Patrik Engellau: Allt du behöver veta om de sammankopplade företeelserna identitetspolitik och intersektionalitet

Patrik Engellau

OPINION ”Det ekonomiska överskottet” är ett förunderligt användbart begrepp för den som vill förstå samhällenas natur. Fråga vad ett samhälle gör med sitt ekonomiska överskott och du får en djup insikt om dess grundläggande karaktär.

Det ekonomiska överskottet är den del av ett samhälles produktion under exempelvis ett år som överstiger vad som behövs för att hålla produktionsapparaten igång på samma nivå som tidigare. För samhället som helhet är överskottet – där det finns; Gud har inte bestämt att alla samhällen ska belönas med ett ekonomiskt överskott – ett slags bonus eller pengar att leka med om man så vill.  

Tänk dig att du besökte en tidig egyptisk faraon som just blivit medveten om att han i egenskap av statsöverhuvud förfogade över ett stort ekonomiskt överskott i form av mat som han kunde ge till folk att äta mot att de jobbade åt honom. Hm, skulle faraonen säga och klia sig bakom örat, jag undrar just vad jag ska hitta på att göra med det ekonomiska överskottet. Nu har jag det! Jag ska bygga pyramider. Så skulle han tänka ett tag och sedan triumferande utropa: och sfinxer!

När Karl XI mot slutet av 1600-talet hade genomfört sina reduktioner upptäckte han att han plötsligt disponerade ett jättelikt ekonomiskt överskott som tidigare hade konsumerats av högadeln. Kungen var tvungen att hitta på något sätt att göra av med pengarna och uppfann den karolinska armén (som hans son Karl XII sedermera slarvade bort).

De tidiga svenska demokratiskt valda politikerna hamnade på 1930-talet i motsvarande behagliga beråd genom att kraftigt öka skatterna vilket årligen gav dem stora summor att göra av med på ett värdigt sätt. De valde varken den egyptiska eller den karolinska metoden utan uttänkte i stället den svenska välfärdsstaten i syfte att göra gott för människorna.

När politiker ska göra gott för människorna försöker de leta upp dem som det är mest synd om för att på bästa sätt omhänderta och försörja dessa. När folket fattat denna galopp kommer många att se chanserna och anpassa sig efter de nya omständigheterna vilket betyder att framställa sig själva som särskilt olyckligt lottade. Att vara samhällets olycksbarn blir en karriärväg.

Alla pretendenter på välfärdsöverskottet kan emellertid inte lida på samma sätt utan kandidaterna indelar sig i underavdelningar som specialiserar sig på att vara utsatta för ett visst slags förtryck. På det viset uppstår identitetspolitiken när de politiker som kontrollerar överskottet ska förhålla sig till de av olika prövningar utsatta människorna. Wikipedia förklarar:

Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på särintressen och perspektiv utifrån tillhörighet till en socio-kulturell grupp i syfte att bevara denna grupps särställning och stärka dess intressen. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av grupper. Förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet. Ofta är det kopplat till att bekämpa diskriminering gentemot en grupp och stärka gruppens ställning i samhället, men även dominanta grupper bedriver identitetspolitik för att säkra sin särart och sitt inflytande. Exempel på dylika identiteter är grupper baserade på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur.

Till exempel kan den som är kvinna välja att specialisera sig på att vara utsatt för kvinnoförtryck och den som är mörkhyad specialisera sig på att vara drabbad av rasism och kolonialism.

Man inser lätt att det ligger i utvecklingens egen dynamik att det med tiden uppstår ett allt bredare panorama av lidandeformer när människan, detta kreativa väsen, utvecklar nya kvalifikationer för att bli delaktiga i ett allt större av politiker kontrollerat ekonomiskt överskott.

Om man begriper detta så begriper man också varför det just i våra dagar har uppstått så många tidigare okända, kränkta och lidande identiteter. Exempelvis fanns inga motiv i det antika Egypten eller under Karl XI:s envälde att framställa sig som rasifierad eller transperson. Begreppen hade ingen samhällelig funktion och fanns därför troligen inte.

Men om du tror att allting därmed är frid och fröjd hos oss så har du fel. I själva verket skapar diversifieringen av identiteter ett problem för den som ska dela ut pengar på ett rättvist sätt. Hur ska man veta vem som lider mest och därför ska ha första tjing på bidragen, en svart människa eller en vit transa? En svart kvinna eller en bög med ADHD? En förståndshandikappad kvinnlig inuit som inte känner sig hemma i sitt kön eller ett återvändande föräldralöst terroristbarn som utsatts för sexuella trakasserier på fosterhemmet?

Det kniviga är att avgöranden måste göras utan att det finns en enhetlig skala på vilken alla dessa kombinationer av lidandeanledningar rättvist kan placeras. Det är för detta ändamål som den nya vetenskapen intersektionalitet har utvecklats (på amerikanska universitet förstås eftersom amerikaner är snabbare än andra folk på att se människors behov och försöka hitta lösningar). Wikipedia igen:

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen (engelska intersection) mellan maktrelationer.

Intersektionalitet är tanken att flera identiteter överlappar och skapar en helhet som skiljer sig från komponentidentiteter. Intersektionalitet är studiet av överlappande sociala identiteter och samverkande system av förtryck, dominans, eller diskriminering. 

Min rätt allvarligt menade hypotes är alltså att vår tids dominerande tänkande – kring olika slags förtryck och hur de olika förtrycken ska kunna mätas mot varandra – är en social konstruktion som handlar om de principer som styr användningen av det ekonomiska överskottet. För människor som uppfostrats i en tid innan välfärdsstatens inre logik helt tagit kontrollen över tänkandet framstår sådant som intersektionalitet bara som trams och lika snävt kulturbundet som pyramidernas design.

45 reaktioner på ”Patrik Engellau: Allt du behöver veta om de sammankopplade företeelserna identitetspolitik och intersektionalitet

 1. Skarprättarn skriver:

  En handikappad muslimsk transkvinna från Afrika lär vara den mest bidragsberättigande varianten på arbetsmarknaden. Huruvida det verkligen resulterar i anställningar vet jag dock inte, men tanken med intersektionellt tänkande är i vilket fall som helst att söka jämlikhet i utfall. Det där med alla människors lika värde är inte en felskrivning, utan ett socialistiskt mål, alltså även omfattande ekonomiskt värde, oberoende av talang, prestation och nyttighet. Klimatdiktatur med medborgarlön och inställd marknadsekonomi är vägen.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vad, och framför allt när, är (jäm)likhet i utfall? När ett begrepp, som detta, helt saknar giltig definition och betydelse i sinnevärlden, när det är en dissocierad abstraktion, hur meningsfulla kan då resonemang i denna term vara?

   Inget annat än sällskapsspel och charader återstår av ordföljderna när de belyses med denna kritiska insikt.

   Gillad av 2 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Inte min benämning. Med jämlikhet menas vanligen sådan i möjligheter, det vill säga ingen (statlig) diskriminering i lag. Meritokrati fäller det faktiska avgörandet. Vi tittar på vad du kan, inte vad du har för apparatur eller kosmetik.

    Men för sosseriet innebär denna hårda marknadens djungelns lag ”orättvisa”, vilket måste kompenseras med diverse diskrimineringsgrunder för jämlikhet i utfall.

    Alltså ska den som inte strävade hårt med plugg och arbete kompenseras. Taskig uppväxt, dåliga betyg? Vi behöver inget CV! Din etnicitet eller din sexualitet är en positiv diskrimineringsgrund. Kriminell livsstil? Vi fixar bostad och körkort till dig. Klart grabben ska ha en västindienresa.

    Gillad av 7 personer

   • olle reimers skriver:

    Elitens huvudstrategi är att söndra och härska. Intersektionalitet är en metod för att först skära allting i småbitar och sedan pussla ihop dem på ett sådant sätt att alla flyger på alla. Bingo!

    Gilla

  • Olle skriver:

   Det ekonomiska överskottet används självklart av politikerna numera mest på ett för dem gynnsamt sätt, inte för att de har medlidande eller känsla för vad som är rätt och fel. Överskottet används för att på bästa möjliga sätt tillförsäkra sig röster i det samhället som de skapat. Det är vad alltsammans går ut på, behålla makten. Till varje pris.

   Gilla

   • Kalle skriver:

    Nu i dessa tider när alla ska må dåligt för att bli hörd. Den kommande faran blir när det blir generationsskifte bland bönderna. Deras döttrar och söner tar över motvilligt och kör vidare ett tag.
    Sedan drar det stora vemodet fram över dem, som för det övriga samhället. Tanken blir då, jag lägger ned detta slit och odlar bara till husbehov. Denna trend kommer, var så säker. När hela världens bönder upptäcker att dom lever friare, med odling bara till sig själva. Förslavningsoket är borta, dom struntar i att betala räntor och amorteringar.
    Hur går det då för alla urbaniserade PK, ister runt om i världen. Jo, dom kommer att svälta ihjäl.

    Gillad av 1 person

 2. Lars skriver:

  Det tycks mig som att det finns ett val här, som märklig utväxt av individorienterad liberalism, men jag kan ha fel. En grupp kan ju vara ”Vi som läser och skriver på DGS” och det är någon slags val i det att tillhöra en grupp och gruppen utvecklar en dynamik formad efter vi och dom, vilka som får vara med eller inte, vilka kutymer som är godkända, vilka åsikter om världen man har. Men ska en sådan identitet helt ta över helheten av den identitet individen har blir det märkligt i mina ögon, som om det skulle finnas t.ex. en socialistisk människa eller en liberal människa, Det är ju skillnad på om det ingår i individens identitet eller om det är en överordnad aspekt på individens identitet. Man kan, som någon påpekade, se migrationsfrågan som varken höger eller vänster. Identitet är viktigt för individer.

  Gillad av 2 personer

 3. Johan skriver:

  I så fall har identitetspolitik både inslag av rasism och står i direkt konflikt mot Allas Lika Värde redan i definitionen.
  Och i slutänden handlar det om makt och partiernas överlevnad.

  Gillad av 4 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Johan skrev klokt: ”…Och i slutänden handlar det om makt och partiernas överlevnad.”

   -Exakt. De andra vill ha makten över oss.

   …Och identitetspolitik ÄR rasism.

   Gillad av 2 personer

 4. Fredrik Östman skriver:

  Tack för denna insikt i hur kognitivt mindre bemedlade begår sina felslut. För överskottet i fråga upphör ju att vara ett överskott när det väl har använts, och kan därmed inte skiljas från andra utgifter, marginalkostnadsfelslutet. Och hur man använder sina pengar det ena året påverkar hur mycket pengar man har över nästa år, kapitalprincipen, vilket bortses ifrån om man ser — felaktigt enligt ovan — överskottet som något slags samtidigt evig och enstaka — här döljer sig ett ytterligare felslut — gudomlig belöning.

  Gillad av 2 personer

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Det verkar som intersektionalitet är blir en följd av en stat som tex försöker vara mångkulturell skapar behov av att ge bidrag till många grupper för att de ska få hjälp att bli särbehandlade. Att det då uppstår behov av att kunna mäta olikheterna är naturligt eftersom alla vill ha pengar från staten. Naturligtvis måste behoven graderas.
  Ett bidragssamhälle har en ständigt växande uppgift att hantera bidragsnormer. Det finns inget slut. Nya tycka synd om kategorier upptäcks. När en kategori har fått bidrag och extra stöd så upptäcker en annan grupp att det borde de också få.
  Alltså är i detta fallet beslutet att införa mångkultur ett ödesdigert beslut. Istället för att belöna att invandrare ska behålla sin gamla kultur borde allt fokus läggas på att underlätta att de fungerar i det nya land de valt att flytta till. Det skulle underlätta och ge enkla och tydliga budskap för de som vill uppnå egenförsörjning = nettoskattebetalare så snart möjligt.

  Gillad av 2 personer

 6. Elisabeth G skriver:

  Snacka om i-landsproblem, för att inte säga icke-problem. I samhällen som kan ägna sig åt intersektionalitet finns helt klart för mycket pengar i fel händer.

  Identitetspolitiken har jag heller aldrig förstått mig på. Varför vill så många förminska sig själv? Bidrag, ja, men det är ju så ovärdigt att reducera sig själv till en gruppidentitet.

  Gillad av 13 personer

 7. Laura skriver:

  ”När politikerna ska göra gott för människorna försöker de leta upp dem som det är mest synd om…och….Det blir en karriärsväg att bli samhällets olycksbarn”.
  Varför tro att politikerna vill göra gott? Vad tyder på det?
  Politikerna letar inte heller upp dem det är mest synd om – de letar upp dem som kan framställas som mest drabbade och som, nog viktigast, kan ge politikerna bästa möjliga utdelning i form av ökad och befäst makt. Som kan ge anledning till att mer och mer av resurser och tillgångar förs över från den enskilda människor till politikersfären och ställs under politikernas kontroll. Inte bara materiella resurser utan även i högsta grad det utrymme i en välfärdsstat som handlar om egenmakt och individuella friheter.
  ”Överskottet av frihet” är kanske det viktigaste för politikerna att kunna lägga beslag på. Annars skulle ju folk kunna få för sig att avsätta politikerna. Hittills har maktetablissemanget låtsats vilja ha frihet och demokrati, men klimathotsbluffen har banat väg för att öppet prata om den totalitära makt som man alltid har eftersträvat.
  Vägen går då delvis genom att använda det ekonomiska överskottet till de grupper av ”deplorables” som redan styrs hårt av en egen överhet, t ex muslimska migranter, och se till att bli samarbetspartners med dessas ledare. Sagt och gjort, påbörjades av Palme eller tidigare. Juridiska metoder känner vi också igen med mångkulturlagen, lagen om hets mot folkgrupp, förslaget om grundlagsändring för tryckfrihetsförordningen som stoppades tillfälligt våren-18, agerandet för att förmå plattformar på Internet till ökad censur och det senaste förslaget från socialdemokratins systerparti Nyans att det ska bli straffbart att kritisera islam – en hädelselag som ska skydda den ideologi som mest effektivt tar död på människors självbestämmande och frihet. Där ”tar död på” inte bara är en metafor utan lika mycket en praktisk tillämpning.
  Den konsekvensen av den svenska socialismen, att tvingas bli slavar i en islamisk diktatur, är det som skrämmer mest. Politikerna själva verkar inte ens förstå att de själva kommer att avtackas med avrättning, trots tydliga bevis från Iran 1979. Islams livsduglighet består troligen i förbudet mot att revideras och moderniseras, utan kunna fortsätta styra med förtryck och våld a’ la 600-talet. Varför ändra ett vinnande koncept? Våld vinner alltid.
  I det perspektivet föredrar jag klimatdiktatur. Hellre tillbaka till fattig nordisk stenålder än islamskt skräckvälde med intellektuell, social och känslomässig misär.

  Gillad av 6 personer

 8. Aha skriver:

  En applåd för ett synnerligen kreativt och intressant perspektiv på vänsterns slagord; identitetspolitik och intersektionalitet som jag får till någon form av hackordningspolitik.
  Som bekant är dagens farao som vänstern vill kasta överbord lika med den vita mannen. Vetenskapens, framåtskridandets och kulturens fanbärare ska ersättas av gängen som är tvåa eller sämre.

  Sicken affärsidé.

  Gillad av 3 personer

 9. leif stern skriver:

  Socialdemokraternas honnörsbegrepp ” ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE” är inte fullständigt.
  Det ska vara ” ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE SOM RÖSTBOSKAP” är central för socialdemokraterna bidragstagarpartiet.
  Leif Stern

  Gillad av 2 personer

 10. styggestig skriver:

  Man bör se det ekonomiska överskottet som ett möjligt val mellan investering och konsumtion. Visst var pyramiderna och sfinxen en investering, en mycket långsiktig sådan, men ända en investering eftersom turismen är en av de få aktiviteter i dagens Egypten som inbringar dyrbar utlandsvaluta. Karl XIs karoliner var nog mer konsumtion än investering, i synnerhet som hans son snabbt slösade bort allt.
  När det gäller de senaste 50 årens överskott är det tvivelsutan så att konsumtionen och slöseriet har blivit större och större. När väl Tage Erlanders ”begåvningsreserv” hade fått plats i den högre utbildningen, började slöseriet och universiteten och högskolorna blev snarast terapi för ungdomar i syfte att dölja arbetslöshet – en konsumtion för den politiska klassen.
  Värst slöseri är emellertid 1975 års beslut om att invandrade grupper inte skulle behöva assimileras utan kunde fortsätta att vårda sin ursprungskultur och sitt eget språk, staten skulle vid invandrarnas kontakter med svenska myndigheter bekosta tolkhjälp. Tokigare användning av ett överskott är det svårt att tänka sig.

  Gillad av 6 personer

 11. Rolf H Carlsson skriver:

  Lysande analys, Patrik! Med allt detta virrvarr av identiteter och intersektionalitet är det inte konstigt att vi inte längre kan urskilja några statsmän bland politiker. Med begreppet ”statsman” menar jag den som ser till helhetsintresset och skapar de institutiioner som gynnar alla. I Sverige har det inte uppträtt någon riktig statsman bland politiker sedan Gripenstedt. Ett undantag är möjligtvis Dag Hammarskjöld, men han fick aldrig tillfälle att utöva sin gärning i Sverige och efter honom förföll ju även FN. Genom Gripenstedts reformer frigjordes de kreativa
  entreprenöriella krafterna i Sverige, Vi kunde nyttiggöra industrialismens möjligheter bättre än i de flesta länder. Under hundra år från 1860-talet växte vårt välstånd snabbare än i andra länder så att Sverige förvandlades från Europas fattighus till ett av världens rikaste länder. Men sedan kom Palme och vi fick en gigantisk värdeförstörelse med facit !:10. (Kronans relation till schweizerfrancen från 1970)Statsmännen kom istället att framträda inom näringslivet där AO Wallenberg och hans son Marcus, ”Häradshövdingen”, är goda exempel på personer som skapade några av de institutioner som den nya situationen krävde (exemplen får jag återkomma till i ett annat sammanhang).

  Gillad av 3 personer

 12. arne skriver:

  Patrik har således äntligen konkluderat att pk-ism bara är en variant på socialismen som bara är en variant på pyramidal totalitarism?

  Snart kanske betydelsen av en sammanhållande och därmed exkluderande kultur och moral så att inte politik (dvs socialism) blir ett substitut går upp för DGS?

  Gillad av 2 personer

 13. Jan Andersson skriver:

  Jag har under ett långt arbetsliv aldrig tidigare funderat på min identitet, men som nu helt arbetsledig pensionär inser jag att jag i alla fall hade en: nettoskattebetalare.

  Och nu lever jag på återbäringen av de miljoner jag betalat in, en helt ny identitet (förresten mycket svår att acceptera) . Många skulle säkert istället nu tillmäta mig epitetet ”vit priviligierad västerländsk man” eller ”volvoägare” och mycket annat som passar för stunden, så egentligen har jag nog haft många identiteteter under åren. Kanske minst lika många som det (begränsade) antal personer som känt till min existens och funderat på vem jag egentligen varit?

  Hela begreppet identitetspolitik är därför pseudovetenskap och ingenting att ägna sig åt. Varje människa är en långt mer komplicerad varelse än socialisterna gärna vill tänka på. Ingen individ kan beskrivas enkelt som en utstansad gräddad pepparkaka – gubbe, gumma, stjärna, gris.

  Till exempel kan inget politiskt parti presentera ett program som jag accepterar i sin helhet; min politiska hemvist är en ohelig blandning av åsikter, där inget parti ens berör de allra viktigaste frågorna för mig. Det är som att stå i snabbköpet och välja mellan olika sorters skorpor till kaffet när jag egentligen vill ha ett enda ugnsvarmt danskt wienerbröd.

  Gillad av 4 personer

 14. Jaxel skriver:

  Det märkliga är hur identitetspolitik tycks fungera så bra ihop med ”anti-rasismen”. Åtminstone på det individuella planet.

  En mängd personer som säger sig vara anti-rasister tycker uppenbarligen att det är jätteviktigt att dela in människor efter vilken grupp de tillhör. Rasismens grundval så vitt jag förstår.

  Det intressanta med identitetspolitik som metod är också att den sår fröet till förtryck av minoritetsgrupper. Den kan bara fungera så länge man lyckas skam- och skuldbelägga majoritetsgruppen. För vad händer när den senare fattat galoppen?

  Antag att majoritetsgruppen övertar inställningen att människors intressen bestäms av vilken grupp man tillhör och att varje grupp bör betrakta politiken som en arena där man i kamp med andra grupoer slåss för sin grupps intressen.

  Varför skulle inte majoritetsgruppen överta denna taktik!?

  Gillad av 1 person

 15. Jaxel skriver:

  DGS Ekonomiskt overkskott

  Som krönikören så riktigt noterar så är taktiken att framställa sig som ett offer ett sätt motivera att man skall få del av samhällets ekonomiska överskott.

  Den taktiken är dock jämförelsevis mycket ineffektiv. Om man ser sig om i, åtminstone dagens västerländska samhällen, så är den solklart mest effektiva taktiken en helt annan. Nämligen att hävda att man av eller annan anledning har rätt till, är värd, en större del än andra.

  Gilla

  • Redaktionen skriver:

   Sant. Men är det inte lidna oförrätter som motiverar den påstådda rättigheten? Jag tycker att det jämt verkar handla om kompensation. Fast det är klart att kompensationen behöver inte vara i förhållande till något historiskt, som hos de rasifierade, utan också kan vara något pågående såsom det påstådda strukturella kvinnoförtrycket. Patrik

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Men bara bland dumt folk bara kan göra statiska analyser och inte ser det dynamiska. Det finns inga ”grundbehov” och ”överskott”. Allt betalas ur samma källa. Det finns bara val, åtskillnader, beslut, diskriminering, uteslutande och så vidare.

    Gilla

 16. Jan Andersson skriver:

  Ett överskott verkar vara en tillgång som staten vill lägga beslag på så snart som möjligt, inte pengar som måste återinvesteras i produktionsapparaten för att behålla den konkurrenskraftig. Pengar skall cirkulera så många varv som möjligt i loopen producent – konsument innan staten får skrapa av sin andel, inte tvärtom som idag. Den absolut värsta hämskon härvidlag är arbetsgivaravgifterna som tas ut ur produktionsapparaten INNAN den har hunnit producera något. Ett nästan makabert feltänk som mycket riktigt också jagat ut den mesta storindustrin ur Sverige och tvingat fram världens mest slimmade företag. Utrymmet för att beskatta produktionsvinsterna har därmed minskat kraftigt, en av många svenska lose-losesituationer.

  Gillad av 1 person

 17. Lars-Olof Svensson skriver:

  Men det är väl uppenbart att genusforskningen är ett självrefererande system vars egentliga värde är att skapa födkrokar för och fina titlar till personer som annars hade svårt att klara sig.
  Ett litet exempel på självrefererande system. FIs ordförande Kawesa dömdes 2014 för upphovsrättsintrång. Hon hade då citerat ett citat från uppsats av en doktorand. Det citerade citatet lyder som följer: ”Genom de våldsamma praktiker och diskurser som är en outplånlig del av det historiska tillstånd som Walter D. Mignolo benämner modernitet/kolonialitet har mänsklighetens värld färgats vit.”
  Förklara den som kan vad som ligger i denna mening. Och vilket vetande den tillför. I mitt tycke låter den lika klargörande som Kyrkomötet i Chalcedons förklaring till treenigheten.

  Gillad av 4 personer

 18. fabricerad skriver:

  Ja jxxxxr vad jag fick skit och näthat när jag för några år sedan introducerade tanken om att det är det kapitalistiska välståndet och överskottet som gör att vänstern kan utveckla idéer och försöka omsätta dessa i praktiken.

  På samma vis funderar jag på om teorin om hönan och ägget kan appliceras på socioekonomiskt utsatta områden också. Till stor del borde det rimligen vara så i alla fall. En karamell att suga på i alla fall.

  Gilla

 19. Stefan Sewall skriver:

  Intersektionalitetskunskap är kommunisten Gudrun Skymans ersättning för en försvarsmakt. Om en fientlig armé (ryssarna) kommer behövs inget försvar. På något sätt menar hon skulle kunskap om intersektionalitet hindra en främmande makt från att bomba döda och invadera oss, har hon bedyrat i tal för några år sedan.
  Vänster-socialist-kommunist-galningarnas dåraktighet har således ingen gräns och borde snarare hänföras till riktig sjukdomsdiagnos.
  Intersektionalitet är uttryck för ett kommunistiskt tänkande.
  Tanken att allt överskott ska konfiskeras är kommunism.
  Tanken att det ska finnas en farao eller en envåldshärskare/irreversibel enpartistat är kommunistisk. Tanken att denna makt ska ha rätt att konfiskera all vinst av all verksamhet och dela ut efter ideologiskt styrda principer om påstådda behov efter påstådda offertillstånd är kommunism.

  I en fri värld finns inga sådana begrepp. Fria människor har vilket kön de vill och mår inte dåligt och måste inte ha några bidrag till sina blandkönsliv och ev. blandklädsel. En man kan gå på en damtoalett om ingen annan är ledig. Problem? En transa kan väl svansa in på en mans eller damtoa vilket som. Spelar roll eller?

  Vänstern/socialismen/kommunismen försöker altid skaffa monopol på begreppsbildning och samhällsbeskrivning. De försöker alltid bestämma agendan och styra i vilka banor vi ska tänka. Vi ska tro att det finns förtryckta grupper som motiverar konfiskation. När proletärpatrask i överväldigande numerär saknas ska påhittade kön vara de förtryckta massor som ska motivera totalitarism och konfiskation och förtryck av oss som bygger, konstruerar, uppfinner, skapar, ritar, tranporterar och försörjer de improduktiva odugliga teori-ordbajsarna på vänsterredaktioner och politruk-huvudkontor.

  Gillad av 2 personer

 20. Jan Hyllengren skriver:

  De lidande grupperna må käbbla sinsemellan om vilken grupp som det är mest synd om men, men de är alla överens om att orsaken till deras ”orättvisa” belägenhet. Deras gemensamma fiende är gruppen vita medelålders heterosexuella köttätande och bilåkande patriarkala män. Det märks ju tydligt. Att plundra och i allt övrigt rikta lagstiftningen mot denna grupp är också vad som sker idag. Detta motiveras genom flera postmoderna teorier. Där identitetspolitik/intersektionalitet är en.
  Väldigt många pappor och yngre män ”underkastar” sig den feministiska gruppen bara för att slippa ”mansskammen” precis som många alltid viker ner sig inför vilken övermakt som helst. Mer än femtio års avkristnande har förstås gjort förarbetet. Antagligen kan skeendet till del också förklaras i termer av Oidipuskomplex, tonårsrevolt och bekräftelsebehov.
  Vita män är möjligen alltför upptagna med intressantare uppgifter, som att skapa allt detta välstånd som andra grupper anser sig bestulna på, för att riktigt orka ta till sig att flockarna av ylande vargar samlas allt tätare och allt närmare med allt högre rop på strömmar av rikt blod.

  Gillad av 1 person

 21. Sixten Johansson skriver:

  Artikeln ”Identity politics” i eng Wikipedia är fylligare, berättar mer om de politiska följderna som aktivister och politiker inte ser eller bryr sig om. Gruppidentitet är en viktig del av egot (behöver balanseras av äkta individualitet, som knappast existerar inom islam och i Mena-kulturerna). Så länge identitetsarbetet pågår på ideell bas på marknivå är processerna värdefulla, men då pengar och makt kanaliseras till utvalda grupper och företrädare blir följderna multipelt destruktiva.

  PK-isterna drivs av liknande omedvetna dilemman som de tror löses genom att förtryckta grupper medvetandegörs och lyfts upp. Deras mentalitet och enkla lösningar är besläktade med muslimernas och klanernas, socialismens klassmedvetande och klasskamp samt konsumismens, reklamens och massmedias arbetssätt och typindelningar. Skrån, fackföreningar, det korporativistiska Sverige fungerar enligt ytliga identitetspolitiska principer.

  Svenska PK-ister är atomistiska isolat utan äkta individualitet och organisk tillhörighet. Deras enda drivfjäder förutom rädsla är att dagligen få mjölka psykologiska och ekonomiska vinster genom att signalera den typgodkända övermänniskans känsla och moral i kontrast mot dels onda, dels goda, undermänniskor.

  Identitetspolitik leder till minoriteters avskärmning från majoriteten, från andra grupper, från utvecklingens tryck. En förlegad kultur upphöjs, de interna och externa striderna hårdnar, evigt gnäll och antagonism lönar sig bäst. Riket polariseras och fragmenteras.

  Gilla

  • Jaxel skriver:

   Artikeln i engelska Wikipedia är intressant. Här sägs bl a:

   ”Similarly Brendan O’Neill has suggested that identity politics causes (rather than simply recognizing and acting on) political schisms along lines of social identity. ”

   och

   ”In these and other ways, a political perspective oriented to one’s own well being can be recast as causing the divisions that it insists upon making visible.”

   Identitetspolitiken skapar splittring i samhället vilket givetvis är destruktivt för hela samhället, men förmodligen mest skadligt för just de människor den säger sig företräda.

   En etnisk grupp som är missgynnad när det gäller andelen av det ekonomiska överskottet kan försöka på olika sätt anpassa sig till det samhälle man lever i och därigenom nå framgång. Inte minst genom utbildning och flit i största allmänhet. Eller så kan man ägna sig åt att klaga och kräva diverse särlösningar som aldrig utgör någon långsiktig lösning. Lösningar som bara leder till konservering av de problem man ogillar. Erfarenhet visar att i ett samhälle som det västerländska är det fullt möjligt för en minoritetsgrupp att vara mycket framgångsrik.

   Men detta, att människor skall ta ansvar för sina egna liv, avskyr vänstern. Således är det den sista lösningen man vill se. Således förespråkar man lösningar som bara leder till splittring i samhället och som på sikt inte leder till någon förbättring för de grupper man säger sig vilja hjälp. Tvärtom.

   Gilla

  • Lars skriver:

   Individualitet, (som J Peterson i en video ställer mot identitetspolitik) kan knappast ersätta behovet av en eller flera gruppidentiteter, av ett socialt sammanhang. Intersektionalitet ett skohorn när teorin inte får plats. Para det med post-modernism och eget val av identitet så blir det en härlig röra. Att vara pojke eller flicka ger stabilitet. Del i en familj stabilitet och identitet. Skola ger identitet. Yrke ger identitet. Omgivande kultur ger identitet. Samhället omkring ger identitet.

   Bortsett från vad jag skrev så hade jag inte begripit att de här frågorna är väsentliga för att förstå svensk skola, svenska universitet och svenska politiska partier och media. Jag trodde det var aparta sekter som formerades i periferin. Jag har väldigt svårt se den amerikanska medborgarrättsrörelsen med Martin Luther King med sitt budskap som exempel på identitetspolitik, snarare motsatsen.

   DGS lyfter den ena frågan efter det andra att fundera kring. Det är positivt.

   Gilla

 22. Vax skriver:

  Ungern menar att global compact som alla sjuklöverpartierna undertecknade ger FN möjligheter att relativiserar gränskontroller och gör allt till en fråga om ”mänskliga rättigheter”.

  Men för Ungern handlar det om en säkerhetsfråga. Invandring från tredje världen leder till våld, brott, islamism och terrorism, anser Ungern.

  FN försöker rentav göra det till en rättighet för människor att invandra till vilket land som helst i världen, och ser nu nationsgränserna som ett hinder för detta – precis det som migrationsavtalets kritiker befarade.

  Just precis- vi är många som befarat detta, låter vi global compact få genomslag är det definitivt slut på det etniskt svenska. Och vi som protesterar kan sätt bakom galler.
  Psykiatrisk klinik har också nämnts. Låter det bekant?

  Vad vi aldrig får aldrig glömma är att fröet till denna galenskap föddes på moderaterna kansli där bl.a. Reinfeldt och Ulf Kristersson var med och kläckte idéen
  UK urtypen för en politisk hycklare.

  Gilla

 23. Lars skriver:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_politics

  Det förefaller kontraproduktivt att driva feminism som antagonism och självmedvetande i världens mest jämlika land, det förefaller mig improduktivt att utveckla grupp och självmedvetande hos alla de olika invandrargrupper som finns här när anpassning är svårigheten och nödvändigt, onödigt med HBTQ och kontraproduktiv identifiering när vad man vill är acceptans för vem man är. Vad som varit rätt i ett skede av historien borde inte upphöjas till en evig princip.

  Men jag bildar ju en egen grupp….

  Gilla

 24. Martin A skriver:

  Varför är socialister så otroligt ytliga och kortsiktiga? Ekonomiskt överskott har funnits sedan hedenhös dagar. Och har alltid resulterat i ökad population. Tills populationen trycker mot matresurserna och populationens antal uppnår balans igen. Genom att ett stort antal konstant svälter ihjäl och dör av våld, två fenomen som går hand i hand. Men socialisten tittar på den här situationen och har inte fantasi nog att förstå att det beror på att en liten population växt till sin maxstorlek, givet tillgängliga resurser. Det var likadant att lyssna igenom artonhundratalssocialisterna. Samma brist på föreställningsförmåga, samma ytlighet, samma kortsiktighet, de kan bara se här och nu och ingenting annat.

  Gillad av 1 person

 25. Anonym skriver:

  Läste Johan Hakelius ledare ”Det absurda blir normalt – vem vill vara transfobiker?” i Expressen idag (https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/det absurda-blir-normalt-vem-vill-vara -transfobiker)

  Å ena sidan: Det har gått så långt att man menar att kön inte existerar. Den som anser att en ”kvinna” med penis är en man är en transfobiker – och kan få sparken från sitt arbete.

  Å andra sidan: Muslimska invandrare med förtryckta kvinnor i slöja – där könsskillnader helt uppenbart existerar extremt mycket.

  Ofta är det samma människor som är försvarare av båda dessa grupper – och jag förstår inte hur de får det att gå ihop…

  Gilla

 26. BMB skriver:

  Bra, informativ essä av PE. Tala om i-landsproblem och att vi tillåter den politiska eliten och välfärdsetablissemanget att snattra om oväsentligheter i moraliserande anda.

  Vilken vettig svensk bryr sig om vad den andre har för kön, sexuell läggning, hudfärg, klass, härkomst – OM personen är en vettig medlem i sammanhanget och levererar det som ska levereras i en familj, släkt, grannskap, förening, arbetsplats eller nation?

  Den politiska eliten/välfärdsetablissemanget är duktiga på att slå mynt av ”tycka synd om”, ”svaga grupper”, ”utsatta”, ”de små i samhället”. Mynten heter Makt, Självförhärligande uppblåsthet och Lättförtjänta inkomster. Det är ett smart drag.

  Gilla

 27. Istvan Gulich skriver:

  Minst sagt förrädiskt vilseledande definitioner med lätt insebara avsikter som avser att fördunkla maktpolitiska realiteter-nämligen det faktum att identitetspolitken jämte intersektionalitetsresonemang alla är redskap i strävan hos den politiska eliten även kallad den förklädda pöbeln att bryta sönder den nationella kohesionen och den nationella samhörigheten i en av förklädda pöbeln attackerad nation.Har Patrik det så tråkigt att han på skämt utsätter sin läsekrets för litterära practical jokes?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.