HITTAT PÅ NÄTET: Freden i Brömsebro

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Brömsebro avslutade den 13 augusti 1645 Torstensons krig, som inleddes 1643 mellan Sverige och Danmark-Norge under drottning Kristinas respektive Kristian IV av Danmarks regeringsperioder.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Enligt gammalt bruk skulle det första högtidliga öppnandet av fredsunderhandlingarna mellan Nordens riken äga rum på själva gränsen. Den tiden skildes Sverige och Danmark av den lilla ån Brömsebäck, som flyter mellan Kalmar län och Bleking. Kort före sitt utlopp delar den sig i två armar och omsluter en holme, som är förenad med fasta landet medels två broar. Sedan urminnes tider har å denna holme funnits ett stort gränsmärke mellan rikena. Platsen kallas Brömsebro.

Till dessa trakter anlände i februari 1645 en ståtlig svensk beskickning, anförd av rikskanslern, och en ej mindre lysande samling danska underhandlare, med den myndige rikshovmästaren i spetsen. Han hade med sig sextio tjänare, minst lika många hästar och en tross, som behövde hundra bondvagnar för att framforslas. Hit kommo ock ett franskt sändebud, som skulle vara fredsmedlare, ty det låg i denna makts intresse, att Sverige skulle kunna använda alla sina stridskrafter i Tyskland. Ett sändebud från Nederländerna var också där för att bevaka sitt lands viktiga handelsintressen i Norden.

På den svenska stranden var vid broändan rest ett tält, där de svenska underhandlarne samlades, och på den danska stranden likaså ett för de danska underhandlarne. De franska och de nederländska herrarne togo plats på själva holmen vid den stora gränsstenen.

Då allt var i ordning, gav franska sändebudet ett tecken: trumpeterna smattrade, de svenska och de danska herrarne trädde ut ur sina tält och gingo med avmätta steg över var sin bro för att mötas framför den franske ambassadören. De gingo alla lika fort och togo lika långa steg, ty det hade enligt tidens skick varit särdeles ogrannlaga, om endera parten hade kommit till mötesplatsen en minut före den andra.

Nu mötas de vid själva gränsstenen. De blotta sina huvud. Axel Oxenstierna och Danmarks rikshovmästare räcka varandra handen, och denna ceremoni upprepas av de andra fredsunderhandlarne. Sedan sätta de hattarna på. Rikskanslern håller ett tal på svenska, vari han önskar lycka till en snar fred, och rikshovmästaren svarar på danska. Därefter taga alla parter varandra åter i hand, hälsa på medlarne och återvända till sina tält i samma högtidliga ordning, vari de kommit. Fredsunderhandlingarna äro sålunda öppnade.

Fortsätt läsa Grimbergs skildring här

BILD: Fredsstenen vid Brömsebro, rest 1915 mitt på holmen i Brömsebäck. På stenen står ”Minne af Freden i Brömsebro – de la Thuliere – Axel Oxenstierna – Corfitz Ulfeldt – Stenen restes 1915”.

Redaktionen