Grekland bör lämna eurosystemet!

Nils Lundgren

Nils Lundgren

DN:s huvudledare häromdagen (24/3) handlade om de hårda motsättningarna mellan Grekland och Tyskland om vad det förstnämnda landet måste göra för att det sistnämnda skall gå med på att (tillsammans med andra euroländer) ge ännu mera stödpengar. Ledarskribenten går igenom argumenten för olika alternativ och väger för och emot, men undviker det som är kärnan i denna konflikt.

Kärnan är att denna nyvalda grekiska regering har gått till val på löftet att inte genomföra den kraftfulla åtstramning som den s k trojkan, ECB, IMF och EU, kräver för att ställa upp med mera pengar. Premiärminister Tsipras står därför nu med det demokratiska mandatet att vägra ställa upp på fortsatt åtstramningspolitik, medan förbundskansler Merkels uppgift är att försöka tvinga honom att svika den grekiska folkviljan.

Så blir det då och då. Politiker går till val på program som är ogenomförbara. Det leder ibland till kriser som medför en politisk tillnyktring. Så skedde i Sverige efter vår finanskris i början av 90-talet. Före den hade de ledande partierna lovat fast växelkurs utan nya devalveringar, full sysselsättning, fria kapitalrörelser och ett nytt skattesystem. Den kombinationen var omöjlig. Det gick åt fanders. Konkurrenskraften förstördes, arbetslösheten exploderade och statens budgetunderskott nådde grekiska proportioner på över 10 procent av BNP.

Den svenska tillnyktringen innebar att kronan fick släppas att flyta,att penningpolitiken överläts till en självständig riksbank att föras med ett inflationsmål, att budgetpolitiken underkastades stränga formella regler och att arbetsmarknadens parter själva fick ansvaret för sysselsättningen genom kravet att lönebildningen måste vara förenlig med full sysselsättning. Systemet kom att accepteras brett och gjorde Sverige till ett stabiliseringspolitiskt föredöme i Europa och faktiskt också i andra delar av världen.

Hur det går i fortsättningen med en regering där socialdemokraterna är beroende av miljöpartiet och vänsterpartiet blir mycket spännande att se. Men Greklands situation idag är ännu mer spännande. Och tragisk! Det grekiska problemet är att landet måste förbättra sin internationella konkurrenskraft för att få upp sysselsättningen och skatteunderlaget, men inte kan göra som Sverige och släppa sin valuta fri att falla mot andra valutor. Eftersom Grekland inte har någon egen valuta, kan det inte genomföra en sådan externdevalvering . Om landet skall vara kvar i eurozonen, måste konkurrenskraften förstärkas genom det som kallas interndevalvering.

En interndevalvering innebär att man stramar åt inhemsk efterfrågan genom höjda skatter och sänkta offentliga utgifter, så att arbetslösheten stiger. Därmed bromsar lönestegringstakten upp liksom prisökningarna på inhemskt producerade varor och tjänster. Priserna på importerade varor och tjänster påverkas dock inte av att lilla Grekland efterfrågar mindre av dem. Därmed faller hushållens köpkraft och levnadsstandard även för dem som fortfarande har jobb. Detta ökar arbetslösheten och sänker lönestegringstakten ytterligare. Resultatet blir att de offentliga utgifterna för arbetslöshet och sociala åtgärder ökar, samtidigt som skatteintäkterna faller. Statsbudgeten försämras och eftersom trojkan kräver att statsfinanserna skall förstärkas, för att Grekland skall få fortsatt stöd medan konkurrenskraftsförstärkningen pågår, råder konflikt i denna fråga.

Tanken är emellertid att, allt eftersom åren går, stiger lönerna något snabbare både i eurozonens övriga länder och i omvärlden än i Grekland tack vare landets massarbetslöshet. Därmed stärks Greklands internationella konkurrenskraft, exporten stiger och import ersätts med inhemsk produktion. Arbetslösa får arbete, ökar sin konsumtion och betalar in mera i skatt, samtidigt som de offentliga utgifterna för arbetslösheten sjunker. Till slut nås en jämvikt med full sysselsättning och statsfinansiell balans. Men tål samhället den påfrestningen?

Interndevalvering är en process som tar tid, så kostnaderna i form av förlorad produktion, nöd och sociala tragedier är enorma jämfört med en externdevalvering som den svenska för 23 år sedan. Och i det historiska läge vi nu befinner oss i, blir det ännu värre. Greklands handelspartner i Europa ligger farligt nära deflation. Priser och löner stiger långsamt eller inte alls i konkurrentländerna och därmed tar det mycket längre tid för Grekland att förbättra sin konkurrenskraft mot dem. Då blir kostnaderna och lidandet ännu högre. I Tyskland valde kansler Heinrich Brûning samma väg 1930 i ett liknande ekonomiskt läge. Det visade sig att det tyska samhället inte tålde den påfrestningen.

Grekiska folket meddelade emellertid i parlamentsvalet den 25 januari att de inte accepterar en sådan interndevalvering och har därmed nu en regering vald för att säga nej till åtstramningspolitiken och därmed till interndevalvering.

DN påpekar, som alla andra svenska tidningar med triumf, att opinionsmätningarna visar att grekiska folket minsann vill ha kvar euron. DN låtsas att detta är uttryck för ett politiskt stöd för valutaunionen. Men sanningen är att folket inser att om de lämnar denna och inför en egen valuta igen, en ny drachma, så kommer denna att falla kraftigt mot euron och göra importerade varor och tjänster mycket dyrare. Då sjunker grekernas levnadsstandard dramatiskt och det säger de nej till. Men då säger de ju nej till externdevalvering också. Då säger de att de inte vill förbättra konkurrenskraften genom att anpassa sina reallöner till sin produktivitet genom vare sig intern eller extern devalvering utan vill leva på en högre levnadsstandard finansierad av andra länders skattebetalare. Det kommer inte att gå.

Så vad är då den bästa vägen? Svaret är uppenbart. Grekland bör lämna eurosystemet och införa en egen valuta. Bättre ett års finansiellt kaos och sedan en sund ekonomisk utveckling där landets medborgare kan hitta jobb i det egna landet och själva betala för sin privata och offentliga konsumtion. Risken för en dominoeffekt på andra krisländer i eurozonen är måttlig och skulle det gå likadant i Spanien är det inte någon katastrof.

Om eurozonen skulle krympa mer än så eller rentav få läggas ner, vore det inte heller någon katastrof för Europas framtid, även om det skulle bli finansiellt kaotiskt under ett par år. Den totala samhällsekonomiska vinsten av en europeisk valutaunion är enligt forskningen obetydlig, kanske i storleksordningen en halv procent av BNP. Men det vore naturligtvis ett katastrofalt politiskt bakslag för den europeiska maktelitens planer på ett Europas förenta stater, en europeisk supermakt, som kan delta i maktkampen med USA, Ryssland, Kina och Indien med egen valuta och egen krigsmakt.

Det är nog där skon klämmer.