Gästskribent RUTGER ENGELLAU: NSPs regeringsförklaring i riksdagen

Ärade svenska folk, väljare och ledamöter av Sveriges riksdag, när Nyttiga Svennepartiet (NSP) bildades för några år sedan kunde ingen ana vi skulle få egen majoritet i riksdagen.

Med stöd av folket kan vi idag lägga fram vår första regeringsförklaring som visar vägen till ett mer framgångsrikt sammanhållet och lyckligt Sverige.

Vår politik utgår från den enkla sanningen att vad som skapar vårt välstånd är den nyttiga svennen, ett begrepp som många först skrattade åt innan de förstod innebörden. En nyttig svenne är en person som tar ansvar för sitt eget liv och levererar nytta till andra. Det handlar om allt från att vara skötsam, till att utbilda sig till att bli anställningsbar, försörja sig själv och undvika ligga andra till last. Men också att bidra till samhällets goda genom att dra sitt strå till stacken för det gemensamma.

En nyttig svenne har ingen förutbestämd hudfärg, kön eller etnicitet, men vill vara en del av Sverige och står därför bakom våra västerländska värden gällande exempelvis yttrandefrihet, demokrati och jämlikhet.

Vår praktiska politik kommer att bygga på tre grundpelare. Den första är att staten ska koncentrera sig att leverera det som nyttiga svennar efterfrågar. Det är den bästa utbildningen, den bästa sjukvården, det bästa försvaret, den bästa åldringsvården och den mest kraftfulla brottsbekämpningen. Områden och uppgifter som sedan länge varit nedprioriterade av tidigare styrande politiker ska nu få sin välbehövliga återkomst. I övrigt ska vi satsa på en god infrastruktur som underlättar ett bra liv för ansvarstagande och nyttiga medborgare. I det arbetet ingår inte minst att tillse att vår planering inför framtiden är god och beredskapen inför det oväntade kraftfull. Morgondagen ska inte längre ska komma som en överraskning

Vårt mål är att hjälpa nyttiga svennar i deras goda gärning för Sverige. Inte att onödigtvis styra och begränsa dem. Alla andra verksamhetsområden ska därför vara lågprioriterade. Rent praktiskt kommer alla existerande politikerområden och prioriteringar utvärderas och kommer, beroende på deras grad av nytta, onytta eller direkta skadlighet, att behållas oförändrat, ändras, eller avvecklas. För att belysa vad vi menar kan exempelvis önskemålet om jämställdhet mellan könen innebära en brandman som inte orkar bära ut någon ur en brinnande byggnad. Det är inte att leverera nytta, utan att åsidosätta den. Bidrag till personer som fått utvisningsbeslut är inte heller förenligt med nytta. Acceptans av mångkultur och värdegrundsbegrepp som ”allas lika värde ” är också exempel på synsätt som är gravt skadliga och direkt motverkar nyttan och därmed graden av välstånd.

I linje härmed ska även hela bidragspolitiken ses över. Det gäller både de bidrag ger vi ger andra länder och det som utdelas inom landet. Till den del bidrag ska förekomma ska de vara generellt utformade såsom inkomstförstärkning och inte riktade till särskilda ändamål. I de nyttiga svennarnas land ska regleringarna minska och kraften att göra gott frigöras.

Den andra grundpelaren handlar om att en allt större andel av befolkningen ska bli just nyttiga svennar. Det synsättet kommer slå igenom på många områden. Den första, och kanske mest tydliga förändringen, blir att försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning normalt ska innebära arbetsplikt. Det ska inte längre vara möjligt för en frisk person att gå hemma och samtidigt uppbära bidrag. Övergripande kommer arbetet vävas samman med den omfattande utvärderingen som nämnts i den första punkten.

Myndigheter ska också åläggas att i sin verksamhet koncentrera sig på att underlätta livet för nyttiga medborgare och inte onödigtvis förstöra för dem. I allt för hög utsträckning kännetecknas många myndigheters arbete idag av en total brist på hänsyn till vår nyttiga medborgare. I våra storstäder bötfälls exempelvis bilisterna alla städdagar, men gatustädning sker kanske högst var tredje månad. Generellt avser NSP att lagstifta om att myndigheter ska tvingas bevisa samhällsnyttan med de krav och restriktioner som åläggs befolkningen. Liksom för hela vår politiska gärning ska måttstocken för bedömning vara dess inverkan på landets nyttiga samhällsbärande medborgare

I förlängningen av vår politik ligger också att göra det obekvämt söka undandra sig från att vara en nyttig svenne. Nämnda arbetsplikt för bidragstagare blir en del av detta. Ordentlig skillnad mellan arbetslön och bidrag en annan. Drastiskt skärpta straff, och sänkt straffålder är andra exempel på naturliga konsekvenser av våra politiska mål.

Vår tredje politiska grundpelare handlar om förhållningssättet gentemot omvärlden utanför Sverige. Sverige är ett exportberoende land och vi tror på samarbete, men en nyttig svenne sätter sig inte under förmyndarskap under EU, varken beslutsmässigt, eller ekonomiskt. För tryggheten kommer gränsskyddet att kraftfullt förstärkas och utvisningar av utländska brottslingar bli ovillkorlig.

I grunden betraktar vi invandrare som gäster som bara är välkomna om de förmår bli nyttiga svennar. Utländska medborgare ska kvalificera sig till att bli en del av Sverige och få ta del av offentlig välfärd. Uppehållstillstånd och givet medborgarskap ska villkoras med krav på egenförsörjning och god vandel.

Asylrätten innebär idag en skyldighet för Sverige att ovillkorligen leverera försörjning till utländska medborgare som anhåller om asyl. Konsekvensen av det regelsystem vi bundit oss till är att vi försörjer hundratusentals migranter som saknar moralisk legitima asylskäl och som inte är nyttiga svennar. Denna skyldighet att leverera försörjning ska Sverige frånsäga sig för att mer effektivt kunna hjälpa verkligt behövande i vår omvärld. I övrigt ska alla fattade utvisningsbeslut skyndsamt verkställas och lagmässiga hinder för verkställande undanröjas. I de fall att utvisning ändå inte är möjligt ska internering vidtas. Den som inte har rätt att vistas i Sverige ska inte få röra sig fritt på våra gator.

Bland de övriga insatser vi avser att genomföra inom asylområdet återfinns bl.a. att frånta migranter skattefinansierad rättshjälp. Med undantag för brott som faller under allmänt åtal har inte svenska medborgare något rätt till skattefinansierat rättsligt biträde i sina myndighetskontakter, varför likabehandlingsprincipen ska råda.

Vår politik återverkar inte bara på Sverige som helhet. Det genomsyrar också hela vårt parti. Alla våra företrädare är dokumenterat nyttiga svennar. Det betyder vuxna personer med gedigen yrkeserfarenhet baserat på självförsörjning inom områden av nytta för Sverige. Här finns företagaren från Syrien som driver en kemtvätt. Här finns också exempelvis sjuksystrar, poliser, direktörer, entreprenörer och datakonsulter. Vi är inga slipade politiker som odlats fram av en partiapparat, utan handlingskraftiga rediga kundorienterade personer som förstår att leverera den sorts nytta Sverige behöver.

Vi befarar dock att vi kommer att möta motstånd för att många delar inte vårt synsätt. Det handlar om krafter som motsäger sig att folk ska vara bidragande samhällsmedborgare utan ska tillåtas vara onyttiga och eller till och med skadliga. Krafter som inte vill att vår välfärd och offentlig verksamhet ska vara den bästa, utan har helt andra mål. Till svenska folket och alla våra väljare vill vi därför avsluta med att be om er hjälp med vårt enkla måtto: Bejaka att folk ska göra nytta. Inte deras rätt att slippa och att förstöra.

Rutger Engellau är far, farfar, morfar och företagare med en omtanke som också sträcker sig utanför den egna familjekretsen.

Gästskribent