JAN-OLOF SANDGREN: Muhammed bedrev hets mot folkgrupp

Det kan verka orättvist att bedöma en historisk person efter dagens lagstiftning, men i Muhammeds fall är jag beredd att göra ett undantag. Enligt troende muslimer är han inte bara ett juridiskt rättesnöre, som i det längre perspektivet bör ersätta vår sekulära lagstiftning. Han fungerar också som förebild för hur vi ska bete oss mot våra medmänniskor.

Så här lyder lagen om hets mot folkgrupp (ur Brottsbalken kap 16):

8 § ”Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet.”

I koranen finns många exempel på hur andra trosinriktningar än islam (såsom judar, kristna, polyteister, ateister etc) beskrivs på ett hotfullt eller nedvärderande sätt. Några exempel:

”de är de uslaste av alla skapade varelser” (98:6)

”för dem som förnekar Honom skall kläder av eld skäras till och skållhett vatten ösas över deras huvuden” (22:19)

”jag ska injaga skräck i förnekarnas hjärtan… låt svärden vina över deras huvuden och händer” (8:12)

Det rör sig visserligen om lösryckta citat, men om liknande kommentarer fällts om muslimer på något socialt medium, hade det troligtvis klassats som ”grov” hets mot folkgrupp (enligt andra stycket i lagtexten).

Omar Pasbakhsh som konverterat från islam till kristendomen, beskriver i den här intervjun hur svårt det är att fördöma muslimer för exempelvis barnäktenskap. Det vore som att säga att Profeten hade fel. Att ifrågasätta Profetens ofelbarhet strider mot en viktig princip i islam, och inför den utmaningen väljer svenska myndigheter ofta att se mellan fingrarna med beteenden man inte skulle tolerera från andra grupper.

I en krönika här på DGS berättar Mohamed Omar om en imam som brukade avsluta sina fredagspredikningar med orden:

”O Gud, förgör de otrogna, förstör deras hem och gör deras barn faderlösa”

Hade en präst i svenska kyrkan sagt något liknande om muslimer skulle han ha blivit avskedad. Därefter hade han blivit utstött av sina kollegor och antagligen också dömd i domstol.

Om lagen om hets mot folkgrupp tillämpats lika för alla, tror jag muslimer hade dömts oftare än genomsnittssvenskar. Ändå vill partiet Nyans använda lagen som ”gummiparagraf” för att stärka muslimers rättigheter. Dessutom vill man kriminalisera ”islamofobi”, vilket i princip tar ifrån oss möjligheten att kritisera en religion som har det långsiktiga målet att avskaffa vår västerländska demokrati.

Ramadankravallerna 2022 hade ändå det goda med sig att de förde upp frågorna på dagordningen. Tobias Andersson från SD gör en heroisk insats när han i den här debatten möter Rami Hussein från Partiet Nyans.

Jan-Olof Sandgren