Christer Hanefalk: Talanalys politikertal Almedalen – Ulf Kristersson

Datum:       1 juli 2018

Sammanvägd bedömning/”retoriskt betyg” (10-skala):

A – Ambition (= budskap (röd tråd)    9  Bra röd tråd. Fokuserade på få politikområden.

K – Kunskap (bevismedlen)                6  Faktakollen kunde ha varit något bättre.

T – Teknik (d v s retorisk teknik)        8  Tekniken bra – hög retorisk förmåga.

A- Artistisk förmåga (språket)            7  ’Lagom’ konstfullt – och kanske lever något citat vidare…

Sammanvägt betyg:                         7,5

En sällsynt erfaren politiker – som gjorde debut (!) i Almedalen.

Övergripande kommentar: Min personliga uppfattning, baserat på de timmar jag ägnat åt retorikämnet, är att Ulf Kristersson är en mycket god talare – en av de allra bästa inom svensk politik. Särskilt duktig är han som debattör eftersom han – i jämförelse med många andra – är väldigt påläst. Däremot ’överraskade’ han inte i sin Almedals-debut– så som Reinfeldt ibland kunde göra. Kristersson levererade det man förväntade sig.

Så, vad hade vi (…åtminstone undertecknad…) då förväntat oss som vi också fick? Jo, vi fick ett tal som under sina 37 minuter fokuserade på fyra huvudfrågor:

– Demokrati

– Barn och ungdomar

– Organiserad brottslighet

– Politiskt ledarskap

Ovanstående frågor fördelades – tidsmässigt – enligt följande under Kristerssons tal:

Demokratin fick 510 sekunder eller 23,0 procent, barn och ungdomar 15,0 procent, organiserad brottslighet 20,0 procent och politiskt ledarskap 22,3 procent av taltiden (…och undrar du över varför jag följer procentfördelningen så beror det naturligtvis på att jag kommer att jämföra med talarna som kommer under resten av veckan…). Resterande del av talet – 19,7 procent – ägnades åt inledning och avslutning.

Fördelningen mellan frågorna är som synes jämn, men det är noterbart att drygt halva talet (inräknat avslutningen) ägnades åt demokrati och politiskt ledarskap. Därför är det min tro att talet i hög grad var skrivet för väljare som tillhör de moderata kärntrupperna. Det handlade mer om att stärka de egna än att värva nya.

Inom retoriken talar vi ibland om ’information’ – det vi hör – och ’exformation – det vi tolkar (…eller om man så vill – ’det underliggande budskapet’…). Informationen i Kristerssons tal var mycket tydlig – ’rättigheter, skyldigheter och möjligheter’, ’i grunden är jag hoppfull om Sveriges möjligheter. För vi har löst svåra problem förut, och vi kan göra det igen’, ’vi har det i kroppen och i samhällskontraktet: Vi litar i grunden på varandra, och vi kan samarbeta om svåra frågor när det behövs’. Ser vi till det vi tolkar – alltså ’exformationen’ – så blev min egen upplevelse att Kristersson ville lyfta fram det som är genuint ’svenskt’, det som vi upplever är det som historiskt har gjort oss framgångsrika (…men det står naturligtvis alla fritt att göra sin egen exformativa tolkning…).

Kristersson talade också om ’rädsla’ – som enligt all tillgänglig forskning är människans allra starkaste känsla. Även om många säkert hävdar, och gärna vill tro, att det är kärlek. Och när Kristersson talade om människors rädsla (…det handlade då om organiserad brottslighet…), så kunde han kanske förstärkt den delen i talet med att citera Franklin D Roosevelt som i sitt installationstal 1933 sade följande klassiska ord: ’We have nothing to fear – but fear itself!’ Jag tror att det citatet hade fungerat även i Almedalen 2018.

Talets längd – 37 minuter – var bra. Varken för långt eller för kort. Han använde 3649 ord i sitt tal vilket innebär 98 ord per talminut. Normalt brukar man räkna med mellan 100 och 120 ord per talminut, vilket innebär att Kristersson höll ett ganska lågt taltempo. Något som jag personligen uppskattade. Dessutom hade han tydliga (och bra!) pauser mellan de olika avsnitten i talet. Talet var dessutom helt befriat från så kallade ’ödemarkstillägg’ (ähhh, åhhh, öhhh, mmmm, etc) vilket de flesta brukar uppskatta. Att Kristersson är en mycket van talare märktes från början till slut (…nästan lite ’lusttalare’ – han gillar scenen!).

Kristerssons tal i Almedalen 2018 var ett riktigt bra tal utan att vara retoriskt lysande. Temat var – som jag ser det – välvalt utifrån opinionsläget. Ett tal som borde utgöra en bra grund för de moderata valarbetarna 2018.

Kristersson – m-ledare med mål att möta framtiden i ledarrollen

(A) – Ambition – målet med talet – den röda tråden

Talet hade en klar och tydlig röd tråd som kan sammanfattas så här: Vi har flera allvarliga problem som kräver stark politisk ledning. Den ledningen saknas idag, men jag är beredd att ta ansvar för att komma tillrätta med problemen. Men då behöver vi alla samarbeta – men det har vi ju klarat av många gånger förr!

Fördelningen mellan talets teman var jämn och bra och inledningen av talet innehöll en tydlig ’varudeklaration’. Alla delar avslutades tydligt – som åhörare visste man direkt att ’…nu går han över till nästa område…’.

Talet var också humoristiskt – eller kanske snarare – ’talaren’ var humoristisk! (Naturligtvis är detta min personliga upplevelse – det beror ju faktiskt på vilken humor man föredrar.) Det fanns ofta en glimt i ögat och en del ironiska inslag – men inga som gick ’över gränsen’. Budskapsmässigt ett riktigt bra tal – sett till Kristerssons och moderaternas utgångsläge – med en taktiskt sett sannolikt bra inriktning. 

(K) – Kunskap – bevismedlen – ämneskunskapen

Ulf Kristersson är, liksom sina företrädare Anna Kinberg-Batra och Fredrik Reinfeldt, en mycket ’påläst’ person. Vilket märks – framförallt i debatter. Inom retoriken talar vi om fyra olika ’bevismedel’: Fakta/statistik, Exempel, Citat/egna reflektioner samt Jämförelser. Kristersson hade en klar tyngdpunkt på bevismedlen ’exempel’ och ’egna reflektioner’ (totalt > 75 procent av använda ’bevis’) vilket normalt innebär att talaren önskar konkretisera och stärka sin egen auktoritet. Vilket verkar som en rimlig målsättning för en ’Almedals-debutant’.

Vad gäller sanningskontrollen av bevisen anser jag att moderaterna kunde ha kollat siffrorna om handeln lite bättre. Det är direkt felaktigt att säga att EUs inre marknad står för 75 procent av svensk export – det är hela Europa som (nästan!) står för detta tal och där ingår Norge som är ett stort svenskt exportland. Ser vi till EU-marknaden så går 65,7 procent av exporten dit. Och att påstå att exporten motsvarar över 50 procent av vår ekonomi stämmer inte heller – 2017 utgjorde exportvärdet 42,11 procent av BNP som då uppgick till 4600 miljarder kronor. Nu är det väl inte sannolikt att det är så många som kontrollerar fakta på det här sättet, men det tar faktiskt inte många minuter att göra ’kollen’, så inom M så får man väl se det som ett råd från min sida.

(T) – Teknik – (exempelvis disposition, definitioner, argumentslag, statusläran, mm)

Sin retoriska teknik har Ulf Kristersson utvecklat under många år. Han var självklart duktig redan på MUF-tiden, och hans scennärvaro och säkerhet är väldigt imponerande. Han växlar bra mellan argumentslagen – mellan det rationella och det känslomässiga – denna gång fanns det gott om såväl karaktär (ethos) som upplevelse (pathos).

Flera gånger i talet kommer tydliga definitioner. Han leder skickligt in sina åhörare i beviskedjor som får oss att dra samma slutsatser som han själv drar.

(A) – Artistiskt – (intresseväckare, språkliga hjälpmedel)

Den här delen var bra – mer än ’godkänd’. Kristersson hade ungefär två ’vackra’ formuleringar per talminut vilket indikerar att man inte jobbat med talet mer än en á två veckor – ett antagande som förstärks av att Kristersson fick med ett antal nyligen inträffade händelser. Bland de retoriska så kallade ’figurerna’ dominerar ’rytmer’ och ’motsatser’. Rytmer använder man företrädesvis när man vill ’undervisa’ och motsatser är något man använder när målet är att ’fascinera’. Med mer tid att jobba med talet (…J F Kennedys installationstal 1961 jobbade Bobby Kennedy med i nästan fyra månader…) hade det kunnat bli än mer konstfullt, men konstfullheten är kanske ändå inte ’målet’ för ett Almedals-tal.

Formuleringar man minns

Det fanns några meningar och uttryck som jag kommer att titta närmare på när ’topplistan’ ska skrivas efter Almedals-veckan, och det fanns verkligen en del i det som Kristersson sade som kan fungera som fristående citat. Men två citat återger jag gärna redan nu: Det är en grundläggande rättighet att inte lära sig någonting alls av historiens alla brutala övergrepp och Har man besökt stora barnhem i Kina, Indien och Albanien så vet man att barnhem – det är inga hem för barn. Dessa två var mina (!) favoriter – du som läsare kanske har andra. Vad vi tycker om citat har väldigt lite med retorikkunskaper att göra. Det handlar mera om hur de stämmer med våra värderingar.

Anfall & försvar (…som inom retoriken tillhör något som kallas Statusläran…)

Moderaterna är ett parti som sällan brukar angripa andra i talen som hålls i Almedalen. I andra partier brukar angreppen vara fler. Men i 2018 års tal hade Kristersson faktiskt 16 ’angrepp’ varav fem riktades mot S och Löfvén och tio riktades mot SD. Angreppen mot SD koncentrerades dock till avslutningen av talet. Sett till hela talet så blir det ett ’angrepp’ var 150:e sekund – vilket totalt sett är lite. Dessutom är det intressant att SD attackerades 100 procent mer än S och Löfvén.

Nytt för i år – en ’mätning’ av hur stor del av talet som bestod i KONKRETA FÖRSLAG

Under 2018 kommer vi att mäta hur ’konkreta’ Almedals-talarna är. Alltså – hur mycket av innehållet i talen det är som kan definieras som ’konkreta förslag’ (..och ära den som äras bör – det var Patriks förslag att göra denna mätning!). Och i ’konkreta förslag’ ingår inte ’fromma förhoppningar’ (á la…vi måste i framtiden…) och inte heller ’stolta proklamationer’ (á la…vi måste bestämma oss för…). Andelen konkreta förslag i Kristerssons tal bedömer undertecknad till 228 ord vilket motsvarar ungefär 155 sekunder vilket ger sju procent av den totala taltiden.

Är då en sjuprocentig (7 %) andel ’konkreta förslag’ i ett Almedals-tal bra eller dåligt? Det vet inte jag – jag har aldrig mätt denna parameter tidigare. Men, det lär väl visa sig sedan övriga talare levererat sina respektive tal denna vecka.

40 reaktioner på ”Christer Hanefalk: Talanalys politikertal Almedalen – Ulf Kristersson

  • Christer Hanefalk skriver:

   Nej, det gick verkligen inte bra. Mussolini var inte så lyckad i Italien han heller. Det gick inte heller särskilt bra för Juan Peron i Argentina och för Hugo Chavez i Venezuela passar ju ‘upp som en sol och ned som en pannkaka’ rätt bra. Och frågan är vilket eftermäle Donald Trump kommer att få sedan de många kortsiktiga åtgärderna och besluten har fått sin långsiktiga verkan. Förra gången USA startade handelskrig (2002-2004) så tog det kortare tid än två år innan man fick ‘blåsa av’ och ta tillbaka besluten.
   Men, mitt uppdrag är inte att beskriva/tycka till om det som sägs är bra för landet eller inte. Mitt uppdrag är att analysera huruvida talaren ifråga talar väl för sin sak (!) – själva ‘saken’ lägger jag mig inte i. Det är det så många andra som sysslar med. Skulle någon välja att tala för införandet av diktatur, så kommer jag inte att ha några synpunkter på detta statsskick. Men, jag kommer att analysera argumenten som används och vilka ‘bevis’ för saken som lyfts fram.
   Kanske låter det lite ‘fegt’ att inte ta ställning för-eller-emot, men jag tror att alla vinner på att skärskåda retoriken för sig och budskapen för sig.
   Vill du få tillgång till ett ‘åsiktsmaskineri’ behöver du bara slå på teven och klicka på 1:an, 2:an eller 4:an. Eller köpa kvällstidningen med de största ‘krigsrubrikerna’. Och skulle du höra någon som påstår sig vara ‘retoriker’ och som tycker något om budskapen, så bör du tvivla på personens omdöme – eller hans/hennes kunskaper om retorik.
   För egen del har jag av ‘åsikts-proffs’ under perioden 2006 till 2014 blivit ‘beskylld’ för att tillhöra alla partier – utom SD. Själv ser jag detta som ett bevis för att jag under dessa nio åren lyckats förhålla mig neutral.
   Och vem vet – kanske jag i år (…mitt definitivt sista som talanalytiker…) även kommer att ‘beskyllas’ för SD-sympatier. Det finns idag inte längre något som förvånar mig…

   Gillad av 2 personer

 1. Jan Bengtsson skriver:

  (M)en det står väl i stjärnorna hur han skall kunna bilda Regering?

  Alliansen finns ju inte längre ens på pappret,
  och SD vägrar han inte samarbeta med!

  Sen har vi ju Sossarna,
  som tillsammans med föregående Moderatledare ställt till det!

  I Sverige är det alltid RÄVARNA som ges ansvaret att vakta hönsen,
  som säger sig vara beredda att ta ansvaret,
  för att lösa problemen Man själva Skapat…

  Arma land och folk!

  Bluffpoker är båda Ledarna bäst på!

  Vid extravelet lär SD få bortåt 40 %?
  TIO mer än i höst!

  Gillad av 2 personer

   • Linden skriver:

    noterade att Reinfeldts protegé bara talade om medicinering
    orsakerna till det myckna medicineringsbehovet nämndes inte med ett ord
    vem hade trott något annat

    Gilla

 2. MartinA skriver:

  ”Talet hade en klar och tydlig röd tråd som kan sammanfattas så här: Vi har flera allvarliga problem som kräver stark politisk ledning. Den ledningen saknas idag, men jag är beredd att ta ansvar för att komma tillrätta med problemen.”
  – Problem som Kristersson varit en av huvudpersonerna att skapa under hans karriär.

  ”Men då behöver vi alla samarbeta – men det har vi ju klarat av många gånger förr!”
  – Det här är bara Kristersson som säger : håll käften och lyd och betala skatt.

  Retorisk skicklighet hos etablissemanget leder bara till mer av samma. Att de problem som de orsakat fortästter att bli värre medan sådana som Kristersson fortsätter att berika sig.

  Ulr Kristersson när det var opportunt för hans karriär att förespråka fri invandring:

  Gillad av 8 personer

 3. Lilla fröken PK skriver:

  ”Den (små-)vuxne i rummet” gjorde onödigt många och överdrivna angrepp på SD, och man anar beställningar från C. Tror dock att han skjuter sig i foten. Det var ganska lågt och obegåvat av någon som gör anspråk på att vara en samlande gestalt i en ny regering.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Han cementerade nu M:s väljarandel,
   en bra bit under TJUGO PROCENT…

   En kvalificerad Skitsnackare…
   Som lätt geno(M)skådats!

   Han saknar ett rimligt trovärdigt Regeringsalternativ!

   Vilket KAN bädda för fortsatt S-styre…
   Vilket Sverige Minst av allt behöver, inte har råd med!

   Lider av ett gigantiskt Napoleonkomplex?!
   Som alla småväxta män…

   Löfvén inkluderad!

   Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   En liten (M)obbare, som vill få hela gänget med sig!

   Fyra år till med Löfvén (M)åste vara mottot,
   Alliansens Slogan på valaffischerna!

   Gilla

 4. V for Vendetta skriver:

  Kristensson bevisar egentligen reda i den röda tråden varför han inte är att lita på. Han talar om samarbete med uppenbarligen enbart å hans villkor för finns det ett enda parti som inte behövt frysa ut SD men ändå med hjärtats glädje gjort så är det M. Så min exformation är att snus är snus om så i gyllene dosor.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Han är livrädd för väljarflykt!
   Det har han all anledning att vara!

   Väljarna inser nu lätt,
   att det blir ”business as usual”…

   Om man inte har SD som en blåslampa!

   Tack Uffe, för de sista procenten,
   nu tas troligen steget över de TRETTIO!

   Gillad av 1 person

 5. Verdandi skriver:

  Läste just på Samhällsnytt:

  ‘jag tror att jag ser 7ks plan nu rätt klart:

  Liberalernas partisekreterares interna brev i Ex-pressen:
  ‘Grunden till den här historien är att Alliansen förberett ett gemensamt agerande i riksdagen efter valet. Från Liberalernas sida deltog vi i arbetet för att bädda för ordning och reda efter valet. Vi vill göra vad vi kan för att undvika att Sverige kastas in i kaos.” ‘

  Har ni märkt att Ex-pressen slår upp ‘sprickan’ inom alliansen stort.

  Jag tror att jag vet vad som pågår. ‘läckorna’ är planerade för att ge sken av att M förbereder ett samarbete med SD fast det inte alls är fallet, såklart.

  S och alliansen har gjort upp om någon sorts samverkan beroende på vilka som blir kvar.

  Lööf kommer lanseras som statsministerkandidat efter ‘svåra’ förhandlingar, där Jimmie som företrädare för största parti först får kalla handen av alla. Sen får Löfven, som blir näst störst ‘misslyckas’.

  Därefter lanseras Lööf som en kompromiss mellan M och S. Om det blir i en S+C eller M+C regering avgörs kanske av hur stort tappet för M blir.

  Förberedelse för detta skedde när C gick med på afghanamnestin. Det är planerat, alltihop.’

  Gillad av 1 person

  • akenastgards skriver:

   Är tveksam till att C/M/S skulle vara så smarta att de förberett en konspiration kring makten efter valet så som du beskriver. Det skulle indikera att de ÄR smarta och därmed att Sveriges situation med massinvandring, våld på gator och torg och en allt mer söndertrasad välfärd skulle vara planerad.

   Vi på andra sidan harju begripit i 10-20 år vart Sverige är på väg och vart massinvandring från MENA skulle föra oss. Om det är så att partierna också har begripit detta, så är den enda rimliga slutsatsen att de är onda och vill störta Sverige i fördärvet. Om det skulle förhålla sig så är demokratin överspelad och folket måste ta tillbaka makten på något annat sätt än via demokratiska val.

   Gillad av 4 personer

   • Hans Högqvist skriver:

    Du måste också räkna med att det finns krafter inom partier ( främst Socialdemokratin och deras allierade ) som tänker sig att ta makten med våld om situationen ”kräver” det.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Bilderbergs har ju bestämt,
   att Annie skall bli vår nästa Statsminister…

   Kan vi göra något åt det?

   Troligen inte, (M)ed en gigantisk medial uppbackning!

   Gillad av 1 person

 6. lendon skriver:

  När Aristoteles skrev sin retorik (som detta ämne till stora delar vilar på) så var det för att han ville komma till rätta med alla pågående sofisterier, trix, manipulerande av verkligheten som är möjliga med språket som verktyg.
  Retorisk analys skall (enligt Aristoteles och mig) därför handla om att blottlägga floskler liksom vinklande och mörkande av verkligheten, påvisa falskheter i taktiska utspel, blottlägga egenintresse under godhetsflagg osv.
  Den nuvarande floskelmaskinen för M saknar initialt all trovärdighet då han under alla sina levnads dagar varit en del av politikerklassen han klättrat sig upp i. Han har inget grundmurat etos. Var tyst som en mus gällande MÖK, DÖ, etc. Sett i ljuset av detta så är det inte svårt att avfärda hela talet som ett taktiskt illusionstrix.

  Om ett tal upplevs som bra kan det mkt väl bero på att en stor andel av lyssnarna delar talarens förljugenhet.
  En gång i tiden då Sverige var att likna vid ett självspelande piano talades det sällan eller aldrig om retorik av den enkla anledningen att det inte behövdes. Sedan sofisterna åter äntrat scenen så har allsköns ”retorikexperter” dykt upp här och var och belönat dem med poäng. Aristoteles spinner i sin grav.

  Gillad av 2 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Jag kan hålla med dig om en hel del av det du skriver (och tycker). Bara en smärre korrigering dock: Aristoteles skrev aldrig någon bok om retorik. Den bok som vi tror att han har skrivit, är i verkligheten samlade (föreläsnings)anteckningar från hans elever i Akademia. Men, det som står i boken är Aristoteles tankar retorik.

   Gilla

   • Anders skriver:

    Sverigedemokraterna nämns (i mycket klandrande ordalag) 11 gånger och Åkesson 1 gång. Socialdemokraterna omnämns 3 gånger och Löfven 5 gånger (här och där under talet).

    Om omdömet att ”SD attackerades 100 procent mer än S och Löfvén” enbart skulle vara baserat på tid, så undrar jag hur Christer Hanefalk har avgränsat sina mätningar.

    Angreppet på Sverigedemokraterna är koncentrerat till en specifik del av talet, så där kan man ju mäta, när den attacken börjar och slutar. Men, hur mäter man, när Socialdemokraterna samt Löfvén omnämns här och där under talet?

    Ta t.ex. formuleringen: ”Och Stefan Löfven och jag må vara oense om rätt mycket. Men en sak är vi nog helt överens om: det är så bra att denna förlorade mandatperiod snart är över!” Anser Christer Hanefalk att det är en attack på Stefan Löfven?

    Gilla

  • Bo Ek skriver:

   Det står i texten. Fem angrepp mot (S), tio mot (SD). 100% fler. Eller dubbelt så många, om man vill säga så i stället.

   Gilla

 7. Jan Andersson skriver:

  Det är inte vad en säljare säger som är intressant, utan vad denne inte säger. Och att den bäst lämpade ledaren också skulle vara en god talare är högst osannolikt.

  Idag förväntar vi oss att den ledare som är villig att ta tag i Sveriges monumentala ekonomiska lyxfälla i samband med invandringen närmar sig talarstolen ytterst besvärad och djupandande, med pannan i djupa veck och svart under ögonen, och tvingar sig till att möta åhörarnas blickar.

  Den som obesvärad och avspänd närmar sig talarstolen är endast en bra skådespelare och helt olämplig som minister eftersom denne inte fattar vad han håller med.

  Så enkelt – och så oändligt svårt.

  Gillad av 5 personer

  • Jan Bengtsson skriver:

   Ulf vågar nog varken skita ner händerna,
   eller att stå rak när det blåser snålt…

   Fiiin i kanten!

   Krävs någon som kan kavla upp skjortärmarna!

   Gillad av 3 personer

 8. lookslikeanangel skriver:

  8 nyanser av beige

  Påminner om en middag jag fick i Tokyo en gång.
  Den var dock väldigt estetisk
  och serverades av en vacker dam i kimono!

  Gillad av 1 person

 9. Andreas Glad skriver:

  Vem låter sig påverkas av de ”etablerade” partiernas talare?

  De är skyldiga till ALLA landets nuvarande problem.

  Det är ett tecken på ytterst begränsad kognitiv förmåga att rösta på samma partier en gång till och förvänta sig några positiva förändringar.

  Tyvärr tycks en mycket stor del av svenskarna lida av den begränsningen.

  Gillad av 3 personer

 10. Just add hummus skriver:

  Senaste två inläggen från Christer Hanefalks Twitter (lägg särskilt märke till retorikexpertens briljanta bruk av ad hominem):

  @CHanefalk
  Latinets ”idiotes” betyder ”vanlig människa”. Nu ska vanliga människor rösta om Brexit. Utgången lär bli idiotisk. Det blir självklart NEJ!
  11:25 PM – May 31, 2016

  @CHanefalk
  Brexit. Det är få gånger i livet som jag varit så ledsen över att ha spått så rätt. Det blir många som får betala kortsiktighetens pris!
  12:09 AM – Jun 24, 2016

  Gillad av 1 person

  • Jan Bengtsson skriver:

   Är verkligen pengar det enda här i livet?
   Det finns väl trots allt även andra värden!

   Typ att kunna bevara sin kultur!
   Att slippa kröka rygg inför en invasiv inkräktare…

   Gillad av 5 personer

  • Christer Hanefalk skriver:

   Jo du, ‘Just add hummus’ – en helt riktig analys från din sida. Kul att du använder begreppet ”ad hominem” vilket är nästan rätt – det betyder ju egentligen personangrepp, men jag köper att du använder det när du beskriver mitt Twitter-inlägg. Jag insåg tidigt att Brexit skulle bli resultatet (…jag tror att jag gjorde mitt inlägg minst sex veckor före Brexit-omröstningen). Liksom jag insåg att Trump skulle vinna. Vilket beror på att det hos majoriteten i alla befolkningar ( i hela världen) finns en genuin och medfödd oförmåga att tänka långsiktigt. Att förstå orsak-och-verkan-samband är svårt – det är lättare att köpa argument som ”I will make America great again” eller ”We will make Britain great again”. Och i slutänden är det alltid ”vanligt folk” som får betala priset för kortsiktigheten. Något som jag tror börjar gå upp för britterna vid det här laget. Samtidigt bör klargöras att kortsiktighet är något som är ett övergående problem – vi blir faktiskt mer och mer långsiktiga ju äldre vi blir. Det finns omkring 2.500 forskare som bekräftar detta. Ett tips är att du går in på Google och söker på ‘Elliot Jaques’ så får du information om grundforskning kring ”mänsklig förmåga”.
   Det som ändå gläder mig är att du använder ordet ”briljanta” i ditt inlägg (…och jag antar att du noterar mitt bruk av ”tricolon klimax” i det första…). Särskilt som andra i sina inlägg har antytt att jag skulle ha ”dåligt självförtroende”. Vilket är ungefär så långt från verkligheten som man kan komma.
   Hoppas på att få fler kommentarer från dig i fortsättningen. Jag har ju kvar att göra sex analyser och 2-3 uppföljningsartiklar (…men sen är det slut för gott!).

   Gilla

 11. Fredrik Östman skriver:

  Jag har väldigt svårt för den svenska dumdrygheten, att alltid visa upp andras brister och svagheter, till vilken konst även hör att recensera nedlåtande ”positivt”, men aldrig sina egna; att aldrig stå för något alls och låtsas att detta har ett egenvärde som kanske kallas ”objektivt”, ”expertomdöme” eller ”rationellt”. Därför intresserade mig denna artikel inte särskilt.

  Det intressantaste var de citat ur själva talet som gavs:

  ”’We have nothing to fear – but fear itself!’” — en renodlat liberal klyscha. Ett slags definition av liberalismen, rent av. Hur kan man påstå att detta skulle tilltala Moderata samlingspartiets kärnväljare? Kan man byta kärnväljare som man byter kostym eller PR-strategi? En gång i tiden var moderata kärnväljare konservativa eller högervridna och ogillade en kryptokommunist och socialdemokrat som FDR. Triangulering sades en gång betyda att gå över ån efter vatten, att attrahera andra väljare än sina kärnväljare. Och sedan när räknas klyschor och plattityder som retoriska pluspunkter?

  ”Det är en grundläggande rättighet att inte lära sig någonting alls av historiens alla brutala övergrepp” — renaste dumdryghet, jag vet bäst, alla andra har fel, till argument nedlåter jag mig icke.

  ”Har man besökt stora barnhem i Kina, Indien och Albanien så vet man att barnhem – det är inga hem för barn” Detta kallas med en teknisk term pedofrasti:

  View story at Medium.com

  Svenska HVB-hem är inga hem för barn…!

  Gilla

  • FN-stadgan skriver:

   ”Har man besökt stora barnhem i Kina, Indien och Albanien så vet man att barnhem – det är inga hem för barn”

   Kristersson och Birgitta Ed fick ju som bekant aldrig några egna barn utan såg i stället till adoptera två-tre ungar från Kina (eller om det var Sydkorea, blandar eventuellt ihop med Jan Björklund och hens husfrus stjärnfamiljebildning), så när han säger att ”det är inga hem för barn” talar han minst sagt i egen sak, som för att övertyga sig själv om det absoluta rätta i att rycka minderåriga och försvarslösa människor från deras hemmiljö och omplacera dem i ett främmande land på andra sidan jordklotet.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    I syfte att tillfredsställa den egna sentimentaliteten. För att parafrasera Tobias Hubinette ”fjärradoptioner är lika illa som den transatlantiska slavhandeln”.

    Gilla

   • Dr Bombay Taxi Driver Man skriver:

    Det där indiska barnhemmet, var det när han var över hos familjen Batra på middag, eller?

    Sveriges och Europas politikers familjebildningar måste upp för granskning.

    Gillad av 1 person

 12. Pelle skriver:

  Är Christer Hanefalk och Tove Lifvendahl på SvD möjligen samma person? De är båda nämligen otroligt förtjusta i Kristerssons tal. Mig, som talet rimligtvis borde ha riktat sig till, lämnar det helt oberörd, helt utan praktisk effekt. Kristersson är bara en i raden av pladderpåsar som saknar konkreta förslag på hur landet ska tas ur krisen. Varför i all världen skulle jag rösta på M efter ett tal som detta? Kejsaren är naken, dvs de nuvarande styrande måste bytas ut då de uppenbarligen är oförmögna till förändring av egen kraft.

  PS Analysmodellen som Hanefalk använder fokuserar på yta. Kaka söker maka. En av de mer intetsägande artiklarna här på DGS på länge. DS

  Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.