HITTAT PÅ NÄTET: Alla själars dag

Alla själars dag är en åminnelsefest som firas av flera kristna kyrkor den 2 november. Dagen infaller dagen efter Alla helgons dag, då man firar helgonen, som redan är frälsta. På alla själars dag ber man för döda anhöriga och andra som ännu inte är frälsta.

Vid mässan på alla själars dag, brukar man be för sina avlidna anhöriga. De som är närvarande på mässan, som även kallas Requiem-mässa, kan skriva ned namnen på dem man önskar få förbön för. Dessa namn kan sedan läsas upp i förbönen efter predikan och trosbekännelsen. Det är också vanligt att man går till kyrkogården och ber för de döda.

I Svenska kyrkan återinfördes Alla själars dag som helgdag 2002 och infaller på söndagen efter Alla helgons dag.

Ur Nordisk familjebok (Ugglan 1904 ):

Alla själars dag, romersk-katolsk kyrkofest till minne af de i kyrkans tro aflidne. Dess ursprung förbindes med legenden om en hemvändande pilgrim, som i en syn skådat de i skärselden varandes kval och till munkarna i Clugny framburit en uppfordran att genom förböner och allmosor verka för deras befrielse. Festen fick genom Odilo af Clugny omkr. år 1000 sin fastställelse och förlades till 2 nov. Flerstädes i lutherska kyrkan har denna minnesdag blifvit högtidlighållen, men är i vårt land afskaffad.

Läs även artikeln ”What is All Souls Day?” (2/11 2018) om hur dagen firas av den anglikanska kyrkan:

Prayer for the dead is also included in the Burial Office. The prayer that begins, ”O God, the King of saints” (p. 504) includes the phrase ”aided by their prayers,” which suggests that the Episcopal Church officially teaches that the saints offer prayer on behalf of the living.

BILD: Alla själars dag. Målning av William-Adolphe Bouguereau (1859).

Redaktionen