HITTAT PÅ NÄTET: Skalden Leopold föds den 3 april 1756 – ”den lärdaste af gustavianerna”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Skalden Carl Gustaf af Leopold (före adlandet Leopold, även stavat Leopoldt, 1756-1829) föds den 3 april 1756 i Stockholm.

Leopold skrev en avhandling om svensk rättstavning, vilken lade grunden till den moderna svenska stavningen.

Utdrag ur Svensk litteraturhistoria i sammandrag (1904):

Karl Gustaf af Leopold (född Leopoldt 1756, adlad, statssekreterare, död 1829) var den lärdaste af gustavianerna. På grund af att han lefde långt in på 1800 talet kom han att för den nya skola, som i dess början framträdde (fosforisterna), stå såsom det ”gamlas” främste målsman och vardt därför mer än någon annan föremål för denna skolas angrepp. Leopold deltog såväl i den kellgren-thorildska striden, i det han under Kellgrens sjukdom å hans och egna vägnar fortsatte kampen, som ock i försvaret af de gamla grundsatserna mot ”nya skolan”. Historien om Leopolds långa lefnad är på visst sätt historien om upplysningslitteraturen i Sverige, ty han inverkade på den gestalt densamma hos oss fick, han bidrog kraftigt att göra den härskande, han öfverlefde dess fall.

Läs hela artikeln här

Redaktionen