i kontinuerlig granskning och saklig kritik på nätet och kunna etablera kontakt, svara på frågor och kritik och ta till sig synpunkter med humor och fattning.

Är det då vänster- eller högerideologi som gäller? Ingetdera! De mer än hundra kandidater som så småningom vaskas fram ska väljas in i riksdagen genom personval och det är just deras personliga kompetens, egenskaper och väljarkontakt som är partiets viktigaste resurs. Inom hela dissidentrörelsen – både hos dem som är lojala med SD och hos dem som hellre vill stödja ett starkt alternativ – finns en bred samstämmighet om problemen och de nödvändiga åtgärderna, trots att deras tidigare partilojaliteter spänner över hela fältet.

Som arbetsnamn föreslår jag Svenska Mentorpartiet (smp). Kandidaterna ska fungera just som mentorer för hela Sveriges in- och utrikesfödda folk! I väntan på valet eller på systemkollapsen kan de bilda expertgrupper för olika frågor, en skuggriksdag, eventuellt en skuggregering. De kan utarbeta krisplaner på olika nivåer för att kunna ge råd och handla snabbt om möjlighet ges. Vad som än händer är det psykologiska värdet mycket stort: De kan återge folket hopp om att ett politiskt ledarskap är möjligt och kraft att kräva ett sådant!

För att slå sig in i folkets medvetande ska smp utan hämningar häckla och provocera de sju styrande partierna, agendajournalisterna och twittermobben. Nu finns inte tid att vara belevad och motståndaren har aldrig gjort sig förtjänt av det. Vid sidan av saklig information och argumentation ska smp gång på gång slå hårt på två ömma punkter: infantiliseringen och inkompetensen. Svenska Mentorpartiet ska frankt förklara sig vara det hittills enda vuxna partiet vid sidan av SD! Nu får det vara slut på den lekstuga och gängmobbning som vuxenbarnen i riksdagen har ägnat sig åt på arvoderad arbetstid. Det är slut med den infantiliserade och feminiserade in- och utrikespolitiken. Slut på den kvasireligiösa hjärntvätten, propagandan, åsiktsförtrycket och mörkläggningen av obehagliga fakta. Journalister och andra opinionsbildare kommer länge än att förskansa sig bakom sin inbilska godhetstro. Därför måste vi hårt attackera deras akilleshäl: deras yrkesmässiga inkompetens och svek mot de egna idealen.

Sverige liknar i dag en jättestor flotte på gungfly. Svenska Mentorpartiet ska baxa upp landet på fyra hörnstenar, som heter Dialog, Kunskap, Folkhem, Framtid. Det ska inte vara tomma ord, utan begrepp som bestämmer arbetets inriktning och innehåll.

I sverigeflottens centrum ska vi ställa en pelare som pålas ner till fast grund. Det är ideologins kärnpelare, som är baserad på förståelse och erfarenhet av människans livsvillkor från familjen via stamsamhället vidare ända upp till det övergripande, avskalade välfärdssamhälle och rättssystem, som vi tvingas bygga när det gamla systemet har blivit överbelastat och havererat. För detta behövs klokhet och kunskap från många håll för att hitta nya former och nya innehåll inom skolväsendet, sjuk- och äldrevården, bostadsbyggandet, arbetslivet, medborgarnas rättigheter och skyldigheter, samhällskontraktet, minoriteterna kontra storsamhället.

Kunskap och idéer kan vi få från både experter och lekmän, men det behövs omdömesgilla, erfarna och kloka personer för att utöva ett krävande ledarskap. Svenska Mentorpartiet ska samla så många sådana som behövs för att kunna leda Sverige genom de svåra tider som väntar, sedan ett tillitsfullt sovande folk har låtit okunniga vuxenbarn i decennier bemanna riksdagen, massmedia och ledande befattningar hos myndigheterna.

Berätta gärna utifrån din egen yrkes- och livserfarenhet vilka svagheter du ser i det skisserade partibygget och hur de skulle kunna avhjälpas. 

Sixten Johansson har som hobby att lägga livets pusselbitar. Pensionerad utbildare, tolk och översättare. Tornedaling, halvfinne, halvsvensk.