HITTAT PÅ NÄTET: Karl Knutsson Bonde avsätts på Sankt Mattias dag

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Kung Karl Knutsson Bonde blir den 24 februari 1457 avsatt genom det uppror mot honom, som leds av ärkebiskop Jöns Bengtsson. Medan kungen går i landsflykt till Danzig, där han kommer att stanna till 1464, blir ärkebiskopen tillsammans med Erik Axelsson svensk riksföreståndare, i väntan på att man ska kunna välja den dansk-norske unionskungen Kristian I till kung även i Sverige och på så vis återupprätta Kalmarunionen, vilket sker till sommaren samma år.

Karl Knutsson Bonde, kung Karl VIII (1408 eller 1409 – 1470), var svensk riksföreståndare 1438–1440, kung av Sverige 1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470 samt som Karl I kung av Norge 1449–1450.

Utdrag ur Berättelser ur svenska historien (1885-1886):

Carl insåg nu att föga var för honom att vänta af Stockholms borgare. Han varnades ytterligare för dem. De hade nu i sinnet att mörda honom, hette det, och konungen beslöt derför att lemna Stockholm och riket. Han lät föra en del af sina skatter ombord på sina skepp, en annan del anförtrodde han åt svartbrödramunkarne, hvarpå han sjelf steg om bord på flottan och lade ut från Stockholm. Det var S:t Mathias dag den 24 Februari 1457.

Tre dagar derefter ankrade konungen på Danzigs redd, der han blef med all heder emottagen. I Stockholm qvarlemnade han sina båda döttrar och lemnade åt riddaren och slottshöfdingen Göran Carlsson ett bref till Stockholms borgerskap. Utan tvifvel var det hans afsigt att icke länge blifva borta. ”Vi ville söka våra vänner och komma dem (invånarne i Stockholm) åter till undsättning med det allra första som vi kunde” – skrifver han i brefvet till Stockholms borgare.

Men sakerna togo snart en annan vändning än som konung Carl hoppats och önskat, och Sveriges öde kom för en tid att ledas af andra händer än hans.

Fortsätt läsa här

BILD: Kung Karls gravmonument i Riddarholmskyrkan, utfört under Johan III.

Redaktionen