GUNNAR SANDELIN: Brottsmisstänktas härkomst

När Brottsförebyggande Rådet (Brå) i höstas kom med sin stora studie om invandrare och brottslighet hade det gått 16 år sedan sist. Det stora tidsglappet berodde ytterst på ett politiskt motstånd där bland andra justitieminister Morgan Johansson upprepade gånger förklarat att om man tog hänsyn till socio-ekonomiska faktorer skulle ingenting nytt komma fram, jämfört med den tidigare studien från 2005. Till slut blev ändå trycket på en uppföljning för stort och Brå levererade en rapport för åren 2015-2018 (2021:9) .

I korthet kan den sammanfattas med att utrikes födda hade en överrisk för brottsmisstankar med totalt sett 2,5 gånger jämfört med svenskar. 

Emellertid var det som mest stack ut med studien att andra generationens invandrare (inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar) för första gången i Sverige visade sig vara den mest kriminella gruppen med en överrisk på 3,2. Med överrisk menas att andelen brottsmisstänkta inom en grupp jämförs med hur stor andel svenskar som utreds för samma brott. Resultatet kan bara tolkas som ett grundligt misslyckande för det svenska samhällets satsning på de mycket kostsamma integrationsprojekt som pågått under decennier.  

Media rapporterade dock endast om hur det kunde se ut när det gällde invandrare och deras totala omfattning i olika typer av brott. De undvek att redogöra för det som vissa tabeller i bilagorna till Brå-rapporten visade. Där kunde man utläsa varifrån de brottsmisstänkta kom. Nedanstående tabell visar att brottsmisstankarna för andra generationens invandrade män toppas av dem med bakgrund i Afrika och Västasien. Några år tidigare hade denna sajt gjort en stor undersökning med data från Brå som pekade i samma riktning.

När det gällde utrikes födda misstänkta för brott kunde man få ännu mer detaljerad kunskap. Där fanns uppgifter (bilaga 1, tabell B42) om både från vilka geografiska områden som de brottsmisstänkta kommer ifrån och hur överrisken ser ut i förhållande till svenskarna vad gäller specifika brottsområden. Siffran högst upp i diagrammet avser den genomsnittliga överrisken för utrikes födda inom respektive åtalspunkt och under diagrammet finns motsvarande uppgift för misstänkta personer födda i Västasien och olika delar av Afrika jämfört med invandrare från övriga världen.  

Västasien betyder i stort sett att de kommer från från Mellanöstern. Centralasien handlar nästan helt om afghaner. Turkiet har Brå placerat i övriga Europa. Den minst kriminella gruppen kommer från Östasien, det vill säga främst Kina, Japan och Korea. Centralamerika består av en mycket liten population. (För den som är intresserad av ytterligare information om indelningen av länder hänvisas till rapportens huvuddel s.148-152.)  

När det gäller misstanke om grova brott är det särskilt tydligt hur invandrare från Mellanöstern och Afrika är överrepresenterade. Som framgår av nedanstående diagram har de när det gäller dödligt våld drygt fyra gånger så stor överrisk, jämfört med invandrare från andra länder. När det gäller rån är den siffran nästan fem gånger större och för våldtäkt gäller en överrisk jämfört med övriga invandrade grupper på 3,5. Liknande proportioner gäller för många andra brotssrubriceringar. Slutsatsen måste bli att hade vi inte över tid haft en så omfattande asylinvandring, så skulle vi ha en betydligt mindre invandrarrelaterad kriminalitet. I fotnoten efter texten bifogas en pdf-fil med en visualisering av överrisker inom 27 brottsområden, för den som vill fördjupa sig. 

2005 kommenterade folkpartiets migrationspolitiska talesman Mauricio Rojas den dåvarande Brå-rapporten med att i en DN Debattartikel konstatera att socio-kulturell bakgrund har en stark koppling till kriminalitet. För det kritiserades han hårt av det borgerliga blocket, som istället föredrog den invandringsliberale Erik Ullenhag som integrationsminister. Rojas lämnade landet.

Ett mantra från etablissemanget i Sverige har under decennier varit att vi inte ska få tala om ”vi och dom”. Värdegrundens ”allas lika värde” har blivit en officiell dogm. Men jag tror att vi istället måste tala mer om vad som skiljer oss åt för att kunna adressera vårt mest akuta samhällsproblem, den grova kriminaliteten. De bortglömda Brå-tabellerna visar att det är mycket stor skillnad vad gäller brottslighet mellan olika invandrargrupper. 

Fotnoter:

Tack till Affes statistikblogg för research och diagram

Visualisering överrisk pdf.

Gunnar Sandelin