HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Kivinebb

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 11 mars 1555 besegrar en trupp på 560 svenskar, under befäl av Jöns Månsson Ulfsparre, en rysk armé på 12 000 man i slaget vid Kivinebb. Svenskarna segrade eftersom soldaterna hade skidor, vilket gjorde dem rörligare än ryssarna.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Sedan 1300-talets början hade gränsfejder mellan svenskarne i Finland och ryssarne snarare hört till regeln än till undantagen. Man tvistade om gränserna där långt borta i Savolax och Karelen, och i Finlands yttersta härad, Äurepää, fanns en ödemark, som kallades ”Tvistemarken”. De svenska hövitsmännen på gränsfästena Viborg och Nyslott hade mången hård dust att utstå.

År 1555 bröto ryska skaror efter en tids lugn in över Finlands gräns. Ryssland regerades då av den ärelystne tyrannen Ivan IV, som för sina barbariska grymheter fick tillnamnet den förskräcklige. När de ryska fridsstörarne blevo tillbakakastade, sände han en av sina bojarer med en här, som säges ha uppgått till 30,000 man, för att hämnas. Men även den blev besegrad, och bojaren själv stupade.

Nu ansåg sig Gustav Vasa böra ingripa med kraft. Han rustade och gick själv med en krigshär över till Finland för att taga hämnd på ”de omilde ryssar, som sig företagit hava den fattige landsänden Finland med mord, rov och brand ganska okristeligen till att förhärja, som är sönderrivandes små barn, kastandes en part av dem emot väggen och somlige oppå elden, sammaledes ynkeligen ihjälslagit fattige kvinnfolk uti barnsäng.” Den finska allmogen i gränstrakterna uppbådades man ur huse, men det visade sig snart, att den ej var mycket att lita till.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Ivan den förskräcklige.

Redaktionen