HITTAT PÅ NÄTET: Svenskarna går över Lech – ”När solen gick upp den 4:de såg han den svenska slaglinien framför sig”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den svenska armén, under Gustav II Adolfs befäl, går i april 1632 över floden Lech i Bayern och forcerar den tysk-romerska kejserliga arméns starkt befästa ställningar. I slaget som följer skadas de kejserligas befälhavare Johann Tserclaes Tilly dödligt av en kanonkula.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-1886):

Lech gjorde här en krökning, så att landet på östra sidan sköt fram i en halfö, omkring hvilken floden flöt. Denna udde låg lägre än vestra stranden och var sålunda för Tilly en svag punkt, hvilken han derför låtit besätta, helst som den låg midt för hans ställning.

Han skyndade nu att vidtaga ytterligare anstalter för att här hindra svenskarnes öfvergång. Tvänne starka afdelningar fotfolk nedmarscherade på udden, kanoner framfördes och uppstäldes så väl på der uppförda förskansningar, som på flyglarna, för att beskjuta brobyggnaden, och på höjden bakom förskansningen. Dessa åtgärder visade, huru mycket försöket att här öfvergå floden skulle kosta. I sjelfva verket blef det icke heller här som konungen verkstälde sin öfvergångsplan.

Men 3,000 alnar söder om byn Oberndorf vid en annan bugt af Lechfloden, der en liten holme låg närmast den fiendtliga stranden, hvilken tillika med holmen helt och hållet beherskades från den vestra stranden – här beslöt konungen att verkställa öfvergången. För att emellertid icke här få samma svårigheter emot sig som vid Oberndorf, var det nödvändigt att hos Tilly söka fasthålla den öfvertygelsen, att öfvergången verkligen skulle ske der, och derför stodo batterierna der med sina kanonmynningar, som snart började spela öfver floden, derför uppstäldes också hären der i full slagordning. Tilly anade icke heller något, under det att husen i Oberndorf nedrefvos för att lemna virke till brobyggnaden och fördes till det verkliga öfvergångsstället, hvarest på aftonen bockar af olika storlek började förfärdigas och nedsattes i floden. Arbetet fortgick hela natten och hären bivuakerade.

Äfven den följande dagen, den 4 April, och den derpå följande natten fortsattes arbetet på brobyggnaden, utan att Tilly anade hvad som föregick. Men han lemnades icke heller ett ögonblicks ro att falla på en sådan tanke. När solen gick upp den 4:de såg han den svenska slaglinien framför sig, bakom hvars midt det Fuggerska slottet reste sina murar, under det att högra flygeln stod framför byn Oberndorf, och snart dånade de svenska kanonerna, hvilkas antal för den tiden var något oerhördt.

Fortsätt läsa här

BILD: Johann Tserclaes Tilly (1559-1632).

Redaktionen