Torkan och den presumtiva klimatändringen

Lennart Bengtsson

Torkan inte minst i Syd– och Mellansverige är ett problem för Sveriges bönder. Nödslakt av boskap har redan inletts. Sveriges konsumenter uppmanas köpa svenskt kött och vi får hoppas att inte miljörörelsen motsätter sig detta vällovliga initiativ. Därtill kommer säkert landets alla idisslande djur (vilda som tama) att få problem med maten och minska i antal vilket kommer att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser som metan.

Många ser omedelbart torkan som ett tecken på en allt mer hotfull klimatändring. Detsamma skulle säkert ha sagts om sommaren istället varit alltför regnrik och gett bönderna andra problem.

Hur förhåller det sig då med sommarnederbörden (juni, juli och augusti)? Ser vi till landet som helhet så redovisar SMHI statistik för 87 stationer fördelade över landet för perioden 1860 – 2017. Sommarnederbörden varierar kraftigt men ligger nu på 220 – 240 mm i medeltal över flera år och den långsiktiga trenden är svagt ökande.

Om vi något godtyckligt och lite slarvigt sätter <132 mm som ett mått på en mycket torr sommar så återfinns åren:

1868 131 mm
1914 131 mm
1955 103 mm
1959 119 mm
1976 121 mm
1983 125 mm

och för de regnrika somrarna där jag valt >276 mm som ett mått:

1895 277 mm
1961 277 mm
1987 286 mm
1993 290 mm
1998 312 mm

Det vill säga den regnigaste sommaren 1998 fick mer än 3 gånger så mycket regn som sommaren 1955. Detta kan ses som ett mått på den naturliga variabiliteten.

Utan att behöva genomföra en mer omfattande statistisk utvärdering så består det tydliga intrycket att den svenska nederbörden varierar kraftigt från år till år. En möjlig klimateffekt skulle kunna vara den långsamt stigande sommarnederbörden.

Nu är det förvisso stora skillnader mellan olika delar av landet och då blir variationerna från år till år ännu större genom att områdena blir mindre.

Med andra ord såväl torra som regniga somrar får man leva med och eventuella effekter av köttkonsumtion och flygresor till Thailand och andra ställen är härvidlag faktiskt helt omöjligt att påvisa. Jag kan försäkra att inte ens MP och Isabella Lövin kan klara detta. Ett sådant bevis skulle ligga på samma nivå som beviset för existensen av den heliga treenigheten.