RICHARD SÖRMAN: Tjugo teser för en svensk nationalism

”I likhet med alla andra nationer och alla andra folk äger Sverige och det svenska folket en obestridlig rätt att önska fortleva i sin egen identitet.” Svensk nationalism behöver förtydliga sina argument. Den behöver peka på de moraliska skäl som finns till att ett land och ett folk med full rätt får värna sitt territorium och sin identitet. Den behöver påminna om att tacksamhet och trofasthet mot det egna också har räknats som mänskliga dygder. Richard Sörman, redaktör för Idé och kultur på Det Goda Samhället, presenterar idag ett utkast till 20 teser för en svensk nationalism. Läs och kommentera.

Sverige behöver en svensk nationalism. Sverige behöver en svensk självbevarelsedrift. Vi får finnas. Vi tänker finnas. Vi tänker inte lägga oss ned och dö.

Vårt problem är till viss del att vi har tappat viktig kunskap om moral och etik. Mänsklig rättfärdighet står inte bara att finna i öppenhet och givmildhet mot allt som är främmande. Så enkelt är det inte. Trofasthet mot den egna gruppen har också ett moraliskt värde. Liksom tacksamhet gentemot förfäder och fädernesland samt, inte minst, pålitlighet när det gäller beskydd för den egna befolkningen (speciellt kvinnor och barn) mot främmande våldsverkare. Vilken moral eller etik i hela världen skulle kunna legitimera att Sveriges befolkning får huka under en importerad kriminalitet som den i princip inte gjort något för att förtjäna? (Förutom genom sin godtrogenhet förstås.)

Men det behövs tydliga argument. Vänsterns och liberalismens makt över tanken är fortfarande stark. På ocensurerade sidor på Internet frodas argumenten. I det offentliga Sverige frodas däremot självcensuren. Där är det alltjämt svårt för dem som försöker protestera att bottna i argument som inte tar hänsyn till vänsterns religiöst färgade förbud mot alla former av svensk självhävdelse.

Men vi får vara svenskar. Vi får önska se ett Sverige som präglas av det svenska. Vi får kräva att vår kultur ska vara normen i vårt eget land. Ingen förväntar sig något annat. Att vilja fortleva i sin egen identitet ligger helt i linje med allt vad mänsklig moral heter.

Jag presenterar här ett utkast till tjugo teser för en ny svensk nationalism. Det finns mer att säga, mycket mer. Mycket behöver preciseras. Det här är ett första försök att med några kortfattade meningar påvisa vår rätt att vara oss själva. Läs gärna. Kommentera. Protestera. Föreslå förbättringar eller förändringar. Vi behöver argumenten. Vi behöver kunna förklara. Vi har nämligen rätt. Historien, kulturen, moralen, naturen och det sunda förnuftet ger oss rätt. Ingen människa och ingen mänsklig kultur förväntas behöva acceptera sin egen utplåning.

Tjugo teser för en svensk nationalism

1. I likhet med alla andra nationer och alla andra folk äger Sverige och det svenska folket en obestridlig rätt att önska fortleva i sin egen identitet.

2. Det faktum att den kollektiva identiteten ”svensk” inte är oföränderlig till sin karaktär betyder inte att alla förändringar av identiteten är önskvärda eller befogade. En nationell identitet, precis som en kultur, definieras till stora delar av det motstånd den uppbådar mot förändring och av det mått av kontinuitet den uppvisar över tid.

3. Svenska makthavare har en självskriven moralisk skyldighet att i första hand tillvarata det svenska folkets intressen.

4. Svenska makthavare har en självskriven moralisk skyldighet, såväl gentemot tidigare som mot efterkommande generationer svenskar, att upprätthålla existensen av en historiskt grundad svensk identitet.

5. Att som nation och folk inte vidmakthålla sin hävdvunna rätt till sitt territorium är att på sikt ge upp sin egen möjlighet att existera.

6. En grundläggande omsorg om den egna befolkningen utesluter inte, när så är motiverat, generösa mängder omtanke om andra länders befolkningar. Att i första hand se till sig själv är inte detsamma som att vara likgiltig för andras lidande eller behov.

7. Sverige har ingen moralisk plikt att ge upp sin kultur och sin identitet.

8. En avgränsad kultur som den svenska kan inte leva på öppenhet mot allt som den inte är.

9. Att upprätta skillnader mellan ”vi” som ingår och ”dom” som inte ingår i den egna gruppen är en nödvändighet för att gemenskaper mellan människor överhuvudtaget ska kunna uppstå.

10. Att upprätthålla privilegier till människor som ingår i den egna gruppen – som exempelvis tillgång till gemensam identitet, ekonomisk säkerhet och skydd mot våld – är också en nödvändighet för att gemenskaper mellan människor överhuvudtaget ska kunna uppstå.

11. Precis som det inte är ett moraliskt problem att påpeka att vi svenskar inte ingår i alla andra människors nationella eller kulturella gemenskaper är det heller inte något problem att säga att alla andra människor i världen inte ingår i vår gemenskap.

12. Det är ett allvarligt moraliskt problem om svenska makthavare låter svaga och behövande svenskar få lida på grund av de fördelar de ger till människor som inte primärt ingår i den svenska gemenskapen.

13. Att de makthavare som förväntas upprätthålla lag och ordning i ett land direkt eller indirekt låter främmande våldsverkare förgripa sig på kvinnor och ungdomar går tvärsemot allt vad mänsklig moral och ordning heter.

14. Det är inget moraliskt problem att framhålla att alla människor inte är lika.

15. Tanken att alla människor delar en och samma mänskliga värdighet utgör inget hinder för att påtala de mätbara skillnader i beteendemönster som kan finnas mellan människor med olika geografisk, kulturell eller social bakgrund.

16. Svenskar har precis som alla andra människor rätt att bli rädda och sorgsna när de upplever att deras hemland förändras.

17. Svenskar har precis som alla andra människor rätt att uttrycka sin vrede när de upplever att politiker, journalister och andra makthavare aktivt bidrar till att försämra deras livsvillkor.

18. Det är inget moraliskt problem att påpeka att människor från kulturer som inte karaktäriseras av våra västerländska och frihetliga värderingar kan ha det svårare att fungera i Sverige i enlighet med våra samhällsideal.

19. Tacksamhet mot förfäder, fädernesland, traditioner och inhemsk kultur är en positiv egenskap hos en människa som vittnar om goda moraliska kvaliteter.

20. Vi måste klara av att hantera den paradox som säger att vår frihetliga individualism är kopplad till vår gemensamma kultur. Endast i ett Sverige som domineras av svenskar, eller av

människor som delar våra ideal, kommer svenska ideal om alla människors frihet och likhet inför lagen att kunna upprätthållas.

BILD: Detalj ur en målning av Ferdinand Pauwels (1830-1904) föreställande Martin Luther som spikar upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg 1517.

Richard Sörman