HITTAT PÅ NÄTET Första svenska Antarktisexpeditionen återvänder till Stockholm

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Första svenska Antarktisexpeditionen under Otto Nordenskjölds ledning återvänder till Stockholm den 10 januari 1904.

Geologen Otto Nordenskjöld (1869-1928) var ledare för den Första svenska Antarktisexpeditionen 1901 med skeppet ”Antarctic”.

I boken Geografisk forskning och geografiska upptäckter under nittonde århundradet (1921) beskriver Otto Nordenskjöld upptäckternas moderna historia. Utdrag ur inledningen till kapitlet ”Polarvärlden i norr och söder”:

Jordklotets geografiska utforskning genom de vita har ingalunda framskridit som en jämnt flytande ström, utan två skeden framträda i dess historia med en betydelse högt över alla andra: de stora upptäckternas tidevarv vid nyare tidens början, från Bartolomeo Diaz till Orellana, och det 19:de århundradet, särskilt dess senare del. I praktisk betydelse för jordklotets erövring kunna de två kanske jämföras med varandra, men i övrigt råder dem emellan den skillnaden, att medan t. ex. Columbus gav sig ut pä en okänd yta, vars klotform ej ens ännu var fastslagen, så förelågo för nyare tidens forskningsresande blott detaljer att lösa, om än stora och viktiga: bestämda problem i bestämda landområden. Efter varje steg som togs, kunde man alltid finna ut något om det nästa, och man visste åtminstone var man hade land och var man hade hav: det fullständigt okända fanns icke kvar i dessa delar av jorden.

Och dock saknas än i dag långt in i vårt 20:de århundrade icke trakter av jorden, som äro alldeles okända. Ännu finnas kring polerna två områden, där vi på sträckor större än Europa icke med säkerhet veta, om ytan utgöres av land eller hav. I denna stund gömma polartrakterna jordens ojämförligt minst kända områden, de enda trakter som ännu stå öppna för geografisk forskning i gammal bemärkelse. Men visserligen få vi nu efter de sista årens storartade arbete icke jämföra dessa regioner med den stora västern på Columbus’ tid eller, som man ibland velat göra, med månens bortvända sida, ty åtminstone rörande fördelningen av land och hav kan man i många fall även i dem framställa sannolika gissningar.

Läs hela boken här

Redaktionen