Om ideologiernas överlevnadskraft

Patrik Engellau

Man borde kunna tillämpa Darwins tänkande – alltså att arterna genom pyttesmå genmutationer blir mer eller mindre välanpassade till sin levnadsmiljö och att de individer som blir mer välanpassade gradvis tränger undan de mindre välanpassade och att dessa senare så småningom dör ut – den tankefiguren borde kunna användas inte bara på levande arter som djur och växter utan även på tankar och ideologier (som kanske är en sorts arter, de också).

Antag till exempel att det finns två ideologier som vi kan kalla för PK-ismen respektive den gråsossiga, småborgerliga medelklassideologin. Vilken av dessa två ideologier har den starkaste överlevnadskraften? Vilken kommer med tiden i kampen för överlevnaden att slå ut den andra? Det är inte så självklart som det först kan verka.

Jag tyckte först att det verkade självklart. Om man sätter en befolkning av medelklasstänkare på en ö och fyller en annan ö med PK-ister och låter det gå några generationer så är det väl självklart att medelklassön kommer att uppvisa alla tecken på överlägsen livskvalitet. PK-isterna har troligen allihop för länge sedan förvandlat sig till offer och svultit ihjäl eftersom offer måste bli omhändertagna och försörjda och det saknas folk som kan sköta den uppgiften.

Men sedan slog det mig att någon sådan öppen konkurrens på lika villkor enligt den darwinistiska grundmodellen inte föreligger. Att PK-ismen blivit så dominerande som den är beror inte på att den är bättre än medelklassen på att bygga samhällen.

Hur kan den då ha varit så framgångsrik? Observera att den knappast fanns för bara femtio år sedan. Den måste ha uppstått genom någon sorts framgångsrik mutation för ett halvsekel sedan och därefter förökat sig med våldsam kraft genom att infiltrera alltfler hjärnor.

Detta kan verka som ett mysterium. Hur kan en ideologi som inte ens hjälper sina värddjur att stå på egna ben bli så lyckosam i ideologiernas kamp för överlevnad? Jag var tvungen att grunna rätt länge på den frågan innan jag insåg att PK-isten är en muterad medelklassare som utvecklat en födkrok som är helt annorlunda än medelklassarens. PK-isten överlever inte genom att stå på egna ben, utan genom att låta sig försörjas av medelklassaren. Företeelsen är förstås bekant bland de andra arterna och har en teknisk benämning, nämligen parasitism. PK-ismen ger sina värddjur möjlighet att parasitera på medelklassare.

Jag ber om ursäkt om någon uppfattar mitt språkbruk och mina tankar som oförskämda mot PK-ismen och dess mänskliga värddjur. Men jag försöker bara vara vetenskaplig. Det här är ett nyktert, känslokallt och förhoppningsvis logiskt resonemang. För övrigt erkänner jag ju PK-ismens obetvingliga växtkraft vilket torde vara motsatsen till förgriplig nedlåtenhet.
För att öka din bildning ska jag återge lite av vad Wikipedia har att säga om företeelsen:

Ordet kommer från grekiskans para, ”vid”, och sitos, ”mat” eller ”föda”. Studiet av parasiter kallas parasitologi. Hos forntidens greker användes uttrycket ursprungligen dels om religiösa tjänstemän som betalades genom att de uppbar helpension, dels om medföljare till högre ämbetsmän som medbjöds i officiella sammanhang. Ordet fick med tiden en lägre mening av snyltgäst.

Mot denna bakgrund kan man ånyo ställa sig frågan om vilken av de två ideologierna som har den förnämsta överlevnadskraften. Dilemmat är att medelklassideologin kan existera utan PK-ismen medan PK-ismen inte kan leva utan medelklassideologin eftersom PK-ismens värddjur, PK-isterna, behöver medelklassarna för sin försörjning och överlevnad. Om PK-ismen blir alltför framgångsrik så kommer den att ta död på sin egen näringskälla.

Så långt kom jag. Kanske kommer PK-ismen att gradvis strypa medelklassideologin tills den dör, kippandes efter andan. Kanske kommer ideologierna att gemensamt utveckla någon sorts balanspunkt där PK-ismen ålägger sig sådan återhållsamhet att näringskällan åtminstone överlever. Det senare förutsätter att PK-ismen har förmågan till strategiskt tänkande och inte bara följer sina instinkter.

Allt är möjligt vilket Wikipedia också bekräftar vad gäller de andra arterna:

Värdorganismen kan fortleva och eventuellt överleva parasiten men kan också duka under när den inte förmår föda både sig själv och parasiten.

Förresten. Den där framgångsrika mutationen som för ett halvt århundrade sedan gav upphov till PK-ismen, hur ska man förstå den? Jag tror att det hade med det begynnande allmänvälståndet att göra. Betänk att allmänvälståndet var en unik förändring i mänsklighetens historia. Unik. För första gången någonsin slutade alla människor att oroa sig för svält. Schlaraffenland hade brutit ut.

I ett sådant läge gör man gärna avkall på de hårda medelklassdygderna om plikter, ansvar, nykterhet, regellydnad, respekt, sparsamhet och hårt arbete. Man behöver inte längre stämma av sina idéer mot verkligheten eftersom rikedomen ger en möjligheter att bekänna sig även till verklighetsfrämmande idéer som är snurriga men känns bra. Diktatorsfrun Imelda Marcos hade flera tusen par skor och diktatorn Ceausescu hade vattenkranar av guld. Den förra blev avsatt och den senare avrättad med kpist av en rumänsk soldat. PK-ismen är en ideologi för samhällen som, paradoxalt nog, är alltför rika och välmående för sin egen långsiktiga överlevnad.

78 reaktioner på ”Om ideologiernas överlevnadskraft

 1. Bo Svensson skriver:

  Produktionsvolymen kan ses som lådformig med kantlängderna arbetet, kunnandet och livsmiljön. – Dubbleras en av kantlängderna, dubbleras normalt produktionen.

  Genom den enorma tillväxten av kunnandet, har produktionsvolymen kunnat mångfaldigas trots att arbetsinsatsen minskat och livsmiljön starkt försämrats.

  Vi parasiterar samtliga på detta ärvda kapital av kunskap men det finns starka strävanden att korpa åt sig maximalt parasiterande vilket gör att det blir mindre över åt andra.

  Gilla

 2. Ulf G Johansson skriver:

  Det gick bra att hänga med ända till Tumänien! Där rasade inlägget ihop som ett korthus!
  Patric! Jag är ett stort fan av dig! Men det här!
  Nja!

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Ulf G
   ditt inlägg är ett sånt där dåligt som bara tröttar. En regel för inlägg: Ha en åsikt för faan !
   Ännu en regel motivera ! Bara åsikt, nedvärdering i fantasilöst ordval, bara ointressant.

   Om du ändå ger dig rollen som betygsättande magister så finns det ett läge där du slipper motivera.(Formel 1) skickligt ordbruk. T ex: ”Mycket i denna avhandling är sant och mycket är nytt, men vad som är sant är icke nytt, och vad som är nytt är icke sant” (Lichtenberg)

   eller var ”Tumänien” en djupsinnig vitsifikation, som mer begåvade än jag begriper ?
   Eftersom ”T” ligger intill ”R” misstänks feltryck. Dock ordet ”tu” gammalsvenska för ”två”,
   Rumänien, det tudelade, ”tvåiga” landet. Hur då ? att många där tycker att det var bättre på Ceaucescos tid, när alla hade arbete och bostad ?

   Dvs landet R. dåstädes kontra nustädes ?

   Gillad av 2 personer

 3. 2,1 skriver:

  1. Kampen mellan arter handlar om att hitta nischer. Medan kampen inom arter mest handlar om vem som lyckas få mest avkomma, som tar sig fram över generationshoppen.

  Det behövs två för att få till ett barn. Att ersätta sig själv och frugan/maken. Och så en viss riskpremie för att växla in dödens skördar. Alla barn tar sig ju inte fram till egen barnalstring.

  Denna riskpremie kan i ett samhälle med få risker bli tämligen låg. Vill minnas att riskpremien i Sverige är 0,1. Förr var den extremt mycket högre. För att ligga kvar på nollnivån behövs idag då 2,1 barn.

  De som uthålligt kan ligga långt över den siffra under dagens omständigheter, drar snabbt iväg i dominans, och blir nativitetsmässigt mer framgångsrika. Och därmed mer dominerande.

  Gillad av 2 personer

 4. Gener och memer skriver:

  2. För att skilja på genetisk framgång och kulturell så införde Richard Dawkins begreppet memer. Memer består av mänskliga tankefigurer. Kulturella fenomen byggs alltid upp av memer. Och inte av generna i sig.

  Men om en viss kulturbärare bär på memer som innebär att man skaffa fler barn, och gör det framgångsrikt, så kommer dessa kulturbärare att bli fler och fler. Och uthållighet där leder då till att den kulturens tankefigurer kommer att växa till sig och i princip ta över.

  En fråga blir då – vilka memer visar sig uthålliga? Man kan betrakta olika religioner som ett slags memer. Då består både buddism, kristenhet, islam och Aboriginers religiösa drömlandskap, av olika nötningståliga memer. Samma sak med hela kulturer.

  Kopplingen gener – och tankefigurer/memer/kultur – finns, men är inte ödesbunden. Gener tar sig fram via äggceller och spermier. Medan tankefigurer/memer/kultur tar sig fram via den omgivande miljöns påverkan. Som religion, tradition, moralregler, social sammanhållning, nationer, riken, etnicitet, och den egna inställningen till livet. Och då kan memers överlevnad och framgång bli beroende av skiftande nativitetsnivåer

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Religoner är alldeles för stora och mångfasseterade för att analyseras som meter. De är möjligen memekluster eller metalluster. Poängen med att analysera med memet är ju att se bortom de berättelser och filter som försöker styra vår uppfattning?

   Gilla

 5. MartinA skriver:

  Evolutionen fungerar genom geners konkurrens mot varandra, inte genom individer. En individ är bara en tillfällig allians mellan olika gen-klaner.

  Gillad av 1 person

  • Jaxel skriver:

   @Martina m fl
   Jag har faktiskt lite svårt att förstå det där. Fast jag får acceptera det då tycker mig ha förstått att det är vetenskapens (nuvarande) ståndpunkt. Acceptera emedan jag inte har kunskap och kompetensen att på ett sakligt plan ifrågasätta det. Generna konkurrerar således med varandra oberoende av sina tillfälliga bärare, alltså individer. (Om jag nu förstått den vetenskapliga förklaringsmodellen – ”the selfish gene – rätt. Rätta mig gärna om jag missförstått.)

   Med denna utgångspunkt finns anledning att ifrågasätta krönikans hypoteser just på det sätt du, implicit, gör. Det vill säga; memerna konkurrerar med varandra oberoende av deras tillfälliga bärares överlevnad.

   Fast jag som sagt lite svårt att förstå den biologiska modellen här.

   Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Dawkins har säkert bättre exempel men jag brukar tänka på beteendet att en ung man offrar sitt liv. Till exempel en självmordsbombare eller en soldat. Givet rätt betingelser verkar beteendet ganska vanligt. ”Genen” som ligger latent och triggar beteendet och därmed förstör ”individen” finns i hundratals miljoner kopior. Så varför ”vill” andra gener alliera sig med något så destruktivt? Jo! För att även de finns i många många kopior och förmågan att låta en kopia förstöras ger konkurrensfördelar mot andra genkluster/allianser.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Om du tänker efter så är gener identiska kopior av varandra. Den absoluta övervägande majoriteten av vad som är du finns i andra organismer. Framförallt i närbesläktade människor. Det finns troligtvis ingen mutation som är unik för dig.
    Generna är eviga. Individer däremot är ständigt skiftande. Det är därför evolutionen är litet knepig att förstå ibland, för att vi utgår ifrån en felaktig nivå, en felaktig dimension.

    Gillad av 1 person

   • MartinA skriver:

    Sen vet jag inte hur mycket mitt ordmärkeri påverkar innehållet i artikeln. Men att läsa de första sju åtta kapitlen i ”Den själviska genen” var epokgörande för mig. Så därför så kändes det viktigt att anmärka på individmissuppfattningen, det mer korrekta perspektivet här är viktigt för mig. Även om det kanske inte var jätteviktigt för PEs argument tror jag inte.

    Gilla

 6. Göran Fredriksson skriver:

  Det finns ett tidsmässigt samband mellan pk-ismen och jämställdhet och feminism, sannolikt finns det även ett orsakssamband. Annie Lööfs senaste beslut rörande ensamkommande nästan uteslutande maskulina ”barn” är ett tecken på det senare.

  Detta väcker fråga om feministerna på allvar tror att ett feministiskt och jämställt samhälle på sikt kan överleva en invasion av människor med extrempatriarkala värderingar. Eller blir ett jämställt samhälle bara ett experiment som inom ett halvsekel kastas på historiens sophög?

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Den som lever i en Stor Lögn betraktar enskildheter som skilda från varandra. Den som betraktar enskildheter som Små Sanningar (i ett sammanhängande system kallat verkligheten) förstår inte den Stora Lögnen.

   Gillad av 1 person

 7. svenge skriver:

  För drygt ett halvsekel sedan drog en irländare följande historia för att lösa sitt lands problem, Inbördeskriget. De skulle byta plats med holländarna. Inom ett kvartssekel skulle Irland vara världens mest blomstrande land och alla irländare hade drunknat.
  En självironisk bild av Din hypotes, Patrik.

  Gilla

 8. Östrahult skriver:

  En intressant tanketråd men inte en färdig analys. Jag tror man förenklar det hela om man bara delar in mänskligheten i parasiter och parasiterande. Det fattas något, en aggressiv kraft som förändrar systemet. Denna kraft tror jag är en viss typ av människor som har särskilt goda förutsättningar att navigera i det moderna samhället. Dessa förutsättningar kan vara både inlärda och medfödda. Personer med psykopatiska drag kan lätt hävda sig i dagens mediastyrda samhälle. Exempelvis är det en stor tillgång att kunna hantera hyckleri, dvs att kunna smälta in åsiktsmässigt i olika sammanhang utan att avslöja sina personliga ambitioner avseende makt och pengar.

  Gillad av 2 personer

  • Anne-Hedvig skriver:

   Den canadiske psykiateren Robert Hare har tatt opp dette med psykopatene i det moderne samfunn. Hans bok om dette tror jeg heter ”Snakes in Suits”.
   Dette er da psykopater som ikke havner i fengsel som kriminelle, men tvert imot flyter oppå, og vinner seg penger, status og makt.

   Hare uttaler i et intervju:
   ”I’ve always maintainef that if I wasn’t studying psychopaths in prison, I’d do so at the stock exchange. Without doubt, there’s a greater proportion of pdychopathic big-hitters in the corporate world than there are in the general population. You’ll find them in any organisation where your position and status afford you power snd control over others, and the chance of material gain.
   […] The psychopath has no difficulty dealing with the consequences of rapid change. In fact, he or she thrives on it. Organisational chaos provides both the necessary stimulation for psychopathic thrill-seeking, and sufficient cover for psychopathic manipulation and abusive behaviour.”
   Ironically, the rule-bending, risk-taking, thrill-seeking individuals who were responsible for tipping the world economy over the edge are precisely the same personalities who will come to the fore in the wreckage.’

   Gilla

   • Östrahult skriver:

    Intressant, möjligen kan man lägga till att fenomet är nog inte begränsat till finansvärlden eller näringslivet, det finns också inom media, kultur och politik

    Gillad av 1 person

 9. svenne skriver:

  ”Jag tyckte först att det verkade självklart. Om man sätter en befolkning av medelklasstänkare på en ö och fyller en annan ö med PK-ister och låter det gå några generationer så är det väl självklart att medelklassön kommer att uppvisa alla tecken på överlägsen livskvalitet. PK-isterna har troligen allihop för länge sedan förvandlat sig till offer och svultit ihjäl eftersom offer måste bli omhändertagna och försörjda och det saknas folk som kan sköta den uppgiften”.

  Jag tror att PK-isterna inte passivt kommer att vara kvar på sin ö och svälta ihjäl, utan de kommer med alla medel att försöka ta sig över till den välmående ön därför att de på något sätt har fått reda på att man lever gott där. De försöker att nå den andra ön genom att ”riskera livet på havet i odugliga båtar” och förväntar sig – då detta har lyckats – att kravlöst bli omhändertagna av ”medelklasstänkarna”.

  Efter en tid har de gjort tillvaron så obehaglig på den välmående ön att en del av dess ”urinvånare” försöker ta sig därifrån till en annan ö. Detta därför att öns ekonomi drastiskt har försämrats, våldsbrotten har ökat och en otrygghet genomsyrar tillvaron för befolkningen.
  För att ytterligare lägga lök på laxen så har en del av medelklasstänkarna börjat att uppmuntra ”migranter” från den andra ön att komma över ”för att få ett bättre liv”. Detta trots att resurserna på den välmående ön börjar sina och detta blir då början till slutet för en väl fungerande ö.

  Gillad av 6 personer

 10. JVK skriver:

  Patriks analys är oftast ekonomisk och visst har ekonomi stort förklaringsvärde men i så fall så är nazism och kommunism ekvivalenter, staten kontrollerar produktionsapparaten och det mest förhatliga ekonomiska systemet är det kapitalistiska. Det saknas en eller flera dimensioner i analysen. Det blir exempelvis lite krystat att börja importera flera parasiter när man redan bekvämt sitter i chefsparasitstolen, men visst, det skulle vara att VIK är dagens medel att lägga under sig folks egendom och arbete. Jag tror tyvärr att ekonomi bara är en del, och att mycket värre saker är i görningen. Jag tror inte det räcker som förklaring när folk tittar bort när gamla svenskar får usel mat och trängs undan av migranter, eller när svenska ungdomar uppenbarligen far illa och blir förfördelade till migranternas fördel, för mig räcker inte VIK och parasitism som förklaringsmodell.

  Man hör aldrig om Sydarfrika längre och detta är för att det nu är vita som är offer, om man skall se på Sydafrika, eller Rhodesia som modell så verkar det tämligen tydligt att det inte är självbevarelsedrift som styr, utan att man hellre sågar av den gren man sitter på än låter en enda vit person ha mer än någon enda svart person. I Sydafrika så mördas och torteras allt fler vita farmare, och de är långt ifrån alla några superrika plantageägare, utan det börjar mer likna Stalins förföljelse och massmord på kulakerna.

  Jag tycker det är lite ovetenskapligt att undvika denna dimension som kokar ner till vem man har något gemensamt med, och när samhället skakar så faller det ner till den minsta gemensamma nämnaren, nämligen ras. jag tycker det är övertydligt att etablissemanget drivs av ras och kulturtänk, det är inte en ekonomisk fördelningsrörelse först och främst, utan det handlar om vem som skall dominera. Att pk-isterna följer en omöjlig väg där de inbillat sig att de som pk-ister kan sitta och regera med muslimer och svarta i samförstånd på knäckta vita västerlänningars ryggar är självklart, men icke desto mindre så är det denna ”liberala” utopiska väg de följer.

  Gillad av 10 personer

  • JVK skriver:

   Frågan för mig är om pk-ismen kan kämpas ner utan att hänfalla åt den minsta gemensamma nämnaren, eller om det räcker med en stark kulturell gemenskap med ett tydligt dominerande etniskt inslag? Det är önsketänkande att tro att vi bara är mjölkkor, en mjölkko vårdar man, det vi istället är det är föremål för hat, och med det stora antal våldsverkare vi importerar så gör vi ett Sydafrika-scenario allt troligare, om 20-30 år. När antalet muslimer når 30%, skall de alla vara liberala Lööf, eller invandringsvänliga Moderater? Vem kommer ens minnas Lööf?När de nått 30% så är det dags att nå 40%, och 50%. Hur många judar bor i Sverige då?

   Så jag tror något mycket värre än parasitism sker just nu, parasitism det var det vi hade på 70-talet och framåt, med svenskar och en del invandrare som överutnyttjande socialsystemet, denna analys är idag nattstånden och missar vad som pågår.

   Flera skribenter också på denna blogg understryker det etniska, frågan för mig är, om motståndarsidan bygger sin sammanhållning på att vi är vita, och det är vita som stod för hela världens utveckling de senaste hundra åren, om de bygger sin sammanhållning på hat mot oss, hur kan man stå emot detta utan att ta fasta på det? Patriks version är en variant av att vända andra kinden till, jag tror inte på det längre. Jag har skrivit att vi borde gå ut på gatorna, jag fick till svar att vi borde mötas över kaffe, eller sjunga lite, detta när motståndarna kastar molotovcocktails och får oss sparkade från våra jobb. Något saknas, jag tycker mig se en asymmetri.

   Gillad av 9 personer

   • Anne-Hedvig skriver:

    Var det min kommentar du viste til (sang og lyrikk)? Dette var under krigen i Norge, med ca. 350.000 tyske soldater stående i landet. Mitt poeng var å støtte hverandre og styrke motstandskraften mot undertrykkelsen og alle løgnende (‘Den nye tid’). Men det stoppet jo ikke der! Folk som nå sto sammen,samlet seg til svære underskriftskampanjer (f. eks mot nazifisering i skolen – der måtte Quisling gi seg, tyskerne kunne ikke bure inn flere hundre tusen mennesker på Grini), prestene nedla sine embeter etter å ha lest opp ‘Kirkens Grunn’ i gudstjenesten, folk lyttet på London og forfattet illegale aviser m.m. Og de tøffeste gikk inn i Milorg eller drev direkte sabotasje mot jernbaner og annet nyttig for tyskerne/Quisling, som NS-arkiver (Arbeidstjenestens arkiv ble sprengt slik at ungdom ikke kunne utkalles til nazistisk arbeidstjeneste).
    Poenget var MOTSTAND på alle plan, og å ikke la nazistenes ‘memer’ få invadere folks hjerner og sinn. Jfr. bindersen på jakkeslaget: ”vi holder sammen!”.

    Jeg tenkte at det må også være viktig i Sverige i dag å bygge mental motstand samt hindre PK-gjengen i å splitte dere ytterligere, slik de ønsker.
    Flott om man deretter går videre og så finner måter å yte mer aktiv motstand på. Ut på gatene er foreslått, masseprotester kan utarbeides videre. Kan man få sabotert/gjort livet vanskeligere for ‘parasittene’ på forskjellige måter? Mange kreative og handlekraftige mennesker på forumet her, som sikkert kunne komme opp med noe…

    Gilla

   • Anders skriver:

    En helt riktig analys. Den utomeuropeiska invandringen är ett existentiellt hot mot våra efterkommande. Ska det inte bli här som det är i Sydafrika är massiv repatriering nödvändig. Men tyvärr har väl svenskarna inte dem hårdhet som behövs. Och antalet tysketöser och Quisling är stort.

    Gilla

   • A skriver:

    Hur menar du att det skulle gå att uppnå symetri då. Och varför? Tänk efter lite nu. Kaffe är nog inte så dumt ska du se JVK.

    Mvh A

    Gilla

   • JVK skriver:

    @AH och A, jovisst kaffe och sång varför inte, men jag vet inte hur trevligt det blir att dricka kaffe med ett helt rum fullt med motvalskäringar som jag själv, jag är inte så trevlig haha. Jo, vilken början som helst, vi håller nog med varandra. Alternativmedia blir bara effektiv om man når många för någon debatt med pk-sidan blir det inte, så det är en slags terror-balans på Facebook där folk kanske vaknar upp men så blir tillbakaskrämda av godhetsprofeter och anmälare. Återstår gatorna, att bli synlig, en massrörelse som har det gemensamt att den är mot de senaste 30 årens politik, man kan vara oenig om mycket men enig om att det inte kunde blivit värre än det blivit.

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Även epistemologiskt, inte bara ekonomiskt, är national-socialism (nazism) och international-socialism (kommunism) likartade. De har båda en Stor Lögn, men de har olika Stora Lögner.

   I och med att socialismen efter förlusterna i Andra världskriget och Kalla kriget lämnat det ekonomiska bakom sig har den landat i det epistemologiska, i det postmoderna. Den nya Stora Lögnen är en metalögn som omfattar båda de gamla Stora Lögnerna, och alla andra tänkbara lögner, allteftersom det passar syftet. Därmed har distinktionen naz-/kommunism blivit ointressant. De säger det ju själva: nazistrastistfascistkommunist.

   Gillad av 1 person

 11. MartinA skriver:

  En diskussion om PKs ursprung bör börja i kulturarxismen. Det är för all del intressant att diskutera jordmånen också men det här blir omöjligt att förstå utan kulturmarxismen och dess miljö, kontext, allierade och olika bevekelsegrunder.

  Gillad av 2 personer

 12. Kent Forssgren skriver:

  Som zoolog, evolutionärt intresserad etolog och troende på Darwins hypotes om hur arter bildas, mena jag att Patrik Engellau för ett klart vetenskapligt resonemang om evolutionens gångar och irrgångar.
  Resonemanget om parasiters överlevnad i ett darwinistiskt kontext avhandlas inom vetenskapen.
  Intressant blir det om vi klurar på huruvida också politiska gångar och irrgångar styrs av evolutionens krafter. Resonemang blir då som det heter Tvärvetenskapligt.

  Parasiter är utan tvekan utsatta för ett evolutionärt tryck. Blir de för lyckosamma dör värddjuret, eller värdväxten. Blir de mindre lyckosamma dör de själva.

  Värdorganismerna har ett försvar mot parasiterna.
  Bakterier har genom sitt försvar kommit att bli jordens äldsta varelser. De bildades för 2,5 miljarder år sedan.
  Bakterien bör äras.
  Människans ursprung är en bakterie! Inte apan. Den kom långt senare.

  Ett begrepp i resonemanget bör tillföras – Symbios.
  I ett symbiotiskt förhållande gynnas båda organismerna.
  Exempelvis har människa i sitt inre både nyttiga och onyttiga bakterier.

  I politikens värld handlade det, åtminstone förr, om ett symbiotiskt förhållande mellan människor, vilka var väljare, och människor vilka var politiker.
  Väljarna bidrog med mat och penningar och politiker med – hmm – organisation av samhällets olika funktioner.
  I dag har det parasitiska tagit makten över det symbiotiska hos politiker.
  Men folket har tid på sig för att utveckla ett försvar mot parasiterna.
  Ett försvar som leder till att parasiterna svälter ihjäl.

  Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   ”Parasiter är utan tvekan utsatta för ett evolutionärt tryck. Blir de för lyckosamma dör värddjuret, eller värdväxten. Blir de mindre lyckosamma dör de själva.”

   Som biolog menar jag att det är tvärtom. Den ”lyckosamma” parasiten dödar inte värden utan bygger in spärrar. Det syns redan i det mest studerade viruset SV 40, ett apvirus som bara har fem gener. Fyra har kodar direkt för komponenter i viruspartikeln. Den femte bromsar virusförökningen, så att det inte går för fort, så att ”grenen man sitter på inte sågas av”.

   Tjärfläcksvamp och andra ”förnuftiga” parasiter kommer på hösten, på åldrande, på löv som snart tjänat ut för själva värdindivid.
   https://fragaenbiolog.blogg.lu.se/svamptillvaxt-pa-hostblad/

   även detta kan stimulera tankar om samhället. Det närmaste jag kommer nutida prästerskapet
   som så ofta kallas fram vid begravningar.

   Gillad av 2 personer

  • Leve svampar - en kompis till oss alla skriver:

   Det är svamparna som sluter livets kretslopp. Bryter ned och tillgängliggör. Så återvinningscykeln hamnar i rundgång. En kompis till alla bakterier, inklusive oss själva.

   Gilla

 13. Aha skriver:

  Dags att fastslå vilka som är PK-ister så att värddjuren/medelklassen kan hålla sig undan PK-isterna. Är genusvetaren en PK-ist? Ja, för deras tjänster skulle i liten utsträckning bli efterfrågade på en öppen marknad. Är då alla tjänster som är skattefinansierade liktydiga med PK-ister? Nej, självklart inte. Lärare, läkare etc skulla vara efterfrågade även på en öppen marknad.
  Hur är det med de som disponerar och styr över medelklassens skattepengar?
  Hur är det med politikerna? Vi måste väl ändå ha och avlöna folk för att styra oss? Ja så är det. Men dessa personer liksom journalister utmärks av mycket stor välvilja att låta skattemedel försörja personer vars tjänster har låg efterfrågan på marknaden. Ett annat exempel än genusvetare är t.ex. dialogpoliser.
  Således bör de som förordar ej efterfrågade tjänster även de kallas PK-ister.
  Alla de som lystet kastar sig över migranterna för att hjälpa dem blir även de PK-ister eftersom massinvandringen sedan decennier inte varit efterfrågad av majoriteten (men väl finansierad).

  Så där kan man kanske hålla på för att bena ut vilka som är PK-ister eller inte.
  Framförallt bör dock värddjuren se till att de är de som har makten och förfoganderätt över skattemedlen. Tills dess får man skälla på PK-individerna; jäkla PK-ist.

  När de säger populist svarar man PK-ist.

  Gilla

 14. oppti skriver:

  Özz blev hårt ansatt av Josefsson i UG igår.
  Detta ang ett ev svartjobb på Gotland.
  Özz har en hög profil när det gäller PK .
  Nu visar det sig ev att han dragit nytta av obeskattad hjälp av utsatta personer. Eller inte.
  Han eller Josefsson kom inte överens om hur det såg ut i verkligheten.
  Är det så att PK gäller för andra och vanliga Svenssonregler med svart arbetskraft gäller när det inte syns?
  Är PK inte bilden hur vi vill att det skall se ut-för andra!

  Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   En mesig kommentar.
   Özz ett typexempel på en PKist i den övre delen av näringskedjan.
   Han är van att segla på räkmackan i gräddfilen. Kurden, som på säkert avstånd, hävdar kurderna rätt till en nationalstat.
   Men som pissar på den svenska.
   Hans arrogans och lögner i intervjun borde bli hans fall som folklig underhållare.
   Inte dag för tidigt.

   Gillad av 7 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Nu är han ju inte kurd. Han är bergsturk. Bergsturkar är inte så väl sedda i Turkiet. I Sverige vet vi inte vad bergsturkar är. Därför kallar han sig kurd eftersom kurder gillas av PK-folket.

    Gilla

 15. Jan Andersson skriver:

  Sverige är delat i två ungefär lika stora folkgrupper: de närande och de tärande. De som befinner sig i den tärande gruppen verkar sakna all insikt om att den närande gruppen existerar, och ser svenskarna som en homogen grupp med samma intresse; att få ut så mycket som möjligt av staten. Motsatt bryr sig de närande inte ett skvatt om den andra gruppen, de har fullt upp med något långt mycket mer intressant (att vara närande) och kunna försörja sig själv och att ligga någon annan till last. Så som alla fick göra förr i tiden, och en av de kristna dygderna.
  Naturligtvis är de närande medvetna om tumultet inom den tärande gruppen, men lägger sig inte i ”debatten” eftersom det inte är någon idé att diskutera med några som ändå inte förstår. Men det innebär inte (som de tärande tror) att de närande inte existerar. Den dagen de tröttnar på Sverige eftersom villkoren har blivit omöjliga att uppfylla (skatter, svenskt rykte, regler, normer, tullar) så lägger de ner eller flyttar. Och eftersom bördan då läggs på de som ännu är kvar, går processen allt fortare. Eftersom i stort sett alla inom den närande sektorn alltid lever enligt Darwins ”survival of the fittest” så blir valet 2018 blir en brytpunkt; vinna eller försvinna? Om jag kunde skulle jag hålla andan tills dess. Vi är mycket nära gränsen redan.

  Gillad av 3 personer

 16. Tommy Santesson skriver:

  Intressant infallsvinkel med parasiter Patrik.
  Om man som tankeexperiment lägger sig på en biologisk nivå kan man ställa frågan: hur länge –
  förutsatt att man inte sätter in någon behandling – överlever en människa som blivit infekterad av binnikemask?
  🤔

  Gilla

 17. Christer L skriver:

  Fy tusan för parasiter! Enligt Nationalencyklopedins tillägg angående definitionen av ideologi: … ”ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet samhälls-åskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer.”

  Ideologi i den meningen handlar även enligt min uppfattning om känslor och värderingar. Jag börjar nu inse att det är så P E diskuterar ideologi. Marxismen är någonting känslomässigt och tvivelaktigt. Parasitism är en metafor och en anklagelse, inte förklaring eller bevis. Man kan även se para-parasitism och para-para-parasitism i samhället. Allt detta gör en förbannad.

  Men vad är inte parasitism, och hur ska man bli av med parasitismen? Karismatiska ledare kan tillslut få med sig massorna på ett känslomässigt budskap som: utrota, gasa, eliminera. Men det gäller att hitta på något smart innan dess: Rösta smart!

  Gillad av 1 person

 18. Maggie Mannerheim skriver:

  Den mänskliga hjärnan är utformad för överlevnadskamp. Om matbordet dukar sig självt söker hjärnan utmaningar på annat håll. Svält, krig och kamp håller dess kreativitet inom gränserna för det rationella och nyttiga. Mitt intryck av Sverige efter ett år i landet var att man nog måste ha det farligt bra för att hitta på så mycket tjafs om genus, och så ursinnigt fäkta för omhändertagande av främlingar. Svensk PK-ism är en välfärdsjukdom, vars främsta symptom lyxpacifism och rabiat altruism bara kan vara ett Scharaffenland förunnade.

  Gillad av 5 personer

 19. SasjaL skriver:

  Om man sätter en befolkning av medelklasstänkare på en ö och fyller en annan ö med PK-ister och låter det gå några generationer så är det väl självklart att medelklassön kommer att uppvisa alla tecken på överlägsen livskvalitet. PK-isterna har troligen allihop för länge sedan förvandlat sig till offer och svultit ihjäl eftersom offer måste bli omhändertagna och försörjda och det saknas folk som kan sköta den uppgiften.

  Du anar inte hur rätt du har. PK handlar i grunden om parasiterande och hur överlever parasiter på varandra …? [ret]

  Gilla

 20. Anders skriver:

  PK-ismen orsak står att finna i den expanderande universitetsutbildningen under slutet av 60-talet. Tidigare universitetsutbildade Sverige (och flertalet andra västländer) det antal individer som behövdes för att kunna fylla de högre ämbetena med kompetenta personer. Men från slutet av 60-talet och framåt fick vi stora grupper som studerade utan egentligt mål. Och som bekant, fåfäng gå lärer mycket ont. Lösningen torde vara att helt avskaffa den skattefinansierade universitetsutbildningen, liksom studiemedelssystemet. Låt universitetens undervisning (och forskning) helt finansieras av studieavgifter, och låt hugade studenter ordna sin finansiering på egen hand. Det mesta av flummet och stolligheterna skulle omedelbart försvinna.

  Gillad av 2 personer

 21. olle holmqvist skriver:

  ”Parasiter” – härligt ett ord från biologin som kan överföras till det som häller samman, samhället. Parasitism övergår gradvis till
  kommensalism (biologiskt begrepp). Litet fastsittande kräftdjur, havstulpan (välbekant för seglare på västkusten) sitter på t ex blåmussla. skadar inte, (eller bara lite) nyttar inte

  mutualism : ömsesidig nytta. putsarfiskar.

  Fisken med stora käften är New World Order, putsarfisken är PK-journalisterna, som
  plockar ohyran, PK-skeptikerna.

  Min favorit : ”Den här veckan ska vi ägna åt den fulaste”. (det feministiska programmet genomfört)
  https://veckansvattenvarelse.wordpress.com/2014/08/18/djuphavsmarulk/
  .
  Två nya ord att lära, kära barn: Mutualism och Kommensalism.

  Gilla

  • Hovs_hällar skriver:

   OLLE HOLMQVIST – Dina biologiska paralleller har inget tydligt samband med dagens politiska verklighet vad jag kan se.
   Här handlar det om rent parasiterande — grupper från främmande kulturer tar sig in i Sverige med syftet att parasitera på oss, med makthavarnas aktiva stöd.

   Den långsiktiga konsekvensen blir att Sverige utplånas i sin nuvarande form, och blir ett område ungefär som Mellanöstern.

   Vid det laget har de etniska svenskarna tvingats fly härifrån, som judarna flydde från Nazityskland.

   Gillad av 5 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Om sambanden är tydliga beror väl på vars och ens synsätt. Djuphavsmarulken där en hona är befäst med många dvärghanar som reducerats till ett enda uppgift.

    Den första hanen på plats, sedan reduceras alla organ utom de som producerar spermier
    (Ev likhet med känd PK-redaktionschef är ren tillfällighet)

    Gillad av 2 personer

 22. Andorrs skriver:

  Ideologierna har spelat ut sin roll nu och tillhör precis som Göran Greider och Anders Lindberg det förgångna. Det är sakfrågor som gäller.
  Men om man inte har nånting emot t ex barnäktenskap kan man ju alltid fortsätta rösta på S.

  Gillad av 2 personer

 23. Non serviam! skriver:

  Inom biologin finns ett adekvat begrepp för samma sak: parasitism. Om t.ex. vi föraktade vita män slutade betala skatt, skulle systemet rämna efter nån vecka.

  Gilla

 24. Jari Norvanto skriver:

  En rejäl ekonomisk kris, eller faktisk nöd, tenderar att ha en tillnyktrande effekt. Brecht: ‘Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.’ Krisen inger hopp, trots allt.

  Ett historielöst, eller snarare historieglömskt folk – ej renons på ”bilder” av Sverige – kan tro att människans historia följer ett progressivt, linjärt förlopp av sociala, humanitära och teknologiska inkrement. Även om så vore fallet över antropocen (”människans tidsålder”), så hindrar det inte ett cirkulärt förlopp av civilisationers uppgång och fall. Västerlandets nuvarande PK-kurs är den suicidala civilisationens kurs. Toynbee: ‘Civilizations die from suicide, not by murder.’

  Gillad av 1 person

 25. Hovs_hällar skriver:

  Jomenvisst — detta är egentligen självklart om man använder min favoritmetafor:– att PK-sekten mest liknar en elakartad cancer som parasiterar på och förstör samhällskroppen.

  Den skulle mycket riktigt inte kunna existera utan oss lojala och plikttroget verkande samhällsmedborgare!

  En annan metafor är förstås den om gökungen — ett intressant exempel på parasitism i naturen.
  Gökens ägg kläcks något före värdfåglarnas ägg, och det första gökungen sedan gör är att knuffa ut värdfåglarnas ägg ur boet.
  Man kan jämföra med hur makthavarna orättmätigt favoriserar asylinvandrare före etniska svenskar.

  Nu senast håller man på att besluta att tusentals såkallade ”ensamkommande”, som egentligen skulle avvisas, ska få stanna ändå. Detta kommer att kosta oss skattebetalare något i stil med fem miljarder kronor.
  Samtidigt hamnar några av våra egna pensionärer på gatan då de har en så låg pension att de inte klarar att betala hyran.
  Fem miljarder kronor skulle lyfta alla fattigpensioner så att ingen pensionär behövde bli utan bostad.

  Men tydligen anser makthavarna att pengarna hellre kan läggas på dessa ”ensamkommande”, som inte har i Sverige att göra.

  Gillad av 5 personer

 26. LJ skriver:

  Ö1: Enbart parasiter, alla dör
  Ö2: Parasiternas värddjur, producerar mer än de behöver, alla överlever

  Slå ihop öarna 1 och 2 till Ö3 så överlever båda sorterna, iaf på kort sikt. Nackdelen är att utvecklingen går långsammare för värddjuren vars produktivitet begränsas av parasitinvasionen.

  Lägger du sen till förekomsten av Ö4, Ö5 etc etc, öar utan parasiter, och låter dessa konkurrera på samma marknad som Ö3 så blir det tufft för Ö3 av klara av konkurrensen.

  De värddjur med resurser att dra från parasiterna till Ö4 och Ö5 kommer lämna skeppet.
  Inom inte alltför många år har Ö2 gått från bästa ön till junkstatus.

  Gilla

 27. En evolutionär betraktelse av det välfärdsindustriella komplexet skriver:

  Hur ideologier ensidigt förmår ta över och dominera i ett pluralistiskt och sekulariserat samhälle kan i sig betraktas som en gåta.

  Men jag tycker mig ändå uppfatta ett slags återkommande mönster. Som hämtar kraft ur begrepp som – stark och svag – utsugen och utsugare – rik och fattig – flykting och hjälpare. Allt utplacerat i en hierarkisk över- och underordning.

  Där människor med lätthet identifierar svaghet och styrka, och vill hjälpa till. Men utan att själva samtidigt tappa i egen position, status och nimbus.

  Att hjälpa andra människor uppfyller ett faktiskt behov hos oss. Ett slags socialt funktionellt kitt som får oss själva att må bra. Något som spegelneuroner hjälper till med. Som väcker empatiska känslor.

  Dessa känslor har kommit att utvecklats under hundratusentals år av evolution, inom den lilla enhetliga gruppen. Huvudsakligen för att också fungera där – inom in-gruppen.

  Just i spänningsfältet svag och stark genereras lätt hjälpsamhetens endorfiner. Som får oss att känna högre grad av välbefinnande, på ett rent emotionellt plan.

  I en global värld uppträder svaghet heterogent och splittrat. Både i magnitud och storleksklass. Världen består nu av många miljarder människor, extremt långt bort från den miljö vår empatiska förmåga kom att utvecklas under. Men nu driver in-gruppens känslor på för att även gälla den extremt stora globala ut-gruppen.

  Ett utslag av detta blir då PK-ismens nästan maniskt drivna behov av att utpeka svaghet. Och detta hjälper identitetspolitiken i högsta grad till med.

  Detta tror jag utgör PK-ismens kärna. Vi får då en mer emotionsdriven samhällsutveckling, där rationaliteten lätt kan stå i vägen. Därför får vi heller ingen egentlig samhällsdebatt värd namnet. Magen får bli styrande mer än en intellektuell analys. Politiska undantag och hål i lagar blir då följden. Likt en otyglad migration av olikhet och svaghet. Något att ta hand om. Ett Välfärdsindustiellt komplex.

  Gilla

 28. Ha skriver:

  En av Sveriges ytterst få riktiga journalister Janne Josefsson satte igår en guldkantad punkt för sina år på Uppdrag granskning.
  Genomarbetat reportage och bra belysning kring hur dysfunktionella svenska politiker/myndigheter står handfallna kring illegala och då i första hand terroristen Akilov som kan glida runt i samhället och leva mer eller mindre öppet och normalt och samtidigt planera detta vidriga dåd mot oss ”otrogna” svenskar. Mörkertalet bland lamslagna Löfvens och Ygemanns 80 000 liknande fall ger onekligen spelrum åt farhågor för de som i motsats till 7-partiet bryr sig bara det minsta om landet, folket och dess framtid.

  Josefsson är också en av endast två(!) journalister som ställt den självklara frågan till Özz Nujen kring hans skumraskaffärer och kopplingar till terroristen. Där fick vi se vem den verklige Özz är när han för en enda gång skull inte ströks medhårs och gullades med som i övriga msm.
  Hoppas innerligt att detta också innebar slutpunkten för den lismande kurdens VIP-tillvaro på landets pk-estrader och mediehus.
  Bara den avrundingen av Josefsson kunde vara värd entréavgiften till statstelevisionen i form av licensavgiften. Men en svala gör som bekant ingen sommar så det får allt bero också i fortsättningen.
  http://mobil.thoralf.bloggplatsen.se/2018/04/25/11530435-vilka-javla-vidriga-svin/

  Gillad av 2 personer

  • BBBB skriver:

   Ja det krävs en svensk för att fokusera på skattefusk när det kommer till kopplingen mellan Özz och Akilov. En slump? Man kanske skall lägga lite på Eurojackpot vilket torde ha en större sannolikhet för storvinst än detta ”sammanträffande” mellan dessa två herrar.

   Gilla

  • olle holmqvist skriver:

   Janne Josefsson är mannen med en hjärnhalva. Oförmögen att tänka alternativ förklaring.
   Har fått han upp vittringen driver han envetet, reflekterande och analyserande som den bästa blodhund. Ibland blir det rätt, kanske den här gången. Slumpen avgör.

   Gilla

   • bBBB skriver:

    Janne försöker väl väl göra bot och bättring efter att ha varit med om att förstöra Sverige och vara i laget för fler våldtäkter i största delen av sitt liv.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Janne Josefsson gör det han ska i samband med ett journalistiskt scoop. Han följer ena hjärnhalvans idé till den är uttömd. Att i förskott ge utrymme för den andra halvan gör bara att man inte åstadkommer någonting.

    Gilla

 29. Elvin skriver:

  Läst på Nya Tider
  EU-kommissionen skrider nu till verket med planerna om att dra in delar av det ekonomiska stödet till Ungern och Polen. Man inför nu en ny regel som innebär att länder som skall få del av EU-strukturfonder måste uppfylla de kriterier om ”rättsstatliga principer”, vilket EU alltså inte anser att de två uppstickarstaterna gör.

  De två länderna vägrar att ta emot asylsökare som för tillfället befinner sig i Grekland och Italien. Till att börja med skall enligt planen uppemot 120 000 invandrare omfördelas inom den Europeiska unionen, följt av ett andra steg då ytterligare 160 000 personer skall omfördelas länderna emellan.

  När det kommer till Polen är EU-kommissionens även bekymrad över de polska domstolarnas beroende av staten.
  En ”fungerande rättsstat” är enligt kommissionen en förutsättning för en god ekonomisk utveckling, heter det.

  Att också exempelvis Sveriges regering utser domare och har ett system med politiskt tillsatta nämndemän, tycks inte vara något som bekymrar den överstatliga organisationen.

  Gillad av 9 personer

  • uppstigersolen skriver:

   Men regeln måste väl gälla även de som betalar kalaset? Uppfyller man inte reglerna så vill EU-kommissionen inte ha våra pengar. Härligt. Där sparar vi en rejäl hacka.

   Gilla

 30. olle reimers skriver:

  Det som man möjligen kan glädjas åt i denna process avseende förhållandet mellan den närande och den tärande delen av det svenska samhället är att sanningen kommer fram. Den kommer också med blixtens hastighet som ett kvitto på en misslyckade integrationspolitiken.

  På parasithalvan tror de allra flesta att samhällets rikedom är felaktigt fördelad och att allt ordnar sig och blir jämlikt om man tar ifrån rikisarna deras överskottspengar. Min lärre i företagsekonomi på Uppsala Universitet, framlidne Lennart Nellbeck (från Hudik) uttryckte missförståndet på ungefär följande sätt: ” en del tror att man kan gå till aktiebolage och be dom öppna kassaskåpe och visa aktiekapitale”. Uppfattningen är förskräckande vanlig men kommer tack och lov att dö när det visade sig att ”aktiekapitale” var en skuld!

  Gillad av 1 person

 31. A skriver:

  Jadu PE, språkbruket är inga problem för mig iallafall. Att det rör sig om parasiter står helt klart sen länge i min värld. Däremot de hjärntvättade tänker nog inte i de banorna när de ser på saga om kvällarna. Hur når man dem? Det måste vi nog klura en hel del på. Knappast nån verkar intressera sig för detta område. Det måste hur som helst gå att förbättra kunskaperna rejält. Lästips? Någon?

  Mvh A

  Gilla

 32. Ideologier, kultur och minnesspår... skriver:

  Tänker man i ideologier bör man känna till en slags neurologisk paradox. När man lär sig simma och cykla, är många nervförbindelser inblandade – till en början.

  Men när man väl lärt sig, är de ytterst få nervbanor kvar. Endast de helt nödvändiga lämnas intakta och aktiva. Resten kopplas bort, i steg. Kvar blir de effektiva och snabba. I hög grad automatiserade.

  Applicerar man denna princip på ideologiskt tänkande, förstår man att vi kan fastna i motsvarande reducering. Att cykla och simma måste dock kunna fungera i en motorisk verklighet.

  Men hur korrigerar man det ideologiskt tänkta, mer än att möjligen att låta historien själv bli till facit?

  Egentligen pågår ständigt en förenklingsprincip i våra hjärnor. Spåren blir färre med effektivare.

  Även kultur kan betraktas i detta sken. Då förstår man lättare hur svårt, ja nästan omöjligt, det blir att byta kulturell identitet. De djupa spåren själva värjer sig mot en förändringens bombardemang.

  Att bli en fullödig kulturvarelse, tar halva livet. Och vi får bara en chans. Mer genuin assimilering förblir därför en kulturell artefakt, speciellt uttalat bland helt vuxna individer.

  Men mycket av yta går dock att putsa av. Mer fromma förhoppningar bör vi dock lämna hemma. Samma sak gäller i hög grad även för ideologiskt tänkande.

  Gillad av 1 person

 33. Elof H skriver:

  Det handlar om att det är jobbigare att göra sig av med parasiten än att ha den kvar. Vid ändrade ekonomiska förutsättningar så ändras dock detta. Problemet för denna typ av parasiter är att de skapar sin egen undergång. Problemet är för värden är dock att de snabbt återkommer i ny skepnad så fort förutsättningarna finns.

  Gilla

 34. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i Patriks text, fast ”ideologierna” är asymmetriska. Det närande folkets tänkande och handlande uttrycker en organisk kultur, som har skapat ett bra samhällsmaskineri. PK-ismen är idékluster med vilka parasitära, inbördes symbiotiska skikt motiverar sin parasitism och tillväxt.

  Olika skikt har ofta växt sig så stora att de belastar samhället mer än de tillför: prästerskap, krigarkast, vapenindustri, omsorgsindustri, byråkrati, adel osv. De påverkar det närande folkets medvetande som när parasiter påverkar sitt värddjurs beteende, födointag och överlevnad. Det finns t ex en parasit, som efter en fas i en fisk får den att simma så ytligt att den äts upp av en fågel, där parasiten fortlever.

  Dessvärre har demografin och det organiska förändrats i rasande takt och det blir svårt att bygga upp en ny bärande gemenskap. Det andra stora problemet är att PK-idéklustren inte bara invaderat samhällskroppens medvetande, utan även bryter ner dess muskler och skelett. PK-ismen kunde tränga ner så djupt, därför att den motsvarar massmedias logik och praktik – och vårt eget psykes anakronistiska omognad!

  För att förstå hur politiker kan bete sig så infantilt och oansvarigt som i fallet med de 9500 ”barnen” och ändå få applåder, måste vi inse att såväl makthavarnas som folkets psykologi sammanfaller med den normala infantilism och ansvarslöshet som massmedia producerat och exploaterat dagligen i minst ett halvsekel. Vem bryr sig om eventuella absurda konsekvenser på lång sikt?

  Gillad av 1 person

  • Elof H skriver:

   Det finns ingen motståndskraft i samhället. Se bara på hur massor av folk köper och använder benämningarna ”barn” och ”ensamkommande” trots att båda är helt fel. Varför görs det? Varför är det så svårt att säga ”män utan asylskäl från Afghanistan” eller t.ex. ”ankarungdomar” om man vill ha en kortare och mer förklarande benämning? Vägra att använda något som helst av deras narrativ eller diskurs som en start.

   Gillad av 3 personer

   • Sixten Johansson skriver:

    Vi dissidenter kan och bör vägra, men så länge vi saknar kraftiga megafoner får det ingen verkan på språkbruket. Med tillräcklig kunskap kan vi lätt dra ner byxorna på PK-isterna, men det hjälper inte att blotta deras skam förrän vi lyckas nå tillräckligt många läsare.

    Som möjliga delsvar på frågan Varför, så kan man urskilja många lager:

    1. På samtiden.nu tecknar Uffe Hansen i dag bakgrunden bra: ”Så blev Sverige mångkulturellt – fallet Annie Lööf”.

    2. Jag skrev en mer psykosocialt inriktad analys på DGS 20 nov 2017: ”Så blev makteliten psykoinfantil”.

    3. Massmedias nyhetsvärdering och dramaturgi appellerar till vår egen omogna psykologi och oförmåga att tänka abstrakt och generellt. Efter många decenniers trumeld så tänker och agerar även de formella makthavarna lika individcentrerat, kortsiktigt och oansvarigt och följer samma mediasexighetsprincip: ”Vad säljer bäst?”

    4. PK-ismen kan sägas vara kulturmarxismens senaste mutation och symbios med anarkoliberalismen, men ingår i den breda strömningen postmodernism. Jag rekommenderar den klara och koncentrerade artikeln i svenska Wikipedia, särskilt de avsnitt som berör sociologi, politik och samhälle. Där framgår rötterna och kopplingarna till medialogiken, relativiserandet, subjektiviteten osv.

    Gillad av 1 person

 35. spekolatorium skriver:

  Det var många kommentarer!
  Jag har svårt att låta bli framföra mina tankar eftersom det är helt annorlunda!
  I den gamla sovjet ansträngde man sig att utveckla ”sovjetmänniskan”! Naturen skulle ju tyglas enligt Lysenko modellen och människan ingår ju i naturen och kan formas enligt ledningens vilja. I Sverige överlevde kommunismen efter sovjets fall och sovjetmänniskan blev PK-människan, helt enligt ledningens vilja. Kommunisterna kallar sig inte längre kommunister utan något annat som inte alls antyder på kommunist och sitter på välbetalda positioner, inte bara i Sverige utan i hela Europa. (parasiterar) De har bytt manual med, använder George Orwells roman ”Nineteen Eighty-Four” som är den absolut bästa för att forma människan enligt ledningens vilja.

  Gillad av 3 personer

 36. ABC skriver:

  Att PK-ismen kunnat växa sig så stark i Sverige har såklart mycket med välmående att göra men det finns fler viktiga komponenter anser jag, för Sveriges del handlar det även om 1. En inrotad anti-nationalism, 2. Extrem sekulärism, 3. Frånvaro av krig i närtid.

  Dessa delar, tillsammans med välståndet, är roten till att PK-ismen kunnat växa sig så särskilt stark här, enligt min uppfattning.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.