Patrik Engellau: De mänskliga fri- och rättigheterna under åttahundra år – från skydd mot kungamakten till skydd mot medborgarna

Patrik Engellau

OPINION Det finns numera så många statsfinansierade aktivister med dito organisationer som värnar om olika mänskliga fri- och rättigheter att jag rent instinktivt blir misstänksam.

Min forskning har lett fram till att denna utveckling har två orsaker. För det första har det genom tiderna, särskilt de senaste hundra åren, utvecklats alltfler mänskliga fri- och rättigheter som det såklart behövs alltmer personal för att övervaka. Du som trodde att de mänskliga fri- och rättigheterna hade skapats av Gud på den sjätte dagen och sedan dess varit oförändrade må vara ursäktad ty detta har länge varit den allmänna meningen –  se till exempel den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776: ”Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa” –  men så är det inte ty fri- och rättigheterna utvecklas genom att människan uppfinner nya fri- och rättigheter.

För det andra förändras fri- och rättigheternas samhälleliga karaktär över tiden enligt ett mönster som min forskning har uppdagat och som jag härmed ber om tillstånd att få föredra för dig, läsare och härskare. Min forskningsmetod har varit att göra nedslag vid några olika, särskilt bemärkta, tillfällen i historien.

Först kom den engelska Magna Charta år 1215 som gick ut på att förhindra kungligt godtycke genom att tillerkänna i varje fall de högre befolkningsskikten rättigheter som kungen enligt överenskommelsen inte fick kränka. Till exempel fick han inte beröva undersåtarna deras frihet utan skäl och ej heller deras pengar utan någon form av samtycke. Dessutom utlovades medborgarna rättvisa rättegångar vid åtal.

Magna Charta handlade alltså om att flytta makt nedåt i samhällspyramiden. Mönstret gick igen fram till slutet av 1700-talet. Den amerikanska konstitutionen går ut på att med frenetisk kraft begränsa överhetens makt. Där finns så många demokratiska kontroller över staten att man, som svensk, undrar hur landet överhuvudtaget kunnat regeras. Men det har gått bra och den amerikanska konstitutionen har överlevt i flera hundra år medan den svenska hela tiden måste ändras (för att säkerställa att regeringen får så mycket makt som den anser sig behöva ha, säger jag lite allmänt uppkäftigt).

Det var samma sak med den franska deklarationen från 1789 om människans och medborgarens rättigheter. Den handlade också om att begränsa överhetens, i det fallet den absoluta kungamaktens, makt över människan och medborgaren. Marxister kan hävda att det var den framväxande borgerligheten av företagare som ville säkerställa att de fick göra som de ville utan att kungen och adeln skulle kunna lägga sig i kapitalisternas frihet och rätt att omvandla det gamla samhället till oigenkännlighet.

Men sedan kom en metamorfos. FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 introducerade ett helt nytt synsätt. Vid det laget hade demokratin i bemärkelsen majoritetsval blivit den allmänna ordningen i de mest utvecklade länderna. Om folket fick bestämma vad bestämde det då? Inte mer av den frihet från statlig inblandning som kapitalisterna och motsvarande skikt i det civila samhället hade önskat sig sedan Magna Charta utan tvärtom ekonomiska fördelar som kapitalisterna och andra höginkomsttagare skulle betala för. På det viset uppstod de så kallade positiva mänskliga rättigheterna, alltså förmåner som staten skulle garantera alla medborgare på någon annans bekostnad. Denna nya princip introducerades helt skamlöst – de nya idéerna bröt ju tvärs emot månghundraåriga rättigheter avseende äganderätt och medborgerligt egendomsskydd – och ofta helt utan ambitioner på realism. Min favorit är artikel 24 som garanterar alla människor i hela världen, även fattiga getherdar i Mali, semesterersättning.

Från denna punkt börjar en ny logik att framträda. Först var det de självständiga medborgarnas intressen som bestämde fri- och rättigheternas karaktär. Sedan, från 1948, blev det de allmänna väljarnas intressen som kom att definiera fri- och rättigheterna.

I och med att de mänskliga rättigheterna förvandlades från medborgarnas rätt att slippa inblandning från staten till en garanti för statlig intervention, till exempel när barnbidrag eller gratis universitetsutbildning skulle introduceras och administreras, uppstod en helt ny samhällelig funktion, nämligen den statliga välfärds- och rättighetsförvaltningen med dithörande personal.

Och nu kommer jag med min fräcka slutsats och anklagelse: det finns en stark tendens att fri- och rättigheter framöver kommer att definieras som att detta välfärds- och rättighetsförvaltande skikt av skattefinansierade administratörer ska få sin tillvaro säkerställd och sin lön garanterad. Ser du progressionen? Först handlade de mänskliga rättigheterna om de högre sociala skiktens rättigheter, sedan väljarnas i allmänhet och nu välfärdsfunktionärernas.

Bevis! kräver du och med rätta. Jag har inga andra bevis än min manliga intuition. Men det finns tecken såsom en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 december där en grupp företrädare för kulturinstitutioner – teatrar, folkparker, muséer och motsvarande – kräver att den svenska grundlagen ska förändras så att a) de blir garanterade sina inkomster och b) ingen ska ha rätt att bry sig om vad de gör för pengarna. Mycket riktigt grundar de sina rättighetskrav i FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966.

Jag tror att FN, som inrättades efter andra världskriget när den moderna välfärdsstaten började få drag under däcken, är ett fackorgan för de nya sociala skikt som därmed började ta kontrollen över staten i de västerländska länderna.

Vi måste alltid fråga oss, när det gäller sociala insatser, om de främsta förmånstagarna är klienterna eller administratörerna.

45 reaktioner på ”Patrik Engellau: De mänskliga fri- och rättigheterna under åttahundra år – från skydd mot kungamakten till skydd mot medborgarna

  • Selma skriver:

   Aktivister, hur står det till med dem – då tänker man på jagärhär och Näthatsgranskaren.

   ”Näthatsgranskaren skriver den 20 oktober 2019
   ”Kajsa Klein var från november 2018 till i maj 2019 anställd hos oss för arbete med kommunikation och samverkan.”

   Med dom här uppgifterna så skulle den varit en väldigt dålig lön hon fick, hade hon ens ett anställningsavtal?”

   Gillad av 1 person

 1. Jan Hyllengren skriver:

  Det skenande rättighetssamhället närmar sig nog sitt zenit. När alla dessa rättigheter blir så obalanserbara att budgeten inte längre går ihop för att ekonomin råkat i fritt fall så kommer någon ny Göran Persson eller IMF eller eukratin och styr upp. Efter tio års åtstramning börjar det på ny kula… om hela EU pga tex den nya sociala pelaren går ned sig i rättighetsträsket så spricker nog unionen och då får vi kanske testa något annat än liberal demokrati….

  Gillad av 2 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Det stör mig att den amerikanska konstitutionens preambel tages så bokstavligt. De som skrev den var civiliserade och sofistikerade. De spelade bridge. I bridge är den högsta sanningen en lögn; man säger ett för att mena ett annat. Man hänvisar till en kontext, som säger mer än hänvisningen i sig. När man hänvisar till Gud är det inte för att påstå att man har blivit utsatt för en transcendent ingivelse. Inte minst ordet uppenbar pekar ju på att det är något alla måste inse, inte något profetiskt. Nej, man hänvisar till Gud för att stärka det sociala band som skall skydda konstitutionen, för att sälla den till de gemensamma helgedomarnas skara.

  Gillad av 2 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  När man under livet tagit del av FN-resolutioner och uttalanden från mera näraliggande grupperingar, så har man väl läst det som ett förslag, en vitbok, en skiss eller som en skollärare med en suck läser en beskäftig uppsats av en naiv elev. De får väl hållas, landet styrs ju ändå efter förnuftiga och beprövade principer av skickliga tjänstemän med sunt förnuft.

  Men det har tydligen funnits gott om wannabes som sett som sin främsta möjlighet att trumma igenom en rad försörjningsplikter för stat och kommun som gemene man inte har haft värst mycket koll på.

  Gillad av 1 person

 4. Lars Bernhoff skriver:

  Sverige har ett problem i likhet med FN deklarationen, och det är att de betonar rättigheter och inte vilka krav som behöver uppfyllas. Mycket handlar om pengar som samlas in på vissa förutsättningar ska endast kunna delas ut till de som uppfyller kraven. Detta var inget större problem så länge det är stabila föhållanden med med vilka som befinner sig i landet och har rätt tilldessa pengar enligt i förväg kända regler.
  Så har det inte varit de senaste decennierna i Sverige. Försäkringsbolaget Sverige har tagit in fripassagerare utan att göra en konsekvensanalys, utan betonatr att Sverige satsat på mänskliga rättigheter och står för notan.
  Det var därför befriande att läsa om ett annat land som också har agerat positivt till invandring men satt upp regler för vilka krav som gäller för att bli välkommen.

  Helena Rivie`re har i lördagens SvD skrivit en utmärkt artikel om hur Kanada ställer krav på de som ska invandra. Det är självförsörjning som är målet. De med störst möjlighet till det har störst chans att bli välkomnade. Bidrag lämnas endast upp till ett år för de som får godkänt. Artikeln borde vara obligatorisk läsning för svenska politiker som gått vilse i pannkakan vad gäller ingredienserna rättigheter och skyldigheter kryddat med rimliga förutsättningar att klara livet här Vi har ju med LO uttalade stöd lyckats driva upp minimilönerna till en nivå som är orealistisk för många som kombinerar analfabetism, icke svenkkunnig och väsensskild kultur eftersom vi tyckte att enkla jobb ska elimineras. Nu ska de återuppstå! Inte lätt att ordna.

  Utdrag ur artikeln:
  ”Kanada har en tydlig plan för en global värld där möjligheterna bygger på människors vilja att bidra och inte på rättigheter. Alla som kommer dit vet vad som gäller. De ser sig som subjekt i sina liv och väljer poängsystemet framför rättigheterna som supplikanter. Varför? Kanske för att de vill bevara sin värdighet. Värdighet är målet för mänskliga rättigheter” Hela artikeln https://esvd.svd.se/svenskadagbladet/50226/article/1065893/4/1/render/?token=1ee7f55a236bcb993757cc7b6d0bde9a

  Gillad av 3 personer

 5. ts skriver:

  Vem har makten? Kan jag som medborgare i mitt värv ge medborgarna eller mig själv mer frihet från staten? Svaret är nej, då blir man straffad om man inte tillhör det nya frälset som Patrik återigen glömmer. (Statsmakten väljer ut de som med mest sannolikhet uppfyller kravet att i de är odugliga och maximalt kostsamma för staten, och som med säkerhet ger upphov till nya generationer som ger upphov till nya generation vars enda motprestation är att rösta vänster, då är de fria att göra vad de vill).

  Så all makt ligger hos statsapparaten, de kan i princip begränsa den och ta ut mindre skatt, men som erfarenheten med 8-års borgerligt styre visade så gör man endast kosmetiska nedskärningar så att man framstår via förljugen media som ett demokratiskt alternativ, men de är ju alla parasiter och lever på våra skattemedel. Så inom den stora staten så saknas både på makro och mikronivå INCITAMENT att begränsa staten. Varje människa som jobbar inom stat och administration kan i princip verka för att ge sig själv mindre makt och pengar, men utan något yttre tryck, som en marknad, varför skulle de göra det? Vilken människa ger sig själv mindre pengar? Ingen.

  Så vi arbetande svenskar utanför parasitsektorn är den moderna sortens slavar, livegna med en skatteboja om halsen. Jag kan inte ens hjälpa grannar mot betalning utan att staten skall ha ett finger med. Varför tror vi att vi är fria alls?

  Den enda frihet som en svensk har, dvs en utan invandrat frälsenamn, är att lämna landet och skattebojan. Jag tänker på det varje dag. Givet att detta är vår enda frihet och att om många utnyttjade den, hur länge tror ni den får vara kvar?

  Gillad av 11 personer

   • Underdog skriver:

    Vår finansminister har ju redan gjort ett försök med den sk ”flyttskatten” som skulle tas ut av dem som hade fräckheten att ta med sina tillgångar till annat land. Bara en tidsfråga innan den tas upp igen.

    Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   En till frihet har vi, nämligen att arbeta mindre och att söka fler bidrag. Att minska skatteinbetalningarna och öka uttaget av skattemedel. En skatterevolt kan snabbt fälla regeringen. Jag menar nu inte att vabba med friska barn, utan att sluta att göra övertimmar, att gå ned på deltid, kanske att taga ett statligt betalat sabbatsår. Lagliga saker. Skatterevolt nu!

   Gillad av 5 personer

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Ju mer man har av det jordiska, desto mindre vill man betala frihetens pris själv.

    Det enda slaven har att förlora är bojorna.

    Men frihet gör ont. Frihet är att inte kunna skylla sina gärningar på något annat än den egna viljan. Jag ville, så jag gjorde. Inte i en eller annan guds eller ledares eller läras namn. Inte enligt Stora Mystiska Regelboken. Inte ”de va han som börja”.

    Bara: ”Jag ville, så jag gjorde.”

    Det är frihet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 2 personer

   • tsg skriver:

    Ett meningslöst konstaterande. Vi talar om relativt staten. Visst är jag fri, att köra in i ett betongfundament imorgon, eller något annat, men det vi diskuterar är ju inte detta. Med den logiken så var judarna i Auschwitz också fria, de kunde ju bara hoppa på sin fångvaktare.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Varför hoppade dom inte på sina fångvaktare?.
    Jag funderar ofta på det.
    Ok om dom höll min familj som gisslan, då skulle jag tveka döma dom till döden för min kamplust.
    Men vore det bara mig, så hellre skjuten o död, än gasad o död.
    Äran ligger i hur man lämnar detta ställe..

    Gilla

 6. svenne skriver:

  ”………..och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa – men så är det inte ty fri- och rättigheterna utvecklas genom att människan uppfinner nya fri- och rättigheter.”

  De människor som ingår i vårt styrande politikerskikt är ju otroligt uppfinningsrika då det handlar om att ”uppfinna fri- och rättigheter”, men dessa innovationer handlar inte överhuvudtaget om att på något sätt gynna den svenska ”urbefolkningen”. Exempel på detta är lagen ”Hets mot folkgrupp”, ”Afghanamnestin”, invandrares förtur till bostäder och gratis tillgång till sjukvård. Friheten att utöva en väsenfrämmande religion samtidigt som den inhemska kristendomen tonas ner – för att inte irritera dem som har rättigheten att slippa kränkas av denna – är ett ytterligare bevis på politikernas förmåga att improvisera nya fri- och rättigheter utan befolkningens samtycke.

  ”Om folket fick bestämma vad bestämde det då?”

  Det finns ju några varianter av vad ”folket får bestämma”. Politikerna kan framföra något förslag till förändring och folket tillfrågas för att ge mandat för detta eller förkasta utspelet. Men i flera fall har väljarkåren blivit överkörd.

  – Exempel på detta är förslaget om övergång till högertrafik röstades ner år 1955, men denna omröstning ansågs endast vara rådgivande och år 1967 genomfördes övergången utan att politikerna dessförinnan har fått folkets välsignelse till detta. Även de senaste decennierna har det genomförts många förändringar utan att folket har fått bestämma där t.ex. grundlagsändringen är ett vidrigt och odemokratiskt beslut.

  Det kan även komma krav/förslag från medborgarna angående något angeläget missnöje som har legat och grott i folkdjupet men som de styrande överhuvudtaget inte har någon tanke på att göra något åt.

  – Det påtagligaste exemplet på detta är den havererade invandringspolitiken som en stor del av befolkningen – under lång tid – har krävt en förändrad inriktning på, men detta går så trögt att vi dessförinnan riskerar en samhällelig kollaps. Politikerna slår nästan knut på sig själva för att förhindra att folket skall få bestämma och detta sker genom försök till censur, indoktrinering via media och stiftande av nya lagar som blir ett enda lappverk. Detta är inte demokrati.

  Gillad av 1 person

  • Vax skriver:

   Svenne
   Ramona Fransson har allvarligt kränkt Tomas Åberg”, står i den 19 sidor långa domen där tingsrätten menar att delningen av frilansjournalisten Joakim Lamottes artikel om Tomas Åberg, den självutnämnde så kallade näthatsgranskaren, utgör förtal.
   Domen meddelades på måndagen och i ett Facebookinlägg konstaterar Joakim Lamotte att yttrandefriheten i Sverige på allvar är under attack.

   Enligt domen i Göteborgs tingsrätt ska Ramona Fransson betala 10 000 kronor i skadestånd till Tomas Åberg samt 3 423 kronor i rättegångskostnader.
   Åberg med Morgan och makten i ryggen har här skaffat sig en lukrativ födkrok,

   Förföljelsen av dissidenter ökar i takt.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Jag har läst domen.

    Kärnpunkten tycks vara att Tomas Åberg inte är en så offentlig person att han ska tåla den grad av kritik som offentliga personer ska förväntas kunna acceptera. Hade han varit det verkar det av skrivningen som om han fått tåla det som sades om honom.

    Gilla

 7. lenam skriver:

  Det blev dyrt med alla dessa rättigheter. Vad fick vi för pengarna? Sämst sjukvård i hela EU, en skola i kris, en äldreomsorg som inte fungerar såsom var tänkt. Gator och vägar får vi betala för i tätorterna med trängselskatt. De som har råd köper privat sjukvård. Privata skolor, Äldreomsorg går också att betala dyrt för om man har råd. Någor är fel.

  Gillad av 6 personer

 8. Thomas Ek skriver:

  Äntligen! ’Gert Fylking’
  Detta visar att det amerikanska samhällssystemet är överlägset allt annat. Eller vad menar Engellau? Att som Patrik, av vad jag förstår tycks tro, att ”vi” (Sverige) genom att riva ner PK-industrin i vårt samhällssystem ånyo ska komma på rätt köl, funkar inte, – det är absolut dödsdömt. Det amerikanska samhällssystemet är överlägset allt annat. Själv efterlyser jag ett nytt politiskt parti som avser att rakt av kopiera den amerikanska modellen. Det har, menar jag, med all önskvärd tydlighet visat sig överlägset allt annat människan lyckats prestera.

  Gillad av 2 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Ja, konstitutionen är bra, även om den ibland vacklar när Demokraterna angriper den.

   Vi måste inse att både gott och ont samspelar i USA. Den anglosaxiska kulturen som kom ut ur den engelska reformationen består av en kalvinistisk del som leder samtidigt till industrialism och Webersk arbetsmoral och samtidigt till literalism och totalitarism OCH av en denna motsatt del som kännetecknas av common law och maktdelning med rötter i Magna Charta. Denna del återinförde monarkin i England och begränsade den (återigen) konstitutionellt!

   Konstitutionsfäderna var akut medvetna om sin egen kalvinistiska kulturs tendens till totalitarism och detta var det som fick dem att utforma konstitutionen så som de gjorde. När vi nuförtiden ser till USA och kopierar delar, är det nästan alltid bara den totalitära kalvinismens uttryck, liberalismen, som vi kopierar. Vi ser inte, förstår inte, den konservativa kristna common law-delen och konstitutionalismen.

   Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    För närvarande är det Trump som använder dem som verktyg för att tillintetgöra de moderatare delarna av Demokraterna. Se impeachment-debaclet. Warren har nu tvingats att fortsätta processen, vilket kommer leda till absolut förnedring i senaten.

    Nyttiga idioter!

    Gillad av 1 person

  • Niklas R skriver:

   Den svenska Regeringsformen från 1809 är bättre.
   Den fördelar makten på ett balanserat sätt så ingen får för mycket makt och den såg till att ingen fick för mycket makt.
   Nackdelen med den amerikanska författningen är att den lägger för mycket makt hos politikerna vilket missbrukas av dessa.

   Gillad av 1 person

 9. ludviggeorgiev skriver:

  Ett sätt att försöka motverka positiva rättigheter, alltså förmåner som någon annan (oftast skattebetalarna) ska bekosta är att genomlysa vem som finansierar så kallade NGO – ickestatliga organisationer som Human rights watch, Amnesty International och andra.

  Gillad av 2 personer

 10. jannorberg1 skriver:

  Min gode Patrik, vi har diskuterat FN-frågan vid tidigare tillfällen och du valde då att avstå från ett artikelförslag jag skickade till dig.

  Alltsedan dess har du börjat svänga i frågan om FN, det är bra och du är delvis ursäktad med den ”avbön” du gjorde inte alltför länge sedan. Att för många år sedan själv ha jobbat i FN:s regi är rimligtvis preskriberat vid det här laget.

  Grundfrågan du nu med lite olika infallsvinklar berört vid flera tillfällen den senaste tiden avstår du emellertid från att ställa. Dvs skall Sverige verkligen vara kvar som medlemmar av FN??

  Ditt missionerande får ökad bärkraft och spridning om du också tar upp frågan om varför vi sitter i en globaliststyrd församling sida vid sida med en lång rad diktaturer och skurkstater.

  Gillad av 4 personer

 11. Olle skriver:

  Tack för som vanligt intressant artikel. Visst tusan är det som du beskrivet det. Internationellt, se hur t ex FN blivit/är ett maffiaföretag, ett komplex som sitter på en maktfaktor i form av den legitimitet länder ger dem. Likadant i Sverige, absolut likadant. S har varit och är nyckeln, numer säljer man sina tjänster till högstbjudande. Omsorgen om landet, det svenska folket har inte funnits på många decennier. Skapa fullständigt onödiga nya myndigheter med lojala chefer, vad är skillnaden mot att som klanhövding eller maffiaboss få en stadsdel som belöning? Korrupta chefer på löpande band som är lojala uppåt mot makten och inte längre företräder medborgarna. Landsförrädare är de förstås. Pendeln svänger, deras namn och de illgärningar de gjort svenska folket finns kvar nu, i molnet. Även om de själva är döda lever deras svek kvar i synlig och läsbar form. Det är lätt att intellektuellt se vad dom sker, men vad gör den med oss som ser och ännu värre, vad kommer att ske när resten av befolkningen får nog? Fast de är ju många nu de som regeringen köpt i sin människohandel, de är ju våldsamma också och de kommer alla på en och samma gång.

  Gillad av 3 personer

 12. Aha skriver:

  DN-artikeln avsåg ett antal kulturinstitutioners protest mot att SD-styrda Sölvesborg skulle begränsa inköpet av utmanande samtidskonst och visst är det befängt att de förkastar en kunds, i det här fallet en kommun, uppfattning om konst och vill ha det inskrivet i grundlag att deras konstsmak ska vara skyddad.
  Konsten i Sverige har sedan -68 totalt devalverat de borgerliga dygderna. Ingen konst görs som lyfter fram borgarnas dygder såsom flit, bildning, ärlighet och redbarhet. Ett stort tomt hål inom konsten och så har de fräckheten att vilja förskaffa sig en grundlagsskyddad rättighet att få leverera sin vänsterliberala konst.

  Deras agerande är paradexempel på inskränkt rättighetstänkande som tappat alla proportioner. Vänstern och PK-isterna är till döden utmanande i sitt självgoda egoistiska agerande. Av detta skäl borde varenda skattekrona i stöd till konsten borde tas bort. Dramatenbiljetterna får kosta vad de kostar – publikfallet kommer att bli stort.

  Den vänsterliberala konsten har en rättighet; att leva på sina egna meriter.

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Det här är nog OT.

   Pernilla Myrne, lektor i arabiska, har kommit fram till att Islam är rena HBTQ…. från början och all inskränkthet och intolerans är en följd av den vite mannens imperialism i dessa muslimska länder. Islam är alltså rena PK, men det hemska Väst har förstört allt det vackra.

   ”Killgissa” och ”tjejforska” som sagt …

   ”Homoerotisk poesi i tidig islam” s.40f

   Gilla

 13. Martin skriver:

  Den allmänna meningen i USA anser att FN bör avskaffas. Det vore en välgärning i synnerhet som av sådär 189 medlemsländer ca 89 är demokratier och eftersom FN invaderats av vänstern som manipulerar opinionen inte minst i Sverige.

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Flytta F.N. till Casablanca !
   (eller Gibraltar eller Malta). Casablanca ! Så nära det skulle bli för så många,
   – utom USA, Kanada, Japan och några till. Minskat flyg ! Men det går inte för då kan inte MENA-ländernas delegater klä ut sig till amerikaner – inga problem med hud-kulören – och smyga ner på Times Square och dricka öl och whiskey och ha rajtans och vara som ”vanliga västerlänningar”.

   Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Även en riksidiot hade förstått kopplingen mellan att öppna gränser och skryta om vilka feta bidrag som väntar vid ankomst
  gav för signaler.
  Men lik förbannat, så fortsätter skådespelet.
  En viss statsminister får i runda slängar 170 tusen för att spela god.
  Massor av aktivister säljer sig billigare än så
  Förra statsministern lyfter pension, trots sin avsky för friåkare, till det så fakturerar han oblygt diverse statliga och komunala företag 100 tusen i timman för sina visdomsord.
  Varför ska vi svälja lögnerna?
  Varför ska vi spela med?
  Varför ska vi betala?
  Alla dessa varför utmynnar i samma problematik om och om igen!
  Dom ljuger och bedrar, vi sväljer och betalar
  Igen och igen!
  VARFÖR?

  Gillad av 2 personer

 15. Samuel af Ugglas skriver:

  Det framgår med all tydlighet att Patrik glömt, frivilligt eller ej att socialisterna har skrivit in i RF kap 2 § 15 in det vulgärsocilistiska ordet ”ALLEMANSRÄTT”
  Inte konstigt att samma socialister slåss med näbbar och klor för att alltid ha tolkningsföreträdet.

  Gilla

 16. Jan Björklund skriver:

  En analys, som jag helt delar. Det jag kan se är att rättsväsendet sätter upp en enad front när en myndighet utmanas av en medborgare.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.