HITTAT PÅ NÄTET: Mordet på överstinnan Magdalena Sederholm

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Carl Fredrik Lindahl, född 1841, död 1911, var en personhistorisk författare, känd under pseudonymen Lazarus. Omkring 1870-1890 verkade Lindahl som godsägare och affärsman i Södermanland, och var därefter bosatt i Stockholm.

Han började på 1890-talet i tidningen Fäderneslandet publicera en serie personskildringar, betitlade Rikt folk under pseudonymen Lazarus. Artiklarna gavs ut i bokform i 10 band 1897-1905 under titeln Svenska millionärer. Även om många av texterna är starkt vinklade, har de visst värde genom att innehålla mängder med offentliggjorda brev, processdokument, arvskiften, bouppteckningar, testamenten med mera.

Göran Hägg betecknar verket som ”en lika underhållande som opålitlig källa. Anekdoterna måste läsas med stor skepsis. Men de berättar åtminstone hur rövarbaronerna uppfattades av sin samtid.”

Mordet på överstinnan Magdalena Sederholm den 15 november 1858. Utdrag ur Svenska millionärer:

Öfverstinnan Magdalena Fredrika Sederholm, född Hägerflycht, har en viss, fastän mycket sorglig ryktbarhet. Hon var född i staden Lovisa i Finland år 1782 och blef vid tjugu års ålder gift med sedermera öfversten i armén David Sederholm, född år 1767 i Helsingfors och död i Stockholm år 1829. Äktenskapet var barnlöst.

Som änka bebodde hon under 29 års tid till sin död, den 15 november 1858, en mindre lägenhet i n:r 34 Mäster-Samuelsgatan i Stockholm. Den gamla damen ansågs tämligen förmögen och hade släktingar af framstående samhällsställning.

Själf var hon en kvinnlig enstöring och tog ej gärna emot besök, liksom hon ofta i veckotal ej lämnade sin bostad. Hennes uppassning bestod blott af en tjänarinna.

På e. m. kl. 5 den 15 november 1858 blef denna tjänsteande på något sätt, som aldrig uppdagades och kunde bevisligen styrkas, narrad att en längre stund uppehålla sig å ett i samma hus beläget mjölkmagasin. Jungfrun, som hette Boklund, hemkom efter ungefär fyra timmars bortovaro, och under tiden blef den gamla öfverstinnan i sin bostad på det mest barbariska sätt mördad medels stick- och krossår samt det värderikaste af hennes nipper jämte familjepapper och rättshandlingar bortröfvade.

Fortsätt läsa historien här

Redaktionen