HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i det andra slaget vid Breitenfeld

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Det andra slaget vid Breitenfeld utkämpades vid den tyska staden Leipzig den 23 oktober 1642 (julianska kalendern) där den svenska armén, under befäl av Lennart Torstenson, besegrade en kejserliga armé.

Bytet för svenskarna blev alla fiendens kanoner, 46 till antalet, en betydlig mängd fanor, 50 ammunitionsvagnar och över 100 trossvagnar. Omkring 5,000 kejserliga soldater dödades och omkring 5,000 tillfångatogs.

Efter segern kunde svenskarna inta Leipzig och kräva 400 000 thaler i tribut av invånarna.

Utdrag ur boken Sveriges storhetstid, från år 1611 till år 1718 (1881):

Med vanlig raskhet satte han [Lennart Torstenson] sin plan i verket. Uti ilmarscher tågade han åt vester in i Sachsen — 24 mil tillryggalades på åtta dagar — gick öfver Elbe vid Torgan, kringrände Leipzig och började beskjuta staden. Detta hade åsyftad verkan: Piccolomini och erkehertigen följde efter. Den svenske fältherren begagnade sig då af en krigslist för att fömå sin motståndare till strid. Vid fiendens ankomst bröt han upp så hastigt, att aftåget liknade en förvirrad flykt. De kejserlige kunde ej afhålla sig från att förfölja. Torstensson vände om och vann på Gustaf Adolfs gamla slagfält den andra segern vid Breitenfeld den 23 oktober (2 november) 1642. Fienden förskräcktes, då han om morgonen helt plötsligt fick se den här, som föregående dag synts upplöst i flykt, i skönaste ordning tåga sig till möte. Striden med den något, om äfven icke betydligt öfverlägsne fienden afgjordes på tre timmar. Hela det fiendtliga fotfolket, 4 500 man, med sina anförare råkade i fångenskap; kavalleriet upplöstes fullkomligt, och 5000 kejserlige lågo på platsen.

Fortsätt läsa berättelsen här

BILD: Lennart Torstenson (1603-1651).

Redaktionen