Patrik Engellau: Allt du behöver veta om de sammankopplade företeelserna identitetspolitik och intersektionalitet

Patrik Engellau

OPINION ”Det ekonomiska överskottet” är ett förunderligt användbart begrepp för den som vill förstå samhällenas natur. Fråga vad ett samhälle gör med sitt ekonomiska överskott och du får en djup insikt om dess grundläggande karaktär.

Det ekonomiska överskottet är den del av ett samhälles produktion under exempelvis ett år som överstiger vad som behövs för att hålla produktionsapparaten igång på samma nivå som tidigare. För samhället som helhet är överskottet – där det finns; Gud har inte bestämt att alla samhällen ska belönas med ett ekonomiskt överskott – ett slags bonus eller pengar att leka med om man så vill.  

Tänk dig att du besökte en tidig egyptisk faraon som just blivit medveten om att han i egenskap av statsöverhuvud förfogade över ett stort ekonomiskt överskott i form av mat som han kunde ge till folk att äta mot att de jobbade åt honom. Hm, skulle faraonen säga och klia sig bakom örat, jag undrar just vad jag ska hitta på att göra med det ekonomiska överskottet. Nu har jag det! Jag ska bygga pyramider. Så skulle han tänka ett tag och sedan triumferande utropa: och sfinxer!

När Karl XI mot slutet av 1600-talet hade genomfört sina reduktioner upptäckte han att han plötsligt disponerade ett jättelikt ekonomiskt överskott som tidigare hade konsumerats av högadeln. Kungen var tvungen att hitta på något sätt att göra av med pengarna och uppfann den karolinska armén (som hans son Karl XII sedermera slarvade bort).

De tidiga svenska demokratiskt valda politikerna hamnade på 1930-talet i motsvarande behagliga beråd genom att kraftigt öka skatterna vilket årligen gav dem stora summor att göra av med på ett värdigt sätt. De valde varken den egyptiska eller den karolinska metoden utan uttänkte i stället den svenska välfärdsstaten i syfte att göra gott för människorna.

När politiker ska göra gott för människorna försöker de leta upp dem som det är mest synd om för att på bästa sätt omhänderta och försörja dessa. När folket fattat denna galopp kommer många att se chanserna och anpassa sig efter de nya omständigheterna vilket betyder att framställa sig själva som särskilt olyckligt lottade. Att vara samhällets olycksbarn blir en karriärväg.

Alla pretendenter på välfärdsöverskottet kan emellertid inte lida på samma sätt utan kandidaterna indelar sig i underavdelningar som specialiserar sig på att vara utsatta för ett visst slags förtryck. På det viset uppstår identitetspolitiken när de politiker som kontrollerar överskottet ska förhålla sig till de av olika prövningar utsatta människorna. Wikipedia förklarar:

Identitetspolitik är politiska ställningstaganden som grundar sig på särintressen och perspektiv utifrån tillhörighet till en socio-kulturell grupp i syfte att bevara denna grupps särställning och stärka dess intressen. Därigenom kan människors politiska åskådning gestaltas utifrån den identitet de tar sig som medlemmar av grupper. Förenklat kan det sägas att det är politik baserad på gruppidentitet. Ofta är det kopplat till att bekämpa diskriminering gentemot en grupp och stärka gruppens ställning i samhället, men även dominanta grupper bedriver identitetspolitik för att säkra sin särart och sitt inflytande. Exempel på dylika identiteter är grupper baserade på ras, klass, religion, kön, könsidentitet, etnicitet, nation, sexuell läggning, funktionsvariation, ålder och kultur.

Till exempel kan den som är kvinna välja att specialisera sig på att vara utsatt för kvinnoförtryck och den som är mörkhyad specialisera sig på att vara drabbad av rasism och kolonialism.

Man inser lätt att det ligger i utvecklingens egen dynamik att det med tiden uppstår ett allt bredare panorama av lidandeformer när människan, detta kreativa väsen, utvecklar nya kvalifikationer för att bli delaktiga i ett allt större av politiker kontrollerat ekonomiskt överskott.

Om man begriper detta så begriper man också varför det just i våra dagar har uppstått så många tidigare okända, kränkta och lidande identiteter. Exempelvis fanns inga motiv i det antika Egypten eller under Karl XI:s envälde att framställa sig som rasifierad eller transperson. Begreppen hade ingen samhällelig funktion och fanns därför troligen inte.

Men om du tror att allting därmed är frid och fröjd hos oss så har du fel. I själva verket skapar diversifieringen av identiteter ett problem för den som ska dela ut pengar på ett rättvist sätt. Hur ska man veta vem som lider mest och därför ska ha första tjing på bidragen, en svart människa eller en vit transa? En svart kvinna eller en bög med ADHD? En förståndshandikappad kvinnlig inuit som inte känner sig hemma i sitt kön eller ett återvändande föräldralöst terroristbarn som utsatts för sexuella trakasserier på fosterhemmet?

Det kniviga är att avgöranden måste göras utan att det finns en enhetlig skala på vilken alla dessa kombinationer av lidandeanledningar rättvist kan placeras. Det är för detta ändamål som den nya vetenskapen intersektionalitet har utvecklats (på amerikanska universitet förstås eftersom amerikaner är snabbare än andra folk på att se människors behov och försöka hitta lösningar). Wikipedia igen:

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen (engelska intersection) mellan maktrelationer.

Intersektionalitet är tanken att flera identiteter överlappar och skapar en helhet som skiljer sig från komponentidentiteter. Intersektionalitet är studiet av överlappande sociala identiteter och samverkande system av förtryck, dominans, eller diskriminering. 

Min rätt allvarligt menade hypotes är alltså att vår tids dominerande tänkande – kring olika slags förtryck och hur de olika förtrycken ska kunna mätas mot varandra – är en social konstruktion som handlar om de principer som styr användningen av det ekonomiska överskottet. För människor som uppfostrats i en tid innan välfärdsstatens inre logik helt tagit kontrollen över tänkandet framstår sådant som intersektionalitet bara som trams och lika snävt kulturbundet som pyramidernas design.