HITTAT PÅ NÄTET: Konst- och slöjdföreningen grundas i Göteborg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Carl Palmstedt (1785-1870) i Stockholm, var kemist (professor) och skolman. Han organiserade och var fram till 1852 Chalmerska slöjdskolans förste rektor, det som skulle bli Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Utdrag ur boken Det gamla Göteborg av Carl Rudolf A:son Fredberg (tre band 1919-1922):

Emellertid grundades den 12 november 1841 Konst- och slöjdföreningen i Göteborg. Denna debuterade med en konst- och industriexposition i Bloms sal sommaren 1842, men lyckades annars i ringa grad i sina strävanden. Föreningen måste efter fyra års verksamhet upplösas. Den enda undervisning hon lyckades åstadkomma var i frihandsteckning och perspektivritning, i vilka ett par elever deltogo. Palmstedt var emellertid en man, som icke gav tappt i första hugget. Han upptog sin plan på nytt, utsöndrade Valand tanken på en kombinerad konst- och slöjdförening och inbjöd till bildandet av enbart en slöjdförening. I den uppluckrade jordmånen fick detta förslag ett bättre fäste. Den nuvarande Slöjdföreningen kom till stånd den 24 nov. 1846. Palmstedt grep med vanlig energi in för upprättandet av en slöjdskola. Och hans plan avsåg undervisning i matematik, praktisk mekanik, frihandsteckning, konstruktionsritning, modellering, fysik och kemi, huvudsakligen för så vitt dessa vetenskaper omfattade materialiers fysiska och kemiska’ beskaffenhet samt allmännast förekommande industriella tillämpningar. Slöjdföreningens direktion insåg emellertid att detta undervisningsprogram förutsatte en viss kunskapsfordran hos de i skolan inträdessökande, varför det beslöts att som läroämnen även upptaga de första grunderna av räknekonsten, välskrivning, svenska språkets rättstavning, historia och geografi.

Fortsätt läsa boken här

Redaktionen