Gunnar Sandelin: Sverige tar emot 30 000 utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare per år

Gunnar Sandelin

Redaktionen på Det Goda Samhället tycker sig ha noterat att många som uttalar sig om migrationen tror att migranterna bara består av asylsökande och deras anhöriga. Så är det inte. Det finns flera andra kategorier av migranter. Den antalsmässigt viktigaste är arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU. Den gruppen är i år (2018) nästan lika stor som asylgruppen och förväntas – se diagram i slutet av denna text – under de kommande åren bli något större. Redaktionen har bett Gunnar Sandelin utreda arbetskraftsinvandringen vilket sker i denna rapport. Fotnoterna som står inom parenteser hänvisar till kommentarerna längst ned i artikeln.

Sverige har under de senaste åren beviljat uppehållstillstånd till cirka 30 000 utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare (1) per år, så kallade tredjelandsmedborgare, vilka kommer från utanför EU/EES-området, se Migrationsverkets redovisning här

Under 2018, fram till och med september, har Migrationsverket bifallit nästan dubbelt så många arbetstillstånd till dessa personer jämfört med beviljade asylansökningar. Sedan den nuvarande lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft 2009 har fyra av tio arbetskraftsinvandrare som fått arbetstillstånd varit outbildade, se Migrationsverkets uppgifter här och här

Dessutom vet vi inte med säkerhet var arbetskraftsinvandrarna tar vägen när deras arbete är slut här. Många återvänder frivilligt till sina hemländer, tror Migrationsverket, men det finns också ett mörkertal vars omfång vi inte känner till. Vad vi vet är att endast en mindre andel av dem i slutändan får permanenta uppehållstillstånd. I den här texten ska jag försöka ge en helhetsbild av den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen, som är okänd för de flesta eftersom den går under den mediala radarn.

Den 15 december 2008 fick Sverige nya regler för arbetskraftsinvandring, vilket redovisas här. Nu skulle det bli lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från tredjeland, utanför EU/ESS-området. Avgörande för statens beviljande av uppehållstillstånd blev arbetsgivarens behov av vilken kompetens som den behövde. I samarbete med Miljöpartiet avskaffade regeringen Reinfeldt den tidigare myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen.

Den nya lagen medförde att det också blev möjligt att söka inifrån Sverige, under villkor att den presumtive arbetstagaren hade rätt till visum och var inbjuden av en arbetsgivare. Ändringarna i utlänningslagen andades globalism och tilltro till att de som kom hit både ville och kunde berika landet. Tanken var att Sverige med sin åldrande befolkning skulle få tillgång till ny kompetens. OECD bedömer att Sverige idag har det mest liberala systemet för arbetskraftsinvandring bland medlemsländerna.

En tanke med den nya lagen då den stiftades var också, i det invandringsliberala klimat som rådde, att även asylsökande som fått avslag på sina ansökningar skulle kunna söka igen, utan att behöva lämna landet. Denna gång i ny skepnad, som arbetskraft. Vad som krävs enligt lagen för att få ett uppehållstillstånd för arbete är att ansökan ska ha inkommit två veckor efter att avslagsbeslutet för asyl vunnit laga kraft. Vissa villkor ska också vara uppfyllda, bland annat ska det finnas ett erbjudande om en anställning som sträcker sig över minst ett år, se Migrationsverket här

Tillståndstiderna har liberaliserats genom att de blivit förlängda: efter fyra års arbete under sju års vistelse i landet kan arbetskraftsinvandraren ansöka om permanent uppehållstillstånd. När lagen stiftades måste detta ske inom en femårsperiod. Migrationsverket understryker försörjningskravet:

Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Nationalekonomen Tino Sanandaji konstaterar dock (se denna artikel i Tidningen Kvartal) att kravet på ekonomiskt oberoende för anhöriga till utomeuropeisk arbetskraft inte fungerar i verkligheten:

En arbetskraftsinvandrare behöver bara arbeta i Sverige under några år (egentligen bara på pappret) för att kvalificera sig till livstids försörjning för sig själv och sina anhöriga. Redan från början är anhöriga till arbetskraftsinvandrare berättigade till socialbidrag. Detta kritiserades nyligen av arbetsmarknadsministern Ylva Johansson som mycket riktigt påpekade ”Det finns inget som hindrar de anhöriga blir beroende av försörjningsstöd om lönen inte täcker kostnaderna”. /…/ Enligt Riksrevisionens rapport som redovisar siffror fram till år 2014 hade endast en av tre av arbetskraftsinvandrarnas anhöriga arbete.

Under de följande åren efter lagen trätt i kraft mötte den, utifrån olika utgångspunkter, hård kritik. Vissa kritiker ansåg att arbetstagarna var utlämnade till sina arbetsgivare, i synnerhet under den första tid då de endast hade tillfälliga uppehållstillstånd. Andra menade att det var ansvarslöst av regering och riksdag att underlätta för arbetskraft från hela världen att söka sig till Sverige i ett läge när det redan fanns en halv miljon arbetslösa inom landets gränser. Därmed kunde lönerna dumpas för svenska arbetare på en överskottsmarknad av lågkvalificerad arbetskraft, menade kritikerna. Räckte det inte med den arbetskraft som den fria rörligheten inom EU kunde ge oss?

Det fanns också de som varnade för att lagen kunde användas som ett kryphål till asylfusk. Av de arbetskraftsinvandrare som fick arbetstillstånd 2009 och var kvar i landet 2012, hade tio procent sökt asyl åren innan arbetstillståndet beviljades, 13 procent under samma år som de fått arbetstillstånd och närmare 50 procent någon gång efter det att arbetstillståndet beviljats. Men få av dessa asylansökningar beviljades i praktiken. Se denna artikel på den borgerliga tankesmedjan Timbro.

I november 2010 rapporterade Dagens Nyheter om den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen som en skojarbransch, där ”samvetslösa företagare” sålde svarta tillfälliga uppehållstillstånd för 30 000 kronor på nätet:

Många är beredda att betala för ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd. Tillståndet ger möjlighet till svensk legitimation och bankkonto, till att köra bil, läsa sfi-svenska och få förstahandskontrakt på en lägenhet. Med tillståndet har de tre månader på sig att hitta en annan, vit arbetsgivare. Misslyckas de med det kan de stanna och arbeta svart i två år.

Från ett och samma gatuköksföretag i Stockholm fick Hotell- och restaurangfacket under tre sommarmånader ta ställning till hela tio ansökningar. Gatuköket som bär företagets namn har i dag bara tre anställda. Alla de tio tilltänkta nyanställningarna ska ”skala och hacka grönsaker”. Den person som arrenderar gatuköket säger till DN att han inte har en aning om detta.

Ett annat gatukök i Kista, helt utan anställda, inkom den 8 augusti med åtta ansökningar. Lika många kom från ett kafé i Kista med tre anställda.

Issa Habil Juristbyrå, som hjälpt de tre gatuköken ovan med ansökningarna, säger till DN Ekonomi att det inte är hans sak att bedöma huruvida ansökan verkar rimlig i förhållande till företagets storlek: ”Jag har inte med det att göra”.

Omfattningen av oseriös arbetskraftsinvandring är svår att fastställa. Hur många lökhackare som kommer från utanför EU/EES ska exempelvis ett gatukök anses behöva? Klart är i alla fall att av de drygt 144 000 beviljade arbetstillstånd (2) för personer som kom från tredjeland mellan 2009 och september 2018 gick 39 procent till personer som helt saknade utbildning, medan 31 procent gick till dem med ”särskild fördjupad högskolekompetens” (kallades tidigare för ”teoretisk specialistkompetens”).

Jämför vi de utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare som kommit under de senaste åren så finns både väl kvalificerade personer och sådana som inte tycks ha någon yrkesutbildning alls. Eller är det Migrationsverkets redovisning som vilseleder? Det intressanta är att kolumnen ”Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning” togs bort från och med 2015 och ersattes med den vagare formuleringen att personen behöver ”kortare utbildning eller introduktion”. 2012 utgjorde de helt outbildade 7 000 (3) av 16 000 uppehållstillstånd (43 procent). Klart är att den nya lagen gav resultat. Totalt med anhöriga beviljades under 2012 hela 30 000 uppehållstillstånd till arbetskraftsinvandrare av arbetsmarknadsskäl från tredjeland.

Går vi närmare in på de arbetstillstånd (avser inte anhöriga) som har beviljats under 2018 (4) blir det tydligt att inte det heller till någon övervägande del handlar om spetskompetens. 40 procent består av personer som behöver ”kortare utbildning eller introduktion”. Här utgör bärplockare och plantörer (skogsarbetare som arbetar med plantering och röjning) nästan hela denna grupp med sina knappt 5 000 personer. Socialdemokraterna har tidigare i år sagt att de vill begränsa importen av lågutbildad arbetskraft, https://www.svd.se/s-utfardar-lofte-om-arbetskraftsinvandring men Migrationsverkets prognos visar inte riktigt på en sådan utveckling, något som jag återkommer till.

De högt kvalificerade med ”fördjupad högskolekompetens” har ökat marginellt under senare år. 2018 utgör de en tredjedel av det totala antalet arbetstillstånd, och inom den sfären är IT-arkitekter och systemutvecklare i framkant. Dessa beviljades drygt 3 000 arbetstillstånd under 2018 och intar därmed en särklassig andraplats bland alla yrkeskategorier efter bärplockarna. Däremot uppgår personer i vårdyrken och chefsyrken bara till två procent vardera, av all utomeuropeisk arbetskraft som fått arbetstillstånd i år. Det handlar exempelvis om endast 39 läkare som har kommit hit, se Migrationsverkets siffror här

De länder som intar en särställning när det gäller att leverera arbetstagare utanför EU/ESS till Sverige sedan den nya lagen trädde i kraft är Thailand och Indien. Tillsammans står dessa länder för hälften (51 procent) av alla beviljade ansökningar mellan 2009 till och med september 2018. Sedan uppstår ett stort mellanrum och därefter kommer Kina med sju procent av alla tillstånd. Två tredjedelar av de som kommer från Indien i år är arkitekter och systemutvecklare inom IT-branschen, medan nästan alla thailändare som har fått arbetstillstånd är bärplockare.

Tar man in hela den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen, inklusive anhöriga, har Sverige de tre senaste åren beviljat 30 000 sådana uppehållstillstånd i genomsnitt. Dessa arbetskraftsinvandrare är dessutom i ökande: 2009 beviljades totalt 21 000 uppehållstillstånd. 2018 blir ett rekordår som pekar det på nästan det dubbla, 40 000 vid årets slut, om nuvarande inflöde håller i sig. Bara under de nio första månaderna 2018 beviljades uppehållstillstånd till 20 000 utomeuropeiska arbetstagare med drygt 10 000 anhöriga i sitt följe. Det gör sammanlagt 30 000 personer på nio månader eller ett inflöde på drygt 3 000 personer per månad av utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare med anhöriga. Hittills i år har 15 000 asylsökande beviljats uppehållstillstånd här. Räknar man med att de senare i snitt har 1,5 anhörig med sig (en förklaring kommer sedan) (5) så är fortfarande den asylrelaterade invandringen större och skulle gissningsvis ligga runt drygt 37 000 personer fram till och med september.

Om vi blickar vi tillbaka på de volymer som är relaterade till arbetskraftsinvandring sedan lagen trädde i kraft i början av 2009 och fram till september 2018, ser vi att 268 000 arbetskraftsinvandrare från tredjeland har fått uppehållstillstånd, inklusive deras anhöriga. De senare utgör en tredjedel av hela gruppen som bestod av 180 000 arbetstagare och drygt 87 000 anhöriga.

De utomeuropeiska arbetskraftsinvandrarna ökar just nu jämfört med dem som beviljas asyl, vilka också har en tillfällig minskning vad gäller ansökningar, jämfört med tidigare. (Hur denna utveckling tros fortlöpa kommer senare i texten.) Historiskt sett utgör de som beviljats asyl en klar majoritet i förhållande till arbetskraften utanför EU/EES. (6) Om vi jämför de 180 000 arbetstagare (exklusive anhöriga) som har beviljats uppehållstillstånd sedan den nya lagen tillkom 2009 med de asylsökande som har fått stanna under samma period ser vi att de personer som har fått asyl här under samma period är 100 000 fler, närmare 280 000. 2018 är emellertid siffrorna omvända. Sverige gav uppehållstillstånd för asyl till 15 000 personer jämfört med 20 000 arbetskraftsinvandrare (exklusive anhöriga), fram till och med september. Bilden förändras emellertid, som tidigare påpekats, när man räknar med den större mängd anhöriga som kommer till dem som har fått asyl.

Skulle vi göra en bedömning av hur stor den asylrelaterade invandringen har varit jämfört med den utomeuropeiska arbetskraften sedan millennieskiftet så får det bli en uppskattning på grund av osäkerheten i den förstnämnda gruppens storlek på anhöriginvandringen. 381 000 asylsökande har fått stanna sedan år 2000. En sakkunnig på anhöriginvandring på Migrationsverket menar att det i genomsnitt kommer mellan en och två anhöriga till dessa. (7) Kompromissar vi och räknar med en och en halv anhörig per asylant så kommer den asylbaserade invandringen till Sverige hittills under 2000-talet att landa på närmare en miljon personer. Under samma tidsperiod har drygt 400 000 arbetskraftsinvandrare med anhöriga (8) från utanför EU/EES fått stanna här.

Tyvärr har Migrationsverket inte någon övergripande statistik för hur många ursprungliga tillfälliga arbetstillstånd (TUT) för utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare som omvandlas till permanenta tillstånd (PUT). I verkets statistik beviljas PUT direkt om arbetskraftsinvandraren har haft arbete under fyra av sju år. 15 000 PUT beviljades mellan 2015 till och med september 2018, vilket är en väldigt liten andel under nästan fyra år. På frågan varför det är så svarar Migrationsverket de antar att många reser hem när deras arbetstillstånd går ut. Emellertid finns här finns ett stort mörkertal. Vad man kan spekulera i är hur många som kan antas stanna kvar i landet när deras TUT går ut och de inte erbjudits ett förlängt arbete. Den största gruppen, bärplockarna och plantörerna, är just en sådan grupp, som bara har säsongsarbete.

Polisen har sällan uppgifter om vilken form av uppehållstillstånd en gripen person som ska avvisas ur landet kan ha haft, när denne uppehåller sig här illegalt. Mellan 2018 och 2021 räknar Migrationsverket med att cirka 100 000 personer som har fått avslag på sina asylansökningar ska avvisas. Men myndigheterna har inte några motsvarande prognoser för hur många arbetskraftsinvandrare som kommer från utanför EU/EES som uppehåller sig i landet utan laglig rättighet sedan deras arbetstillstånd har gått ut.

Frågan om hur omfattande de asyl- och arbetskraftsrelaterade invandringsinflödena är (jag inkluderar då den påföljande anhöriginvandringen), får knappast någon uppmärksamhet i den offentliga debatten. Den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen går under den mediala radarn. Politiker, myndigheter och journalister spelar ner det hela till något som liknar en icke-fråga. De verkar överhuvudtaget vara paralyserade av tanken på att genomlysa allting som handlar om volymer. I stället påstår de att invandringspolitiken har ”stramats åt”. Det kan ju stämma om man menar att signalerna om att vi har en tillfälligt restriktivare asyllagstiftning har spritt sig ut i världen, men knappast om man beaktar att inflödet till Europa av asylsökande totalt sett för närvarande har minskat.

Migrationsverkets prognos fram till 2021

Hur kommer då volymerna av utomeuropeisk arbetskraftsinvandring att se ut i framtiden? Det närmaste vi har att hålla oss till i dagsläget är Migrationsverkets senaste uppdaterade prognos från i slutet av augusti. Där räknar verket med att få in 166 000 förstagångsansökningar vad gäller arbetskraft från tredjeland under perioden 2018-2021. Också anhöriga till dessa räknas med i prognosen som arbetskraft, precis som det gör i verkets statistiska redovisning av beviljade uppehållstillstånd.

Totalt sett ligger beräkningen av de inkomna ärendena i en jämn ström med drygt 40 000 förstagångsärenden per år. I verkets kommentar framgår att den redan stora gruppen bärplockare har vuxit, men Migrationsverket uppger också att de ser en viss ökning av folk som har kvalificerade IT-kunskaper.

Däremot har de inte någon prognos på hur många bifall som de kan tänkas ge, men om man ser till utfallet första halvåret 2018 så ligger det på 80 procent för förstagångsansökningarna. Detta skulle innebära att under perioden 2018-2021 kommer Sverige att totalt bevilja cirka 133 000 ansökningar från arbetskraftsinvandrare utanför EU/EES med anhöriga. Nedan ett diagram som åskådliggör de prognostiserade volymerna de kommande åren:

Kommentarer:

(1) Migrationsverket skiljer i sin statistik ett arbetstillstånd från ett uppehållstillstånd genom att de förstnämnda endast omfattar den primära arbetstagaren i familjen och inte de anhöriga. Men i praktiken får de anhöriga både arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Dessutom är arbetstillstånden grundade på beslut av Migrationsverket medan uppehållstillstånden också kan avse beslut i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen. På grund av dessa skillnader är uppehållstillstånden näst intill dubbelt så många som de primärt registrerade arbetstillstånden i verkets statistik. Jag tar med arbetstillstånden i denna text därför att det är där som verket i detalj redovisar vilka yrkesgrupper som kommer hit.

(2) Källa: Migrationsverkets årliga statistik över arbetstillstånd mellan 2009 och 2018.

(3) I hela texten rundar jag genomgående av till närmaste tusental då det blir mer lättöverskådligt.

(4) 2018 syftar genomgående på månaderna januari till och med september. Om helåret avses så anges det.

(5) Källorna till faktauppgifter i hela texten kommer främst från Migrationsverkets hemsida för statistik, deras senaste prognos samt också från samtal och mejlväxling med verkets presstjänst och deras sakkunniga.

(6) Sannolikt utgör också den asylrelaterade invandringen en knapp majoritet av de totalt cirka 1.8 miljoner uppehållstillstånd som har beviljats mellan 2000-2018.

(7) Det måste också påpekas att asylanhöriginvandringen aldrig har blivit ordentlig genomlyst. De som Migrationsverket anger som ”flyktinganhöriga” gäller bara dem som kommer inom två år efter anknytningspersonen, det vill säga under den tid då kommunbidrag utgår. De som kommer därefter placeras i statistiken bland övriga anhöriga. Där finns också den största gruppen ”nyetablerade relationer” (som lite vårdslöst uttryckt kan kallas ”brudimport från hemländerna”). Dessa utgör ungefär hälften av alla anknytningsärenden utanför arbetsmarknaden.

(8) Det finns inte någon särredovisning för anhöriga till utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare mellan 2000-2008, därför är dessa beräknade efter samma proportioner som de var mellan 2009 och 2018.

 

 

34 reaktioner på ”Gunnar Sandelin: Sverige tar emot 30 000 utomeuropeiska arbetskraftsinvandrare per år

 1. Bo Svensson skriver:

  De tre förhållningssätten som samverkar till den slappa migrationspolitiken är

  1: Tanklösa kvinnors instinktiva välkommnande av män för att ha fler att välja mellan och bättre knullchanser.

  2: Inlärd människokärlek för att inför sig själv och andra stämma överens med rådande idealbild av hur man bör vara.

  2: Dåligt genomtänkt psykopatliberalism som har den osolidariska ”homo economicus” som norm och minimerad roll för staten.

  Striktare krav på rösträtt finns ju i verktygslådan för det förstnämnda problemet.

  Bästa metoden för att utöva medmänsklig välvilja är att verka för en rejäl rättsordning, så att utvecklingen må gå mot ljusare tider för mänskligheten och livsmiljön.

  Det fattas en del väsentliga ingredienser för att få konsekvens och reda i liberalismen och ett oavvisligt villkor för arbetskraftens fria rörlighet är krav på ekonomisk garant. – Bevis på sådant kunde fungera som ett globalt visum.

  Gillad av 2 personer

  • Ingvor Sabina Le John skriver:

   På sig själv känner man andra, heter det.. Nej, jag tror inte invandringen är en kvinnliga variant på ”thailandsimporten”. Grekland är sedan länge många kvinnors mål för lite ”romantik”. nuförtiden kanske också Gambia. Överallt läser vi idag om den ökande osäkerheten utomhus,våldtäkter, överfall osv. Själv får jag höra ”hora” när jag går iväg till lokal pub kvällstid.. Istället har svensk immigrationspolitik försämrat för kvinnors fria, västerländska liv. En immigrationspolitik som nu innebär 127 män på 100 kvinnor statistiskt sett, får även mer våld och överfall. ( en man som arbetar med Finlandsfärjorna har räknat ut att 70% kvinnor och 30 % män ger inget bråk ombord, sedan stiger siffran i samma takt som män blir fler.)Nej, vi skulle följt Kanadas väg men nu är det för sent.

   Gilla

 2. svenne skriver:

  ”Det finns flera andra kategorier av migranter”.

  Politikerna och Migrationsverket hittar hela tiden på nya skäl för att få hit folk från andra länder. Det skruvas och vrängs på olika sätt med kategoribeteckningar, skyddsbehov, behov av arbetskraft och ömmande skäl. Fantasin verkar vara ändlös för motiverande av fortsatt invandring trots de svårigheter som vi nu har med de volymer som redan finns innanför Sveriges gräns.

  Arbetslöshetsstatistiken borde ju öka i takt med varje invandrare som inte försörjer sig själv på eget arbete, men detta smusslas undan under t.ex. beteckningen ”sysselsatt”. Statistiken definieras på något sätt som gör att det verkliga antalet arbetslösa invandrare inte får genomslag i denna. Hur det än smusslas med statistiken så är varje frisk person i arbetsför ålder som inte är i arbete de facto arbetslös och detta borde krasst redovisas.

  Sverige har ju in absurdum ”tagit sitt ansvar” för världens elände både i förhållande till landets storlek och i förhållande till liknande länder. Kan vi inte nu säga att vi har gjort vårt och behöver inte längre agera som den största humanitära stormakten? Frågan ”varför skall detta fortsätta?” är ytterst relevant eftersom vi bevisligen inte klarar av denna överdrivna godhet.

  Gillad av 11 personer

  • Margit Wallenström skriver:

   Genom att göra svenskarna till ”palestinier” i sitt eget land visar jag solidaritet med palestinierna. Detta får ni faktiskt acceptera.

   Vänligen,

   Margit Wallenström

   Gillad av 3 personer

  • Jan Molin skriver:

   Svenne: ”varför skall detta fortsätta”? Svaret är enkelt, orsaken har jag beskrivit det här på DGS många gånger: 1975 bestämde Palmes sosseregim med stöd av samtliga partier att Sverige skulle omgöras till ett mångkulturellt samhälle, och 2010-2011 införde Reinfeldt med Alliansen detta i vår grundlag! Båda besluten utan folklig debatt! Det var således rent diktatoriska beslut tagna av sjupartierna.
   Alla sjupartierna anser att vi fortfarande inte är tillräckligt mångkulturella. Detta kommer att fortsätta sålänge som svenskarna fortsätter att rösta för mångkulturen, dvs röstar på sjupartierna! Och det gör folket så länge som medias stora flertal landsförrädare till journalister driver på för mångkultur!
   Vi godhjärtade, naiva och veka svenskar kommer aldrig att göra motstånd. Om det blir kraftigare motstånd än ordkrig, som förs på det som regimerna kallar för ”hatsajter mot fortsatt invandring, tror jag möjligen detta kommer från äldre tiders europeiska invandrare som får det allt sämre i landet. Eller så flyttar dessa hem, medan vi svenskar ej har något hemland mer. Jag ser en tydlig likhet mellan Sverige och USA, Kanada vars urbefolkning, indianstammarna, under 1800-talet fick ge upp sitt landområde när vi vita från hela Europa invaderade. Rester av dessa lever idag i sk reservat under eländiga förhållanden, de är alltså huvudsakligen utrotade.
   Och ”tagit sitt ansvar”: vi i Sverige har inget som helst ansvar för vad befolkningarna utanför norden tar sig till! Sina problem måste de lösa själva eller med hjälp av sina grannländers befolkningar. Och vad skall FN vara bra för? De driver ju på denna utveckling med massinvandring vilket är en viktig del i globalismens strävan att utplåna våra nationer.

   Gillad av 8 personer

   • Svenne skriver:

    Jan Molin

    Precis som du beskriver så är vår nuvarande situation resultatet av ett antal tidigare fattade ogenomtänkta beslut som visat sig vara förödande för landet. Denna insikt borde medföra att politikerna nu ställer sig frågan ”bör detta fortsätta?” Vi vanliga medborgare kan ställa frågan ”varför?”, men politikerna är de som har makten att ifrågasätta om det ”bör fortsätta” och de befinner sig i den positionen att de kan hindra den negativa utvecklingen om viljan finns. Att förvänta sig att de skall tillstå att detta vansinne inte bör fortsätta utan omgående stoppas är inte något att hoppas på.

    Min användning av ordet ”ansvar” är givetvis ironisk därför att detta ord är så överanvänt och nerslitet att det numera är löjeväckande.

    Gilla

   • Dr No skriver:

    En fråga jag vill ha svar på är hur många våldtäkter som krävs innan man kan anse att de 82% som inte röstade på SD inte är godhjärtade? 20,000 om året? 50,000? För 7300 anmälda om året räcker uppenbarligen inte.

    Gilla

   • Zhengyang Wu skriver:

    Detta beror på den svenska trälmentaliteten. Svensken (träl) vill ha sin herre som leder vägen för honom och fattar beslut för honom. Svensken vill inte vara herre över sitt öde. Det har tagit lång tid innan jag kom till sikten.

    Den svenska demokratin utvecklades inte nedifrån. Det var inte de vanliga svenskarna som ville ha friheten och demokratin, utan det var den en gång i tiden kloka svenska makteliten som fattade korrekt beslut .

    Så det är inte alls konstigt att svenska makteliten har traditionen att bestämma åt sitt folk. Man får vara tacksam för att det har varit lyckosamt tidigare, fram till mitten av 1950-talet. Sedan har bara turen vänt, inget annat. Ty om man förväntar sig en god herre att ge en lycka, så kan man istället få en ond som tillbringar olycka.

    Gillad av 1 person

 3. Bo Svensson skriver:

  ”Bevis på sådan” skall det vara.

  Garantens motiv för noggrann sovring av klienter består då av riskerna att belastas med kostnaderna för repatriering, mansbot på 25 miljoner för någon klienten haft ihjäl, advokatarvoden, tolkhjälp, försörjning och en massa annat för att vilsekomna resenärer inte skall förorsaka kostnader för befolkningen där de råkar hamna.

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Och resenärer som ertappas utan sådant visum, förpassas till bevakad enklav intill flygplats varifrån de är fria att ta sig till avlägsen destination. – Till ett flyktingläger om de anser sig hotade.

   Gilla

 4. Christer Hanefalk skriver:

  Puuuh! Vilken läsutmaning! Imponerande sammanställning och en fantastisk samling bevis för att skeppet ‘Sverige’ driver redlöst i invandringsvågorna. Tänk om det hade varit möjligt för dem som i Sveriges Riksdag 1975 fattade beslutet om att Sveriges skulle vara ett mångkulturellt land, kunde få ta del av den nya verklighet som deras – möjligen godhjärtade – aningslöshet har lett till. Jag antar att ett fåtal av dem är i livet idag – 43 år senare.
  Kanske ska vi ta oss en rejäl funderare på vad man år 2061 – om ytterligare 43 år – tycker och skriver om oss.
  Riktigt ledarskap handlar om att förstå orsak-och-verkan över längre tid. Och att ha förmågan att rätt hantera komplexa och parallella processer.
  För egen del önskar jag mig Johan August Gripenstedts återkomst i reinkarnerad och modern version.

  Gillad av 4 personer

 5. Dr No skriver:

  Det är ett så självklart landsförräderi. Jag föreslår som en lektion i politik att man ser Disneys Robin Hood, här är det lätt att se att skatten är stöld, prins John sover med pengasäckarna. Detta är förkastligt men jämfört med vad som nu sker i Sverige och västvärlden så är prins John att föredra, för han importerar inte stora grupper av hunner som våldtager engelsmännens kvinnor, utan nöjer sig med att stjäla pengarna. Skatten är en psykisk sjukdom, vi har fåtts att tro att det kommer något gott ut av den, så snart pengarna betalats in så förvandlas de till godhet, eller i Patriks terminologi för dagen, ”snällhet”, det är som politisk alkemi, ge staten dina pengar så får du godhet och snällhet tillbaks, men endast en infantiliserad befolkning genom allmän utbildning kan fås att tro något så dumt, pöbeln under prins John var inte så lättlurade, för det visste vad de fick för pengarna och inte var det mycket. Varför frågar ingen sig varför, med denna enorma administration, vi inte får en specifikation, ett kvitto, på vad vi får för pengarna? Så snart pengarna användes till något annat än försvar och hjälp till de värst utsatta (och hjälp till fattiga och sjuka hade kunnat klaras lokalt) så blir skatten till stöld och börjar missbrukas och får sitt eget liv och syfte. Och syftet är att växa och växa.

  Gillad av 5 personer

 6. Dr No skriver:

  Jag upplever att bo i Sverige som att bo med sinnessjuka zombies, varför fråga sig inte folk med vilken rätt staten kräver in skatt och med vilken rätt man anser sig kunna ge bort den till allt från ANC, palestinska terrorister eller migranter från Syrien, eller till fuskande assistansbolag, samtidigt som man nu inte ens kan skydda landet varken externt eller internt, polisen löser nästan inga brott och brottslingar släpps fria nästan omedelbart. Det är uppenbart att den svenska staten ser skatten som en rätt, inte som en nåd, jag ser faktiskt inga fredliga politiska alternativ som kan få stopp på detta utan ormen måste sluka sig själv, det går fortare och fortare.

  Gillad av 10 personer

 7. Jan Ivarson skriver:

  Arbetskraftsinvandrare bör uppfattas ironiskt.
  Mer beskrivande ord är bidragsinvandrare eller välfärdsinvandrare. Det är utifrån dessa ord migrationen skall diskuteras.

  Gillad av 1 person

  • Jörmungandr skriver:

   Precis, och ytterligare en stor grupp som borde betecknas slavarbete, man flyger in folk från Asien att plocka bär när arbetslösheten i Sverige bland bidragsinvandrare är gigantisk, det är en skam. Jag skäms för Sverige, slavarbete, fy fan, som Saudiarabierna som inte orkar jobba som flyger in hembiträden från Filippinerna, vi gör samma sak i Sverige och tittar inte så noga efter hur de blir behandlade.

   Gillad av 2 personer

 8. Jan Andersson skriver:

  Sverige kan aldrig vara en ”stormakt” av något slag det vara må utan att ha:

  • Landets bästa och skarpaste hjärnor i ledande positioner.
  • En av världens bästa skolor.
  • En framåtblickande och noggrant genomtänkt och avvägd energipolitik.
  • En framåtblickande och noggrant genomtänkt och avvägd miljöpolitik.
  • En skattepolitik som gör att storföretagen stannar och utvecklas inom landet och betalar skatt här.
  • Ett eget försvar som gör det ointressant för alla att närma sig Sverige militärt.
  • En egen nationell ”image” som inger respekt och intresse från kunder och samarbetspartners.
  • Ha ett hundraprocentigt gränsskydd som håller lycksökare, galningar, kriminella ligor och tjuvar borta (eller kvar, så de kan infångas)..

  Det mesta av detta har vi haft, men förlorat. Vi måste tillbaka dit, alternativet är att ge upp och låta Sverige förfalla till den bananstat som många tycker att vi redan har blivit.

  Kunskapen och viljan finns i överflöd inom landets gränser, men absolut inte i de politiska leden. Så hur får vi dessa att stiga åt sidan för att släppa fram de kloka och erfarna?

  Gillad av 8 personer

 9. Ingvor Sabina Le John skriver:

  Tack för redogörelse av siffror och sammanhang. Synd att den skulle kladdas ner av plumpa reaktioner som tillåtits. Respektlöst av Engelau.

  Gilla

  • Dr No skriver:

   Det finns ett par skribenter här som jag inte hoppar på proportionellt med kvalitén på deras argument, synd att det inte är ömsesidigt.

   Gilla

  • tlidforss skriver:

   Ja du menar förstås ”med kärlek överkommer vi allt” eller som ”jesus, vänd andra kinden till och förlåt dina diktatur betryckare och var glad för att bli halshuggen”??? Bara blotta ordet Migrationsverket säger ju allt om vad som sker i detta land, en massiv våldtäkt av Sverige.

   Gilla

 10. O.T. skriver:

  Victoria Kawesa döms för misshandel: ”Har erkänt att hon slog”
  Om detta nämns inget i msm, vi minns rabaldret när Kent Ekeroth försvarade sig i krogkön.
  Det är skillnad på folk och folk.

  Gillad av 1 person

 11. 5ven55on skriver:

  Det enda som intresserar våra makthavare är att så snabbt som möjligt fylla våra länder med så många invandrare som möjligt. De verkar helt besatta av den idén.

  Gilla

 12. Kramgo skriver:

  Sandor skriver Gottsundabarnen är långtifrån ensamma om att ha drabbats. På två år har antalet anlagda skolbränder i Sverige ökat med 47 procent. 2017 registrerades 667 skolbränder i landet. 429 av dem var anlagda och andelen ökar år från år. Kostnaderna närmar sig en miljard kronor om året.

  Orsaken till de anlagda bränderna anges av PKisterna och msm vara utanförskapet.

  I stor utsträckning så bor dom ”utanförsatta” stackarna också helt gratis i sina bostäder och som om inte det räckte så dimper det punktligt varje månad ner utbetalningar i form av s k försörjningsstöd ner genom brevinkastet och inte heller behöver man jäkta till något arbete utan man kan i stor utsträckning ta dagen som den kommer.

  Bege dig ut till Rosengård centrum en vanlig vardagseftermiddag så skall du få se stackars ”utanförsatta” i ett antal av sällan skådat slag rullande överfulla vagnar.

  Skulle du mot förmodan se någon som i sin varukorg bara har t ex en falukorv och knäckebröd till extrapris så är det en icke ”utanförsatt” svensk pensionär som har den stora fördelen att på nära håll få njuta av att se hur väl dom ”utanförsatta” har fått det i Sverige.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Det har funnits brandlarm och sprinkler länge, nu också övervakningskameror. Vad skulle det kosta jämfört med att skolorna brinner ner? När tänder man på med skolan full med elever?

   Gilla

 13. lookslikeanangel skriver:

  Amish-feeling på IKEA

  En gång på ett tåg i USA fylldes kupén av amish-folk.
  Jag tyckte det var intressant, men även lite surrealistiskt.
  Hade jag tidsvandrat?

  För ett tag sen var jag på ett IKEA utanför Stockholm.
  Det som slog mig var att över hälften av kvinnorna
  hade sjalar och heltäckande kläder. Jag tror att jag var
  den enda ljushåriga överhuvudtaget.

  Jag fick faktiskt ”amish-känslan”, som på det där tåget i USA;
  ”Jag hör inte hit….!”

  Gillad av 1 person

 14. Zhengyang Wu skriver:

  Vid den tiden när Sverige öppnade för arbetskraftinvandring var det en högt uppsatt kvinna som talade i SVT om att vi inte skulle diskriminera på grund av kön, etnicitet, religion, ålder, utbildning, m.m. Det som fastnade i mitt minne var åldern och utbildningen. Hon med makt välkomnade alltså analfabeter som i bästa fall får städjobb lika mycket som välutbildade ingenjörer som kan inbringa 100 000-tals skattekronor för Sverige, och 60-åringar som 30-åringar med 35 arbetsår framför sig. den där ”rättvisa” storhetsvansinnet visste inga gränser.

  Är det någon som vet vem hon är? Jag är jätte nyfiken.

  Gilla

 15. bejji skriver:

  Det är idag möjligt med arbetskraftsinvandring till Sverige, där medföljande anhöriga har ett vårdbehov på LSS-nivå och således alltså arbetskraftsinvandraren tryggar sin egen anställning och fortsatta vistelse här i landet genom arbete som personlig assistent till sina vårdkrävande anhöriga. Finansieringen av detta kommer från (den svenska) kommunalskatten.
  Någon som är förvånad över den alltmer accelererande politiska galenskapen här i Reinfeldts, Löfvéns och Lööfs m.fl. humanitära stormakt ?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.