PATRIK ENGELLAU: Intelligensens betydelse

OPINION Min ambition är inte att ifrågasätta Gunnar Sandelins påpekanden om de uppmätta skillnaderna i olika befolkningsgruppers IQ utan att ta detta intressanta – men av någon underlig anledning tabuiserade – resonemang ett steg vidare.

Sandelin menar att det finns vetenskapliga belägg för det som vi nog lite till mans har anat sedan länge, nämligen att asiater i genomsnitt är världens mest intelligenta människor och att européer och amerikaner kommer på andra plats och afrikaner på tredje. Naturligtvis överlappar folkens intelligenskurvor varandra och naturligtvis finns det stora variationer inom varje grupp vilket naturligtvis betyder att en jättesmart afrikan kan överglänsa en normal asiat. (Hur det ligger till med begåvningen hos andra folk som ryssar, grönländare, latinamerikaner och västasiater vet jag inte.)

Jag fattar inte att det skulle vara något kontroversiellt med detta. Däremot får jag myror i huvudet när jag börjar fundera över konsekvenserna av dessa tydligen vetenskapligt säkerställda observationer.

Jag upptäcker nämligen att jag i min egen skalle av dessa skillnader drar slutsatsen att asiater på grund av sin högre intelligenskvot har starkare utvecklingskraft än européer och dessa i sin tur motsvarande överlägsenhet gentemot afrikaner. Lite förenklat är det som om jag närde en outtalad och inte tydligt genomtänkt hypotes om att BNP per capita är en direkt funktion av en enda variabel, nämligen det berörda folkets genomsnittliga IQ.

Men alla vet att det inte är så och framför allt att det under flera hundra år inte varit så. Européer och nordamerikaner har varit ekonomiskt och socialt överlägsna asiaterna trots att asiaterna alltså är mer intelligenta än folken i världens traditionella ledarnationer. Hur kan det komma sig? Se där en bjässe till intellektuell utmaning.

Det här territoriet är mycket mindre utforskat än frågan om folkens intelligens vilket nog beror på att det är mycket lättare att mäta folks IQ än att komma på vad som skapar tillväxt av BNP per capita (om det nu inte beror på fynd av oljekällor vilket är ett särfall). Om man ska ta sig an frågan är det nog oundvikligt att man till slut får ta hjälp av etablerade generaliseringar som den som så önskar lätt kan avfärda som fördomar.

Att intelligensen är en viktig bestämningsfaktor för nationers ekonomiska framgångar tror jag är otvivelaktigt. Men sedan då?

En jättekänd föreställning om asiater som möjligen har utsatts för vetenskaplig forskning är att dessa människor kanske är supersmarta men framför allt auktoritära vilket innebär att de hellre respekterar en social hierarki än insisterar på sin sanning. Till exempel påstås det att Korean Air Lines Flight 007 den första september 1983 kom in på sovjetiskt område för att andrepiloten inte vågade tala om för kaptenen att han körde fel vilket ledde till att ryssarna sköt ned planet.

Det kan hända att det ligger något i sådana teorier om asiaternas personlighetsdrag. Det kan också hända att ett gammalt onödigt auktoritärt och utvecklingshämmande beteendemönster gradvis håller på att utraderas ur den asiatiska mentaliteten och att detta är förklaringen till regionens ekonomiska framgångar under senare decennier. Förut körde asiaterna med full gas och full broms och nu börjar de lätta på bromsen.

När det gäller européernas, i varje fall Sveriges, ekonomiska framgångar tror jag förstås att intelligensen spelat roll men kanske nästan lika mycket de särpräglade kulturella värderingar som rått i vårt land och som piskat oss till framgångar. Här har funnits bonden Paavos solidaritet med den missväxtdrabbade grannen, Jantebyns hårda kollektivism som tvingat alla till gemensamma ansträngningar, homogeniteten som gjort att svenskarna alltid kunnat ha tillit till sin nästa eftersom nästan var likadan som man själv och att man därför kunde förutse hur han skulle bete sig.

Vad vi inte gör klart för oss är att varje kulturs värderingar utgör en ekonomisk faktor som kan påverka den ekonomiska utvecklingen både positivt och negativt. Tyvärr tror jag att de värderingar som artikuleras av Sveriges PK-istiska statsideologi skapar samma typ av bromsar för Sveriges utveckling som asiaterna kanske är i färd med att nedmontera. Vi lär oss att buga för och respektera även de galnaste infall som gillas av makten.

Patrik Engellau