RICHARD SÖRMAN: Vill du starta en svensk friskola? Hör av dig till Det Goda Samhället

IDÉ OCH KULTUR Vill du starta en svensk friskola med nationalistisk och konservativ profil? Hör av dig mig, Richard Sörman, via mejl så förmedlar jag kontakt mellan dig och andra som går i samma tankar. Den svenska högern måste börja agera och inte bara reagera. Det duger inte att stå bredvid och skälla. Nya institutioner behöver skapas som alternativ till dem som vänstern har tagit över. Det Goda Samhället presenterar här några möjliga formuleringar ur ett framtida visionsdokument för en svensk friskola.

Finns det någon friskola i Sverige med nationalistisk och konservativ profil? Jag tror inte det. Behöver vi en sådan? Ja det gör vi.

Den svenska högern behöver agera istället för att bara reagera. Den behöver bli proaktiv istället för reaktiv. Visst ska vi fortsätta att kritisera vänstervridningen av skola, universitet, medier och kyrka. Men vi måste också inse att de människor som nu tagit över våra institutioner inte kommer att flytta på sig och att de knappast heller kommer att byta åsikter över en natt. Men låt dem hållas! Det går faktiskt inte speciellt bra för dem. Många svenskar längtar efter något nytt.

Så varför inte starta en svensk friskola, eller en hel friskolekoncern, med nationalistisk och konservativ inriktning? Skollagen måste följas, läroplaner måste följas, men det är inte förbjudet att starta en friskola med en samhällsrelaterad profil. Jag själv och en tilltänkt kompanjon var på väg att göra detta för några år sedan, men vi tappade energi i projektet. Jag tror dessutom inte att någon av oss hade orkat ta på sig det omfattande organisatoriska arbete som krävdes för att få igång verksamheten. För min egen del insåg jag att jag hade undervisat och organiserat undervisning så det räckte i mitt liv och att jag ville ägna mig åt annat.

Därför säger jag istället så här: Finns det några lärare eller skolledare därute, eller kanske några möjliga finansiärer, som vill vara med och starta en svensk friskola eller som åtminstone är intresserade av att arbeta på en sådan skola? Hör av er till mig. Skriv till richard.sorman@detgodasamhallet.com så förmedlar jag kontakt mellan dem som hör av sig. Är du själv inte intresserad men känner någon annan som är det får du gärna skicka denna text till vederbörande person.

Men om vi tänker oss att vi skulle starta en friskola idag för årskurserna 6-9. Hur skulle vi då formulera skolans visionsdokument? Skollagen kommer vi inte undan och vi kommer heller inte undan skolinspektionens granskning inför tillstånd så det gäller att väga sina ord på guldvåg. Med detta i minnet skulle kanske ändå följande formuleringar säga något om skolans profil.
Låt oss inleda med en rubrik benämnd ”undervisning och kunskap”. Där skulle vi kunna skriva:

· Alla barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Skolans mest grundläggande uppdrag är att lära ut de basfärdigheter som krävs för vidare studier och för etablering på den moderna arbetsmarknaden.

· Kunskap och förståelse går före kritiskt tänkande. Självständighet ska uppmuntras och tränas. Men undervisningen i grundskolan ska fokusera på att förmedla kunskap och insikter vilka senare på gymnasiet, på högskolor och i arbetslivet ska ligga till grund för en konstruktiv självständighet och kreativitet.

· Vuxensamhällets erfarenheter är den naturliga utgångspunkten för den kunskap som förmedlas och inte elevernas uppfattning om egna intressen och behov. Ungdomar ska uppmuntras att odla egna intressen och att undersöka världen utifrån nya perspektiv, men lärarna ska introducera sina elever till etablerad vetenskap, historia och kultur och skapa intresse för saker som eleverna själva inte stöter på i sitt dagliga liv.

· Lärarledd undervisning skapar struktur och arbetsro. ”Svenska friskolan” är en modern skola som tar till sig den omfattande samtida forskning som visar att ostrukturerad undervisning med stort inslag av fritt eget arbete orsakar förvirring hos elever och leder till försämrade resultat. Lärarna är struktursättare i en undervisning som bygger på tydliga mål för vad som ska läras in och hur det ska gå till. Detta skapar överblick i skolarbetet och motverkar oro och stress.

· Lärarna utövar ett inkännande och demokratiskt men ändå tryggt och bestämt ledarskap i klassrummet. Skolan gör tydlig skillnad mellan vuxna och barn, mellan lärare och elever. Detta ställer krav på att eleverna uppför sig respektfullt mot lärarna, men också på att lärarna uppför sig som goda förebilder för eleverna.

Under en andra punkt som kan heta ”värderingar” skulle det exempelvis kunna stå:

· Skolans värderingar vilar på demokratins grund. Utbildningen ska förankra medvetenhet om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Alla människors rätt att uttrycka sina åsikter ska förmedlas som ett viktigt värde. Men rättigheter och skyldigheter ska också beskrivas som individens möjlighet och personliga ansvar.

· Svenska friskolan främjar elevernas anknytning till det gemensamma: kultur, språk, identitet. Skolan tror på en välgörande balans mellan öppenhet mot omvärlden och omsorg om det egna. Mångfald och internationalism är en obestridlig del av vårt moderna samhälle, men Svenska friskolan tror på en hållbar jämvikt mellan öppenhet för det nya och anknytning till det gamla.

· Traditioner skapar sammanhang och tillhörighet. Samhället förändras hela tiden och alla traditioner förnyas och modifieras. Skolan ska dock erbjuda barn och ungdomar med svenskt eller utländskt ursprung möjligheten att känna gemenskap med något som är större än de själva, med berättelser och sammanhang som motverkar rotlöshet och som bidrar till att upprätthålla en kulturell kontinuitet över tid.

· Skolan ska främja tanken om jämvikt och balans. Arbete ska kompenseras med vila, individualism med gemenskap, förnyelse med anknytning till det förgångna, förändring med försiktighet.

· Svenska friskolan är en skola för alla. Genom att klassisk katederundervisning ges större plats i skolarbetet blir det också lättare för de elever som behöver tydliga strukturer att lyckas med sin skolgång. Pojkar och flickor, praktiskt och teoretiskt lagda elever ska alla ges möjlighet att fullfölja grundskolan med fullständiga betyg.

· Vuxenhet och realism. Svenska friskolan ansluter sig till alla de grundläggande värden som anges i skollagen och som alla främjar respekt för individen och förståelse för det demokratiska samhället. Skolan är samtidigt mån om att inte förmedla en orealistisk bild av en sammansatt verklighet och tillåter sig att i sitt värderingsarbete också framhålla vikten av tradition och försiktighet.

I ett tredje avsnitt om ”arbetsmiljö” (för både personal och elever) skulle det exempelvis kunna stå:

· Både elevers och lärares arbetsmiljö ska präglas av en ambitiös men rimlig arbetsbörda. Arbetsmiljön på Svenska friskolan präglas av tanken att det inte bara är kvantiteten i arbetet som skapar framgång utan även kvaliteten. Arbetsbördan ska vara hållbar och en källa till tillfredsställelse för både lärare och elever.

· Hållbarheten i arbetet förutsätter förmågan att välja bort arbetsmoment som inte har med kärnverksamheten i skolan att göra. Skolan kan inte göra allt, skolan ska inte göra allt. Den ska fokusera på kunskap och färdigheter. Lärare ska kunna fokusera på lärarverksamheten och inte på administration och information. Administrationshysteri ska motverkas och vikten av kontinuitet och arbetsro för lärarna ska aktivt betonas.

· Lärare och elevers arbete ska präglas av överblick och förutsägbarhet. Svenska friskolan vill knyta an till äldre ideal om egenvärdet av enkelhet i arbetet. Enkelhet skapar förutsägbarhet vilket minskar oro och stress hos både lärare och elever och därmed motverkar psykisk ohälsa.

Se där några möjliga punkter i ett försiktigt visionsdokument för en ny svensk friskola. Detaljer kring dessa formuleringar kan diskuteras i evighet. Det viktigaste är att en dylik skola överhuvudtaget startas. Vänstern ska nämligen inte få känna sig ohotad. Vi finns och vi tänker inte lägga oss ned och dö. Och vi kan inte bara stå och skrika när vänstern indoktrinerar våra barn. De tackar för att vi visar att faran med den högljudda högerextremismen är verklig och går bara in i sitt arbete med än mer energi. Vi måste bjuda motstånd genom att erbjuda alternativ. Vi måste skapa egna strukturer.

Som sagt: Om några är intresserade av detta får de gärna höra av sig till mig. Och känner ni till några som redan är igång med ett sådant här arbete får ni gärna meddela det också. Det är redan 2020. Det är dags att börja agera.

Richard Sörman