MOHAMED OMAR: Glimtar ur Afghanistans historia

Talibanerna, koranskoleeleverna, styr nu åter i Kabul. Man har utropat ett islamiskt furstendöme som ska styra efter Guds lagar. Jag har läst artikeln om Afghanistan (stavat Afganistan utan h) i det klassiska svenska uppslagsverket Nordisk familjebok.

Artikeln som jag läst finns i den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan, som kom ut i 38 volymer 1904–1926.

Afghanerna har ett indoeuropeiskt språk som skrivs med det arabiska alfabetet:

Befolkningen är sammansatt af flera stammar. De egentlige afganerna äro arier och kalla sig själfva ”puchtun” (pachtun) samt tala ett språk, ”puchto” (pachto), som härstammar från en gammal baktrisk dialekt, i hvilken dock de ariska elementen tidigt uppblandats med arabiska. Skriften är som vanligt hos muhammedanska folk arabisk, ehuru denna endast dåligt lämpar sig för att återgifva de ariska språkljuden.

Kvinnans ställning beskrivs som ”friare” än hos andra muslimer i Asien. En del kvinnor ur de högre klasserna i städerna i kan läsa och skriva:

Kvinnans ställning tyckes vara friare och bättre än hos andra asiatiska muhammedaner. Åtminstone i städerna kunna de högre klasserna, äfven deras kvinnor, läsa och skrifva, två konster, som jämte annan kunskap meddelas i de i landet kringströdda högskolorna, ”medreser”. 

Ordet ”madrasa” är ett lånord från arabiskan. I modern arabiska betyder det helt enkelt en skola. Den kan vara religiös eller sekulär. I många icke-arabiska, islamiska länder används ordet bara för att beteckna islamiska skolor.

Om afghanernas religion:

Religionen är den sunnitiska islam, och menige man är fanatisk fiende ej endast till de kristne, utan äfven till de sjiitiske perserna.

I artikeln läser jag också om Louis Cavagnari (1841-1879, se bilden). Han var son till en av Napoleons officerare, general Adolphe Cavagnari, och dennes irländska hustru.

Sedan den brittiske residenten Cavagnari emellertid af afganska krigare, som voro upphetsade af prästerna, redan s. å. blifvit mördad, inryckte en engelsk här under Roberts och intog Kabul, hvarefter Jakub fördes som fånge till Indien. Sedan afganerna blifvit slagna i flera blodiga strider, var Englands myndighet tryggad i största delen af A. Den 22 juli 1880 blef Jakubs kusin Abd-ar-rahman insatt som emir, och för att stärka hans makt uppgaf England sin rätt att hålla en resident vid hans hof och lofvade honom betydande penningmedel.

Afghanska krigare, upphetsade av präster. Det låter bekant…

Jag går sedan vidare till att läsa artikeln om Cavagnari:

C. naturaliserades som engelsk medborgare 1857, trädde följande år i ostindiska kompaniets tjänst och deltog med utmärkelse i fälttåget i Oudh samt användes sedan af indiska regeringen i politiskt administrativa uppdrag vid nordvästgränsen, hvilka han fullgjorde med utmärkt skicklighet och energi. Han tillhörde 1878 sir Neville Chamberlains stab vid dennes misslyckade beskickning till Afganistan, hvars afvisande gaf anledning till andra afganska kriget. Efter emiren Sjir Alis död afslöt C. med efterträdaren fördraget i Gandamak 26 maj 1879, belönades därför med titeln sir och utnämndes till brittisk resident i Kabul. Dit anlände han i juli och slog sig ned i det fasta citadellet Bala Hissar, hvilket emellertid 3 sept. s. å. angreps af en upphetsad skara afganska krigare, som skoningslöst nedgjorde alla hvita. C. fick under massakern ett dödande sår i hufvudet, samtidigt med att det brinnande taket instörtade. Hans död gaf signalen till ett nytt brittiskt fälttåg mot Afganistan.

Här är ett fotografi som visar en skara afghanska krigare under det andra brittiska fälttåget 1878-1880. Både detta fotografi och det översta med Cavagnari är tagna av den irländske fotografen John Burke (1843-1900).

John Burke reste till Afghanistan på egen bekostnad för att dokumentera det anglo-afghanska kriget. Kamerautrustningen var tung och krävde lastdjur för att fraktas över bergen.

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar