Gästskribent Kent Ohlsson: Kristna och muslimer tillber inte samma gud

En vanlig uppfattning man träffar på hos gemene man är att islams gud, Allah, är densamme som den kristne guden. Det torde finnas flera förklaringar till detta förhållande. Den omständigheten att begreppet ”Allah” översätts från arabiskan med ”Gud” ger intryck av att det skulle röra sig om samma gud. En annan förklaring till att många sammanblandar Allah med den kristne guden är att islam och kristendom är monoteistiska religioner, det vill säga att anhängarna menar att det bara finns en enda gud. Men enbart argumentet att en religion anser att det finns en enda gud innebär inte att denne gud är densamma som den som dyrkas av en annan monoteistisk religion.

I denna artikel ska jag lägga fram argumenten för att kristna och muslimer inte tillber samma gud. Det kräver en jämförande undersökning av de båda religiösa källorna Bibeln och Koranen, och gudssynen i de båda heliga skrifterna. Koranen betraktas av muslimer som uppenbarad för Muhammed genom ängeln Gabriel, medan Bibeln med sina 60 böcker skrivna av 40 olika författare under en period av flera tusen år anses gudomligt inspirerad. Bibeln är dock inte grunden för den kristna tron, utan den är en redogörelse för kristendomens innehåll. Den kristna tron grundas istället på Jesu korsdöd och hans återuppståndelse.

En jämförande undersökning av de båda religionernas heliga skrifter bör emellertid föregås av en blick på förhållandena i 600-talets Arabien, där religionen islam föddes och växte fram. Jag kommer därvid att använda mig av Sahih al-Bukharis hadithsamling som källa. Med hadither avses nedtecknade traditioner kring vad Muhammed sagt eller gjort. Imam al-Bukharis hadither anses av muslimska auktoriteter vara de mest tillförlitliga av de många existerande hadithsamlingarna. Det är viktigt att komma ihåg att för en troende muslim är haditherna lika viktiga som Koranen, eftersom denna inte ensam räcker för att tolka islam. Islam är inte en religion där tron bygger på sola scriptura, utan den har alltid använt haditherna som komplement.

Vid tiden för Muhammeds födelse i Mecka, omkring år 570, var de nomadiserande innevånarna på den arabiska halvön polyteister; de tillbad solen, månen och stjärnorna. Det fanns i Mecka vid den här tiden en centralhelgedom med 360 gudar. Muhammeds stam, Quraysh-stammen, hade uppsikt över helgedomen. En stor svart meteor som hittats i öknen, och som troddes ditsänd av astralgudar, hade burits och placerats i en kubformad byggnad i Mecka, känd som Kaaba. De främsta gudarna i Mecka var Hubal, en manlig gud, och de tre systergudinnorna al-Lat, al-Manat och al-Uzza. Ledare för denna grupp av gudar var al-Ilah eller Allah. Forskare tror att Allah på den tiden användes som namn på en hög gudom som förknippades med månen. Namnet Allah framträder också tydligt på arkeologiska lämningar från det förislamiska Arabien. Muhammeds egen stam, Quraysh-stammen, tillbad Allah som mångud. Det är uppenbart att Muhammed var väl bekant med denne gud.

Vid fyrtio års ålder fick Muhammed kallelse att bli islams profet, medan han satt och mediterade i en grotta i Mecka. Kallelsen kom i form av en uppenbarelse från ängeln Gabriel som visade sig för Muhammed och talade till honom. Med tiden fick Muhammed allt oftare uppenbarelser, och dessa kom så småningom att kallas Koranen (som betyder ”recitation”).

Med början år 610 hävdade Muhammed att al-Ilah, Allah, var den högste och ende guden. Några år senare började han tala som profet om den ende guden. De första han omvände var den egna familjen, men så snart hans budskap blev offentligt smädades han och gjordes till åtlöje av de polyteistiska innevånarna i Mecka. Även hans egen stam vände sig mot honom. Orsaken till det kan sökas i det förhållande att skötseln av centralhelgedomen med sina 360 gudar var en lönsam verksamhet för stammen, då många handelskaravaner stannade till i Mecka på sin vidare färd genom öknen. Qurayshstammen ville inte förlora de inkomster helgedomen gav. Inställningen till Muhammed blev till slut så fientlig att folk belägrade den del av staden där han bodde. Det finns vittnesmål om att meckabor kastade kameltarmar efter honom.

När man planerade en sammansvärjning i syfte att lönnmörda Muhammed, flydde han år 622 tillsammans med sina anhängare till Medina. Den händelsen, känd som hijra (”utvandring”), kom för muslimerna senare att markera inledningen på den muslimska eran. Men efter att ha fått stöd i Medina och samlat en armé om tio tusen krigare återvände Muhammed omkring år 630 i triumftåg till Mecka och erövrade staden. Muhammed förstörde vid sin erövring alla Meckas gudabilder, förutom den svarta stenen, som han gjorde till sin religions andliga centrum, genom att omvandla den hedniska helgedomen till en moské (”plats för prostration”).

När Muhammed skapade sin religion islam (ordet i sig betyder ”underkastelse”) tog han de sekulära och religiösa seder som omgav honom i 600-talets Arabien. Han anammade sådana riter från sabéernas religion som vallfärd till Mecka och tillbedjan vid Kaaba, bön fem gånger om dagen mot Mecka och fasta en del av dygnet under ett månvarv (känt som ”ramadan”). Dessa sedvänjor utgör idag tre av islams fem pelare. Det finns historiska bevis för att Muhammed upptog den sekulära riten att vallfärda till Mecka och be vid Kaaba för att blidka köpmännen i staden, som tjänade enorma summor på dessa pilgrimsfärder.

De bevarade sekulära sederna i islam tyder på att Allah är en gud Muhammed isolerat och upphöjt över de andra gudarna. Den tanken finns bevarad i den grundläggande bekännelse som muslimer har och som förbjuder tillbedjan av andra gudar i Mecka, shahada: ”Allah är större än alla de andra gudarna. Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet”. Att den religion i vilken Muhammed uppfostrades av sin familj innehöll hedniska riter erkänns av alla experter. Professor Alfred Guillaume, som var chef för institutionen för orientaliska studier vid Londonuniversitetets Mellanösternavdelning skriver i sin bok Islam (London, 1954), att de sekulära sederna har satt en outplånlig stämpel på islam, särskilt påtaglig i riterna vid pilgrimsresan.

Om någon fortfarande tror att islams gud, Allah, är densamme som den kristne guden, bör vi titta bakom de båda gudomarna och se vilka egenskaper de har. Kristna tror på en Gud i tre personer: Gud Fadern, Sonen och Den Helige Ande (treenigheten). Koranen fördömer uttryckligen treenigheten som hädelse (Sura 4:171). Kristna tror att deras Gud inte bara skapat världen, utan alltjämt har en relation till den och tar aktiv del i människans historia. Den kristne guden framträder i historien som en Fader, som tuktar och fostrar sina barn, eftersom han är angelägen om sanning i hjärtegrunden och vill ha en nära relation till oss. Islams Gud är inte sådan; han är så översinnlig, så upphöjd att ingen människa kan lära känna honom. Det är för en muslim en hädisk tanke att Allah skulle sänka sig till den svaga och syndiga människans nivå.

Islams gud konfronterar människan med sin lag, sharia, och inte med sig själv. Därför kan Allah inte heller vara delaktig i den mänskliga historien. Koranen förkastar de relationsorienterade sidorna av Gud, och säger att han inte är någon fader (sura 5:18) och inte har någon son (Sura 112.3). Inom islam finns bara en synd som inte kan förlåtas, nämligen shirk, tron att någon annan än Allah är Gud. Den som tror att Jesus är Gud utestängs från paradiset och ”(E)lden skall bli hans sista hemvist” enligt sura 5:72. Koranen förnekar också den kristna trons tre grundsatser, nämligen att Jesus dog på ett kors, uppstod från de döda, och därmed bevisade att han var Gud. Sura 4:156-158 säger: ”Men de har i verkligheten varken dödat eller korsfäst honom… utan förväxlat honom med en annan – nej han blev inte dödad, utan Gud tog upp honom till sig i himlen.” Det var en annan som dog på korset i Kristi ställe, säger Koranen, antingen Judas Iskariot eller Simon från Kyrene, den man som tvingades bära Jesu kors på väg till Golgata. Detta är den så kallade utbytesteorin, som kommer till uttryck i sura 4:157: ”Men de dödade honom inte, fastän det för dem tedde sig så”.

För att göra en sammanfattning av det som sagts i det föregående är de historiska bevisen starka för att Muhammed tog den arabiska kultur som omgav honom, med alla dess sekulariserade och heliga seder, och gjorde den till religionen islam. Profeten var tvivelsutan besatt av tanken på en enda gud. Den gudom han satte i centrum för sin religion, Allah, var han väl förtrogen med. Den guden var känd på den arabiska halvön långt före Muhammeds födelse, och förknippades med månen.

Ser vi till den islamiska läran står den i direkt motsättning till kristendomens huvudbudskap. Även om islam och kristendomen har gemensamma religiösa begrepp, och till och med hänvisar till samma trosförebilder – Abraham, Mose, David, Salomo och Jesus har gjorts till islamiska profeter – har den kristna gudsuppfattningen ingenting gemensamt med den islamiska. Alla påståenden om den gemensamma kärnan och likheten avseende tron på en enda gud är när allt kommer omkring bara bedrägeri, medveten förförelse eller förvirrat tänkande.

Kent Ohlsson är jurist och bosatt i Jönköping. Han är debattör i tros- och vetenskapsfrågor, och har även fått artiklar publicerade i facktidskrifter.

69 reaktioner på ”Gästskribent Kent Ohlsson: Kristna och muslimer tillber inte samma gud

 1. Erik Sandewall skriver:

  Det hela är mer komplicerat än vad Kent Ohlsson gör det till. Både kristendom och islam hävdar ju att ”det finns bara en gud, och gud är allsmäktig”, även om kristendomen har trasslat till det med treenigheten. Isåfall måste det ju logiskt sett vara samma företeelse man pratar om, så att man bara har olika uppfattningar om vad denna företeelse har för egenskaper. Man kan ju inte ha två skilda, var för sig allsmäktiga storheter.
  Kent Ohlssons resonemang förutsätter att dessa egenskaper som man förutsätter om gud ska ses som definierande, vilket leder till att det är olika gudar de pratar om. Men då måste man också anta att doktrinen om en enda gud *inte* är definierande, och att den alltså är underordnad andra egenskaper. Det torde vara en totalt främmande tanke för bägge religionerna.
  Skillnaderna mellan de två religionernas uppfattningar om gud är förstås påtagliga, men de kan bara tolkas som att den ena religionen har rätt och den andra har fel, eller att båda har fel. Båda kan inte ha rätt. Möjligen kan man krångla sig ur detta genom att åtminstone en av religionerna säger ”vi tror att gud har följande egenskaper, men vi vet inte säkert”. Detta tycks vara den ståndpunkt som ärkebiskopen intar.
  Mer om allt detta i följande artikel:
  http://www.argumentochfakta.se/artiklar/082/har-vi-samma-gud.html

  Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Du resonerar från abstraktioner ner mot fakta. Det är fel. Vi måste börja med fakta och mejsla fram abstraktionerna. De här gudarna har uppenbarat sig på olika sätt. Om den ena uppenbarelsen är riktig, så är den andra falsk. Vi kan inte veta vilket, utan vi tror på den ena eller den andra. Har du inte hört talas om religion som tro, snarare än vetande?

   Det är definitivt olika religioner, olika gudar.

   Gillad av 4 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   ERIK SANDEWALL – Du verkar utgå från en ståndpunkt jag inte kan förstå. Om någon säger att ”det finns bara en gud, och gud är allsmäktig” — så behöver det ju inte alls vara samma företeelse man pratar om. Poängen med artikeln ovan är just att visa detta!

   Jag kan ex-vis på stående fot uppfinna en föreställning om en allsmäktig gud som jag kallar för Aton, (se farao Akhenatons införande av den allenarådande solguden Aton) eller varför inte Det flygande spagettimonstret, som jag tillskriver vissa attribut.

   Att påstå att något av dessa begrepp är detsamma som det kristna gudsbegreppet får nog avfärdas som rent nonsens.

   Gillad av 4 personer

   • Sven Lindeberg skriver:

    ÅVÄGABRINGAS betyder ÅSTADKOMMAS –
    Använd ett annat ord, t.ex. : ”försvinna” eller ”komma ur världen”

    Gillad av 1 person

  • Krister Andersson skriver:

   Jo det kan man om båda är uppfunna av människor vilket de är, det är ren vidskepelse ingen annat, muhammed kopierade bara delar av gamla testamentet, de värsta delarna samt lade till en del trams som han själv hittade på som att han klöv månen samt red en
   pegas. Uppenbarligen tog han en del av Grekerna också.

   Gillad av 2 personer

 2. Marcus Beijar Mellin skriver:

  Allah är Guds egennamn och Kristus Gud och Allah är samma sak. Om man säger annorlunda, förnekar man hela Islams lära vilket gör att man hamnar i Helvetet – och djupt i det också. Jag varnar Kent Olsson i Allahs namn för detta. Hans artikel missleder Kristna och judar att inte tro på Muhammad – en handling som berättigar dem till dubbel belöning ifrån Allah. Ifall Kent Olssons åsikt skulle varit förhärskande genom historien, hade inte muslimerna låtit de erövrade områdena förbli kristna likt t.ex. Syren efter muslimsk ockupation. Hans artikel uppmanar sålunda till blodbad.

  Gilla

  • V for Vendetta skriver:

   Jo de hade visst det låtit kristna områden förbli kristna då de betalat den skatt som avkrävs dem för att de vägrat konvertera till Islam. Pengar har alla avseende haft en större påverkan på människan genom tiderna än gudar.

   Gillad av 4 personer

   • Pk är inte intellektuellt stimulerande skriver:

    Du gör felet att dra alla religioner över en kam, vi hade inga, eller små problem med religion fram tills för låt säga 30 år sedan.

    Gillad av 5 personer

  • Hovs_hällar skriver:

   MARCUS BEIJAR MELLIN — Du pratar som du har förstånd till. Dina idéer kan du tillämpa i något annat land, här i Sverige har vi yttrandefrihet. Gillar du inte det kan du lämna vårt land.

   Gillad av 4 personer

   • Pk är inte intellektuellt stimulerande skriver:

    Jo, och så verkar det vara varje gång en muslim kommenterar här. Det är möjligen troll men jag gissar inte, det är svårt att ljuga ihop så vridna formuleringar. Det är QED varje gång, och det är slående hur det verkar som det finns muslimer som bevakar internet för de dyker upp precis när vissa frågor avhandlas, vi går verkligen en ljus framtid till möten, jakplågare, ny lagstiftning och folk som personen ovan som alla jagar en och samma sak, det fria samhället, med lite olika metoder.

    Gillad av 5 personer

 3. Eva Danielsson skriver:

  Vi har en ledning för Svenska kyrkan som verkar hävda att det rör sig om samma gud. Vare sig de tror detta eller ej, så framstår det ändå mest som ett politiskt ställningsstagande. If you can’t beat them, join them. Typ, vi låtsas att vi inte ser de oöverstigliga skillnaderna.
  Konkurrenten det handlar om, kommer ju aldrig att göra samma sak, alltså att hävda likheterna med kristendomen. Men tar nog tacksamt emot inbjudan att påverka och ta för sig i vårt svenska obildade och aningslösa samhälle. Religionen ifråga har ju strävan efter makt helt öppet som sitt mål.

  Ledningen för Sv kyrkan vet nog trots allt precis vad de gör och varför. Det var flera decennier sedan de ägnade sig åt den kristna tron. Deras intresse för (vänster)politisk makt är det enda man som vanlig svensk tycker framträder i det som sägs och görs. Med tron som täckmantel.

  Man leker med elden när man tror man kan förena vår tradition, vår kristna tro med den andra religionen. Med konsekvenser för oss allihop, medlemmar eller inte i SvK. Troende eller icke troende.

  Vart man än tittar, ser man grupper och föreningar med makthungriga ledare och välindoktrinerade resp aningslösa medlemmar. De flesta är statsunderstödda NGOs som PE skriver om idag. Socialdemokratin har alltid förstått värdet av att gödsla med våra skattemedel till föreningsbidrag för att stärka sin makt. Och till trossamfund.
  Som skattebetalare vill jag tvärtom att noll kronor ska gå till vuxenföreningar och trossamfund. Och att sekulariteten och religionsfriheten ska stärkas.

  Som icke religiös har man skakat på huvudet åt SvKs inställning till den konkurrerande religion, som krönikan beskriver. En bekräftelse på att detta är precis så bottenlöst cyniskt alternativt okunnigt, som man misstänkte och befarade.
  Lokalt bedrivs nog verksamheten i de svenska kyrkorna som man alltid har gjort. Med gott syfte och stark övertygelse i sin tro. Det är här lättare att önsketänka och blunda än att ifrågasätta den egna ledningen.
  Tror jag.

  Gillad av 4 personer

 4. MartinA skriver:

  Kristendomen förstörde vår 3000åriga kultur. Katolicismen bevarade många traditioner men Lutheranismens textfanatiker brände det sista.
  Och nu när vi utsätts för yttre tryck, vad gör de kristna då? Jo, de säljer oss till de som invaderar. De lägger sig platt för de som vill oss ont.

  Jag förstår artikelns syfte som att mana de kristna att besinna sig. Men för mig har dessa vidriga redan straffat ut sig. De lät bli att försvara oss när vi behövde det som bäst. Kristendomen i sverige är dödsdömd. Antingen kommer islam att utrota den. Eller så kommer vi andra göra det. Kristendomen har under de senaste tio åren visat sitt sanna ansikte. Om vi mot förmodan skulle överleva detta kan vi omöjligt tolerera denna femte kolonn mitt ibland oss.

  Det är så jag ser på saken. Kristendomens gift måste elimineras. Men jag är bara en person och jag har en tendens att ”sperga” ut i framtidsanalyser. Kanske finns det fortfarande tid för de kristna att besinna sig? Nåja, tills dess, fortsätter jag att argumentera för att det hot som de kristnas förräderi innebär skall slutgiltigt elimineras.

  Gilla

   • MartinA skriver:

    Nej. Jag uppmärksammar att kristna tar parti för invandringen mot svenskar. Det är ingenting som någon kommer glömma i framtiden. Vad den svenska kristenheten har gjort mot oss.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Det finns ingen kristen församling i sverige som har tagit partri för oss svenskar. Är du kristen är du svenskarnas fiende. Detta är entydigt. Det finns ingen förlåtelse för vad de kristna har gjort. De är fiender.

    Gilla

  • Pk är inte intellektuellt stimulerande skriver:

   Jag vet inte vilka de kristna är i Sverige nu längre, just när jag för första gången via Jordan Peterson upptäckt klokskapen i Bibeln som finns så finns det ju ingen förmedlare av denna kunskap som man kan lita på utan att utsättas för pk. När min dotter deltog i kören så var det med inbjudna bongotrummor titt som tätt. Den kultur som rådde innan den kristna har man gjort allt för att vi inte skall veta något om, jag skäms för mina usla kunskaper om asatron och annat.

   Gillad av 3 personer

   • Hovs_hällar skriver:

    PK… – Det finns sällskap för asatroende du kan gå med i. Jag har inget emot asatron, men inse att detta är en mycket liten riktning i Sverige som inte kan samla några massor av troende utövare.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Var bara litet försiktig med JP. Han predikar individualism och att europeer ej har kollektiva egenintressen. Dessa delar av hans tankar är rena giftpiller. Som personlig utvecklingscoach är han helt ok dock.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Den som är intresserad av hedendom bör studera vilka helgon som dyrkades under katolicismen, lokalt där man bor. Hedendomen var inte en religion, det var en myriad av sammanflätade lokala traditioner. Det är vad vi människor är skapade för.

    Gilla

   • Man måste vara lite småkorkad varje dag för att vara pk, det är jobbigt. skriver:

    Nja dumheter tycker jag inte det är, kan hade gärna känt min historia bättre (det är bara att börja läsa), inte för att anamma någon annan tro, som skeptisk dryg skåning så,är,det svårt för någon tro att slå rot, utan bara för att förstå var vi kommer ifrån.

    Gilla

 5. Lilla fröken PK skriver:

  För den sekuläre är diskussionen om ”vilken gud som är bäst” lika intressant som diskussionen om påvens skägg. Religionens återkomst i Sverige, främst genom islam, är beklagansvärd, och det gäller att hålla irrationella anspråk på mattan och borta från politiken.

  Gillad av 1 person

 6. educaremm skriver:

  Alla förreligioner, eller s.k. naturreligioner, har måne, sol, stjärnors rörelser, årstiders växlingar, väderleksförändringar såsom hagel, stormar, orkaner, tzunamis, jordbävningar, vulkanutbrott, skogsbränder osv., et cetera, som starkt påverkande faktorer för människor att vilja visa respekt inför, att vilja blidka och att vilja förhålla sig till med – ritaler – , av olika slag…..

  Även en judendom kan sägas vara en s.k. mån-religion, även om – Guden- , – Fadern – , inte alls blir beskriven för att vara någon – Gubbe i Månen -…(!)..Guden inom en judendom blir beskriven vara – Den som Är – , (eller – Den som skall bevisa Sig vara Den som Är – , eller kanske som en – Allfader – , eller kan kallas för även – Den Högste – , eller kan sägas, i GT, också vara – Den Svartsjuke – , (märkligt), och kan även bli benämnd som – Den som Lever – alltså bli beskriven som – Den som Är Skaparen av just – allt som Är – )…

  När – il Allah – , eller – Allah – , blir beskriven så kan denna beskrivning stå i jämförelse med de beskrivningar som finns i GT, dvs., – Han som Är – , eller kanske även – Den som Är – ( al – Illah – , – Den som Är…?)….

  Gud blir inom en kristendom beskriven som – Fadern – , och en kristendom vill hävda Guden är just – En Treenig Gud – , där just – Fadern, Sonen och Den Helige Ande, alla menas ingå tillsammans.. ….

  Samtidigt verkar en kristendom vilja bryta med både förbudet i GT att – göra avbilderav Gud: Dvs., (- Du skall icke göra dig några beläten att tillbe, du skall inte göra dig några avbildningar – av Gud – ….)

  En kristendom verkar också, med sin tre-enighet, vilja förbigå buden som handlar om att Gud är – Evig – ….(när man vill beskriva att – Gud, såsom Jesus, dvs., såsom Son, kan dö – …)….

  Samtdigt blir Jesus beskriven som – Ett Fullkomligt Blodofferlamm- …

  Ett Blodofferlamm, (som då menas att frivilligt ha låtit sig – Offras – , för att – lagöverträdare skulle kunna komma i ett – Gott- , ett skulle kunna komma i ett – Skuldfritt – , eller i ett – Sonat – , förhållande till Guden…När Gudslagar överskreds, så uppstod då – en Skuld – , inför Guden och denna – skuld – inför Guden, kunde då – betalas – , med offerblod….

  En kristen lära kan då sägas ersätta den – blodoffertradition som fanns i GT…
  Människor offrade då (mestadels) djurs blod, till – Guden – , för att just kunna komma i ett s.k. – renat – , dvs., i ett s.k. – skuldfritt – förhållande till Guden, till Jahve, till Herren över allting, till Skaparen av Allting, som hade – Lagar – , för människor att följa, (för att vilja vara – Nådig – , mot dem…)……

  (Gudens i GT, alla lagar ansågs ju vara mycket viktiga att följa, för att samhället skulle kunna bestå, att familjer skulle kunna förbli friska och frodande, för att skördar skulle växa och för att djurbestånden skulle hålla sig friska, och för att bra – väder – , skulle kunna – hållas stången – , (genom böner, ritualer och blodoffer.)…. samt att även segrar i eventuella krig mot eventuella fiendestammar skulle kunna vinnas, osv., et cetera…)…

  Gilla

  • educaremm skriver:

   En kristendom hade redan börjat att bli en viss fara för en judendom, då på 4, 5-600-talen, när den började att växa sig allt starkare och mäktigare vad gäller s.k. – världsligt inflytande – ….

   En kristendom innehöll (och innehåller), ju i sina texter olika anklagelser och beskyllningar om att en judendom hade – dödat Messias – genom att – ha dödat Jesus – …

   En judendom erkänner inte i sin lära att Jesus skulle vara – Messias – och därur växte motsättningar mellan en judendom och en kristendom sig allt starkare….

   För en judendom framstår kristendomens förklaringar som hädiska mot – Gud – (just därför att i GT förklarar Guden att: – Du skall INGA andra Gudar hava JÄMTE Mig – …), och därför blir en kristendom, (just inför en judendom), inte en sanningsenlig religion – , utan hädisk i den bemärkelsen att den tillber en – idol – , såsom man bör tillbe – Gud – …)……

   En kristendom hade då redan vid 600-talet börjat att bli allt mäktigare och hade utvecklat sina olika traditioner… och bl a börjat att bygga kloster….

   Både män och kvinnor kunde där helt vända sig bort från världen och vända sig bort från allt det s.k. – världsliga – , och där föredra att leva i löften inför Gud i – Fattigdom, Kyskhet och Lydnad – … och detta då tillsammans med mycket stränga – böneritualer – som utfördes just – Fem gånger om dagen – …(!)…

   Män och kvinnor inom klostren bar, och bär fortfarande, heltäckande klädsel…
   Särskilt nunnor bemöttes med- respekt – när de i sina heltäckande klädsel och dok ibland kunde befinna sig utanför klostret , i den s.k. – världsliga världen – (vilket då ju iakttogs, uppfattades och märktes av andra… Påverkade kanske även islams profet, som ju var påverkad av sin samtid och av just både både en judendom och en kristendom…)…

   Islam förklarar alltså särskilt eftertryckligt i sin lära att – Allah – , (- al – Illah -, dvs., Guden över allt skapat? Dvs., Guden som är? Dvs., Guden som är – Den som Är – ?), är absolut och definitivt – Endast EN – …

   (Dock, menas Guden också vara, och identifieras vara en – Barmhärtig och Medlidsam Gud – . Denna beskrivning, är i överensstämmelse med hur även Jesus blir beskriven vara, såsom just – Gud – , i Det Himmelska – , alltså såsom just – en Messias – …)…)

   Allah, Guden, menas inom en islam absolut aldrig någonsin kunna – dö – , eftersom – Gud – anses vara just en – Evig Gud – som varken föds eller dör – (utan menas vara – Alltets – och Alltings Skapare – , liksom även då en judenom menar att – Gud Är – ..)…
   ….
   (Men, men, en judensoms Gud är betydligt strängare i Sin framtoning,… eller kanske i – Sin Funktion – ? Detta eftersom Guden blir liknad vid, såsom en – Älskare – ?…Detta därför att Guden inom en judendom ju blir beskriven som att kunna vara en – SVARTSJUK Gud – , som då är just – Svartsjukt bevakande – , eller – svartsjukt vaksam – , just på Sina EGNA..?)…

   Dessutom hävdar en islam, (även det en större samklang med en judendom), att förbudet som finns i GT mot att – Göra sig några Beläten – att tillbe, eller förbudet att göra några som helst – Avbildningar – av Gud, är ett mycket viktigt bud, (liksom då även en judendom anser…)…

   Detta är varför både en judendom och en islam vill förbjuda det, för sig själva, som en kristendom tillåter, för sig själva…. Nämligen kristna – Gudsavbildningar – … …

   M.m., m.m. …

   Gilla

  • educaremm skriver:

   T ex flera likheter (mellan en judendom och en islam), är ju förbuden att äta griskött, samt omskärelseritualer…

   En märklig företeelse är att både en kristendom och en islam är emot ränteekonomier…dvs., att tillåtas låna ut, eller låna, pengar mot räntor….

   En judendom tillåter ränteekonomier, eller att ränta får tas på utlånade pengar, men endast till dem som då inte ingår i ett judiskt s.k. brödraskap, eller inom en judisk s.k. familjestam, eller inom en judisk lärostam, språkstam, folkstam osv., ….

   ….

   Det medförde att judar fick ekonomiuppdrag i många kristnade nationer, där då kristna var mer eller mindre förbjudna att handskas med ränteekonomiska transaktioner…

   Även en islam har starka restriktioner mot att handskas med räntetransaktioner vid ekonomiska avtal av olika slag…
   Tror att en islam löser dessa – problematiska – situationer, med att istället för att – låna ut – , mot ränta på lånen, så uppmanar en islam sina anhängare att istället – investera – , eller bli – delägare – , i några projekt som kräver just ekonomiska investeringar av olika slag….

   Hela västvärlden har ju en bankindustri som bygger på just ränteekonomier, och dessa system kan nog svårligen kunna ändras, utan stora smärtor för väldigt många människor, och även hela nationer. Dessutom är avtalen reglerade och lagstadgade, befästa och godkända, så man kan inte säga att de är olagliga på några som helst vis….

   Men det hela är onekligen intressanta fenomen… En bankindustri tillhör väl idag, i en västvärld, bland de allra mest framgångsrika, och mest lönsamma, – industrierna – , som över huvud taget finns….

   Gilla

 7. Mats Hafström skriver:

  Det är ju bara att läsa vad Bibeln säger. Första människorna gick fel och sålde ut till djävulen. Jesus , kallas för den siste Adam 1 kor 15 och kom för att upprätta förhållandet till Gud Fadern för hela mänskligheten. Förste Adams fall drabbade nämligen alla människor.

  Gillad av 1 person

 8. Rolf skriver:

  Koranen och Islam samt Talmud och Judendomen vilar båda på äldre trosuppfattningar och texter från Sumer riket.
  Zecharia Sitchin visar detta tydligt i sin forskning.

  Kristendomen vilar på Jesu lära och förkunnelse, han var en rebell i sitt samtida judiska samhälle.

  Kärnan i Kristendomen är Förlåtelse. Jesu ord på korset:
  ”Fader, förlåt dem för de vet icke vad de gör”, är det viktigaste.

  Gillad av 1 person

 9. Kent Olsson skriver:

  Läran om treenigheten hävdar att den ende guden finns till i tre personer. Det är inte någon självmotsägelse, inte alls. Det beror på att person inte är det samma som väsen. Ditt väsen är den beskaffenhet som gör dig till VAD DU ÄR, men din person är den beskaffenhet som gör dig till VEM DU ÄR. Vi är till exempel människor. Det är VAD VI ÄR. DEt är därför som vi kallas för mänskliga varelser. Men VAD VI ÄR är inte detsamma som VEM VI ÄR. Väsen och person är två helt skilda saker

  Till skillnad från en människa som bara har en person , så har *Gud tre personer. Han är ett enda väsen, Jahve, i tre personer: Fader, Son och Ande. Han kan mer än väl finnas till i tre personer, eftersom han är Gud. Påstår vi att Gud bara får finnas till i en person gör vi Gud till vår avbild, vilket är att begränsa Gud. Det är Guds sak att säga vem han är.

  Treenigheten finns med redan i Bibelns första kapitel, flera gånger faktiskt. I första Mosesebok 1:1 står det: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Ser vi närmare på det ord vi översätter med ”Gud”, Elochin, märker vi att det är plural. Bokstavligt översatt står det ”Gudar”. Men anledningen till att vi inte översätter det så är att verbet i meningen står i singular. Orden ”Elochin” är plural, men bibelversen behandlar det som ett substantiv i singular.

  I1 Mos, 26 hittar vi ytterligare tecken på Guds pluralitet, där Gudsäger: ”Vi skall göra människor som är vår avbild lika oss.. Här talar han sig själv i plural.

  Ett förenklat sätt att förklara treeningheten, som brukar hänvisas till är Superman. Han är både stålmannen och journalisten Clark Kent i en enda person. Han är ett väsen.

  Gillad av 3 personer

 10. Charlotte French skriver:

  Tack Kent. Tänk om Svenska kyrkan visste vad du vet. Logik säger förstås att antingen har både Islam och Kristendom fel eller också är det en som har fått Gud helt om bakfoten. Båda kan inte ha rätt.

  Gillad av 1 person

 11. Laszlo Donat skriver:

  Gud och gudar skapas av människan! Därmed gud är individuell! En god människa har en god gud, en ond människa har en ond gud. Så det handlar inte om samma gud inte ens mellan individer. Gud behövs för att förse prästerskapet med inkomster och privilegier, den allsmäktige skaparen inte kan avlöna sin personal, förutom det kapabel till allt. De gamla böckerna bibel och koran är skrivna av människor och gud används som en slagträ, för att hota till lydnad. Dem religiösa organisationerna är väldigt lika till dem som bedriver beskyddarverksamhet. Ge till oss dina pengar och då skadar vi inte dig!

  Gilla

 12. Lars-Olof Svensson skriver:

  Man frågar sig vad det spelar för roll om det är samma gud eller inte (hur man nu avgör det). Svenskarna tror ju inte på någon ändå. Frågan är ju hur 20-årsplanen för Sverige bör se. Börja med att läs Bernhard Lewis böcker The Crisis of Islam och What Went Wrong och FNs rapporter The Arab Human Development Report. Fråga er om det finns något samband mellan frånvaron av demokrati och tex läskunnighet i The Arab Region och islam. På vilken plats i världen kommer det främsta muslimska landet vad gäller antalet patent? På vilken plats i världen kommer det det främsta muslimska landet vad gäller läsandet av skönlitteratur?

  Gillad av 3 personer

 13. jörgen skriver:

  Å ena sidan har vi kristna och liknande religioner som ser Gud som god och universum som en organiserad plats som följer naturlagar. Å andra sidan har vi Islam som ser Gud som den polära motsättning mot den kristna, och det skapade universum som en ond och kaotisk plats, en plats där Gud njuter vårt lidande. Detta enligt islamisk teologi som skapades under nionde och tionde århundradet. (Robert R Reily: ”The Closing of the Muslim Mind. How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis”]
  Teologerna arbetade uppenbart så hårt för att distansera Islam från sitt kristna-judiska ursprung, att de i ren trots lyckades skapa en gud som inte kan betraktas som något annat än en invertering av den kristna guden, hans motsats, den logiska negationen av godhet, det vill säga djävulen själv, och sålunda blir Muhammads långa rader av monströsa ogärningar plötsligt helt logiska. https://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad
  Hela myten om Islam får intern samstämmighet när Muhammad blir djävulens budbärare.
  Så kristna och muslimer tillbeder inte samma Gud.
  Förresten, det finns absolut inget bevis för att Muhammad verkligen var en levande person. Å andra sidan finns det rikligt bevis på att hypotesen om Muhammed är falsk. Kort sagt. Berättelsen om Muhammed har falsifierats. Och är således inte sann.
  Det fanns ingen stad på platsen Mekka i sjätte och sjunde århundradet. Referensen beror på en felöversättning i Al-Tabiris kommentar i det nionde århundrade av ett arameiskt ord som betyder ”ett inhägnat område”. Således varken Mekka eller Muhammad. Den vetenskap som strikt använder den vetenskapliga metoden, är fortfarande på gång och fortskrider. Den visar med säkerhet att islams utveckling inte har något att göra med de normala muslimska myterna. (Norbert G. Pressburg: What the Modern Martyr Should Know). Och det är ju faktisk mycket mer spännande att syssla med verklighet.
  http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/the-fraudulent-frankenstein-of-islam

  Gillad av 3 personer

 14. Sixten Johansson skriver:

  Tack, Kent, för en redig och intressant text och jämförelse! Du uttrycker också mycket fint den kristne gudens familje- och relationsorienterade sidor och det sanningsälskande som även Yeshua så starkt betonade.

  Själv vill jag inte beteckna mig som kristen, eftersom jag inte ansluter mig till de gamla dogmerna. Många av oss ser nu västvärlden sjunka mot bottnen av en efterkristen sänka. Kyrkorna och frikyrkorna blir allt mer politiserade och stelnade institutioner, ledda av skenheliga och materialistiska formelrabblare utan andlig insikt. Ändå tror jag att kristendomen är på väg mot en stor förnyelse, som kommer att välkomnas särskilt av oss gamla agnostiker, ateister och spagettimonsterviftande. Just vi kan hitta både en social samhörighet och en personlig relation till Jesus och Gud och få kontakt med den andliga gnistan inom envar.

  I vår tid kan det handla om att frivilligt, medvetet och rationellt ”uppfinna” både en social gemenskap och en gudsrelation. Ett slags resonemangsäktenskap, som gradvis fylls med innehåll och halvt motvillig, spirande kärlek. Om ett folk saknar båda dessa relationer och förlorar kontakten med verkligheten inom och utanför sig själv, så dör det folket ut ganska snabbt, konstigare än så är det inte.

  Gillad av 3 personer

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Följer de kristna Adam och Abrahams gud?
  Följer muslimerna Adams och Abrahams gud?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 16. Sixten Johansson skriver:

  Gudar och religioner behövs för att hålla ihop folkgrupper, definiera något heligt, upphöjt och samlande. Så formuleras kollektiva uppfattningar om tillvarons mening och livskriser bearbetas och kanaliseras. En sträng gudsgestalt tjänar som en auktoritär fader för folk som behöver det och kan även lägga band på härskares maktmissbruk och omoral. Islam passade uppenbarligen folken i arabvärlden och omgivande regioner, men ett så strikt system blir en tvångströja och ett utvecklingshinder.

  Kristendomen är en genialiskt utformad religion, men katolska kyrkan och världsliga makthavare tog tidigt ett hårt grepp om läran. Man förkastade något som är centralt i alla avancerade religioner och filosofier: idén om en andlig gnista inom var och en och tanken att individen kan gå en egen andlig väg till likhet med eller förening med Gud. Denna teosis-tanke finns inom ortodoxa kyrkan, som präglas mer av mystik. För katolikerna kom kyrkan i främsta rummet, för protestanterna skriften, alltså bokstavs-, synda- och frälsningstro.

  Den västerländska högkulturen går nu mot sin undergång, därför att atomiserade individer har kastat bort jag-medvetandets viktigaste livbojar: verklighetskontakten, den sociala gemenskapen och Gud som en konvergenspunkt långt utanför jaget. Jag hoppas att insikten om detta + teosis-tanken kan starta en förnyelse av kristendomen i vår tid. Det är inte svårt att rationellt förklara jagets behov av Gud, men för en väckelse behövs också varma känslor och innerlig tro.

  Gilla

  • Hosianna skriver:

   Men Sixten, vi behöver ju inte tro på Gud, för att samlas mot ondskan – det räcker gott och väl, att tro på den välsignade kristendomen, begrava mångkultursexperimentet för gott och hoppas på återkomsten av det goda, trygga, toleranta och fredliga, närmast paradisiska samhälle vi äldre svenskar ännu har i gott minne.

   Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tyvärr är det förlängningen och summan av allt det goda, som först har blivit förljuget, sedan förvandlats till det onda och kunnat växa sig oerhört starkt i hägnet av ”den goda” förljugenheten. Detta onda kallas godhet inte bara av den politiska och mediala makten, utan även av de flesta kristna och av den stora allmänheten och barnen.

    Det går inte att backa tillbaka, lika lite som det går att bli barn på nytt (fast de flesta i västländerna just vill bli barn på nytt, inte har ork och mod att bli vuxna). Men hopp, tro, kunskap, uthållighet och samarbete är mycket bra verktyg. Vi kan tålmodigt assistera och ge röst åt en stor tuktomästare, Verkligheten själv, som kommer att fostra vuxenbarnen.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.