Gästskribent Erik Björn-Rasmussen: Svensk sjukvård måste få en ny ledningsstruktur. Det brådskar.

Sjukvårdens kostnadskris pågår med oförminskad styrka. Samtidigt har alla tidningsdebatter varit plågsamt förutsägbara. Det har varit avsändarnas egenintressen som dikterat innehållet. Inte omtanken om sjukvårdens systemdefekter.

Men under de senaste veckorna har det väckts nytt liv i debatten. För en tid sedan utkom i bokform en intressant analys av hur sjukvården sedan mitten av 1900-talet påtvingats helt artfrämmande och kontraproduktiva ledningsfilosofier. Författaren, Magnus Lord, är läkare och har under lång tid arbetat som konsult, föreläsare och förändringsagent inom landstinget.

Boken heter Befria sjukvården. Konsten att lösa sjukvårdens egentliga problem. Dess problembeskrivning är utomordentligt klarläggande. Boken är synnerligen välskriven och med humor. Den klarlägger hur den ena efter den andra från tillverkningsindustrin importerade managementfilosofier avlöser varandra. Men också hur det enda de åstadkom var att på olika sätt störa det egentliga sjukvårdsarbetet med ökande kostnader som följd. Jag, som följt sjukvårdsdebatten under flera decennier, har aldrig tidigare stött på en bok som så klart och tydligt redovisar tidigare och nuvarande landstingsledningars politiska dilemma.

Men när Magnus Lord kommer fram till att rekommendera en passande medicinering för att bota den sjuka vården blir jag tveksam. Han föreslår nämligen att boten skulle vara att under bibehållen politisk/byråkratisk ledning införa en form av medarbetarstyrning. Nämligen läkare som tränats i ”modernt chefskap”. Läkare som således har bibringats en speciell förmåga att vara lyhörda för de idéer och impulser om förbättringar som kommer från den praktiska verksamheten. Han redovisar mängder av exempel på hur detta ledarskap, inspirerat av honom som eldsjäl, har varit lyckosamt.

Det som gör att jag tvekar är att jag under min mångåriga erfarenhet som invärtesmedicinsk kliniker och pionjärentreprenör i privat primärvård sett otaliga exempel på hur ett efter ett av välbehövliga effektiviseringsinitiativ kollapsat under tyngden av den politiskt administrativa överbyggnaden. I min nyutkomna bok Läkekonstens lönsamhet. Varför politikerstyrning inte fungerar beskriver jag i detalj några av dessa synnerligen makabra kollapser.

När SvD den 13 juni 2019 publicerade en debattartikel av Nima Sanandaji och Karin Svanborg-Sjövall fick mitt intresse ytterligare ett lyft. Artikeln har titeln: ”Mer rättvisa med privatfinansierad vård”. Vid noggrann läsning visade den sig bygga på nummer två av tre rapporter sammanställda och utgivna av Timbro och (ECEPR) European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform.

I rapporten görs en jämförelse mellan Nederländerna och Sverige. Svensk sjukvård intar bottenpositionen i Europa vad gäller tillgänglighet och samordning. I Nederländerna däremot existerar inga väntetider till primärvården och endast kortare väntetider till specialiserad vård. Och detta till lägre kostnad än Sverige. I övrigt står sig Sverige bra vad gäller övriga kvalitetsindikatorer.

Samma typ av effektiviseringar som den nederländska staten införde år 2006 utarbetade och lanserade Den Nya Välfärden och Patrik Engellau inom det stora projektet Medborgarnas Offentliga Utredningar, som pågick under 90-talet, se HSF-modellen. Det är därför angeläget att publicera denna artikel på DGS. Det finns två ”minsta gemensamma nämnare” för de båda systemen. För det första utnyttjar båda det faktum att konkurrens mellan ”privatägda” verksamheter med automatik skapar kostnadseffektiva serviceverksamheter. För det andra bygger den modell som Patrik och medarbetare lanserade, på att bibehålla samma princip om solidarisk finansiering som vi har idag. Så gör även, fastän på andra sätt, den nederländska modellen från 2006.

Det finns alltså starka skäl att utan ytterligare fördröjning studera den nederländska modellen och att förbereda en direktimport. Gör vi det får vi ut det bästa ur två till synes skilda världar:

Solidaritet och ekonomisk effektivitet. Om inget görs kommer den planekonomiska kolossen att kollapsa av sin egen tyngd. När detta sker lämnas fältet öppet för en helt okontrollerbar kostnadsspiral som vi ser i USA. Det brådskar.

Erik Björn-Rasmussen är docent i invärtesmedicin. 1988 startade han landets första privata men landstingsfinansierade vårdcentral. I sin nyutgivna bok ”Läkekonstens lönsamhet” skildrar han ett antal dramatiska möten mellan den nytänkande, bevisligen kostnadseffektiva verksamheten och landstingsledningens förkrossande ointresse.

55 reaktioner på ”Gästskribent Erik Björn-Rasmussen: Svensk sjukvård måste få en ny ledningsstruktur. Det brådskar.

 1. Bo Svensson skriver:

  Med skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål, kan man tänka sig att ett sådant var att bekosta resurssvagas sjukvård medan det normala var att alla betalade sin egen, – direkt eller via försäkringar.

  Gilla

 2. Jan Andersson skriver:

  Det är landstingen som är det största problemet. Lägg ner så snart som möjligt, sedan kan man fokusera på de andra och mindre problemen.

  Gillad av 1 person

 3. Lars Bernhoff skriver:

  Verkar som det äntligen kan bli en bra diskussion om ökad effektivitet med ett realistiskt förslag. Leif Östling och Björn Rosengren gjorde en bra analys av hur dålig effektivitet vu har. Har man läst den artikeln är det lätt att förstå att något måste göras. Vi har bla flest läkare per onvånare men lägst tillgänglighet dvs absolut sämsta antal läkarbesök. De fastnar i andra göranden och politiska krav.
  https://www.svd.se/politikerna-ar-vardens-stora-problem

  Gillad av 3 personer

 4. M skriver:

  Vad jag förstår har privatisering av sjukvården inte fungerat särskilt väl, det skiljer sig mycket i var man valt lokalisera och därmed når olika patientgrupper och likaså har i Stockholm ersättningssystemet med betalt per patient förstärkt problemen. Det behövs tycker jag en genomlysning där man explicit redogör för den nyliberala privatiseringsiver, som vilar på ekonomisk ideologisk politiskt fantasivärld liksom även delar av den socialdemokratiska och vänsterns vaktslående om offentligt ägande baserat på att vinstintresse inte får vägleda i mångt och mycket är fantasier.

  Gemensam finansiering via skatten och även stora restriktioner mot privata försäkringssystem borde vara nödvändigt för att inte i längden skapa parallella köer och det även på samma sjukhus och för att öka effektiviteten – så vad håller nere effektiviteten. Privatisering av produktions apparaten är en lösning(där formerna kan sträcka sig från helägd verksamhet till management), men alet om privatisering som lösning ger frågor om vilka problem man försöker lösa dvs man går på lösning först av ideella skäl.

  Men rimligen försöker man lära sig av hur andra gjort utomlands och prövar hur man skulle kunna anpassa till mer specifikt svenska förhållande med bl.a. gles befolkning, långa transporter.

  Att importera Lean Production från industrin till produktion av tjänster kan givetvis inte göras rakt av eftersom tjänster är av en annan natur än varor. För tjänster är det patienten som man bedömer ska vara det primära produktionsobjektet och vars nedlagda tid i köer och i väntan på remisser till olika enheter planerade som stationer i löpande band verkstäder skall minimeras dvs det är patienten som på en gång ska få rätt stöd och det pekar på att processen som patienten deltar i måste fungera mellan vårdinrättningar, hemtjänst, sjukhem, stödpersoner mm i ett enda sammanhållet flöde utan kötider. Multisjuka ska kunna få behandling vid samma tillfälle för krämporna.

  Lean inom tjänsteproduktion är inte detsamma som för en verkstadsindustri, men har självklart beröringspunkter som just in time, eliminerande av buffertlager, fokus på kvalitet och få reklamationer och tilläggsbehandlingar.

  Gillad av 2 personer

  • laogong2018 skriver:

   Vi har aldrig försökt ”privatisering”, och inget annat land heller. Av någon anledning är det tabu att helt privatisera sjukvården, medan matförsörjning, hotellverksamhet, bilproduktion och bostadsbyggande (för att ta några exempel) kan vara privat.
   Så länge vi blandar in politiker i en verksamhet så kommer den at misskötas och varje gång en ”lösning” på ett problem som åsamkats av dem implementeras så blir det bara värre.
   Vad är det för fel att betala för sjukvård och att man går till billigare alternativ om man inte har råd med lyx-hotell version av sjukhus. Det skulle fungera utmärkt. Men vi år rädda för detta. Vad händer om du inte har råd med en behandling? Du söker en billigare version, eller prutar på priset, eller ta ett lån. Kanske då får vi färre missbrukare, färre överviktiga, etc.

   Gillad av 4 personer

   • M skriver:

    USA har privatiserad produktion och finansiering via försäkringar och det ger dyr och ineffektiv vård och lämnar miljoner utan skydd och skapar beroende av inkomst för att få vård, något vi inte vill ha i det här landet. Länder som Tyskland eller Frankrike har privat produktion och offentlig finansiering. SÅ verkligheten visar hur fel du har, teorin fallerar.

    Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Så hur var sjukvård och läkekonst organiserad 1785?

    Var det staten då också, eller var det så att den som var desperat och hade råd tvangs be närmsta medikus om hjälp?

    Vi har haft ett privat system. Just för att ett sådant fungerar så oerhört illa fanns det massivt stöd för en offentlig sjukvård för att trygga basal hälsa och hygien. Detta har, liksom alla de andra välflärdssystemen, skenat då det är alltför lätt att köpa röster genom att lova mer av allt bra åt alla snälla. En politiker som säger: ”Offentlig vård skall syssla med ren och akut hälsofara. Den som vill ta bort ärr, fräknar, lyfta brösten, fettsuga sig och så vidare skall betala själv!” blir inte vald, och petas diskret undan av partiet.

    Vårdens två huvudsakliga problem är annars enligt min lekmannaåsikt den med politiker och politruker nedlusade administrationen, och att mängden patienter ökat extremt snabbt utan motsvarande kapacitetsökning – särskilt inte i finansieringsledet.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gillad av 1 person

 5. Göran Holmström skriver:

  Hm jag backar bandet till en tidigare del av läkekonsten.
  Åderlåtning av den sjuka kroppen med iglar och stärkande lavemang.
  Detta förfarande får patienten att göra sig av med oönskade parasiter snarast.
  En annan klassiker är sova halvsittande,”1600-talets läkare var av åsikten att en lekamen i utsträckt ställning råkar i obalans. Kroppsvätskorna kan blandas okontrollerat och i värsta fall kan den förtärda maten få för sig att rinna åt fel håll så att ”hufvudet fyls medh Öfverflöd”, som drottning Kristinas livmedikus Andreas Sparman uttryckte det i Sundhetens spegel som publicerades 1642. En disciplinerad, halvsittande ställning rekommenderades därför”.

  Gilla

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   @Göran Holmström:
   Du har rätt i att läkekonsten har långa och djupa rötter. Faktiskt lika långa som vår civilisation sträcker sig. Rotverket finns kvar även i dagens av ny teknik och nya kunskaper uppfyllda mylla. Men de lever i skuggan av allt detta. Det har faktiskt blivit så att de trängts ut i marginalen av dagens stora och ökande antal medicinska specialiteter. Det som framför allt saknas i svensk sjukvård är samordning. Framför allt samordning för de patienter vars tillstånd inte är superenkla att hänföra till en avgränsad specialitet.

   Resultatet av allt detta har blivit att patienter sänds i rundgång istället för att erbjudas samordning. Dagens primärvård är underfinansierad. Dessutom saknas incitament hos allmänläkarna att ta ansvar för att åta sig en sådan samordning av organspecialisternas insatser.

   Gillad av 3 personer

   • Törnrosa skriver:

    ” Dessutom saknas incitament hos allmänläkarna att ta ansvar för att åta sig en sådan samordning av organspecialisternas insatser.”

    Hänger upp mig på citerad mening. Är det en omskrivning för att allmänläkarna ska serva specialisterna med organ från människor som bara hunnit till dödens väntrum? Rätt osmakligt i så fall.

    Hoppas att man kan få så mycket respekt för sin kropp så att man kan få dö ifred utan att ”gamarna” ska stå och vänta mvh

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Erik, Människan är en fantastisk maskin/varelse, jag fascineras, av dom omöjliga fallen. Dom osannolika, du har säkert sprungit på dom under din yrkesverksamma bana.
    Varför jag gör det, är både enkelt och logiskt, i mitt letande efter om det finns en högre mening, eller om allt blir kolsvart när lampan släcks, så tror eller snarare känner jag på mig att det kan finnas svar i när”Mirakel” sker.
    Mitt favorit område är schamaner, nästan kollegor till dig, deras väg var nog lite mer av gissningshållet.
    Stämmer det att dagens 50 åringar äter i snitt 4-5 mediciner per dag?
    Mvh Göran.

    Gilla

   • Erik2 skriver:

    Jag ber att få protestera! Dagens primärvård är överfinansierad och överadministrerad och gräsligt ineffektiv! Den producerar ju nästan ingenting för hur mycket pengar som helst. I den landsortskommun jag växte upp i på 60 talet fanns flera distriktssköterskor. 1-3 st. Det hade mottagning och fanns på tfn dygnet runt. Hembesök vid behov. Provinsialläkare och lasarett som nästa steg. Ingen kostnad vad jag vet för sköterskorna. De var anställda av kommunen. Dessa gjorde allt inklusive ta vissa prover som vårdcentralerna gör för 100 ggr fler personal. Det är skandalöst. Unferfimansietad? Nej!

    Gillad av 2 personer

   • Göran Holmström skriver:

    Därav metafåret med Iglar och åderlåtning av Sjukvårdsapparatens kropp, skulle kanske varit lite mer tydlig där.
    Men denna sjuka har ju drabbat samhället rakt över, byråkrater förstör allt dom tar i.
    Mvh Göran.

    Gilla

   • Erik Björn-Rasmussen skriver:

    @göran holmström
    Detta inlägg är tänkt som en fortsättning på vår dialog. Men det verkar saknas en aktiv ”svaraknapp” i anslutning till din senaste kommentar.

    Du kan läsa Lars Berns blogg om du vill ha korrekta insikter i polyfarmaciproblematiken.

    Min egentliga kommentar: I min bok definierar jag läkekonst såhär: ”Empatisk, kreativ och därför snabb tolkning av en medmänniskas medicinska problem”. Basen för dagens läkekonst när den är som bäst är det vi i alla tider kallat ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det finns ingen religiös ådra i den. Såvida du inte sorterar in allmän medmänsklighet in i detta begrepp.

    Gillad av 1 person

  • M skriver:

   Intressant med sjukvård är att friskvård och förebyggande arbete sällan ryms inom privatfinansierade vårdsystem som det amerikanska förutom att det styrs av plånboken dvs de rika kan ju kosta på sig. Det är intressant att amerikansk medellivslängd är betydligt lägre än den nordiska inkl svenska och att Japan har högst, där vården och finansieringen inte är privat och där inkomstfördelningen är mer jämn än i Sverige. Det finns de som menar att stress i olika former, statusskillnader och risker ligger under mycket av skillnaden mellan länder.

   Förövrigt tror jag du kan konstatera att döden har ingen kommit tillbaka från, så schamaner är scharlataner. Likaså är läkekonsten gammal, går tillbaka till antiken och till faraonernas Egypten, Kina och Indien, men det är först med vetenskapens framväxt som medicin och kirurgi blev not på väg mot dagens kunskaper, så vi kan nog lugnt konstatera att läkekonsten har ungefär 200 år på nacken. Penicillin och sulfa, hygien och moderna hjälpmedel som vatten och avlopp, el, motordrivna fordon vilket kom under trettiotalet gjorde mer för folkhälsan än vad tidigare schamaner åstadkommit i samlad tropp under årtusenden.

   Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Intressant det du skriver om stress den finns en Engelsk studie på en stor arbetsplats där både arbetare tjänstemän och lite mer bemedlade samsades, alla åt samma mat i personalmatsalen, men det fanns en tydlig skillnad på sjukdomsbilderna, Arbetarna hade mer Hälsoproblem , där hjärta och magbekymmer syntes mer. återkommer, när min virriga hjärna hittar var jag läste artikeln.
    Om Schamaner är Scharlataner vet jag ej, jag gillar naturfolk och deras seder. Läs The serpent and the rainbow av Wade Davis, han har forskat i naturmedicin och hittat saker man syntetiskt framställer numer.
    Hans bok är intressant, både Vodoo och schamansim utforskades av honom, han vart skrämd av det han hittade, finns i filmform med.
    Göran Grip är en svensk läkare som skriver om nära döden upplevelser.
    Som sagt är nyfiken på ämnet. Tro kan andra hålla på med jag vill veta ;).

    Gilla

   • M skriver:

    https://www.bokus.com/bok/9789185703791/jamlikhetsanden-darfor-ar-mer-jamlika-samhallen-nastan-alltid-battre-samhallen/

    Engelska epidemiologer som på uppdrag av WHO undersökt kopplingen mellan jämlikhet och sjukdomsfrekvens i olika länder och i USA olika delstater. Mycket intressant och trovärdig.

    Naturmedicin har nog poänger i vissa fall, t.ex. Kininbark, Belladonna, Digitalis mm dvs naturen rymmer växter som har läkande eller symtomlindrande egenskaper.

    Gillad av 1 person

 6. brrr skriver:

  ”…avsändarnas egenintressen som dikterat innehållet…”
  ”…1988 startade [Björn-Rasmussen] landets första privata men landstingsfinansierade vårdcentral…”

  Och detta är alltså inte ytterligare ett av dessa uttryck för egenintressen?

  Vad jag är trött på denna ständiga kakafoni av upprörda profeter som inte får sina egenintressen tillgodosedda!

  Och jag konstaterar att konkurrensen om skattepengar fortgår och ökar. Ju fler vi blir, och ju mindre produktion vi har, desto hårdare blir konkurrensen om de enda resurser som ännu finns kvar; skatteintäkterna.

  Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   En märklig inställning. Jag trodde att vi diskuterar funrtktion och inte person.

   Har du läst Eriks bok? Jasså, inte det. Ändå tycker du att du har rätt att ge dig på hans person, trots att han är fulladdad med sakliga argument och konstruktiva förslag.

   Gillad av 1 person

  • Lars Bernhoff skriver:

   Att skylla på egenintresse är att göra det för enkelt för sig i ett sammanhang där det är sakargument som kan föra debatten till ökad kunskap. Rasmussen har gjort ett seriöst försök att delge sina erfarenheter från 30 år. Vad är din invändning eller är han misstänkliggjord för att han drivit primärvård på legala villkor?
   Ta gärna del av Hanne Kjöllers debattinlägg i DN idag. Där får vi en inblick vad som kan hända när primärvården av egen kraft samordnar sina kompetenser till patienternas fördel. Det är samordning och rehabiliteringsplan som är nyckelorden. Det är inte standard idag oavsett om det drivs offentligt eller privat.

   I Simrishamn finns (nästan) inga sjukskrivna invånare
   https://dela.dn.se/Y3RmYjBOSzlJOEZISWp0cE5Tc1NIRW51WndOSUtOU2xEVlNib1dHa0NwV1hiNWhJRGZ5Nkl5VTNWOUpyMmNPcnQvSjNSdnJObTZuZ3hJMllkMytwVUE9PQ

   Gillad av 3 personer

 7. Jari Norvanto skriver:

  Varje botad patient är en förlorad kund.

  SKL ojade långt innan immigrationstsunamin som Sjuklövern bespetsat sig på att underblåsa, om skattehöjningar på 13 svenska dinarer per 100 för att bevara välfärden. Bevara eller begrava, det kan gå på ett ut. Duck and cover…

  Gillad av 1 person

 8. Min strand skriver:

  Hur kan något vara ”privat men landstingsfinansierat”? Återigen skattestölden! Presentationen av författaren till sist visar hur sjukt det är, FÅR MAN SIN LÖN BETALD VIA SKATTEN SÅ ÄR DET INTE PRIVAT!

  Patriks upplägg är säkerligen bättre än det nuvarande sättet men det baserar sig ändå på skattestölden. Detta betyder att först skall medborgarna kuvas att betala skatt som de inte vet vad de får för, sedan skall det parasiteras och administreras, politikerlöner skall betalas, sedan skall någon på toppen i sin klokhet dela ut pengar till sina oligarkkompisar som så TILL SIST skapar någon effektivitet, samtidigt som de bli svinrika. Det är ju knappast rocket science att finna nischer där man kan finna intäkter i ett gigantiskt statligt system, herregud! Jag fick flera ideér själv när jag låg på intensiven en månad, vad tror ni exempelvis att de usla TV-apparaterna monterade på plastarmar kostar? Kanske 50,000kr? Räcker det? Mina stödstrumpor som skall motverka ärrbildning kostade 6000kr paret. Kanske ett företag som köper in dessa för 5kr paret från Kina? Kanske lite skattepengar till ett sådant upplägg?

  Så förutom ineffektiviteten och incitamentet till parasitism via skatten så tar man bort ansvaret, om det är ens egna pengar så tar man ansvar, det är helt fundamentalt. Så allt Patrik gjorde var att införa en oligarki, likt efter det kollapsade Sovjetunionen, så låt oss gärna ha privata läkare, men innan det ge oss tillbaks skattepengarna! Utan att sänka skatten så gissar jag att upplägget ovan slutar med att svenskar kommer att få betala för sjukvården två gånger, en gång via skatten och en gång privat.

  Det som istället borde vara prioritet nummer ett det är att helt enkelt lägga ner landstinget, vi har kompetenta överläkare och professorer och docenter som styrs av de sämsta av de sämsta, i bästa fall,den lataste sjuksköterskan på avdelningen som blev landstingspolitiker, i värsta fall någon politiker utan ens fullgjord utbildning och ingen alls inom sjukvård. Låt överläkarna styra verksamheten själva. Släng ut politikerna på gatan.

  Gillad av 11 personer

   • Ms skriver:

    Du förstår inte incitament. Eller rättare, du förnekar vikten av incitament för om de har betydelse så kommer du personligen till korta, en fågelunge.

    Gilla

   • M skriver:

    Visst förstår jag incitament och det är inte enbart vinstintresse som ger incitament – däri ligger din bristande förståelse av ekonomi likt alla som sugit den moderata nappen.

    Gilla

   • M skriver:

    När jag skrev att du inte förstår ekonomi så avsåg jag din syn på skatter och vilken funktion de har.

    Om du nu vill tala incitament så måste du skilja på olika systemnivå dvs personlig, en organisations, samhällets/statens incitament.

    För kommersiella organisationer är vinstintresset en restriktion för att kunna överleva, utan kontroll på kostnader och intäkter och utan konkurrensförmåga och storlek kan de inte överleva. Aktieägarintresset, ägarens incitament är att tjäna pengar på värdestegring och avkastning. För offentliga organisationer är kostnadsminimering ett krav för överlevnad. Nu vet vi ju att alla organisationer utan yttre tryck kan urarta på olika sätt. Det är ju kärnan i vad Patrik benämner välfärdsindustriella komplexet och som jag vänder mig mot eftersom välfärdsstaten endast är en delmängd av statens och kommunernas åtaganden och urartade organisationer uppstår oavsett om de avser välfärd, försvar, polis, UD, departement, statliga verk osv.

    Ser du på individnivå så tror jag dina incitament ändras snabbt om din dotter skulle få diagnosen schizofreni vid 17. Arvid Carlsson, på 60-talet, som med sitt forskarteam kunde beskriva och förstå hur klorpromazin (upptäckt på 50-talet då en läkare lät patienter vara försöktskaninen) verkade genom påverkan av dopaminnivåerna fick nobelpris för det, men jag tror inte vinstintresse drev honom och inte heller att hans insatser kan motiveras utifrån lönsamhetstänk.

    På individnivå är det övergripande incitamentet att överleva! Sedan tillkommer social motivation som leder till grupposition och som leder till nyfikenhet på världen.

    Men viss vill vi alla ha mer i plånboken, särskilt pensionärer med 8000 kr netto från staten efter ett liv i arbete.

    Gilla

 9. thojak skriver:

  Någon (klok) person lär ha sagt, att man måste vara rejält frisk för att klara av svensk sjukvård och det ligger en hel del i detta. Å andra sidan erbjuds – förutsatt man har en gnutta flax – en mycket bra vård. ‘Flaxen’ består i att ‘få’ och behålla en kompetent medicinare/läkare + evtl. team, vanligtvis på ett mindre sjukhus. Har själv haft sådan flax sedan 2014, då diagnosen Multiple Myelom III fastställdes.
  I ett första skede SKA hela kolossen Landsting avvecklas, börja där. NL har inga slika, inte Danmark, Norge, Finland eller Tyskland heller. Inget av dessa länder har nämnvärda väntetider.
  En självklarhet, ytterst viktig är, att införa strikt personligt tjänstemannaansvar – gäller naturligtvis inom samtliga politokratiska områden.

  My 5 cents.
  Mvh/TJ

  Gillad av 5 personer

  • thojak skriver:

   Apropos landsting; träffade en organisationsexpert/-konsult som hade granskat V:a Götalands Landsting. Han frågade om jag kunde ange hur många separata beslutsnivåer där fanns. Tänkte på Volvos fem och drog till med åtta. Fel, det är tolv separata beslutsnivåer mellan Hq i Vänersborg och högsta nivån på Sahlgrenska i Gbg. Tolv! Wow, asså… Kort därefter vid en föredragning av div. politiker/byråkrater från VGL, bl.a. en av de sju revisorerna, fick jag chans att fråga revisorn huruvida detta verkligen kunde stämma. Han räknade på fingrarna och kom fram till att det var inalles TRETTON !!! Undra på att det ser ut som det gör…! 😦

   För några år sedan anställde VGL en ‘administratör’ som kom från näringslivet och, enligt egen utsago hade gått ner i lön… Hennes lön hos VGL blev 182.000:-/månad.
   Go figure !

   Mvh/TJ

   Gillad av 2 personer

 10. Erik2 skriver:

  Hur definierar vi solidaritet och vad menas med solidarisk finansiering? Idag saknas all form all solidaritet från politikerväldet mot skattebetalarna. Skattebetalarna är enbart pengamaskiner som absolut inte får ta ut pengar ur systemet till egen sjukdom t ex. (Ta ut pengar till föräldraledighet går bra eftersom det ingår i hjärntvätten och det trimmar in skattebetalaren i systemet som lydig arbetsmyra.) Det går inte ha skattefinansiering av mer än nattväktarstat längre i Sverige. Politikerväldet är för korrupt och optimerar allt för sin egen del, och för sina anhängares del. De senare är alltså de bidragstagare som senare röstar på de förra. Sjukvården ska helt privatiseras. Privata försäkringar får träda in. Vårdenheter i primärvård säljs till personalen och större sjukhus bolagiseras med många institutionella ägare, inklusive staten för åtminstone 10 år. Staten villkorar så att ingen sjukförsäkring får erbjudas om man inte har minst 500 000 försäkringstagare. Villkor två ska vara att ingen får nekas inträde i en sjukförsäkring. LO liksom tjänstemännens fack och andra fack ska erbjudas att starta och driva sjukförsäkring. I övrigt är det bra tankar som tas upp men klockan är långt efter midnatt. Det tarvar andra lösningar än de som skulle fungerat 1989.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   Solidaritet betyder att en grupp håller samman så att det känns som om det svider i eget skinn när en annan medlem drabbas. Endast sanna kollektiv kan erbjuda solidaritet. Socialismen har som vanligt spänt hästen före vagnen och utgått från att solidaritet redan är för handen och sedan exploaterat denna potential och på så sätt säkerställt att all solidaritet lösts upp.

   Av ”en för alla, alla för en” blev ”från en till alla, från alla till en”.

   Gillad av 1 person

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   @Erik2
   Dina skissningar av hur ett solidariskt finansierat system skulle kunna byggas upp har rätt många likheter med http://www.dnv.se/publikationer/hsf-modellen/ och med den modell som presenteras här https://www.care2care.org/framtidens-sjukvard/.

   Styrkan med denna modell är att den vid det här laget har utretts och diskuterats av ett stort antal ”experter” inklusive Patrik och mig. Anledningen till att sätter citationstecken kring ordet ”experter” är att de som har som jobb att vara just experter, dvs politiker och deras vidhängande tjänstemän samt den medikoindustriella sektorn inte har något intresse av att lösa sjukvårdens djupgående systemfel.

   Gilla

 11. Östrahult skriver:

  Det är klart att det handlar om en kris. Tyvärr är inte detta den enda krisen utan samma finns inom skola, försvar osv. Jag läste nyligen en sammanfattning av svensk försvarspolitik under hundra år och det är en bedrövlig läsning. Sverige har nästan alltid gjort fel, pga politiskt vindflöjlande men också pga inblandning från ekonomiska intressen, det som rätteligen bör kallas korruption. Och man kan inte peka ut att bara vänstersidan är skyldig, det har funnits massor av korrupta på den borgerliga sidan såsom t ex Filippa R agerande i NKS.
  Jag tror att grundproblemet handlar om återupprättande av en fungerande oväldig byråkrati, bort från politisk infantilitet och ekonomisk korruption. Om detta kan göras bör vård och skola förstatligas. Inom ramen för detta bör privata tjänster kunna upphandlas. Idag kan man dock inte sätta tilltro till offentlig upphandling, det går alltför ofta snett, se t ex på tunnelbanebygget i Stockholm eller NKS.
  Att rensa bort korruptionen måste börja från toppen, att något är sjukt visar väl det faktum att har man varit statsminister roffar man lätt åt sig några tiotals miljoner om året efteråt.

  Gillad av 3 personer

 12. Aha skriver:

  Tack för en angelägen och insiktsfull debattartikel som väl berör den viktigaste delen i vår välfärd, nämligen vården, en vård som ”ståtar” med Europas längsta vårdköer.

  Det självgoda Sverige, progressivitetens förlovade land, kommer förmodligen att försvara sig emot att kopiera andra länders lösningar. Not invented here är en stark kraft.

  Det är nu upp till sjukvårdsansvariga att gå i svaromål och redovisa hur de ser på krönikans rekommendation att ta lärdom av den nederländska modellen. Som ansvarig är det ens plikt att delta i samhällsdebatten.

  Gillad av 1 person

 13. Dag Sehlin skriver:

  Titta på schweizisk sjukvård. Suverän tillgänglighet och service inom ändamålsenlig modell som innefattar rimlig konkurrens mellan olika modeller och försäkringsbolag.

  Gillad av 4 personer

 14. Bengt Holmgren skriver:

  En kommentar är att det är landstingen som är problemet. I det förslag som Erik Björn Rasmussen presenterar finns inte landstingen med annat än möjligen via finansieringen som sker via en försäkring/”vårdpeng” som följer med patienten. Själva ”sjukvårdsproduktionen” sköts av privar ägda och drivna företag i konkurrens med varandra. Som medborgare väljer man det företag (medicinsk service organisation ”MSO” i EBR:s terminologi) man vill använda. Är man inte nöjd väljer man ett annat.

  Signaturen BRRRR skriver att det är egenintresse som driver författaren av inlägget – denne drev ju en vårdcentral på 80-talet!! Inget kan vara mer fel. EBR vill med sin breda och djupa och unika kunskap om sjukvårdsapparaten dela med sig av sina insikter om vad som borde och kan göras. Och nu konstaterat att det finns exempel i närområdet (Nederländerna) på en organisation i linje med hans tankar.

  På den politiska fronten i Sverige lansears ”kömiljarder” eller käcka rop på nedläggning av landsting men ingen sammanhållande plan. En förändring av det slag som Sverige behöver och som lanseras av EBR (läsning av hans bok rekommenderas varmt) är för jobbig för det politiska etablissemanget. Mycket bråk och stök under en mandatperiod och med positiva effekter först under nästa. Bättre att sitta stilla i båten och njuta av frukterna vid maktens köttgrytor.

  Gillad av 2 personer

 15. UlfH skriver:

  Sjukvårdskrisen kan inte lösas om man inte tar med patientens ansvar för sin sjukdom. Det är nämligen så att att en sjuk människa endast kan bli frisk om hon tar ansvar för sitt sätt att leva. Och på denna fråga ger doktorn inget svar, ty han har inte kompetens inom området en förnuftig livsstil, som en vettig kost, motion, minskad stress och tillräckligt med sömn.
  Detta borde doktorn prata med sina patienter om, men icke, Det ligger inte inom doktorns kompetensområde, ty det är att skriva ut tabletter eller att skicka patienten till en specialist, psykiatriker, sjukgymnast, dietist .eller någon annan specialist.
  Så länge en patient inte får stöd i att förändra sitt sätt att leva, främst förändra sin kost kommer sjukvårdens kris att fördjupas i takt med att ”välfärdssjukdomarna” ständigt ökar..
  Sedan är det viktigt att patienten har en fast kontakt med en läkare som han har förtroende för.. Idag kan hon möta vilken springvikarie som helst.
  .
  .
  .

  Gillad av 3 personer

 16. Lennart Wennberg skriver:

  Hej.
  Märkligt sågande av “egenintresse” som om inte allt (nästan ) drivs av detta på ett eller annat sätt…
  “Idealism” och “eldsjälar” behövs i nästan all utveckling men finner inte utrymme i förstelnade regioner (tidigare landsting) och även i många kommuner.
  Sen tror jag att prislappar på allt oftast är av godo för produktiviteten (var tog “köp – sälj” vägen?).

  Lennart Wennberg, pens. 4-dubbel läkarspecialist

  Gillad av 3 personer

 17. Rikard skriver:

  Hej.

  Babels hus, och Jersilds skriverier om sjukvårdskolossen?

  Det var ingen slump att han valde just Babel som namn.

  Inte bara svenskans ‘babbel’ utan även den hybris tornets byggare exemplifierar, och tornet självt – en hel massa onödig verksamhet i syfte att nå ett mål som inte kan nås med den metoden. Tänk om man istället lagt de resurserna man byggde tornet med på annat: rent vatten, sanitet, bostäder, konstbevattning, med mera.

  Modellen idag är att det allmänna bär kostnaden och det privata vinsten. Det är den sämsta tänkbara lösningen: både helt statlig och helt privat är bättre, på olika sätt.

  Den svenska sjukvården är en mulåsna.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  • Erik2 skriver:

   Det är alldeles rätt. Det gäller generellt. Det svenska systemet är det sämsta tänkbara ur alla aspekter med sin märkliga blandning av offentligt och privat. Genomkorruot, på det svenska sättet där det kallas nätverkande osv. Ibland tänker jag syftet med detta”privatiserande” endast är att göra det på ett sådant sätt att det ska bli dåligt. På det sättet kan socialismen fortsätta se bra ut. Återigen, förstöra förstöra.

   Gillad av 1 person

 18. Fredrik Östman skriver:

  Det är meningsfullt att stödja den kommandoplaneekonomiska förtryckarsjukvården bara under förutsättning att det är helt klart att den omgående kommer att ersättas med hederlig och solidarisk (varför missbrukar du detta utmärkta ord?) sjukvård. Annars är det bättre att låta den falla samman, vilket väl är det enda den klarar av på egen hand. Verkligheten är socialismens värsta fiende.

  Gillad av 1 person

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   Fredrik Ö:
   Kapitalismen gav oss vinst, fri och öppen konkurrens och ett klokt utnyttjande av medarbetares starka personliga eller institutionella incitament. Socialismen som då så felaktigt föraktar gav oss en känsla av värdet av medmänsklighet. Eller med ett annat namn – solidaritet. Finessen med Patriks och mitt förslag är att det förenar dessa goda egenskaper i ett och samma system. Se denna video gjord på min beställning av HAX för ca 20 år sedan. Den är fortfarande aktuell. https://www.care2care.org/framtidens-sjukvard/

   Gillad av 1 person

 19. Willy Lindqvist skriver:

  Ska det vara så svårt att skicka ner lite folk i sjukvårdsbranchen till Nederländerna, Schweiz, Spanien eller Nordmakedonien för att kolla hur man på sjukvårdsinrättningar där bär sig åt för att ge sjuka vård inom rimlig tid och sedan tillämpa lärdomarna här hemma?

  Gilla

 20. Johan skriver:

  Om det nu vore så att orsaken till kräftgången vore inkompetens trots vilja att lösa problemen tror jag att man nog skulle kunna se tendenser till problemlösning. Men eftersom sådana lyser med sin frånvaro medan en kompakt våt filt lagt sig över välfärdssektorn och andra samhällsfunktioner kan man bara dra slutsatsen att man vill ha det så här. I väntan på resultat.

  Gilla

 21. Baldur skriver:

  Råkade för en del år sedan ut för en olycka i Frankrike och via min egenbetalda privata sjukförsäkring, hamnade jag på ett privatsjukhus som mest liknade en stor enplansvilla -vackert belägen i en park. Ypperlig service, men vad som verkligen förvånade mig var mina medpatienters sociala status. Till att börja med delade jag rum med en bartender, nästa rumsgranne var skidlärare och min sista bekantskap var en pensionerad byggnadsarbetare, med ursprung i Turkiet. Han berättade att han hade en mindre privat sjukförsäkring, som berättigade honom till en diskbrocksoperation just här. Fick även veta att det fanns ett utmärkt ”kommunalt” sjukhus på orten, men att specialisterna på det här stället var något alldeles extra och själv blev jag f.ö helt återställd. Lite anmärkningsvärt är det faktum att jag för ett par år sedan på ett s.k Universitetssjukhus här i Sverige, först får höra av en överläkare i ortopedi, att svensk sjukvård var i fritt fall och ungefär lika drastiskt uttalade sig den kirurg som ett halvår senare blev tvungen att skicka hem mig, trots att jag redan legat inne ett dygn i väntan på min schemalagda operation. Något är m.ao åt h-vete med en sjukvård som jag slitit ihop till under ett långt arbetsliv.

  Gillad av 1 person

 22. Per-Gunnar Larsson skriver:

  Svensk sjukvård levererar inte vad vi önskar. Så har det varit mycket länge. Och nu har pengarna börjat sina. Sjukvården är helt enkelt felorganiserad och felstyrd, men också underfinansierad. Politikeramatörerna är inkompetenta och inte vuxna det uppdrag de tagit på sig.

  Gilla

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   PG!
   Sjukvården är inte underfinansierad. Mer pengar hjälper inte i den planekonomi som svensk sjukvård utgör.

   Gilla

Lämna ett svar till Fredrik Östman Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.