PATRIK ENGELLAU: När folket tänker fel

Klimatrörelsen uppvisar alltmer totalitära ambitioner, inte minst i sina skamlöst öppenhjärtiga önskemål om att inrätta en statlig propagandaapparat – som om det inte hade räckt med statens tv-kanaler! – som skulle ha tilltalat informationsgurun Joseph Goebbels.

Nyligen skrev fem organiserade klimatalarmister en debattartikel med rubriken Utbilda klimatskeptiker om den globala uppvärmningen på DN Debatt. Deras idé är att staten måste ta ett ansvar för att sprida ett korrekt tänkande i en för mänskligheten betydelsefull fråga. I min fantasi ser artikeln ut som en begäran från Goebbels till Adolf Hitler i ett för samhället angeläget ärende. I båda fallen handlar det om att folket har felaktiga uppfattningar som måste korrigeras. Här följer respektive skriftliga begäran. Normaltexten består av direkta och ordagranna citat från debattartikeln i Dagens Nyheter. Den kursiverade texten är mina påhittade ord från Goebbels.

Mein lieber Führer,

I Parisavtalet förband sig länderna också att informera om klimatförändringen och göra befolkningen delaktig i arbetet med att motverka den. Det stadgas i Parisavtalets artikel 12. I Führerns dekret 1933/12 an der Judenfrage stadgades att det tyska folket skulle göras delaktigt i arbetet med att motverka judendomens skadliga inflytande.

Trots att FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport slagit fast att den mänskliga påverkan av klimatförändringen är ”entydig” är bara 60 procent av svenskarna övertygade om att klimatförändringen i huvudsak eller enbart beror på mänskliga aktiviteter. Trots noggranna och väl publicerade skallmätningar enligt der Führers exakta instruktioner som entydigt visar fakta i målet är det bara 60 procent av tyska folket som insett att felet är judarnas.

Att det är en så anmärkningsvärt hög andel som fortfarande tvekar visar att kunskapen om klimatförändringens orsaker inte har nått hela vägen fram och kommunicerats på ett tillräckligt klargörande sätt. 44 procent säger också att de är dåligt informerade om klimatforskningen. När respondenterna får svara på frågor om klimatförändringen avspeglas okunskapen i en ganska hög andel felaktiga svar. Forskningen om judarnas skuld till Tysklands problem har inte trängt fram till det tyska folket. 44 procent anser sig otillräckligt informerade. I våra frågor till folket om judarnas negativa inflytande på samhället får vi en ganska hög andel felaktiga svar.

Nästan hälften av alla som svarat, 44 procent, tycker att det är svårt att avgöra vad som är sant i rapporteringen om klimatfrågan. Nästan hälften av alla som svarat, 44 procent, tycker att det är svårt att avgöra vad som är sant i rapporteringen om judefrågan.

Medelålders svenskar, som länge invaggats i att vi lever i den bästa av världar, tycks samtidigt ha svårare att ta till sig att samhället står inför ett allvarligt, långsiktigt hot. Medelålders tyskar, som under Führerns mäktiga inflytande kommit att inse att vi lever i den bästa av världar, tycks samtidigt ha svårare att ta till sig att samhället står inför ett allvarligt, långsiktigt hot.

Nu behövs en stor folkbildningsinsats, där forskarsamhället, myndigheterna, studieförbunden, skolor och civilsamhällets organisationer engageras i ett arbete som når ut i varenda stuga. (Goebbels kunde inte ha sagt det bättre själv.)

Statsmakterna behöver omgående göra följande (Goebbels skulle till fullo ha instämt):

Ta fram en folkbildningsstrategi som engagerar befolkningen i klimat­omställningen. Ta fram en folkbildningsstrategi som engagerar befolkningen i övertygelsen om faran av fortsatt judiskt inflytande.

Avsätt resurser för särskilda stöd till studieförbund och civilsamhällets organisationer med inriktning på klimat och hållbarhet. Avsätt resurser för särskilda stöd till studieförbund och civilsamhällets organisationer med inriktning på att upptäcka och motverka påverkan från den judiska kulturen.

Kräv att arbetsgivare som en del i sitt personalarbete inbegriper information om och engagemang för klimat och hållbarhet. Kräv att arbetsgivare som en del i sitt personalarbete inbegriper information om och engagemang för ett rasrent Tyskland.

Anta särskilda strategier för hur skadlig desinformation på klimatområdet bör hanteras och bemötas. Anta särskilda strategier för hur skadlig desinformation i judefrågan bör hanteras och bemötas. Själv skulle jag rekommendera hårdast möjliga behandling av så kallade judevänner och andra desinformatörer.

Mit herzlichen Grüssen

J. Goebbels

Patrik Engellau