Richard Sörman: Därför fungerar genusteorin så bra som ”vetenskap”

Richard Sörman

Inom vetenskapen sysslar man inte bara med att fastställa observerbara fakta. Man försöker också förklara det man observerar med hjälp av hypotetiska teorier. Genusvetenskapen bygger på hypotesen att det finns skillnader mellan män och kvinnor som inte har med biologi att göra. Det är en högst intressant hypotes som är väl värd att undersöka. Men när genusvetarna förnekar det naturligas eller biologiskas påverkan på våra liv gör de sig bara löjliga i sitt totalitära tänkande.

Kunskap är livsfarligt i fel händer. Inte bara för att verklig kunskap är makt, men också för att mycket av det vi tror är kunskap egentligen är något annat. Det räcker att tillräckligt många människor ska föreställa sig att något är kunskap för att det ska få en samhällelig status av kunskap och därmed i någon mening fungera som ”kunskap”. Falsk kunskap kan också vara makt: makt över tanken och makt över andra.

Några distinktioner måste göras när man talar om kunskap. En viktig sådan är den mellan faktakunskaper och förklarande teorier. Faktakunskaper gäller enskilda fenomen där det antingen föreligger ett faktum eller inte. Antingen har något hänt eller också har det inte hänt; antingen har vi ett visst statistiskt resultat eller också har vi inte det. Förklarande teorier gäller de omständigheter som anses kunna motivera och förklara enskilda fakta. Här är det inte lika självklart att tala om sant eller falskt. En teori är snarare mer eller mindre relevant, den har mer eller mindre bäring. Dess värde går sällan att bevisa eller motbevisa på samma sätt som man kan påvisa existensen av ett enskilt faktum.

Många tror att vetenskaplig verksamhet huvudsakligen består i att ta fram fakta. Så är det inte. På alla introduktionskurser till vetenskaplig metod (oberoende av om ämnet är biologi, statsvetenskap eller litteratur) får man lära sig att fakta, det empiriska materialet, helst ska förklaras. Siffrorna eller observationerna ska tjäna som utgångspunkt för ett resonemang, en teori som förklarar de fakta man tagit fram.

Om vi har en teori som säger att det i Sverige finns en strukturell rasism som gör att människor med ursprung i Mellanöstern eller Afrika inte ges samma möjligheter att ta sig fram i samhället genom utbildning och arbete då kan siffror som påvisar en avvikande hög brottslighet hos andra generations invandrare (som alltså är födda i Sverige) med ursprung i nämnda geografiska områden i mångas ögon fungera som bekräftelse av värdet av en sådan teori. Jag säger inte att alla kommer att vara överens om att det är en bra teori, men det visar hur fakta kan användas för att skapa teoretiska förklaringar. Problemet är naturligtvis att många skulle säga att teorin är irrelevant och att det finns andra modeller, andra perspektiv som på ett bättre sätt förklarar det man vill förstå.

Vi glömmer alltså gärna bort att vetenskapliga förklaringsmodeller ofta är begränsade och specifika. Det tillhör vetenskapens natur att alla forskare använder sig av modeller som håller sig inom ramen för deras eget fält. Det finns i princip ingen metateori, ingen totalteori, inget helhetsperspektiv där alla aspekter av det fenomen man studerar kommer med. Varje vetenskaplig förklaring bygger på att man isolerar ett fält och försöker etablera precis kunskap inom just det fältet.

Och det här blir självklart problematiskt när man sysslar med något så brett och svårfångat som orsaker och motiv till mänskligt handlande. För en psykolog är det kanske barndomstrauman eller diagnosbara personlighetsstörningar som förklarar individers brottslighet. För en sociolog är det troligtvis klasskillnader och sociala roller. För en genetiker är det kanske genuppsättningen hos individen som tydligast går att relatera till kriminella beteenden. I princip borde allt detta gå att kombinera. Olika perspektiv borde få komplettera varandra. Men så fungerar det tyvärr inte. Det föreligger ofta en konkurrenssituation mellan olika discipliner: om de andra har rätt, då jag har fel. Om deras modeller, deras perspektiv bättre förklarar det jag försöker förstå kommer mina perspektiv att framstå som irrelevanta. Alla slåss för sina sanningar. Alla slåss för sina forskningspengar.

”Genus” är ett begrepp som ska beteckna det hos människan som är könsrelaterat men som inte kan förklaras av biologin. Tanken bygger på hypotesen, eller på teorin, att det finns könsrelaterade fenomen i vårt sätt att vara och fungera som inte har med naturen att göra. Man menar att kön är en ”social konstruktion”. Människan ska själva ha skapat den bild av skillnader mellan kvinnor och män som vi så länge tänkt är biologiska och naturliga.

Somliga genusvetare tänker säkert att den sociala dimensionen existerar ovanpå en reell biologisk dimension. Andra framstår som mer radikala och menar att vår uppfattning av det naturliga också den är en produkt av en social konstruktion. Till och med naturvetenskapen och biologin kan falla under den sociala konstruktionen. Och ibland framställs till och med vår uppfattning om det naturliga som produkten av ett ”patriarkat” där männen haft en dominerande position. Män har skapat vetenskapen, män har format vår bild av naturen. Och tanken att skillnaderna mellan män och kvinnor skulle vara naturliga, och därmed oundvikliga, skulle passa patriarkatet som handen i handsken.

I princip är detta en fantastisk teori. Man tar själva grunden för synen på skillnaden mellan det manliga och det kvinnliga – det vill säga biologin – och gör den till en produkt av ett kulturellt fenomen som egentligen syftar till att inordna människor i en hierarki. Högst snillrikt måste man säga. Och hypotesen om existensen av det som kallas ”genus” fungerar perfekt för humanvetenskapligt arbete. Genusvetenskapen bygger verkligen på ett hypotetiskt och prövande tänkande där man hänvisar till en och samma grundläggande förklaringsmodell för att förklara och ge mening åt fakta. Ändå finns det problem. Varför?

Ja det är kanske just det här med hypotesernas och teoriernas betydelse i vetenskapen. Tyvärr går det i princip att ge en vetenskaplig aura åt vilken dårskap som helst om man kläder den i vetenskapliga termer. Jag tycker inte att genusvetenskap är en dårskap. Den har sitt värde. Vi ska inte förbjuda människor att tänka. Men vi måste kräva av genusvetenskapen att även den följer den vetenskapliga praxis som säger att de spekulativa teorier vi presenterar ska betraktas just precis som teorier och inte som objektivt verifierad kunskap. En teori är inte det samma som fakta eller kanske ens kunskap (vilket debattören Anna Victoria Hallberg försökt förklara i en artikel från juni 2018 i Svenska Dagbladet). En teori är ett förslag på förklaring. Och dess värde ska bedömas utifrån dess förklaringsvärde, dess koherens, men också – och det är här skon klämmer – i förhållande till alternativa möjliga förklaringar.

Att undersöka om skillnader mellan kvinnor och män kan ha en samhällelig grund snarare än biologisk är fullständigt motiverat och legitimt. Att däremot vägra ta till sig de alternativa förklaringar som den konkurrerande disciplinen biologin – eller idag genetiken – tillhandahåller är oursäktligt. Om genusvetenskapen tillåter sig att påpeka att skillnader mellan könen varierar mellan olika tidsepoker och olika kulturer måste den också acceptera giltigheten av den observation som säger att det finns många skillnader som inte varierar, och att det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt hos människan som också lätt kan observeras hos djuren. En vetenskap bör inte med näbbar och klor försvara alla sina positioner gentemot alternativa eller kompletterande förklaringar. Den ska inse sina begränsningar och generöst dela med sig av sina studieobjekt till forskare från andra discipliner. Varför verkar detta vara så svårt att förverkliga för genusvetare?

18 reaktioner på ”Richard Sörman: Därför fungerar genusteorin så bra som ”vetenskap”

 1. Tomas skriver:

  Det handlar ju som alltid om pengar och personliga favörer. Inom tekniken fungerar det ju på samma sätt trots att detta område borde vara lättare att hålla rent från charlataner. Titta på solcellskrängare, vindkraftsreligiösa t.ex. som även agerar som motståndare till konkurrenter inom kärnkraftsindustrin. Artiklar som framställs som fakta kommer ofta från folk med armen djupt ned i syltburken. Så länge de som har makten över pengarna, dvs politiker, industrin mm, vilka har ett egenintresse att få fram ett i förhand bestämt resultat, inte tillåter ett överordnat system med erkänt oberoende expertgrupper som fördelar resurserna får vi dras med självutnämnda experter.

  Gillad av 4 personer

  • Hilding Bengtsson skriver:

   Vi vet att klimatforskare behandlas helt olika!

   De som är skeptiska till CO2 Agendan,
   får inte ETT ÖRE i anslag!

   Om Din ”forskning” stöder motsatsen,
   då beviljas det generöst!

   De som ”forskar” om Islamofobi,
   behöver inte svälta heller!

   Direkt samhällsfarliga!!!

   Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Varför är genusteorierna trams? För att de inte är vetenskapliga utan politiska. De har ett uttalat syfte, både till det bakvända innehållet och som något som införts uppifrån som obligatorium inom alla akademiska områden.
  Varför är klimathotshypotesen falsk? För att varken teorier, mätningar och observationer över tid har bekräftat den. Vilket har bemötts med förnekande och utvikningar och tillägg (och pajkastning) i stället för att tänka om och formulera nya hypoteser baserade på fakta. Klimatfrågan är naturligtvis inte heller vetenskaplig utan politisk. Klart politisk. Med syfte att förstöra västvärldens ekonomi. Det sticker inte IPCC under stol med egentligen.
  Får man säker kunskap när teorier och modeller och hypoteser bekräftas av observationer, mätningar, experiment och händelseutveckling? Man bör väl kunna få ganska säker kunskap och veta något med hög sannolikhet i alla fall. Säker kunskap får man väl annars bara när ens hypotes inte bekräftas. Då vet man hur något inte är. Noggrannhet i metoder, öppet redovisade, förutsätts alltid förstås. Resultatdiskussioner kan ju vara intressanta och tillföra nya vinklingar och associationer och ge nya tankemodeller att forska vidare på. Ifall vetenskap är till för att öka vetande och lösa problem och inte bara för att stärka politiska mål. I dagsläget undrar man om inte det mesta blir politiserat och pk-bedömt, tyvärr.

  Gillad av 16 personer

 3. Jonas Nilsson skriver:

  Därför att vi lever i ett land som marknadsför sig i världen som det mest rättvisa landet. Då kan inte landets forskning undantas från att bekämpa tänkt förkrympta eller förtryckande perspektiv i de egna korridorerna.
  Kan denna tanke förklaras vetenskapsteoretiskt som bloggaren testar på att göra?
  Forskningsråden ska bli mer generösa till att även ta in sådana projekt som inte bekräftar tanken?
  Kvinno/emancipationsmission har utvecklats till ett av Sveriges viktigaste varumärken, på alla nivåer.

  Bloggen antar att begreppet ”natur” är en given storhet. Jag skulle snarare säga att naturvetenskapen handlar om att kategorisera ”naturen” och förklara fenomen.

  Tanken om att det inte skulle vara någon större skillnad mellan män och kvinnor bygger i det närmaste på en mekanisk uppfattning av verkligheten, det viktigaste har varit att vi är människor. Det har varit en huvudsak i den svenska utvecklingen av genustanken. USA har snarare utvecklat genusmedvetenhet utifrån ett humanistiskt rättighetstänk, d.v.s. med de mänskliga rättigheterna som huvudargument. Sedan 90-talet har dessa två perspektiv samkörts och har delvis fått ursäkta några krig.
  I dessa yttersta tider har de gamla revolutionärerna från upplysningstiden dammats av igen, 1800-talets borgerlighet utmanades av kvinnor och män som inte lät sig sorteras.

  ”Naturen” blev alternativet när Europas kristendom tappade fotfästet. Naturen ger för många tillräckligt mycket incitament för en livshistoria. Men nu löser genusvetenskapen upp även denna sak. Begreppet dekonstruktion kan inte tänkas bort. Vad får skolungdomen tro? På vår mission. En blogg som denna blir närmast ett hot.
  Våra bilder av traditionellt troende muslimer blir i detta sammanhang närmast olustiga. De verkar inte tro på någon natur. De refererar till absoluta ramar (som vår tidigare vetenskap levererade) som raserar det mesta av försiktiga samtal på svenska.
  Det vore mer klargörande att säga att riksdagens forskningsanslag och dess fördelning sätter ram och kategorier för vad som är sant och falskt i svensk forskarvärld/offentlighet. Vi tror väl ändå på vetenskapen?

  Gillad av 1 person

 4. Anders F1 skriver:

  Ja, alltså, den induktiva metoden är 1) hypotes som 2) bekräftas med upprepade försök (eller i flertalet fall förkastas) och därmed ger en 3) teori.

  Detta kan vi väl sammantaget kalla kunskap. Kunskapssökande.

  Gillad av 6 personer

 5. Östrahult skriver:

  Mycket klokt sagt. Jag tror det ligger tre huvudsakliga faktorer bakom genus”vetenskaperna”.
  En faktor är forskningens fortsatta tillväxt där konkurrensen tvingar fram att man måste hitta på nya områden
  En annan faktor är politiseringen av forskningen som leder till att forskning används för vänsteraktivism. Forskningens inriktning styrs till stor del av dess finansiering, som är politiserad.
  En tredje faktor är människans inneboende aggressivitet, man vill hämnas upplevda oförrätter, dominera. Den typen av drifter måste få levas ut på något sätt av dem som hatar män

  Gillad av 3 personer

 6. Erik2 skriver:

  Hm. Ok. Intressant. Men bygger inte genusvetenskapen på hypotesen att det INTE finns skillnader mellan kvinnor och män som har med biologi att göra?

  Gillad av 1 person

 7. Matadorer och picadorer skriver:

  Naturligtvis rör sig alla förklaringsmodeller på olika nivåer och områden. En astronoms eller kvantfysikers ämnesområden ligger tämligen väl separerade från ämnet Genus. I vad mån astronomer över huvudtaget bryr sig om biologiska dygnsrytmer eller kvinnans månatliga cykel, vet jag inget om. Eller om kvantfysiker applicerar sina beräkningar av energier på mutationer i DNA.

  Människan sägs ha runt 22000 gener. Hur många olika gener hela mänskligheten består av känner man nog inte till. Men som kombination räcker 22000 gener mycket långt för att bygga upp individualitet. Som senare byggs på via miljöpåverkan.

  Och så har vi övrigt beroende. Människan är avhängig av andra arters gener – vad de tillverkar och bryter ned. Magen är full av bakterier, med sitt DNA och RNA. Vi är direkt beroende av deras gener. Och av vad andra gener hjälpt till att bygga upp inom övriga djur och växter – de som vi tuggar i oss av. Våra magars bakteriella ekosystem, med sina gener, tar hand om maten ”åt oss”. Och dessa våra magars bakteriella ekosystem som skiljer sig åt på individnivå. De kan i sig också påverka vårt psyke, har man upptäckt.

  Ingen forskning i världen kan komma åt alla biokemiskt förekommande relationer inom och mellan livets olika individer. Att ha koll på olika ekosystem utgör i sig en omöjlig uppgift.

  Och när det kommer till evolutionära utvecklingslinjer får vi gå på de fragment som råkar finnas till hands. Som genetiska jämförelser, morfologi och sporadiska fossila rester.

  Forskningen lägger sitt pussel med de bitar som finns tillhands och är möjliga att lägga ut.

  Det som ställer till det inom genusforskningen är att man ofta också drivs av en vilja till samhällsförändringar, utefter vissa riktlinjer. Man bär på egna avsikter och värderingar, och låter dem bli styrande. Premisserna är kanske inte neutralt sökande.

  Inringningen av ämnesområdet Genus i sig består av ett slags ställningstagande. Upptäckta skillnader brukas mer än gärna som hävstänger för allehanda ”samhälleliga korrektioner”.

  Att ens närma sig området Genus/kön utan några biologiska och evolutionära insikter är forskningsmässigt dödsdömt. För mig består genusvetenskap av ett rött skynke. En uppvisning i tjurfäktning med finter, gracer och viga picadorer. Och med en matador i aktion. Där tjurens nackmuskler skall försvagas, för att huvudet skall hänga ned mot marken, innan nådastöten sätts in. Med ett svärd som sticks genom tjurens skuldra och rakt ned i hjärtat.

  Gillad av 4 personer

 8. Göran Holmström skriver:

  Richard genusvetenskap är som jag ser det en enorm motsägelse.
  Genusforskning är styrda försök till vetenskap i bästa fall, i sin sämre form så drivs den av hat till män och politiska försök att utradera den naturliga ordningen.
  Människan i sin nuvarande form har existerat i cirka 350000 år, vad vi känner till så har vi varit bofasta och odlat i cirka 7000 år och av dom 7000 åren så har feminism och genus haft fokus säg i 50-60 år.
  Under 343000 år så har jakt och samlande av föda varit det naturliga tillståndet för mänskligheten oavsett färg, kön eller sexuell läggning.
  Detta är fakta, resultatet av denna fakta är att vi utvecklat teknik och bra livsmöjligheter även för dom svaga och dom som aldrig skulle överlevt en vinter i det hårda liv våra förfäder slet med.
  Och där faller genusteorin platt, lek med tanken att, männen skulle stannat hemma vid grottan eller hyddan med 2,3 avkommor. Okej så långt allt lugnt, men kvinnorna skulle då vara borta 4-5 dagar på jakt, vem ammar dessa avkommor under tiden?
  Nästa bekymmer, det är väl bevisat att kvinnor i grupp anpassar mensen till ungefär samma cykler, så en vecka per månad får jakten vila.
  Nästas pilsner blir fortplantningen och dess efterspel, ( ska bli morfar igen lycklig), men det påvisar en brist till vid cirka 4-5 månaders graviditet, så kommer magen vara lite i vägen för ett lyckat jaktresultat.
  Observera nu har jag bara påvisat dom,”Hårda” fakta i genetiska skillnader.
  Redan där faller genustramset platt!
  Män och kvinnor är menade för varandra, vi kompletterar varann perfekt, 349950 år bevisar det.
  Att några proffshatare vill förstöra det, är ingen vetenskap, utan en pervers syn på verkligheten,
  Om cirka hundra år är dom bortglömda och förpassade till skräphögen i vår historia.

  Gillad av 4 personer

 9. Gustav H skriver:

  Väjer att återge följande citat av Pekka Taipale ( @ptaipale ):

  ”I think it’s a form of entertainment, not unlike air guitar playing.
  The relationship of gender studies to science is like the relationship of airguitar to music: you make similar movements and gestures, and the audience may be enthusiastic, but it’s not quite the same thing.”

  En genus”vetenskaplig” konferens inleds därför alltid med ett kollektivt stämmande av deltagarnas luftgitarrer.

  Gustav H

  Gillad av 8 personer

 10. Fredrik skriver:

  Min hypotes är att det inte är en vetenskaplig disciplin, det var aldrig syftet. Det är en politisk ideologi som maskerats som vetenskap i syfte att erhålla legitimitet och därmed underlätta för utövarna att uppnå sina mål.

  Gillad av 10 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Värre. Det är en politisk ideologi avsedd att angripa, lamslå, förstöra och ifrågasätta vetenskapen på precis dessa punkter, egentligen evolutionsläran. Feminismen är socialistisk och därmed bygger den på en dualistisk skapelseberättelse och måste därför förneka såväl den kristna skapelseberättelsen som den vetenskapliga skapelseberättelsen.

   Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Klokt.
   Det är som om marxismen skulle blivit ett eget forskningsfält.
   Det historie-materialistiska perspektivet har förvisso genomsyrat det mesta men på något märkligt sätt har genusvetenskapen formulerat en egen ständigt ogripbar egen position.
   Det nya är det postmodernistiska som kan kapas av samtiden.
   Utan sanningsbegreppet är vi ute på farligt oberäkneligt vatten.

   Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Jag läste inte så noga, men om jag uppfattade det hela rätt så gör du två avsevärda poänger:

  1. Genustramset använder sig av cirkelresonemang och tager sina egna slutsatser som utgångspunkt för sig själva. Orsak nog att frånkänna hela fältet all likhet med vetenskap, kunskap, vetande och rationalitet.

  2. Möjligheten att vetenskapligt beskriva kulturella riter som hänger samman med könstillhörighet påstår du kan förläna hela genustramset en vetenskaplig prägel. Det är som att tillerkänna astrologien vetenskaplig status för att astronomin är en vetenskap. I verkligheten är det ju tvärtom så att just astronomins vetenskaplighet är det som i första hand fråntager astrologien varje minsta uns av trovärdighet.

  Du får nog läsa lite mer metavetenskap, alltså metodik, för sådan finn till exempel hos Karl Popper och Thomas Kuhn.

  Gillad av 1 person

 12. L xson skriver:

  Läste på en fråga på ett forum där en undrade varför svenska män förlöjligas i tv reklamer. Jag började fundera och tänka på hur svensk media framställer män. På olika forum finns det starka åsikter om feminism och även massa män som mår dåligt. Jag började fundera på vilket budskap mina barn blir matade med dagligen. Så jag satte mig och läste på lite och det framträdde ett tydligt mönster väldigt snabbt. Jag vill bara visa för att det blev så övertydligt på något sätt. Jag satt inte länge och särskilt letade efter undantag. Utan detta är bara ett litet urval av oändligt många fler rubriker på artiklar på google.

  Det är så här vit fascistterror ser ut – expressen

  Svenska män är så trötta och tråkiga” – Expressen

  Vita, heterosexuella, medelålders män är de värsta – MP åsa romson

  Männen förlorarna när utbildningsgapet mellan könen ökar – sydsvenskan

  Åh, just dessa vita män som gått livets hårda skola har kommenterat hos mig ett tag och strött ”positiva” vibbar – annie Lööf

  Svenska män är USLA i sängen – Aftonbladet

  Historien om varför världshistorien handlar om vita -SR Lilian Thuram

  Så sexturistar svenska män i Thailand – Arbetet

  BLAND VÅRA HJÄLTAR FINNS INGA VITA MÄN – mångkulturellt centrum

  Män saknar orden för att säga att de mår dåligt – SvD

  Jag behöver inte räddas av den vita mannen – muslimsk invandrar tjej expressen

  Varför är så många svenska män impotenta? | SvD

  De vita männen skuld: gp

  Integrationens bromskloss – den vita medelklassen – etc

  Killar som äcklas av hår under armarna är dåliga i sängen | SVT Nyheter
  Varför är män så rädda för Greta? Alla är vi väl rädda för något men att en ung tjej, som är engagerad i sin omvärld och får andra att engagera sig, kan skapa så mycket skräck hos främst vita medelålders män i Sverige är förvånande. – Enköpings posten

  De förlöjligar män från landsbygden – nsd

  Den löjliga, vita mannen – Österbottens Tidning

  Farlig ensamhet hos svenska män – Nsd

  Men hur ska vi klara oss utan riktiga män? – Sundsvalls Tidning

  Varannan svensk man är överviktig – eller fet | Göteborgs-Posten

  Viktig rapport om svenska män som köper sex i Thailand | Aftonbladet

  70 procent av svenska män porrsurfar | Aftonbladet

  Svenska män är pedofiler” | Aftonbladet

  Svenska män har blivit fetare och dummare | Hälsoliv | Expressen

  Män – sämre rustade för skilsmässor än kvinnor | SvD

  En ny manlig underklass – Norrbottens-Kuriren

  Svenska män sjuka under fotbolls-VM – DN.SE

  Därför klarar inte män en skilsmässa | Hälsoliv | Expressen

  Varför är svenska män så dåliga på att ragga? | Aftonbladet

  Blekinges pappor är sämst på att vabba – Sydöstran

  Forskare: Högavlönade pappor tar mer föräldraledigt | SvD

  Svenska pappor förvånar och provocerar – Sydsvenskan

  Glöm det snoppen kan inte bli längre | Aftonbladet

  Svenska män köper sex av transkvinnor i Thailand – Expressen

  Mäns sperma allt sämre – nu varnar forskare | Göteborgs-Posten

  Hon kartlägger västsvenskarna som mördat sin partner gp

  Män som super åldras snabbare | SvD

  Därför köper svenskar sex på semestern:kalmar tidning

  Män är snart sterila – varför bryr sig ingen? | Aftonbladet

  Kvinnohatet gör män ensamma och barnlösa – Arbetarbladet

  Svenska män: Vi är inte snygga och framgångsrika nog | MåBra

  Dags att sluta dalta med incel-männen | Aftonbladet

  Feta män förblir ungkarlar -aftonbladet

  Män som drar sexistiska skämt är osäkra i sin manlighet – Expressen

  Min kille har dålig självkänsla” – DN.SE

  Varför mår svenska män pissdåligt? – Magazin24

  Gillad av 5 personer

 13. Stefan Sewall skriver:

  Jorden är platt. Jag läste för länge sedan, långt innan internet fanns, en omfattande bevisföring som upptog en A4 sida där man bevisade att jorden är platt. Den var utgiven an FEA, Flat Earth Association.
  Vad som helst kan påstås med hjälp av pseudovetenskap av pseudovetenskapsmänniskor.
  Hårda empiriska fakta är en sak. Tolkningar en helt annan. Vetenskapen är full av gissningar, hypoteser och önsketänkande. Man ser även de grundobservationer man vill se. De orsakssamband ses som man önskar se. Varför dog mammutarna? Klimatkatastrof eller matbrist eller kanske en virusepidemi, (eller livsleda om man är samhällsvetare). Varför dog sälar i kattegatt 1980? MP sade självklart miljöförstöring vilket ältades i tidningarna och MP kom in i riksdagen. Det var i verkligheten en valpsjukeepidemi, dvs virus.

  Inom en kurs i samhällsmedicin som ingick i medicinska grundutbildningen jag gick en gång påpekades att människor som dansar mycket också äter mer potatis och skrattar mer och svär mer och röker och dricker mer än de som dansar mindre. Samvariation kallas det när en annan bakomliggande faktor är orsak till flera utfall. Potatisen orsakar inte danslust respektive skrattanfall. Dansen orsakar inte potatisaptit. Däremot är personligheterna olika. Vissa personer lever livet mer utsvävande. De äter mer och roar sig mer och dansar och dricker och röker och snackar och skrattar och lever ut sina liv. De gör allting mer. Får säkert också fler fortkörningsböter och oftare gonnoré. Andra sitter bara hemma och har tråkigt och unnar sig inget. De lever ut sina liv i mindre grad. Skillnaden ligger i underliggande personlighetsbetingade beteenden.
  Orsakssammanhang blir ofta missbedömda, då riktig stringens och skarpt kritisk analys saknas.
  Man kan bli påmind om detta om man ser några avsnitt av Hercule Poirot där mördaren oftast inte är den först och mest uppenbart misstänkte. Poirot kommer på den dolda sanningen om dolda konflikter och motiv då han fått tänka ett par varv till efter subtila observationer.

  Gilla

 14. Observatör skriver:

  Att ”genusvetenskap” är trams är uppenbart. Frågan är varför den kunnat breda ut sig. Förklaringen är att det i slutändan kokar ner till att kvinnor skall sälja sig på arbetsmarknaden och inte prioritera hem, familj och barn. Kapitalet ser gärna ett stort utbud av arbetskraft, något som pressar lönerna, och politiken får en bredare skattebas samtidigt som man får tillfälle att ta hand om barnen och ge dem en uppfostran i samklang med den politiska ideologin.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.