Gästskribent Sven Robach: Hur mycket kostar invandringen?

Hur mycket kostar invandringen till Sverige? Jag har funderat mycket på det. Tyvärr är det svårt att få ett klar och tydlig information om den saken. Ämnet verkar tabubelagt. Politiker ger anmärkningsvärt lite om ens någon information till oss väljare, vare sig före eller efter riksdagsvalen. Massmedia, som kan lägga ner mycket tid och spaltkilometer på att utreda alla turer omkring kostnaderna för Nya Karolinska, ägnar förstrött eller inget intresse åt att klara ut för oss läsare vad invandringen kostar. Med risk för felaktigheter och missförstånd tvingas den enskilde väljaren på egen hand försöka bilda sig en uppfattning. Det som följer är några av mina trevande försök att orientera mig om saken:

Kostnaderna för invandringen till Sverige består av två delar. Dels kostnaderna för mottagandet, dvs kostnader för migrationsverket under utgiftsområde (uo) 8, integration under uo 13 och nystartjobb under uo14.

Under senare år var kostnaderna:

2015: 33,6 mdr
2016: 60,4 mdr
2017 : 69,9 mdr
2018: 48,5 mdr
2019: 37,0 mdr (budget)
2020: 31;6 mdr (prognos)
(Källa: finansdepartementet)

Den andra delen av kostnaderna är den del av offentlig konsumtion (skola, sjukvård, rättsväsende osv) och transfereringar (försörjningsstöd och alla andra former av bidrag) som går till invandrare efter avdrag för de skatter som invandrare betalar in. Ett seriöst försök att beräkna dessa kostnader gjordes år 2009 av professor Jan Ekberg i ESO 2009:3. (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) Han kom fram till en grov uppskattning av kostnaderna avseende år 2006 till 1,5-2% av BNP, (vilket tillämpat på år 2018 skulle innebära 1,5-2% av 4580 mdr eller 68,7-91,6 mdr) Siffran gäller de kostnader som överförs från inrikes födda till utrikes födda och inrikes födda barn till två utrikes födda föräldrar, (som enligt Ekberg år 2006 uppgick till 1 530 000 personer) Om man ska få fram de sammanlagda kostnaderna skall, såvitt jag kan utläsa, adderas migrationsverkets kostnader. (Det finns här troligen en viss risk för en mindre överlappning) Totalkostnaderna 2018 skulle då hamna på i storleksordningen 117,5-140,1 miljarder sek. Denna siffra kan, med samma beräkningsmetod, vara betydligt högre 2018, eftersom den befolkningsgrupp som avses nu är betydligt större än den var 2006.

Joakim Ruist och Lennart Flood utförde en beräkning i bilaga 6 till långtidsutredningen 2015, avseende siffror gällande år 2013. Resultatet blev att 26 miljarder per år, eller 0,7% av BNP, överförs från inrikes födda till utrikes födda. Migrationsverkets kostnader var dock endast inräknade till viss del. Kostnaderna för inrikes födda barn med en eller två utrikes födda föräldrar hade också lämnats utanför. Adderas dessa två poster bör kostnaderna hamna på någonstans i storleksordningen 60-70 miljarder. Detta gäller alltså tiden före den stora invandringen från 2015 och framåt. Med stor sannolikhet är siffran betydligt högre idag.

En senare utredning, ESO 2018:3, ”Tid för integration….” av Joakim Ruist visade att 690 000 flyktingar år 2015 kostade 41,5 miljarder. Prognosen framöver är en nettokostnad på 74 000 sek per år och genomsnittlig flykting, eller ca 51 miljarder sek per år. Efter en inledande period då den genomsnittliga flyktingen lever på bidrag följer en period då flyktingen arbetar och betalar skatt. Därefter går flyktingen i pension. De skatter som hinner betalas in täcker inte de kostnader som uppkommer före och efter perioden med arbete. Nettoeffekten, sett över flyktingens livstid, blir en årlig nettokostnad för det offentliga på 74000 per (genomsnittlig) flykting. Nuvärdet av denna kostnad blir, med 2% ränta, 2,2 mkr sek. För 690 000 flyktingar blir nuvärdet av den totala diskonterade kostnaden 1 518 miljarder sek. Det förhållande som bör uppmärksammas är att dessa flyktingar aldrig under sin livstid i Sverige klarar av att ”bli lönsamma”. Allt tal om att flyktingarna så småningom kommer att bidra ekonomiskt till Sverige kan alltså nu avfärdas.

Studien ovan omfattar bara en begränsad grupp av 690 000 flyktingar. Det är rimligt att anta att totalkostnaderna är betydligt högre för samtliga utrikes födda och deras inrikes födda barn med en eller två utrikes födda föräldrar. Den 31 december 2017 fanns 1 877 050 utrikes födda i Sverige. (Enligt SCB) Dessutom finns ca 500 000 inrikes födda barn med två utrikes födda föräldrar samt barn med en utrikes född förälder. Hur mycket kostar alltså dessa? Jag hittar inget bra svar på den frågan. Jag tvingas konstatera att om jag ska tro på forskarna ovan bör svaret ligga någonstans mellan 60 och 140 miljarder per år. Jag tror att siffran är ännu högre. Men jag kan inte bevisa det. Det är troligen inte heller meningen. Som väljare ska jag hållas i okunnighet. Men regeringen borde ta fram och redovisa den informationen fortlöpande.

Varför är det viktigt att känna till dessa kostnader? Det handlar om demokrati och om Sveriges nationella suveränitet. Om svenska väljare inte får veta hur mycket skattepengar som spenderas på invandring blir det omöjligt att fatta upplysta beslut på valdagen. Demokratin försätts ur spel. Det väljarna får veta är på sin höjd vilka partier som vill öka invandringen (Mp, C och V) vilka som vill begränsa den (S och M) samt vilket parti som vill ta ner den till ett minimum (SD). Men om väljarna ska kunna ta ställning borde det vara en demokratisk självklarhet att partierna redovisar åtminstone i grova drag hur många invandrare de planerar för och hur mycket det kommer att kosta. Även väljare som tycker att Sverige bör betala för invandringen – avsikten är ju att hjälpa flyktingar, inte att tjäna på dem, eller hur? – behöver veta vilka summor det handlar om. Annars väljer man ju helt i blindo. Rimligen har man en gräns för hur mycket man vill att hjälpen ska få kosta. Hur många tycker att 1 518 000 000 000 är lagom?

Om vi antar att vi (inrikes födda) betalar 140 miljarder per år (troligen mer) för utrikes födda och deras barn så är det 2,5 gånger vad det svenska försvaret kostar och tre gånger hela det svenska rättsväsendet och nästan två gånger hela UNHCR:s årsbudget. Många säger att ”Sverige har råd med invandringen”. Hur kan man veta det, om man inte känner till beloppet? Uppenbarligen har vi inte råd med tillräckligt försvar, tillräckliga löner till poliser och sjuksköterskor eller tillräckligt god åldringsvård. Att säga sådant anses vara att ”ställa grupp mot grupp”. En uppmaning till att blunda för verkligheten och att hålla tyst.

Man bör också komma ihåg att en svensk krona ger 40-50 gånger mer i köpkraft i många av de länder invandrarna kommer ifrån. Om vi hjälper 2 miljoner migranter i Sverige kan vi kanske för samma belopp hjälpa 80 miljoner på plats. Vilket är mest humant? Att hjälpa människor som har pengar och kraft att ta sig hit eller att hjälpa dem som har det för svårt för att kunna ta sig någonstans?

En gång i tiden har Sverige undertecknat ett antal internationella konventioner som idag anses ligga till grund för vår migrationspolitik. Våra politiker anser att Sverige måste följa konventionerna och därmed har vi inte längre något val. Jag säger inte att besluten att underteckna internationella konventioner inte har fattats i demokratisk ordning. Men man kan idag ifrågasätta om politiker och väljare då insåg de långsiktiga konsekvenserna tillfullo. Det är också tydligt att konventionerna kan tolkas olika. Våra Nordiska grannländer tycks göra andra tolkningar än Sverige. Kanske är det tid att för en gångs skull ta upp och diskutera innehållet i de konventioner som vi så slaviskt anser oss böra följa. Är de verkligen fortfarande fullt adekvata och ändamålsenliga för vår tid? Det förefaller som om svenska väljares valmöjligheter – och med det själva demokratins funktionssätt – idag är underordnad dessa konventioner. Kostnaderna för svenska skattebetalare att följa konventionerna blir vad de blir, allteftersom människor från hela världen väljer att ta sig hit. Det kan tyckas att vi givit upp vårt nationella självbestämmande på denna punkt. Det är inte längre svenska väljare som genom demokratiska val kan avgöra vilken migrationspolitik vi ska bedriva och vilka belopp vi vill betala för den.

Är detta en rimlig ordning?

Sven Robach är pensionerad civilekonom med universitetspoäng i historia, filosofi och teologi. Han har varit verksam inom statlig förvaltning, finansbolag och tillverkningsindustri, senast som etableringschef på ett färgföretag.

76 reaktioner på ”Gästskribent Sven Robach: Hur mycket kostar invandringen?

 1. Aha skriver:

  Strålande!
  Artikeln kommer att noggrant bli ihågkommen och hänvisad till när fotfolket till invandringsförespråkarna kommer med sina floskler om att invandringen behövs av demografiska skäl, på sikt är det lönsamt, utan invandrarna stannar Sverige, vården skulle inte klara sig utan invandrarna och annat vad de nu hittar på att säga.

  Vi har en statsminister som påstår att invandringen är lönsam. Ibland har det sagts med tillägget ”åtminstone på sikt.” Vi har en statsminster som också torde vara bekant med de studier som gjorts och som tas upp i krönikan. Vad ska man då kalla honom som trots det uttrycker sig som han gjort? Något annat än lögnare går knappast att säga.

  Att invandringen kostar manifesteras av att utanförskapet i Sveriges förorter närmar sig en miljon invånare eller att Malmö, invandrarstaden, får 5 miljarder per år för att klara sig utöver de 12 miljarder de får in på kommunalskatten.

  Media säger att de inte mörkar. Precis som statsministern ljuger de också. Vilken media har tagit upp invandringens kostnader och fört resonemang som de i krönikan?

  Gillad av 16 personer

  • Marina von Schreeb skriver:

   Till Sven Robach

   Om man/du skulle skicka dina beräkningar till varje morgontidning, DN, SvD, Sydsvenskan, och Expressen och Aftonbladet samt till samtliga partiledare, vad skulle hända då?

   Beroende på svaret: Du ljuger så måste man redovisa andra siffror, Du nonchaleras: Alla vi på DGS har läst och förstått och kan skicka insändare. Tystnad: Då vet vi att journalisterna är köpta. Och varför inte skicka till alla Lokalblad i hela Sverige.
   Om Du blir kölhalad och vi alla som står bakom dig ställer upp på en lista där vi försvarar Dig med våra namn?
   En liten revolution i Ankdammen?
   Mitt politiska intresse är ganska nytt, sedan pensionen. Känner mig lite anarkistisk och revolutionistisk. 40-talist som missade 68 p.g.a. utbildade mig.

   Gillad av 7 personer

 2. V for Vendetta skriver:

  Jag skulle tro att den faktiska siffran för mottagandet ligger på över 200 miljarder om året. Att dessa kostnader någonsin skulle bli täckta är en ren och skär utopi, det blir de aldrig och det kommer att dröja minst 3 generationer med nuvarande system innan de har betalat tillbaka vad de kostat. Samtidigt som dessa siffror hålles i det fördolda rasar samhället ihop i allt snabbare takt runt om kring svensken. Nu börjar man på riktigt se effekterna av det kommunala övertagandet av hanteringen av flyktingar då det i små som stora kommunen kommer det ena sparkravet efter det andra på olika allmänna instanser. det värsta av allt är att det finns ingen lösning förutom återvisning av personer till deras hemländer och därigenom minska befolkningstalet och därmed försörjningsbördan för de som skall finansiera all denna galenskap.

  Gillad av 14 personer

  • Linden skriver:

   Kostnader i kronor nog så viktig.
   Men hur värderar man trygghet. Att det finns en plats på pensionärshemmet en dag.
   Att sjukvården har kapacitet att hjälpa alla. Att polisens resurser räcker till för att de ska kunna sköta sitt jobb. Vi som bor på landsbygden får idag vara vår egen konstapel. Och skulle vi fånga en bov så blir vi straffade för att vi använt för våldsamma metoder.Detta har redan hänt i grannbyn. Sverige har spårat ur.

   Gillad av 14 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men lyckas du fånga en bov så ringer du väl inte polisen? Du fraktar iväg boven långt bort från där du fångade denne och släpper av honom. I varierande skick får jag tillägga. Han ska inte kunna ta sig därifrån på raska ben. Krypande duger.

    Gillad av 9 personer

   • Linden skriver:

    Upp..
    Det du beskriver hände i södra delen av länet.
    Nu minns jag inte exakt hur länge de lokala konstaplarna fick skaka galler men som jag minns det handlade det om år.
    För svenska f.ö. laglydiga medborgare lämnas inga straffrabatter.
    Särskilt känsligt verkar alla tendenser till folkligt uppror behandlas, då plötsligt finns det polisiära resurser. Det har vi sett många exempel på.

    Gillad av 4 personer

   • Lev Barkland skriver:

    Ja du @LINDEN. Ungefär så som jag tänkte också. Till Robachs föredömligt sammanställda kostnadskalkyl kommer de kulturella och demografiska kostnaderna och de ekonomiska kostnader som kan deduceras ifrån dessa. De är av ett annat slag. Men missförstå mig inte, jag tror att dessa skulle man också kunna uppskatta ekonomiskt om man ansträngde sig, det blir dock en lite lösare uppskattning, mer i termer av storleksordningar. Men jag tror att dessa kostnader landar i just storleksordningar som är av en helt annan dignitet. Det skulle bli en ännu mycket svartare bild. Tyvärr.

    Passerar vi en tipping point i demografisk och kulturell förändring så fungerar vi inte längre som ett västland. Ett samhälles resiliens och förmåga till ekonomisk återhämtning förändras rimligen dramatiskt i negativ riktning av den typ av forcerat folkutbyte som genomförs i Sverige. Finns ingen anledning att tro något annat. Sådana värden som varit unika i väst och som vi misslyckats med att exportera till 3:e världen. Tillit till samhället, lojalitet mot samhället, respekt för ingångna avtal, yttrandefrihet, entreprenörskap. Det kommer bli tydligt att dessa värden går förlorade även här. Vi kommer då inte längre som samhälle kunna resa oss efter nedgångar och ackumulera i högkonjunkturer. Vi kommer fungera mer som ett stökigt arabland.

    Signaturen utlandssvensk beskrev någon gång en enkel men träffande poäng. Ungefär som så att i stort sett alla politiska misstag går att reparera. Utom massinvandring. Har vi kört landet i botten tar det bara en generation att bli rika igen om vi börjar göra rätt. Men detta gäller inte längre om vi bytt ut befolkningen och infört mångkultur. (Ber om ursäkt om jag felciterat legendariske utlandssvensk som förvisso inte kommenterar här längre.)

    Därför är det lite förrädiskt att kvantifiera dessa kostnadsposter och jämföra med utgifter för försvaret, rättsväsendet et.c. För de sistnämnda kostnaderna har inte detta överhäng av demografiskt och kulturellt deducerade långtidskostnader. Jag tycker det är bra att det görs sammanställningar och det är förmodligen nödvändigt för att de flesta skall inse situationens allvar men det man skall veta är att läget är ännu mycket värre.

    Ett enklare sätt att beskriva min poäng skulle kunna vara så här. Till dessa sammanställda kostnadsposter för massinvandringen kommer den effekt att massinvandringen även urlakar i princip alla potentiella intäktsposter. Och detta är en stor skillnad mot tex kostnader för försvar och rättsväsende.

    Gillad av 8 personer

   • Jens skriver:

    Här ett färskt exempel:
    Två maskinförare grep en dieseltjuv. Tjuven slapp undan, men i stället åtalades de två männen som hade fångat honom. Åklagaren säger att det förarna har gjort sig skyldiga till kan ge dem fängelse. Dom meddelas av Solna tingsrätt den 15 februari.

    En februarinatt 2017 grep maskinförarna Niklas Krämer och dåvarande kollegan Leo Björkman en dieseltjuv, som de övermannade. Rätten prövar nu om Krämer och Björkman har gjort sig skyldiga till olaga frihetsberövande. Det rapporterar tidningen Entreprenad.

    https://nyadagbladet.se/inrikes/maskinforare-grep-dieseltjuv-hotas-sjalva-av-fangelse/

    Gillad av 4 personer

   • Särimner skriver:

    @lev

    Mycket bra. Håller med om att det är en brist att utlandssvensk inte kommenterar mer. Hans bild är mörk men nog sannare än de flestas, och om vi inte ser nyktert på saker och ting så är vi inte bättre än ledarskribenter.

    Gilla

  • Elof H skriver:

   Finns mängder av kostnader som inte är med i denna summa.

   – Rättsväsende, polis, domstolar, kriminalvård (50-75% av totala kostnaderna för dessa?)
   – Höjda försäkringspremier för laglydiga
   – Sämre vård, skola, omsorg och annan offentlig service, många betalar dubbelt genom att köpa privat
   – Nedslitning av Sveriges infrastruktur
   – Massiva behov av nyinvesteringar i infrastruktur (VA-nät, vägar, elnät, offentliga byggnader) som inte vägs upp av ökande intäkter
   – Privata säkerhetskostnader (väktare, larm etc.)
   – Skuldsättning och ökade boendekostnader för att kunna bo i ett hyfsat säkert bostadsområde
   osv. osv. (fyll gärna på listan).

   En konservativ beräkning lär inte hamna under 500 miljarder (100.000 kr per år per skattebetalare).

   Gillad av 17 personer

   • Aha skriver:

    Även undanträngningar av svenskar som sker framför allt inom låglönejobb, ska medräknas.
    Jan Tullberg har fört resonemang kring detta och fått det till att konsekvenserna är avsevärda.
    Det är väl också därför en del invandrare är emot fortsatt massiv invandring. De inser att välfärden utarmas om invandringen fortsätter som den gör.

    Gillad av 4 personer

   • Dadlar skriver:

    Precis, vänsterforskning som den som ovan refereras är inte värd pappret den är skriven på, det är som att lita på Sarnecki. Ta alla trafikolyckor, en massiv överrepresentation bland invandrare. Ta de människor, ofta kvinnor, som satt i system att back in i folk när de backar ut från parkeringsplatser för att sedan lura försäkringsbolagen och ärliga svenskar.

    Gillad av 2 personer

 3. Aurora skriver:

  En berömvärd analys som tyvärr kommet att mötas med en gäspning om den ens läses av någon politiskt ansvarig. Ekonomen Sanandaji (ex.vis) hat också gjort kostnadsanalys. Men INVaNDRINGEN SKA FÅ KOSTA säger våra politiker. Skillnaden mellan invandrivgen och Karolinska är att invandringen utgör ett högre moraliskt (oberörbart) mål medan man i karolinskas fall kan hänga ut vita svenska kommunpolitiker och entreprenörer. Hur mycket den kostar ser vi numera dagligen i vårt samhälle. Men gränsen är uppenbarligen inte nådd.

  Gillad av 4 personer

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”Är detta en rimlig ordning?”

  Nej, det är inte rimligt någonstans. Det är folk- och landsförräderi. Men vilka förräderier kan begås när väl en stat är fragmenterad av multietnicism? Inga, utom gentemot klanen som definierar en.; för det finns knappast några andra lojaliteter kvar.

  Gillad av 11 personer

 5. Östrahult skriver:

  Problemet är inte fakta utan att det finns en jättekomplott som bestämt sig för att samhället till vilket pris som helst ska bli mångkulturellt. Dessa vet mycket väl vad det handlar om, även i pengar. Däremot vet inte allmänheten och tyvärr är allmänheten inte kapabel att bedöma ekonomiska frågor eftersom en stor del av allmänheten sedan länge fråntagits ansvar för sin egen ekonomiska situation.

  Så det verkliga problemet är hur man väcker upp en sovande, okunnig och passiviserad allmänhet som hellre kollar på Bonde söker fru än grunnar på invandringen.

  Gillad av 17 personer

 6. Henric Ankarcrona skriver:

  Ett utmärkt försök att ringa in kostnaderna för elefanten – varmt tack.
  Kostnaderna för Migrationsverket framgår av verkets årsredovisning.
  Budgeten för 2016 var 12 miljarder kronor. Utfallet blev 73 miljarder kronor redovisade som 59 miljarder i erlagda kostnader och 14 miljarder kr i form av statlig skuld till kommuner och landsting.
  Det var då det. Ingen vill skriva om det vare sig då eller nu. Jag skrev till chefredaktörerna i DN, SvD och GP. Ingen svarade.
  Därutöver kommer kostnader i alla andrs sektorer.

  Gillad av 9 personer

 7. Anders skriver:

  Våra grannländer har redovisat kostnaderna för .invandringen. Om man extrapolerar de siffrorna till svenska förhållanden kostar invandringen 300 miljarder per år, eller 30 000 per invånare, dvs 120 000 per år en tvåbarnsfamilj.

  Vad gäller SD är jag inte så säker på att de längre vill sätta stopp för invandringen. Ledningen är nog numera mest intresserad av att få vara med vid köttgrytorna. I annat fall hade man nog försökt kommunicera ovannämnda kostnader till väljarna.

  Gillad av 17 personer

  • Björn skriver:

   Utmärkt artikel. Tyvärr sover svenska folket i stugorna halvpackade på lådvin och proppmätta på tacos och känner detta inte berör dem så länge dom lever ”väl” och problemen hålls utanför stugan. Vi får vänta tills den dagen då medelsvensson inte har råd med lådvinet och kanarieresan innan vi ser en folkrörelse mot massinvandringens kostnader. Pengar pratar sitt tydliga språk och när nu kommunerna chockhöjer skatterna för att finansiera flyktingfesten får det ”sovande folket” vakna med en kalldusch.

   Gillad av 11 personer

   • Arne Groningsson skriver:

    Just precis!
    Några som gottar sig är Resebolagen, där maskinerna nu fylls med de, som hals över huvudet flytt från krig, fattigdom och annat elände, för att ”titta hem” och lämna över en liten slant som ”blev över”!
    Svensken får i framtiden nöja sig med att titta i katalogen och drömma…

    Gillad av 3 personer

  • Aha skriver:

   Medhålles. SD har fakta på sin sida men de är dåliga att utnyttja det. Krönikans belopp skulle de stoppa ner i halsen på de andra partierna när de debatterar invandringen i riksdagen. Ställa de andra mot väggen som ljuger och säger att invandringen är lönsam, ställa dem mot väggen om hur de tänkt lösa välfärden. Hur många äldre sköra ska få vänta på tryggt boende? Hur många ska få dö i vårdköerna? etc.

   Gillad av 3 personer

 8. Christer H skriver:

  Import av röstboskap i en aldrig förr skådad skala.
  Det gamla arbetarpartiet ” vi som byggde Sverige” har trampat fullständigt fel i sin beslutsamhet att behålla makten.

  Kostnaderna och effekterna på samhället mörkas. Medborgarna/skattebetalarna utsätts
  för en utsugning i form av skatter och avgifter som överträffar vad Karl Xll
  och hans finansminister Görtz klämde ut ur svenska folket innan skottet i Halden.

  Röster köps och rekvireras fullständigt oblygt i arbetarpartiets nya bas – förorten.
  Välfärd är Orwellskt nyspråk för utsugning och röstköp.
  Vi som betalar kalaset och lamt protesterar får smaka på hela registret av Härskartekniker.

  Muren föll 1989. Men inte i Sverige. Här har S och deras medlöpare lyckats
  hålla sig fast vid oljekällan beskattnings och lagstiftningsmakten.

  När skall folket göra sig loss från falska profeter som talar välfärd men skapar ofärd?

  Gillad av 12 personer

 9. Dandersan skriver:

  Vi har inget val.
  Det är ingen som vill ha denna migration.
  Det är ödesbestämt och utgör vårt kristna kors som vi tvingas bära-om vi skall kunna räkna oss som goda.
  Att hjälpa utanför våra gränser är cyniskt som endast SD kan stödja.
  Att 25 ggr fler kan få en skälig framtid spelar ingen roll.
  Vi behöver en underklass!
  Vi behöver rösterna!
  VP/S/ CP/L och MP

  Gillad av 5 personer

 10. bjornwiklund skriver:

  Att på detaljnivå beräkna kostnader för en kohort av 2.5miljon er beviljade UT…. att sedan beräkna vad denna kojort tillför är svårt i princip omöjligt eller kanske om man tittar på uppskattningar från andra länder där man på annatsätt inte har denna massiva transfererringav samhällskontrakt osv….

  Gillad av 1 person

 11. bjornwiklund skriver:

  forts..
  I storindustrin med tillverkning är det ofta lång tid mellan beställning och leverans dvs det fattas pengar mella man betalat leverantörer och tills man fått betalt själv (förutom alla de fall där kunden inte betalar och där det kostar mer än det smakar sas att försöka få betalningwen)
  längst ner i detta inlägg ser vi totala siffrorna för BUT visserligen är det årliga inflödet inte så ökande just nu men har varit +7% årligen på totalen i grova siffror
  Binder alltså kapital MEN om fler och fler kunder inte betalar sina fakturar ligger där en fodran som aldrig kapitaliseras dvs cash-flow är tragik.
  Sedan är andelen barn i kohorten utrikes påbrå inte så stor som den borde, andelen ändre är lägre än inrikes påbrå men ökande av förklarliga skäl. Medan de i arbetsför ålder är i förstone en stor och bra andel MEN om denna andel aldrig kommer i ett helårsarbete heltid och icke subventionerar blir bottom line att denna grupp växer från typ 10% till typ 40% och ökande av uppenbara skäl: en åldrande befolkning. Dessutom så även om vissa delar av utrikes påbrå föder otroligt många barn tar det lång tid och kostar mycket innan denna andel ”betalar sig”

  Och om nu en höjning av pensionsåldern görs för att vi har en åldrande befolkning har inte kohorten utrikes påbrå precis samma problem??

  OCH om alla var i arbete inte skulle det läggas miljarder på att utrikes påbrå skall komma i arbete tvärtom det finns inte så mycket gofika i landet.

  https://bjornwiklund.wordpress.com/2019/01/20/trendsii-ackumul-since-1980-real-and-fitting-trend/

  Gillad av 1 person

  • PerH skriver:

   ”Komma i helårsarbete” ett skämt.
   Problemet är att Sverige inte har några arbetsintensiva maskinlinjer längre, dessa är uppköpta/nedlagda och återstartade i Asien/Kina, härifrån köper EU billigt.
   Det som slår mig när jag rullar in mot större städer längs motorlederna, där finns inga fabriker utan endast försäljningskontor/utställningshalla av importerade produkter, främst bilar.
   Säger före detta lärling hos Philips Teleindustr AB, på St:Essingen 1962
   Här fans även Bacho och Electrolux på öarna, de är sedan länge borta, alla arbetsintensiva kronjuveler är borta.
   Finns det överhuvud taget något arbetsintensivt för export kvar som genererar helårsarbeten utan lönebidrag?

   Gillad av 8 personer

 12. bjornwiklund skriver:

  forts
  osså the math:
  från Norge så sägs att invandringen kostar netto 4miljoner per capita (AM, Tyskland sade att de som anländer nu för tiden kostar 8 miljoner/capita netto)

  Hur man ändå gör kalkylen blir utfallet cirka 300miljarder årligen nettokostnad.

  Därav så kan inte samhället betala det som egentligen behövs utan man taktar ned på saker som kostar…. bostäder, sjukvård, skolor, osv
  sedan har det sålts ptroligt många statliga företag till andra intressenter.. ges också flis….. pensionärerna betala 25miljarder för mycket i skatt osv…

  Detta pyramidspel kommer inte att kunna spelas i denna mandatperiod ens…

  Lyssna bara på AS som med något inte faktabaserat påstår att dagens pensionärer har 3.000-4.000 liggande sparat efter sitt yrkesverksamma liv…. finns ens hälften vore det en ynnest men då behöver man nalla på pensionsavgifterna i.st.f. all lägga dessa i ladorna… som jag läste rör det sig om cirka 250miljarder årligen… i ATP-systemat sparades det upp till 10PBB nu verkar det röra sig om 8PBB resten av avgifterna hamnar som skatt… så kanske inte ens ur hand i mun fungerar längre därav höjningen

  Gillad av 2 personer

 13. Göran Holmström skriver:

  Runt 300 miljarder var siffran jag fick fram, om man räknar alla led.
  Socialbidrag hur många som verkligen arbetar , migverkets kostnader . Bortsåg dock från kriminalitet och vårdkostnader på fängelser. Med det inräknat så förmodligen en bra slant till.
  Som det skrevs om ovan så cirka 60000 per person och år lägger vi på det multikulturella experimentet.
  Om man sedan lägger till belastningen på alla sociala system, så framträder ju bilden av hur sjuk maktens och medias vurm för det multikulturella är, Handlade det om renodlad humanism så skulle en tredjedel av dessa pengar både rädda och hjälpt så många mer på hemmaplan samt hjälpt till att bygga bättre länder på plats.
  Dom politiker vi har hat plundrat Sverige på tillgångar och förstört försvar och jordbruk, ändå får dom fortsätta förstöra landet, jag förstår inte hur folk tänker.

  Gillad av 12 personer

 14. Sune Mangs skriver:

  En fråga som ständigt förbises men som kullkastar hela migrationspolitikens och asylsystemets legitimitet är den omständighet att Sverige utöver att ha en exceptionellt hög invandring per capita har ett system som i praktiken inte förmår och ej är dimensionerat för att utvisa de asylanter som fått avslag, tvärtom så beviljar flertalet kommuner försörjningsstöd till de som uppehåller sig illegalt i Sverige, vad nu ”illegalt” i praktiken betyder i ett land med dagispolitiker utan förmåga till konsekvensetiskt tänkande. Vad är kostnaderna för de som uppehåller sig illegalt i Sverige? En annan faktor vars ekonomiska implikationer troligtvis underskattas å det grövsta är kostnaden för kommuner att på kort varsel, det vill säga med sämsta förutsättningar, förse kommunplacerade med bostäder; detta behov tillgodoses inte sällan med mycket kostsamma och föga långsiktigt hållbara lösningar. Denna kostnadspost kommer stiga betydligt de närmaste åren.

  Slutligen så bortser de offentliga utgiftsposterna från undanträngningseffekternas betydelse för medborgarna, vilket genom längre väntetider och sjukskrivningar utöver försämrad livskvalité även innebär avbräck i skatteinkomster för staten.
  Ett nyckeltal som Magdalena Andersson gör allt vad hon kan för att undvika är BNP-tillväxt per capita. Detta nyckeltal är troligen ett av de mest pregnanta i sammanhanget och visar att Sverige halkar efter. Sverige kommer oundvikligen bli ett betydligt fattigare land räknat per capita än vad landet haft förutsättningar för med en mer ansvarsfull migrationspolitik.

  Gillad av 7 personer

 15. Anders L. skriver:

  Tino Sanandaji jämförde i ”Massutmaningen”, kostnaden 75 miljarder/år för migrationen till Sverige (2016) med budgeten för UNHCR på 30 miljarder. UNHCR hjälper ca. 65 miljoner riktiga flyktingar i hela världen. Med kostnaden 140 miljarder enl. ovan, skulle Sverige alltså kunna finansiera UNHCR 4,6 gånger om.
  Annorlunda uttryckt: en flykting i UNHCRs läger kostar 460 kr/år medan en svensk immigrant kostar ca. 70 000 kr/år. Syftet med invandringen till Sverige är ju såklart något helt annat än att ”hjälpa flyktingar”.

  Gillad av 13 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Anders L — Exakt. Dessutom gällde ju Tinos siffror enbart Mig-verkets direkta redovisade kostnader, inte samhällets totala kostnader.

   I flera kommentarer ovan påvisas att siffror från Norge och Tyskland, tillämpade på Sverige, skulle ge en total samhällskostnad på runt 300 miljarder per år!

   Sven Robachs mycket försiktiga siffror verkar vara grovt underskattade med andra ord. Dessutom använder han den helt falska beteckningen ”flyktingar” om migranterna.

   Det har påvisats flera gånger här på DGS att asylmigranterna INTE är flyktingar.
   Flykting är den som tvingats fly från sitt hemland till den nått fram till närmaste säkra land, eller säkra region, medan de här migranterna har PASSERAT ett stort antal säkra länder för att nå fram till bidragsparadiset Sverige!

   Just det — BIDRAGSPARADISET! Och bidragen, i kombination med en oerhört slapp asylpolicy, är den magnet som attraherar dessa migranter.
   Myndigheterna påstår sig tillämpa ”EUs minimikrav”, vilket är en förbannad lögn, och nu vill dessutom (C) börja importera ‘sjuka och ensamma’ människor i massor — plötsligt ska detta bli ett nypåhittat asylskäl.
   Vi har redan utfattiga svenska pensionärer som blivit bostadslösa — (C) bryr sig inte om dem tydligen utan vill hellre se en ännu större påfyllnad från främmande länder.

   Svenskarna ska numera utrotas.

   Gillad av 6 personer

   • Lars skriver:

    Hovshällar. Tinos siffror om ca 75 miljarder dvs ca 2 % av BNP avser skattenettot dvs inkomstöverföringen till utlandsfödda och den direkta migrationskostnaden för migrationsverket är inte med. Tinos siffror är professor Ekbergs.

    Förövrigt anser jag att Sida ska läggas ned och alla bidrag utomlands ska stoppas, för man har skapat en situation i Sverige som man nu måste hantera.

    Gillad av 2 personer

   • Sven Robach skriver:

    Svar till hovs klipphällar. Jag skrev att jag tror kostnaderna är högre än 140 mdr. Men ingen, inte ens här i kommentarsfälten, kan bevisa vilken högre siffra som gäller! Att bara hugga till med en hög siffra på måfå är inte trovärdigt. Att jag skrev ”flyktingar” beror på att Ruist använder den beteckningen om ett begränsat urval av 690 000 personer. Det avser alltså att citera Ruist. Håller f.ö. med alla som beskriver de andra immateriella kostnader som uppkommer!/Sven R

    Gillad av 1 person

 16. Staffan W skriver:

  För några år sedan sades det att vi via invandringen tillfördes så mycket kompetens. Som exempel då att det hade kommit 200 läkare från i huvudsak Syrien. Ingen tänkte på dels att det skulle ta minst tre år att vidareutbilda dessa så de kan arbeta i Sverige och också att det totala antalet var mindre än hälften av det antal som hade behövts relativt antalet läkare i Sverige (ca 0,4%). Det fattades alltså 200 läkare i ekvationen (som dessutom behövde vara färdigutbildade).
  Vi har minskat försvaret (nästan avvecklat) och underlåtit att bygga ut sjukvård, skola, polis, fastighetsbyggande etc etc för att få råd med nu i första hand anhöriginvandring och tidigare invandring av i huvudsak andra skäl än flyktingstatus. Några skattesänkningar lär knappast kunna bli aktuella de närmast 50 åren – och då efter en rätt stor omstöpning av samhället på ett sätt som vi kanske inte vill ha!

  Gillad av 4 personer

 17. W skriver:

  https://kvartal.se/artiklar/en-aldrande-befolkning-ar-en-god-sak/
  En åldrande befolkning är kostsam och problematisk – så brukar det i alla fall heta i den politiska debatten. Men då bortser man inte bara från hur en ökande befolkning belastar miljön. Man glömmer också ekonomiska och sociala värden av äldre människors insatser. Inom forskningen framhålls en åldrande befolkning alltmer som ett överdrivet problem. Det skriver Frank Götmark, professor i ekologi och naturvård.

  Ännu en PK skröna punkterad.

  Gillad av 6 personer

 18. Björn skriver:

  Under mina yngre år, var de största ”parasiterna” på välfärdssystemen, de som ”sjukskrev” sig nån dag för att t.ex se fotbolls-VM på tv! Illa då, men nu……

  Gillad av 3 personer

 19. Ulla skriver:

  Kostnaderna för asylinvandringen kommer aldrig att kunna beräknas, men det borde vara enkelt för varje vuxen att se att den tar oerhört stora resurser i anspråk. Resurser som annars kunnat läggas på t.ex. bistånd i utlandet och våra sjuka, äldre, skola, infrastrastruktur m.m. Allt i samhället påverkas och numera finns väl inte en organisation eller förvaltning som inte har anställt integrationshanterare av olika slag eller har startat integrationsprojekt.

  När det gäller asylpolitiken har Sverige, och andra länder som skrivit på flyktingkonventionen, avhänt sig sin suveränitet när det gäller hur många som har rätt att inträda i landet för att söka asyl. Om välfärdssystemet i Sverige klarar av det har inte någon betydelse. Nu försöker ju Sverige begränsa inflödet genom en rad tveksamma ageranden (muta Erdogan, betala EU, hota flygbolag, ställa upp kontrollanter vid gränsen, visumkrav m.m.) men konventionen är tydlig på den punkten. Hur många är en icke-fråga. Alla som tar sig hit har rätt att söka asyl. Däremot måste inte Sverige, enligt konventionen, överösa dem som ”flyr för sitt liv” med gigantiska resurser. Det är något som politkerna i vårt land bestämt. De skyddsbehövande behöver skydd, inte föräldrapenning retroaktivt eller bostadsrättslägenheter till familjer med många mammor.

  Sverige kommer att finnas kvar men det är på god väg att bli ett medelmåttigt land med parallellsamhällen, främmande levnadsregler och en allt större grupp fattiga. Det är således politikerna som en gång i tiden godkände konventionen som är ansvariga för att Sverige har blivit ett sämre land att leva i.

  Jag kan rekommendera en aktuell avhandling som har titeln Migrationspolitiska dilemman: Om idealism och realism i liberal politisk teori. Den är skriven av Björn Östling, Lunds universitet. Mycket intressant läsning, särskilt kapitel 6.

  Gillad av 4 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Ulla: ”Ställa upp kontrollanter vid gränsen” — tycker du inte om? Kan upplysa om att de här kontrollerna är ett rent skämt, ett apspel för att lugna opinionen.
   Den som blir ”kontrollerad” kan bara utropa ”ASYL”, så ska den eskorteras till Mig-verkets närmaste kontor för att där kunna söka asyyyyl…

   Och att man skulle behöva visum för att kunna söka asyl har jag visst missat…

   Gillad av 4 personer

 20. Axel skriver:

  Ylva Johanssons uttalande 2015 ger svaret på förmågan att se vad som var på gång. Hon sade att Sverige tar emot ett kunskapsregn av stora mått. Hon jämförde kunskapen med sig själv troligen, resten av den regeringen låg på samma analysförmåga som Ylva gjorde. Inte alls konstigt att Sverige ser ut som det gör idag. Hade företag tagit in personal under samma premisser som regeringen gjorde, hade dom gått i konkurs ganska omgående.

  Gillad av 3 personer

 21. Fredrik Östman skriver:

  Varför bara räkna i reda pengar under ett år?

  Hur mycket är vår kultur, vår civilisation värd?

  Hur mycket mindre reda pengar kommer vi att producera i framtiden givet att vi nu konsumerar i stället för att investera? Hur mycket mindre givet att vi förstör den kultur, den tillit, den civilisation, det ethos som leder till hög produktivitet och ständiga framsteg?

  Vad är ett land om det bara är ett skatteupptagnings- och produktionsetableringsområde?

  Gillad av 13 personer

 22. Niklas R skriver:

  Konventionsursäkten är en rökridå som socialisterna kör med för att folk inte vet bättre.
  Japan har skrivit under samma konventioner och de godkände totalt 20 av 20 000 asylsökande 2017.

  Gillad av 8 personer

 23. Lars skriver:

  https://www.realtid.se/tino-sanandaji-hog-skuldsattning-forvarrar-lagkonjunkturen?fbclid=IwAR3iM6P8vZqGzlUaVgsf3Ol6adJQqF3viHjfspp2x11CFeUDaEhzNbOSxYk

  Det är en intervju, inte han själv som skriver.

  Jag håller med om tudelningen, men en hel del fattiga svenskar åker med, men texten är försiktigt kring BNP tillväxten, den etniskt svenska befolkningen har en arbetslöshet om knappt 3 % medan den totala är ca 8 % (sysselsättningssiffrorna är lägre, men där ingår AMS kurser och allt möjligt). Så med tanke på att det är en och en halv miljon födda utomlands så inser man att arbetslösheten där är hög och att mängden är tillräckligt för att dra ned BNP per capita ordentligt. Tillkommer andra generationen så det är närmre tre miljoner med utländsk bakgrund.

  Generellt gör ju bostadspriserna att en stor del av befolkningen, även de med arbete och bra inkomster, hamnar utanför medelklasslivet. De kan inte komma in på den marknaden och har knappt några rimliga hyresrätter tillgängliga. Hela pensionärskollektivet som tidigare haft en löneinkomst kring medianen, ca 33000, hamnar oerhört lågt med knappt halva inkomsten som pensionärer.

  Han är fel på skattekvoten, som är ca 44 % av BNP och då omfattar välfärdsstaten ca 26 % av BNP så det är inte givet att man måste minska det väsentliga i välfärdsstaten som pensioner, sjukvård, omsorg, akassa, sjukbidrag. Välfärdsstaten omfattar ca 26/44 andelar av de offentliga budgetarna. Men givetvis naggar man på pensionerna! Man höjer pensionsåldern istället för att höja pensionerna/minska skatten på pensioner/öka avsättningen från löner (som är brutto dvs pensioner beskattas).

  Det är ett skämt alltihop!

  Men bostadsfrågan är det största skämtet sedan 1980-talet! En stor klyfta i Sverige går mellan de som köpt bostad tidigt och de som inte gjort det. Den klyftan går parallellt med klyftan etniska svenskar/invandrare.

  Bäst sluta bry sig, men intressant följa med och spådomen om sjunkande bostadspriser är nog riktig tror jag, likaså tidsaspekten, läste Reinhard/Rogoff om finanskriser och de föregicks generellt av bostadskriser och det tog ca 3 år innan priserna nådde botten.

  Gillad av 1 person

 24. Willy Lindqvist skriver:

  Det kan vara skämmigt för politiker att nu berätta vad flyktinginvandringen kostat och kostar, eftersom de tidigare försäkrat folket om att invandringen var ekonomiskt mycket lönsam och räddningen för svenska folket, dess framtid och ekonomi.

  Gilla

 25. Patria Amissa skriver:

  Jag skrev härom veckan en kommentar till Hans Jenseviks tänkvärda gästinlägg om vissa aspekter på invandringskostnaderna (190209). Med anledning av dagens utmärkta artikel av Sven Robach tycker jag det kan vara anledning att göra en liten repetition.

  Jag gjorde i min förra kommentar, som ett kuriosum, en historisk återblick och berättade om den lilla gruppen estlandssvenskar som 1943-44 tvingades fly till Sverige, de flesta som båtflyktingar, från det land de bebott sedan tidig medeltid. Orsaken var den djävulspakt som Hitler och Stalin ingått, och som störtade Europa i fördärvet. Svenska staten gjorde en berömvärd insats vid mottagandet och bjöd varje flykting på varmt bad, läkarundersökning inklusive luskontroll samt några grova klädesplagg. Därefter tillhandahölls husrum och husmanskost under några veckor tills dess man hittat arbetsgivare som var villiga att anställa de estlandssvenskar som var i arbetsför ålder. Staten bjöd även på tåg- eller bussbiljett till den ort där den nya arbetsplatsen låg. De hågade arbetsgivarna var många vid denna tid, t.ex. inom jordbruket men framför allt inom industrin, som vid denna tid gick för högvarv, och de 7 920 estlandssvenskarna sögs i princip direkt upp av arbetsmarknaden i Stockholm, Eskilstuna, bruksorterna i Bergslagen osv. Därmed försörjde man sig själv och sin familj, och amorteringen av den initiala skulden till samhället kunde i och med det påbörjas i stort sett omedelbart.

  Den s.k. Kommittén för Rågösvenskarna gjorde efter överflyttningen ekonomiskt bokslut över svenska statens utlägg för överflyttningen och omhändertagandet. Det befanns att de 7 920 estlandssvenskarna kostat staten 4 418 000 kr, dvs 557 kr per person. Det motsvarar i dagens penningvärde ca 11 500 kr och var en engångskostnad. Jag gjorde i mitt förra inlägg en jämförelse med Joakim Ruists uppskattning av dagens invandringskostnad, som ju många likväl förmodar är en underskattning, och bad läsaren använda sin miniräknare för att jämföra de två produkterna 1 x 11 500 x 7 920 respektive 58,5 x 74 000 x 830 000, mest som ett kuriöst exempel för att illustrera den häpnadsväckande kostnadsexplosion inom migrationsområdet som svenska staten idag tydligen finner fullt acceptabel och kanske rentav förnuftig.

  Estlandssvenskarna var ytterligt tacksamma för den hjälp de fick initialt av svenska staten, och snart var nästan alla genom hårt arbete exemplariska skattebetalare, helt integrerade i samhället. Men en tagg blev kvar i hjärtat. Det fanns många vänsterpolitiker och statstjänstemän vid denna tid som såg med misstänksamhet på estlandssvenskar och balter över huvud taget. De flesta flydde visserligen under den nazityska ockupationen, med slutsegraren i Baltikum var ju Sovjetunionen. Skulle man fly undan en progressiv, socialistisk nation, snart troligen ett närmast paradisiskt samhälle? Nej, fy sjutton, vad var det för patrask som nästlat sig in i Sverige?

  Gillad av 7 personer

 26. Dadlar skriver:

  Jag gissar att 50% av skatten går till invandrarna, 2.5 miljoner människor, underpresterande på arbetsmarknaden, mera sjuka, mera kriminella och 100 speciakostnader som tolkar och hjälplärare och annat. Jag tror att beräkningarna ovan är trams. Ta bara den brain drain som börjar bli ett faktum, eller att företag inte vill lägga sin verksamhet hör pga kriminalitet.

  Gillad av 4 personer

 27. G.Persson skriver:

  Ett förfärligt spektakel pågår och pengarna flödar. Men hur mycket är det? Svårgripbart!
  Det behöver visualiseras för att ”vanligt folk” ska begripa. Har nu kollat Riksbankens fakta om sedlar. Vi håller oss till femhundringar, vilket är vår vanligaste sedel.
  En miljon kr, i femhundringar, ryms i valfri väska från Prada.
  För en miljard kr, i femhundringar, krävs en lätt lastbil. Drygt 1,9 ton och volymen blir drygt 2,4 kubikmeter.
  Snart är det EU-val. Avgiften för eländet ligger i år på ca. 40,9 miljarder kr. Avgiften ryms i två distributionsbilar. Vanlig lastbil utan släp ej avsedd för fjärrtrafik. Tyvärr går lastbilarna ”på knäna” med 39 ton sedlar vardera.
  Jag bjuder på denna idé till en valfilm!
  Vad gäller kostnaden för massinvandringen så, tja, jag föreslår att det går åt minst tre fjärrlastbilar. Alltså bil och släp. (Ej att förväxlas med trailer)
  På dessa tre bilar ryms ca 185,5 miljarder kr i femhundringar. Fast bilarna kommer knappt ur fläcken med sina 118 ton i sedlar per bil. ( Reservation lämnas för ”hoppande” decimaler, men jag har kontrollräknat)

  Gillad av 5 personer

  • Möllenöh skriver:

   Helt klart en bättre väg att visualisera istället för att jonglera med höga siffertal!
   Bloggaren Toklandet gjorde en sådan för ett tag sedan med meter, kubikmeter och vikt.
   Men nu kommer ju det sista lilla halmstrået kontanterna att ersättas med betalkort, mobilöverföringar och till sist -tror jag- ett inopererat chip RDFI tror jag det heter.
   Förut var pengar en ren fysisk historia, man tog ut från sitt konto vad man ämnade spendera över kvällen, helgen eller veckan vilket gjorde att man hade en rent fysisk kontakt med sina tillgångar.
   Allt det där är helt bortblåst idag, det heter inte ens pengar, utan betalningsmedel. På banken betraktas du dessutom som kriminell om du inte verifierar var du fått dina kontanter ifrån om du vill sätta in dina pengar , strunt samma om du är en pensionär vid 93-års ålder
   Det kontantlösa samhället har redan fått ett datum i sverige, så därför måste visualiseringsformatet ändras.
   Om ett bröd kostar en tjuga, hur många osv.
   Men det närmaste man kommer en 5-hundring är väl golvmaterial, så om en kvm golv kostar 500 kr, hur mycket golv får man för vad sossarnas samhällsexperiment kostar?
   Glas tror jag ligger på 1200/m2, håller Annies fontanell för den krocken?
   Mycket golv blir det, mycket glaskross också…

   Gillad av 2 personer

 28. lennart waara skriver:

  En mycket väsentlig artikel. Jag har gått igenom statsbudgeten och försökt beräkna kostnaderna. Under de flesta poster blir det antaganden om kostnadsandelen för migranterna. Än mer schablonmässigt får man arbeta med att försöka beräkna kostnaderna i de 290 kommunerna. Min beräkning landar i spannet 150 – 225 miljarder per år. Det är en grov skattning men jag känner mig säker på att sanningen ligger det intervallet. Dina beräkningar landar i samma ”härad”! Några som vet exakt hur stora kostnadsposterna är under de olika anslagen är räknenissarna på Finansen, om de fick göra kalkylerna och publicera dem. Det kommer tyvärr inte att ske! Problemet är arbetet med de kommunala kostnaderna som måste ske kommun för kommun eftersom mottagandet är så olika och med subtraktion för den del som kommunerna erhåller i statsbidrag. Sammanfattningsvis, du har gjort ett viktigt och mycket seriöst försök att komma fram till de samlade kostnaderna. Kostnaderna för tredje man är ju som alltid ej medkalkylerade! För kommunerna kommer de närmaste fem – tio åren att innebära stora påfrestningar. Mina kalkyler visar på skattehöjningar i storleksordningen 5 kr/skattekrona. I några kommuner – Sundsvall som ex – har detta redan inträffat. Fler är på gång, sannolikt Örebro m fl.

  Gillad av 2 personer

 29. csaba43 skriver:

  Som varande medlem av begreppet invandrare, som började jobba dagens efter ankomsten på storvarvet Kockums i Malmö, ständigt förundras över svenskens bredvillighet att inte bara ge bort en del av sitt land utan numera t.o.m. betala för det. All denna vanvett döljs bakom begreppet humanitet och flyktingar. Om jag inte har fel har Sverige inte haft krig i sitt närområde sedan andra världskriget. Det betyder att absoluta majoriteten av de ca 2,5 miljoner människor – inkl. undertecknad – är migranter som av fri vilja har valt Sverige och tillåtits stanna.
  Ni som kommenterar här kan möjligen trösta er med att dagens Sverige är en låtsasdemokrati som somliga kallar för en demokratur,- styrd av malokrater, som en viss fysiker brukar säga. Den dag dessa har nått sina drömmar om det mångkulturella lyckoriket kommer ert fosterland att kallas kalifatet och ni ”svennar” får förhoppningsvis behålla en del av de 2 miljarder kronor, som dagens eviga tolkservice kostar, som en tröst till den nya minoriteten.

  Gillad av 3 personer

 30. Jan Andersson skriver:

  ”Regeringen” behöver klimatbluffen för att kunna motivera stora höjningar på el och fossilbränslen. Det är därför de aldrig släpper denna ickefråga. Den som är dum nog att bo på landet och bilpendla till jobbet och inte kan flytta därför att huset inte är säljbart skall snart betala för att få jobba.

  Gillad av 1 person

  • Kronblom skriver:

   Jag räknade ut att min lön i år skulle bli 52 öre per timme när skatt och övriga kostnader är dragna. Därför blir det pension, lite hobbyverksamhet och ved till nästa vinter.

   Gilla

 31. Björn skriver:

  För att inte prata på kostnaden för alla trafikolyckor, parkeringsskador, bilbränder m.m som ”Svenne Banan” måste stå för…..

  Gilla

 32. bjornwiklund skriver:

  SVEN ROBACH I Norge har man räknat på kostnader och de säger att det koatar LCC, netto, 4 miljoner/capita…. AM, Tyskland sade ganska nyss att deras nettokostnad LCC var 8 miljoner/capita….
  Do the math……

  Gilla

 33. Ivar skriver:

  Det finns flera som gjort seriösa beräkningar av kostnaderna , Sanandaji, Ekberg, Arnstberg Sandelin, (”Invandring och mörkläggning ” del 1 o 2, ), Jan Tullberg , ”Låsningen”, m.fl. , de hamnar på 50 till flera hundra miljarder/år, det går bra att läsa och själv bilda sej en uppfattning om man lyckats få med allt men siffrorna är skrämmande med källhänvisningar , statistik m.m. av stor omfattning. Men folkets ”företrädare ”vill inte ha en redovisning av förståeliga skäl….

  Gillad av 1 person

  • Särimner skriver:

   Ingen av dessa har ”med allt” för att de riktigt stora bidragen är så enormt politiskt inkorrekta så att ta med dem är samma sak som att det inte finns någon chans alls att få forskningen att betraktas som ”seriösa beräkningar” för att man fått lägga till så enorma summor. Ta att gå till tandläkare, förutom att man kommer från ett land utan tandvård så att tänderna pekar på alla håll, vad kostar det att man kommer från ett land där folk inte håller tiden? Vad kostar det att ha med mannen när hustrun skall opereras? Allt detta får mig att tro att invandrarna nu slukar mer än hälften av våra pengar, kanske mer. Vi hade alla kunnat gå pension vid 50 utan socialdemokraterna och deras pk-ist följare.

   Gillad av 1 person

  • bjornwiklund skriver:

   Ja så länge något är en nettokostnad är en ökning volymerna negativt dvs varför spåda på en årlig nettokostnad medel livslångt med 4miljoner per capita?

   Naturligtvis blir det billigare om volymerna mnskas eller ännu hellre reverseras….

   Gilla

 34. Arthur skriver:

  De bemälta internationella konventionerna kan vi bortse ifrån. I stort sätt ingen av de 130000 utlänningar som förra året bosatte sig i Sverige, inom ramen för migrationsindustrin, omfattas av dessa. Flödet fortsätter därför att de som borde sig som just våra ledare istället låter det ske. Beror det på grupptänkande, korrumption eller på att de besatts av onda andar? Kanske alla tre?

  Gilla

 35. Alexander Svensson skriver:

  Intressant artikel. Har länge funderat på vad politikerna egentligen vill med massinvandringen. Åsikter som folkutbyte och liknande har jag tidigare avfärdat som konspiratoriskt dravel, men det kanske ligger något i det tots allt? Någon sorts agenda måste det väl ändå finnas. Eller är de helt enkelt så korkade att de tror att allt bara kommer ordna sig om vi bara låter tiden gå? Jag har inga svar….

  Gilla

 36. Ping: Läsvärt – forsete
 37. phnordin skriver:

  Denna artikel borde orsaka en storm av kommentarer i riksmedia. Betänk att 3-6 % av BNP används för att bestrida kostnaderna för invandringen enligt dessa beräkningar och att dessa utlägg genomdrivits av en maktfullkomlig elit. Hur kan man försvara att folket aldrig konsulterats i denna viktiga fråga och att smusslet med information fortsätter? och var finns den demokratiska beslutsprocessen?

  Gilla

 38. Kristina F skriver:

  Jag undrar var alla pengar kommer ifrån? Det är ju ansenliga belopp hur man än räknar, och dessutom årligen. Trycker staten nya?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.