Gästskribent Svante Brandänge: Koranen sporrar sina krigare

Arabiska halvön var på 500- och 600-talen e Kr en orolig region. Det var vanligt med väpnade strider mellan olika arabiska folkstammar och även andra makter var inblandade. I halvöns södra del var judarna de härskande fram till år 525, då de störtades av abessinierna. Ett halvt sekel senare var perserna de nya härskarna. År 570 brukar anges som det år då profeten Muhammed föddes och vid 40 års ålder lär han ha fått sin första religiösa uppenbarelse som senare följdes av flera. De blev grunden till Koranen, islams heliga bok.

Troende muslimer anser att Koranens arabiska text är Guds (Allahs) ord. De två översättare till svenska som är de mest lästa betecknas här KVZ (år 1917) och MKB (år 1998) och presenteras nedan.

Kort efter Muhammeds död år 632 e Kr behärskade islam hela Arabiska halvön. Därefter gjordes stora erövringar, huvudsakligen i öst-västlig riktning. Grunden till framgångarna kan tillskrivas Koranens kusligt skickliga spel på det mänskliga psyket. Skriften nedvärderar hela tiden de människor som inte vill ansluta sig till islam. Koranen anger cirka 440 gånger vilka hårda straff som icke-muslimerna (de otrogna) ska få, hur de ska få lida i helveteselden. Det är att förklara dem mindre värda. Sura (kapitel) 98 har ett exempel på en ren avhumanisering:

”På dem som trots detta framhärdar i att förneka sanningen, /.…/ väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser” (MKB 98:6). Vad är detta om inte hets mot folkgrupp?

Exempel i modern tid visar hur upprepad nedvärdering av människor med hjälp av ord sänker tröskeln till att bruka våld mot dem som nedvärderas. I extremfallet kan det leda till folkmord. Troende muslimer anser, som sagt, att Koranens arabiska originaltext är Guds (Allahs) ord. Sådana ord avfärdar man inte hur som helst.

Dessutom arbetar Koranen med direkt fokus på den militära striden. Man kan urskilja fyra metoder som används för att sporra de muslimska krigarna. Den första är väl känd:

1) Gud (Allah) försäkrar att den som dör i striden ”för Guds sak” kommer till paradiset:

(a): Det är en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte (MKB 2:216).

(b): Troende! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? Den består för er del i att ni tror på Gud och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv som insats; detta är för er det bästa – om ni bara visste …! I gengäld skall Han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, och de bästa boningar i detta Edens paradis; detta är den stora, den lysande segern (MKB 61:10-12). Samma besked ges även i MKB 9:38, 9:41 och 9:111.

(c): Och säg inte om dem som stupar i strid för Guds sak: ”De är döda”. Nej, de lever, fastän ni inte är medvetna om detta. (MKB 2:154 och 3:169).

Löftet om paradiset gjorde troligen islamska krigare dödsföraktande och därför till mycket farliga krigare. MKB 8:65 säger: ”Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden!” Det första i en serie av krig var slaget vid Badr (år 624), som muslimerna vann trots stort underläge i manskap, cirka 1:3. Följande år, vid Uhud, anses underläget ha varit ännu större (cirka 1:4) och då var man på väg mot en förlust, men räddades av att motståndarna inte fullföljde. Det kan förklaras som en skillnad i stridslust/blodtörst mellan de två styrkorna. Vilka var då motståndarna? Tja, i princip de flesta andra, de otrogna.

2) Gud (Allah) låter änglar hjälpa muslimer som strider mot de otrogna:

(a): Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er: Jag ska sända tusen änglar i led efter led som förstärkning. Så gick Gud till väga för att ge er nytt hopp och för att stilla oron i era hjärtan – Gud ensam ger seger; Gud är allsmäktig, vis./…./ Troende! Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer! (MKB 8:9-12). Hos KVZ 8:12 visas större grymhet: Jag ska injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!

(b): Minns Muhammad att du en tidig morgon lämnade ditt hem för att gruppera de troende till strid; /…./ Och Gud skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Gud – kanske skall ni tacka Honom. Och minns dina ord till de troende: Är det inte nog för er att veta att Gud skall låta tretusen änglar stiga ned och förstärka era led? Ja, om ni håller stånd och fruktar Gud och om fienden i denna stund går till angrepp skall er Herre sända femtusen änglar som stormar fram till er hjälp (MKB 3:121-5).

3) Gud (Allah) tar på sig ansvaret för dödandet av de otrogna:

(a): Men det var inte ni som dödade era fiender; nej, det var Gud som tillintetgjorde dem. Och då du Muhammed kastade ditt spjut, var det inte du som kastade; nej, det var Gud som kastade det (MKB 8:17).

(b): Striden mot dem, så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam, hjälpa eder mot dem …. (KVZ 9:14).

4) Gud (Allah) sänder personer till helvetet för att de inte vill åka ut och kriga:

(a): Om I icke dragen ut, skall han hemsöka eder med ett plågsamt straff och sätta andra människor i edert ställe, …. (KVZ 9:39).

(b): De välbärgade /…/ kommer att urskulda sig på nytt när ni återvänder till dem från fälttåget. /…/ När ni återvänder till dem kommer de att svära vid Gud och försäkra er om sina goda avsikter för att ni skall lämna dem i fred. Låt dem vara; de är avskum och helvetet skall bli deras sista hemvist – lönen för deras onda handlingar (MKB 9:93-95).

Koranen satte alltså mycket hård press på de muslimska krigarna, men gav även starkt stöd. Skriftens krigare blev fruktansvärda att möta på slagfältet. Slutsegern blev deras.

Översättare:

KVZ: Karl Vilhelm Zetterstéen, ”Koranen”, Wahlström & Widstrand, 2003 (övers. från 1917)
MKB: Mohammed Knut Bernström, ”Koranens budskap”, Proprius förlag AB, 2002

Svante Brandänge föddes i Luleå 1943. Vägrade att konfirmeras. Fil. kand. på Stockholms universitet (SU) med kemi, matematik och pedagogik. Forskade och undervisade på Institutionen för organisk kemi (SU) 1966-2010. Disputerade för Fil. doktorsgrad 1974. Professor 2005. Delsbo med Eva. Spelar gärna golf. Studerar Koranen sedan 2014.