Rättighetsförklaringar

Patrik Engellau

Bara några veckor efter det att Bastiljen stormats i juli 1789 och franska revolutionen därmed inletts antog den franska nationalförsamlingen Förklaringen av människans och medborgarens rättigheter. Det där med ”medborgare” var viktigare än man tror, för en medborgare var inte bara en människa, utan en människa med lika rättigheter. Tidigare hade människor visserligen varit människor men inte människor med lika rättigheter – till exempel var kungen utsedd av Gud – och därför inte medborgare.

Det som skiljer medborgaren från människan är emellertid inte bara det där med de lika rättigheterna utan också att medborgaren har en nationell tillhörighet, i det här fallet Frankrike. Kopplingen mellan de lika rättigheterna, medborgarskapet och nationen är underförstådd i hela rättighetsförklaringen.

Jag medger dock att det trots detta är oklart om rättigheterna anses tillfalla människan i egenskap av människa eller i egenskap av medborgare. I den franska förklaringens första artikel antyds det förra: ”Människan föds och förblir jämlik till sina rättigheter. Samhällelig åtskillnad får endast grunda sig på allmänt intresse”. I andra artikeln framhävs det senare eftersom rättigheterna kopplas till politiska sammanslutningar som med nödvändighet, på den tiden i varje fall, hade nationell karaktär: ”Syftet med alla politiska sammanslutningar är att bevara människans naturliga och omistliga rättigheter. Dessa rättigheter är rätt till frihet, egendom och personlig säkerhet, samt rätt till motstånd mot förtryck”. Det vore en överloppsgärning att inrätta politiska sammanslutningar för att bevara rättigheter som människan har oberoende av de politiska sammanslutningarna. Meningen måste vara att människan blir medborgare genom statens existens och att staten säkerställer rättigheterna. Utan staten hade rättigheterna i praktiken inte funnits.

Men nu kommer en joker i leken i form av USA:s självständighetsförklaring som hade proklamerats redan 1776, tretton år tidigare. Där är det inte medborgare som har rättigheter utan människor. Det beror antagligen på att det hade sett förvirrat ut om kolonister i USA, som snarast var medborgare i Storbritannien, skulle ha krävt rättigheter i kraft av medborgarskap, inte i en nation som de faktiskt tillhörde, utan i en nation som ännu inte uppstått. I självständighetsförklaringen tillskrivs rättigheterna därför människan, inte medborgaren.

Det här är ingen obetydlig utan snarare en brännande aktuell fråga eftersom den handlar om huruvida en person från Nigeria som tar sig till Sverige ska ha tillgång till alla rättigheter i kraft av sin mänsklighet eller om han ska få vänta tills han eventuellt blivit medborgare. Vi låtsas kanske att den frågan är filosofiskt avgjord men det är den inte även om vi inte diskuterar den. Att sopa under mattan är emellertid inte detsamma som att filosofiskt avgöra.

Men det blir ännu värre. Det finns ytterligare en joker som presenterades i franska nationalförsamlingen år 1793. Kungen hade avrättats i januari och behovet av en ny konstitution för den nya republiken blev därför ännu mer akut. En betydelsefull ledamot av nationalförsamlingen föreslog en ny rättighetsförklaring som för dagens svenskar nog kan anses modernare och mer tilltalande. Ledamoten gjorde nämligen en sedermera revolutionerande innovation. Rättigheterna, vare sig de var mänskliga eller knutna till medborgarskapet, skulle inte bara handla om äganderätt och yttrandefrihet och annat sådant som egentligen inte lade någon börda på andra medborgare. Innovationen bröt mot de principer som deklarerats i den ursprungliga franska rättighetsförklaringens fjärde artikel: ”Frihet består i att kunna göra allt som inte skadar andra. För varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de som är nödvändiga för att tillförsäkra samhälles övriga medborgare samma rättigheter”.

Ledamoten menade att rättigheterna inte bara handlade om envars rätt att skapa sitt eget liv utan att störas av andra utan också om envars rätt att vid behov bli försörjd av sin nästa. Ledamoten hade uppfunnit välfärdsstaten. Artiklarna tio och elva lyder så här: ”Samhället är skyldigt att sörja för alla sina medlemmars uppehälle, antingen med att förse dem arbete eller genom att garantera existensmedel åt dem som är ur stånd att arbeta. De understöd som är oundgängliga åt dem som saknar det nödvändiga är en skuld för den som har överflöd: det ankommer på lagen att bestämma på vilket sätt denna skuld skall betalas”.

Situationen hade därmed blivit ohyggligt komplex. Man visste varken vem som omfattades av rättigheterna eller vad rättigheterna egentligen innebar. Och så oklart är det fortfarande. Ska personen ifrån Nigeria inte bara beviljas äganderätt och yttrandefrihet i Sverige eller ska han också få tillgång till välfärdssystemet antingen för att han är människa eller för att han är medborgare?

FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen år 1948, är själva intyget på att saken är förvirrad. En del av rättigheterna tillkommer en person i kraft av människa, till exempel rätten till ”liv, frihet och personlig säkerhet” enligt artikel tre. Artikel 13, som handlar om rätten till rörlighet, är emellertid nationellt begränsad: ”Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser”.

En del går över huvud taget inte att begripa. Artikel 23 slår fast att ”var och en har rätt till arbete”. Betyder det att vederbörande inte får förbjudas att arbeta eller att han av någon vänligt sinnad myndighet ska förses med en syssla och en månadslön?

En del rättigheter tycks hänga ihop med nationell tillhörighet och ska därför, kan man förmoda, betalas av den stat där personen är medborgare (eller genom bistånd från rikare stater). Till exempel förklarar artikel tjugotvå: ”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser”.

Min favoriträttighet i FN-deklarationen är artikel tjugofyra, där var och en, oavsett nationstillhörighet, har rätt till ”regelbunden, betald ledighet”. Vem som ska betala anges inte. Det kan vara du. Tänk om nigerianen ringer på din dörr och begär ersättning för åratals försumlighet från din sida att betala hans semesterersättning. Plus ränta.

Om man slänger in Värdegrunden – föreställningen om ”allas lika värde” – i detta intellektuella mörker så blir förvirringen närmast total, särskilt om man betänker att den svenska termen ”värde” är en felöversättning av originalets ”dignity”, alltså ”värdighet”.

Den omnämnde ledamoten i franska nationalförsamlingen, välfärdsstatens uppfinnare, hette för övrigt Maximilien de Robespierre. Ett år efter förslaget blev han giljotinerad.

36 reaktioner på ”Rättighetsförklaringar

 1. Tritonen skriver:

  Alla dessa högtravande ”konventioner” är välmenande luftslott, som måste modereras med förnuft. I Sverige har alla dessa påbud närmast karaktär av okränkbara ledstjärnor, som snarast måste införlivas med nationell lagstiftning, trots betänkligheter från bl. a. juristerna.
  En frihet som för min del gärna kunde avskaffas ( ja, jag vet att det är utopiskt!) är religionsfriheten.
  Varför skall just religiöst motiverade (van-) föreställningar åtnjuta sahällets skydd från kritik??
  Vill någon säga adjö till förnuftet och vandra in i den religiösa dimman, så går det väl inte att hindra, men att begära ovillkorlig respekt för detta, känns inte motiverat. Det räcker med föreningsfrihet.

  Gillad av 5 personer

  • En snäller mand skriver:

   Det är ju endast med islams intåg vi nu inte får kritisera religion. Kristendomen har ju kritiserats mycket, hela vår politiska kultur är ju motsatsen till tio Guds bud, du skall icke ljuga, du skall icke stjäla osv. Du kommer ihåg Life of Brian? Vi väntar fortfarande på uppföljaren Life of Ahmed:

   Gillad av 7 personer

  • Kalle skriver:

   Samma öde bör åläggas den Svensk som översatte ordet dignetiy. Det är att betecknas som landsförräderi att förfalska ett så viktigt dokument med felaktig betydelse. Nån jävla ordning får det vara i det här korrupta Sosselandet.

   Gilla

 2. Lars skriver:

  Inte vet jag om jag kan genomskåda dessa rättighetsdeklarationer som innebär skyldighet för någon annan att uppfylla dem, men jag tänker att dessa rättigheter och skyldigheter inte kan upprätthållas och genomdrivas utan makten hos en stat som kan reglera förhållanden dvs oavsett om det avser medborgare eller andra som staten ser som sin uppfattning att upprätthålla rättigheter och skyldigheter för så kan det endast ske inom statens påverkansområde, maktområde och det samhälle som avses måste även skydda sin egen existens och sina medborgares rättigheter och skyldigheter enligt gällande lagstiftning.

  Att se de som universella principer blir alldeles tokigt om vi t.ex. tittar på FNs kommiteer för mänskliga rättigheter, en grupp som leds av Saudi Arabien. Det finns 1.2 miljarder muslimer i världen på ett ungefär och varken FN eller Sverige kan påverka de aktuella ländernas rättsuppfattning eller uppfattning om rättigheter och skyldigheter. Väst kan naturligtvis på olika sätt upprätthålla tryck mot dessa länder, både ekonomiskt och militärt och filosofiskt, men Väst måste rimligen i första hand slå vakt om sin egenart och de gemensamma uppfattningar om rättigheter och skyldigheter man slår vakt om.

  Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  Det behövs en intelligentare FN-deklaration. – Den som kallas rättighetsförklaring är egentligen en skyldighets-dito. – Stater, – egentligen dess skattebetalare, – lastas med en massa skyldigheter åt dem som kryper in i rollen som behövande.

  En mera genomtänkt FN-deklaration skulle grundas på insikten att man styr med rättsordningen och att en rättsordning måste gynna beteenden och val som är ägnade att ge framlängesutveckling och missgynna beteenden och val som ger baklängesutveckling.

  Med framlängesutveckling menar väl de flesta samma sak: Människosläktet skall bli klokare, friskare, fredligare, vackrare – och fåtaligare. – Naturen skall tillförsäkras betryggande fullödigt fortbestånd, livsmiljön skall värnas och individens makt över sin tillvaro skall öka och inte minska.

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Under en global rättsordning, värd respekt, vinner man terräng på andras bekostnad genom sina förtjänster och inte genom sina tillkortakommanden.

   Gilla

 4. svenne skriver:

  ”Människan föds och förblir jämlik till sina rättigheter. Samhällelig åtskillnad får endast grunda sig på allmänt intresse”.

  Alla sådana här pompösa förkunnelser som utropas i samband med någon form av maktövertagande – på demokratiskt eller odemokratiskt sätt – ges intrycket av att vara en orubblig naturlag som tillkommit oberoende av människor, men den har uppmärksammats av de aktuella makthavarna som sedan förmedlar denna som en självklar sanning till sina undersåtar.

  Vi har ju vår pompösa floskelkaskad som innehåller bl.a. ”människors lika värde”, ”grundsyn” etc. och naturlagen att ”vi är en humanistisk stormakt” som har ansvaret för jordens övriga befolknings väl och ve.

  Johanna Jönsson (C) får nu stöd av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), som delar uppfattningen att det vore rimligt med en ny ”humanitär skyddsgrund” som bland annat ska gälla klimatflyktingar, äldre personer som sitter ensamma och sjuka i hemlandet, eller sådana som är ”utsatta” på annat sätt.

  Det finns ju en mycket otrevlig sjukdom som benämns ”flodblindhet”. Bör det inte påbörjas någon form av åtgärd så att de drabbade får kontakt med svenska ögonläkare?

  Utdrag ur Wikipedia:
  ”Kring 17 till 25 miljoner människor är smittade av flodblindhet, med cirka 0,8 miljoner som drabbats av någon form av synnedsättning. De flesta infektioner sker i subsahariska Afrika, även om fall också rapporterats i Jemen och isolerade delar av Centralamerika och Sydamerika”.

  Politikerna anger ju inte någon gräns för vad som menas med ”humanitär skyddsgrund” så denna insats kan ju braka iväg hur långt som helst. Jag tror att vi hade besparats denna idioti om det hade genomförts ett extraval, men Talmannen kämpade febrilt för att så inte skulle ske och detta innebär – för min del – att Andreas Norlén hamnar i bottenskrapet tillsammans med en del andra ”rumsrena” politiker.

  Gillad av 3 personer

 5. En snäller mand, tröstar stor naken madam, med väldig mun och barm och mången tand, får det sista som fjärilen spann, för att hålla sig varm, kanske vid kejsarens hov nu kan föra sig fram, en vänlig gest, vad nu! än större best? skriver:

  Ja några gör så, de läser och tror att verkligheten skall följa det skrivna ordet, så blir det ibland, men det är en Europeisk tradition, som förutsätter att folk följer regler, utan vapenmakt. Det finns bara en skrift som de flesta som kommer till Sverige nu följer, det är koranen, och när invandringen kommer igång på allvar från Afrika så kommer vi att finna att deras traditioner knappt finns nedtecknade.

  Så hela Patriks resonemang ovan bygger på ordens kraft, och att vi alla följer samma regler, men jag en enkel man, en enkel fysiker som observerar experiment, i detta fall verkligheten, och det jag ser är att svenskar följer regler och invandrare böjer dem eller bryter dem, det är ju inte DERAS regler. Vi behöver ju inte gå längre än till Italien för att finna detta, och söder om Medelhavet så upphör helt denna tror på ord, utom de som finns i koranen, och denna skrift bygger sin auktoritet på exakt det som styr i hela Mellanöstern och Afrika, makt och våld, inte logos. Det är inte orden och logiken som betyder något, utan vem som har makten och våldet. Det är korkat, långt förbi naivt, att tro att i takt med att invandrarna blir fler från maktkulturer, dvs de styrs helt enkelt av den starkes rätt, att våra ord betyder något. Vi ser ju dagligen dessutom hur våra regler böjs för att passa de nya av våra egna ledare.

  Nej, istället för att navelskåda och lusläsa den europeiska traditionen om den innehåller något som kan tyda på att vi bör utsträcka vår mödosamt ihopjobbade trygghet och vårt välstånd till resten av världen så bör vi vara på det klara med att de som kommer inte har några sådana problem. De tar vad de kan, de kommer alla från maktkulturer och dessa styrs med våld. De kommer när de blir ännu fler inte att sitta och filosofera, de kommer att ta. Tyvärr stannar det inte där, utan det vi ser i Sydafrika är vår framtid, där en minoritet vita måste försvara sig mot en stor grupp svarta, där de gamla traditionerna inte är glömda och där vårt eventuella barbari förbleknar i jämförelse.

  I ingen annan kultur utom den västliga så sitter folk och filosoferar om den andres rätt, och i ingen annan kultur så har man ett styrande skikt av quislingar i politik, media och näringsliv som begår systematiskt förräderi mot den egna befolkningen genom att importera dess motsats.

  Gillad av 14 personer

 6. Aurora skriver:

  Det är kanske på tiden att börja fila på en deklaration om Mänskliga Skyldigheter. Rättigheter när skyldighet uppfyllts. Kravet finns egentligen redan i myndighetsbegreppet. Att bli myndig innebär i första hand inte tillgången till rättigheter utan att en person faktiskt omfattas av skyldigheter.

  Gillad av 4 personer

 7. Dandersan skriver:

  En medborgare bör ha skyldigheter och rättigheter mot en stat.
  Innan man blir medborgare bör man också ha rättigheter och skyldigheter.
  Jag skulle föreslå att en del av dessa rättigheter gavs som lån.
  Det är orimligt att vi skall försörja alla som vill pröva sina rättigheter att bli Svenska medborgare.

  Gillad av 2 personer

 8. Svante Jonsson skriver:

  Den historiska erfarenheten tyder inte på att det finns några universella mänskliga principer eller rättigheter. Inte ens om tankar och idéer om sådana skrivs ned på papper. Frågan är om svenskarna i nationen Sverige har någon som helst skyldighet att fungera som fysisk- våldtäktsoffer, rånoffer, osv. eller verbal, dygnteruntsvadan om lika värde, mänskliga rättigheter, de flyr för sina liv, osv.- soptunna åt främlingar och en ”svensk” elit som påstår att det är en mänsklig rättighet att befinna sig på vårt förvärvade territorium? Svaret är nej. Svadan går att stänga av. Men inte de fysiska offren för rättigheterna. ”Klåpare, bedragare, quislingar. Vi glömmer aldrig.”.

  Gillad av 5 personer

 9. Gröna kullar längre bort skriver:

  Idag fick man läsa noggrant och långsamt för att hänga med i svängarna. Inte alls som att läsa om Carlsson och Madame Flod i Strindbergs Hemsöborna. Utan mer som att läsa en knastertorr juridisk text. Här som en exposé över människans försök att definiera sig själv, och sina egna rättigheter. Stöpta som vaxljus under långerliga tider, och med stor nit. Nu förvandlad till en skrynklig rättighetskremlologi. Därför bör det vara fritt fram för egna tolkningar, över andras tolkningar.

  Ännu lever vi i en värld av nationsgränser. Lika giltigt i dag som 1948. Meningen med FN:s allmänna deklaration, om de mänskliga rättigheterna, var väl, i huvudsak, för att ge ett stöd åt egna länders utveckling. Inte för att individerna, inom dessa länder, skulle ge sig av – och ut på en shoppingresa bland övriga länders bättre villkor.

  Unga arbetsföra människor utgör antagligen den mest värdefulla tillgång ett enskilt land kan besitta. Det är huvudsakligen de unga som står för mycket av utvecklingspotential. För att effektivt förmås att omforma och utveckla sina egna länder behöver de då stanna kvar.

  Där avsågs nog FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna fungera som ett starkt stöd och inspiration, som en hjälp hand och vägledning.

  Om välfärdsländer istället tillåts fungera som magneter för unga, i mer fattiga länder, dräneras dessa länder på den viktigaste tillgången de har, och därmed på den egna utvecklingskraften.

  Mänskliga rättigheter var funktionellt aldrig tänkta att fungera på det viset. Hur skall Afghanistan, Somalia och Irak kunna utvecklas mot framgångsrika länder, om deras egna medborgare bosätter sig i Örebro, Malmö eller Värnamo? Och hur hjälper det Sverige att bibehålla sina egen utvecklingskraft, om de som anländer till oss inte kommer i arbete här? Sysslolösa händer hjälper varken Sverige eller Somalia.

  Det finns ett fundamental feltänk när mänskliga rättigheter kommer på tal, och tillåts stiger som lösa ballonger – och lämna verkligheten bakom sig. När enskilda länder dräneras på de unga, pådrivet av porösa gränser och en missriktad empati.

  Gillad av 4 personer

 10. Aha skriver:

  Det är en orimlighet att Nigerianen i Patriks exempel ska ha tillgång till andras välfärdssystem, orimligt därför att finansieringen skulle upphöra om alla får rätt att bruka andras insatta pengar, t ex om Nigerianen utan att ha betalt ett öre i skatt vill sätta sina äldre klanmedlemmar i ett nordiskt äldreboende.

  Välfärdsstaten är intimt förknippad med nationalstaten. Inom dess gränser sker skatteuppbörden som sedan finansierar välfärdsstatens alla generösa insatser där en mycket stor post är överföring av pengar till de som är mindre bemedlade.
  Är det någonting globalisterna ska klämmas på är det just välfärdsstaten; hur har ni tänkt er finansiering av vård, skola, äldreomsorg och försörjningsstöd? Global skatteuppbörd? Frivilliga skattesammanslutningar? Försäkringar? Med försäkringslösningar får de fattiga också ”fattiga” skolor, vård och äldreomsorg etc.

  Att vara nationalist är att vara för solidarisk välfärd. Så borde också innebörden av ordet nationalism/nationalist föras fram.
  Globalismen är en utopi så länge dess vurmare inte har svar på hur välfärdsstaten ska ersättas.

  Gillad av 3 personer

 11. Hosianna skriver:

  Intressant, Patrik, men medborgerliga rättigheter bör rimligtvis endast omfatta medborgare… och mänskliga rättigheter borde främst omfatta medmänskliga individer, som förmår bete sig som folk mot andra levande varelser, som de frivilligt väljer att själva söka upp.

  Tills det återigen, förhoppningsvis, blir möjligt, att leva som svensk i Sverige – med full yttrande-, rörelse- och valfrihet (att som kvinna kunna gå ut med soporna, eller rasta sin hund själv precis när det behövs och kunna äta kött utan rädsla för att djuret är rituellt ihjälplågat)…

  … borde landets gränser – med undantag för våra grannländers gammelbefolkningar, som knappast lär behöva fly, eller ens vilja flytta till Sverige – stängas helt för asylinvandrare samt alla transfereringar av tvångsindrivna skattemedel till Förinta Nationerna avbrytas.

  Gillad av 3 personer

 12. Göran Holmström skriver:

  Sista raderna, var dom som gjorde mest intryck.
  Maximilien de Robespierre och giljotinen. Tänk att lösningar kan vara så enkla ibland, Här låter vi hönsen kackla och skita i egen hönsgård utan att skilja dom friska från sjuka. Till det en spritt språngande galen tupp.

  Gillad av 2 personer

 13. Elvin skriver:

  Att statsministern inte har korrekta uppgifter i en så viktig fråga som hur statsskulden utvecklas, är utan tvekan allvarligt. Det påverkar förtroendet för Sverige som nation, om utländska intressen förstår att inte ens den svenska statsministern förstår enkla basfakta om sitt lands ekonomi.

  Man kan fundera över om det handlar om okunniga och slarviga medarbetare, bristande kompetens hos finansministern eller om det kan finnas någon annan orsak till att direkt vilseledande uppgifter förekommer i regeringsförklaringen. Uppgiften finns också i den skriftliga upplagan av regeringsförklaringen som regeringen lagt ut på sin hemsida, så det handlade inte om en felsägning.

  Oavsett vilken orsaken till det allvarliga felet är, måste man konstatera att det finns ett relevant fog för allvarliga farhågor om hur den ekonomiska politiken kommer att utformas under denna mandatperiod. Om man låter regeringsförklaringens innehåll avseende läget för statsskulden bli vägledande för mandatperiodens ekonomiska politik kan vi hamna riktigt snett.

  https://www.nyatider.nu/statsministern-levererar-falska-data-i-regeringsforklaringen/

  Gilla

 14. afugglas skriver:

  Varför Patrik missar Du det ända väsentliga?
  ”Dessa rättigheter är rätt till frihet, egendom och personlig säkerhet”.

  Det är rätten till LIVET som är det väsentliga ,
  Förstår vi det riktigt och rätt är socialismen DÖD!!!!

  Gillad av 1 person

 15. Hovs_klipphällar skriver:

  Ja, Patrik, dessa FN-ordmassor som pöser likt en överjäst bulle förväntas vi ödmjukt ta på allvar!

  Naturligtvis är det hela egentligen rent struntprat och inget annat. Farligt blir struntet när det tas på allvar av makthavare, onda människor som utnyttjar folks naivitet för att slå i dem destruktiva dumheter.

  Grunden för det migrationsvansinne som nu plågat oss sedan ett halv sekel tillbaka är den mentala föreställningen att Sverige har en moralisk skyldighet mot främmande länders befolkningar.

  Det har vi INTE, enkelt uttryckt. Varje nation är ansvarig för sina egna medborgare.

  Den som envisas att tvinga på oss något annat förtjänar att behandlas som denne Robespierre.

  Gillad av 5 personer

 16. O.T. skriver:

  Här en intervju med en f d dansk ”bankster” som varit i tjänst i det finansiella banksystemet i 30 år, senast hos Morgan Stanley, som nu kommit ut och bildat ett nytt parti i Danmark. OBS han är ”blacklistad” i MSM och jag har aldrig hört talas om detta. Hoppas alla hör denna intervju till slutet den är1tim 39 minuter lång men väl värd att lyssna till. Det är så enormt mycket man inte känner till men här får man höja ögonbrynen fler ggr.

  Gilla

 17. Björn skriver:

  Såg nyss på Opinion Live(SVT1)! Där anklagades Polisen för att oftare stoppa och visitera/kontrollera människor med ”utländskt” utseende, än de med ”svenskt”! Bl.a tyckte en kvinna från V, att det var diskriminerande och rasistiskt att endast de med ”utländskt” utseende blev kontrollerade, när Polisen gjorde razzia i förorterna! Man tar sig för pannan, det bor ju inga andra där! Hon, den där V-kvinnan satt dessutom i justitieutskottet!!!! Tänk om Polisen, när de i jakten på t.ex en somalisk rånare(enligt signalement från brottsoffret!), var tvungna att se till att varannan kontrollerad hade ”svenskt” utseende, för statistikens skull! Hemska människor, de där vänster-aktivisterna!!!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.