Gästskribent Svante Brandänge: Koranen sporrar sina krigare

Arabiska halvön var på 500- och 600-talen e Kr en orolig region. Det var vanligt med väpnade strider mellan olika arabiska folkstammar och även andra makter var inblandade. I halvöns södra del var judarna de härskande fram till år 525, då de störtades av abessinierna. Ett halvt sekel senare var perserna de nya härskarna. År 570 brukar anges som det år då profeten Muhammed föddes och vid 40 års ålder lär han ha fått sin första religiösa uppenbarelse som senare följdes av flera. De blev grunden till Koranen, islams heliga bok.

Troende muslimer anser att Koranens arabiska text är Guds (Allahs) ord. De två översättare till svenska som är de mest lästa betecknas här KVZ (år 1917) och MKB (år 1998) och presenteras nedan.

Kort efter Muhammeds död år 632 e Kr behärskade islam hela Arabiska halvön. Därefter gjordes stora erövringar, huvudsakligen i öst-västlig riktning. Grunden till framgångarna kan tillskrivas Koranens kusligt skickliga spel på det mänskliga psyket. Skriften nedvärderar hela tiden de människor som inte vill ansluta sig till islam. Koranen anger cirka 440 gånger vilka hårda straff som icke-muslimerna (de otrogna) ska få, hur de ska få lida i helveteselden. Det är att förklara dem mindre värda. Sura (kapitel) 98 har ett exempel på en ren avhumanisering:

”På dem som trots detta framhärdar i att förneka sanningen, /.…/ väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser” (MKB 98:6). Vad är detta om inte hets mot folkgrupp?

Exempel i modern tid visar hur upprepad nedvärdering av människor med hjälp av ord sänker tröskeln till att bruka våld mot dem som nedvärderas. I extremfallet kan det leda till folkmord. Troende muslimer anser, som sagt, att Koranens arabiska originaltext är Guds (Allahs) ord. Sådana ord avfärdar man inte hur som helst.

Dessutom arbetar Koranen med direkt fokus på den militära striden. Man kan urskilja fyra metoder som används för att sporra de muslimska krigarna. Den första är väl känd:

1) Gud (Allah) försäkrar att den som dör i striden ”för Guds sak” kommer till paradiset:

(a): Det är en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte (MKB 2:216).

(b): Troende! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? Den består för er del i att ni tror på Gud och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv som insats; detta är för er det bästa – om ni bara visste …! I gengäld skall Han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, och de bästa boningar i detta Edens paradis; detta är den stora, den lysande segern (MKB 61:10-12). Samma besked ges även i MKB 9:38, 9:41 och 9:111.

(c): Och säg inte om dem som stupar i strid för Guds sak: ”De är döda”. Nej, de lever, fastän ni inte är medvetna om detta. (MKB 2:154 och 3:169).

Löftet om paradiset gjorde troligen islamska krigare dödsföraktande och därför till mycket farliga krigare. MKB 8:65 säger: ”Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden!” Det första i en serie av krig var slaget vid Badr (år 624), som muslimerna vann trots stort underläge i manskap, cirka 1:3. Följande år, vid Uhud, anses underläget ha varit ännu större (cirka 1:4) och då var man på väg mot en förlust, men räddades av att motståndarna inte fullföljde. Det kan förklaras som en skillnad i stridslust/blodtörst mellan de två styrkorna. Vilka var då motståndarna? Tja, i princip de flesta andra, de otrogna.

2) Gud (Allah) låter änglar hjälpa muslimer som strider mot de otrogna:

(a): Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er: Jag ska sända tusen änglar i led efter led som förstärkning. Så gick Gud till väga för att ge er nytt hopp och för att stilla oron i era hjärtan – Gud ensam ger seger; Gud är allsmäktig, vis./…./ Troende! Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer! (MKB 8:9-12). Hos KVZ 8:12 visas större grymhet: Jag ska injaga skräck i deras hjärtan, som äro otrogna; halshuggen dem och huggen av dem alla fingrarna!

(b): Minns Muhammad att du en tidig morgon lämnade ditt hem för att gruppera de troende till strid; /…./ Och Gud skänkte er segern vid Badr, då ni var en oansenlig skara. Frukta därför Gud – kanske skall ni tacka Honom. Och minns dina ord till de troende: Är det inte nog för er att veta att Gud skall låta tretusen änglar stiga ned och förstärka era led? Ja, om ni håller stånd och fruktar Gud och om fienden i denna stund går till angrepp skall er Herre sända femtusen änglar som stormar fram till er hjälp (MKB 3:121-5).

3) Gud (Allah) tar på sig ansvaret för dödandet av de otrogna:

(a): Men det var inte ni som dödade era fiender; nej, det var Gud som tillintetgjorde dem. Och då du Muhammed kastade ditt spjut, var det inte du som kastade; nej, det var Gud som kastade det (MKB 8:17).

(b): Striden mot dem, så skall Gud straffa dem genom edra händer och låta dem komma på skam, hjälpa eder mot dem …. (KVZ 9:14).

4) Gud (Allah) sänder personer till helvetet för att de inte vill åka ut och kriga:

(a): Om I icke dragen ut, skall han hemsöka eder med ett plågsamt straff och sätta andra människor i edert ställe, …. (KVZ 9:39).

(b): De välbärgade /…/ kommer att urskulda sig på nytt när ni återvänder till dem från fälttåget. /…/ När ni återvänder till dem kommer de att svära vid Gud och försäkra er om sina goda avsikter för att ni skall lämna dem i fred. Låt dem vara; de är avskum och helvetet skall bli deras sista hemvist – lönen för deras onda handlingar (MKB 9:93-95).

Koranen satte alltså mycket hård press på de muslimska krigarna, men gav även starkt stöd. Skriftens krigare blev fruktansvärda att möta på slagfältet. Slutsegern blev deras.

Översättare:

KVZ: Karl Vilhelm Zetterstéen, ”Koranen”, Wahlström & Widstrand, 2003 (övers. från 1917)
MKB: Mohammed Knut Bernström, ”Koranens budskap”, Proprius förlag AB, 2002

Svante Brandänge föddes i Luleå 1943. Vägrade att konfirmeras. Fil. kand. på Stockholms universitet (SU) med kemi, matematik och pedagogik. Forskade och undervisade på Institutionen för organisk kemi (SU) 1966-2010. Disputerade för Fil. doktorsgrad 1974. Professor 2005. Delsbo med Eva. Spelar gärna golf. Studerar Koranen sedan 2014.

29 reaktioner på ”Gästskribent Svante Brandänge: Koranen sporrar sina krigare

 1. Lilla fröken PK skriver:

  Det finns nu i Sverige moskéer över hela vårt land där denna tro/ideologi sprids. Det sker med stöd både från muslimska länder och märkligt nog även från svenska myndigheter. Muslimska ”barn-och familjeföreningar” ses med blida ögon och får statsbidrag, medan kritik mot muslimer får etiketten ”islamofobi” och kan i vissa fall leda till straff enligt lagen om hets mot folkgrupp. (Personligen har jag svårt att separera en ideologi från dess anhängare.) Kopplingen mellan islam och terrordåd förnekas och relativiseras i stort sett fortfarande av många, trots att sammanhanget är uppenbart.
  Vid valet 2014 var flera svenska politiker ute vid moskéerna i jakt på väljare. Får se om det blir en upprepning i år?

  Gillad av 6 personer

  • Krister Andersson skriver:

   Så klart vi får, vänta bara. Ett tips: om någon kallar dig islamofob (ett idiotiskt ord) så säg
   följande: islamofobi ett ord myntat av fascister, använt av ryggradslösa nollor för att manipulera dumskallar, det brukar få tyst på dem.

   Gilla

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Det var precis av denna anledning som såväl Hitler som Himmler djupt beklagade att inte islam var religionen i det tredje riket! Det är svårt att föreställa sig en mer lämplig religion för stridande soldater. Vem vet kanske det stora inflödet av troende muslimer till Sverige en dag kommer att bli en tillgång om landet kommer att anfallas utifrån? Kanske bara tanken på existensen av fanatiska försvarare kommer att få en avhållande effekt på en potentiell fiende? Även vikingarna var dödsföraktande kämpar då det efter döden skulle hamna i Valhall och få ett gott och evigt liv med rikligt med fläsk och friskt och stärkande öl. Säkert fanns det villigt kvinnfolk där också.

  Gillad av 1 person

   • Moab skriver:

    Jag vet inte, jag rycker Lennart är förvirrad, är Sverige för honom jorden, sjöarna och granarna? Vilka skall anfalla utifrån som är värre att leva med muslimerna?
    Vi skall kämpa sida vid sida med muslimer för att försvara vad? islam? Sharia?

    Vikingarna hörde hit och byggde landet, det gör inte muslimerna, de byggde några andra länder som när de inte är nöjda med sitt bygge de lämnar för att ta över det som vikingarna byggde.

    Total förvirring.

    Gillad av 1 person

  • Hosianna skriver:

   Men Lennart, att muhammedanerna är fanatiska i sin tro och skoningslösa anfallare i krig, betyder ju inte att de duger till att försvara Sverige, som i och för sig lär vara betydligt mindre lockande för andra eventuella erövrare med en dysfunktionellt muslimsk majoritetsbefolkning…

   … som definitivt inte bryr sig ett skvatt om huruvida kvinnfolket är villigt – varken i ett jordiskt kvinnohelvete eller i ett tänkt himmelrike för vämjeligt vaneaggressiva våldtäktsmän.

   Gillad av 1 person

 3. Ulla L skriver:

  Islam är ett påfund, liksom alla andra sociala konstruktioner mellan människor. Syftet med påfundet är uppenbart för mig; makt. Medlet är påhittade texter i syfte att skrämma undersåtarna till lydnad och att rättfärdiga mördandet och kuvandet av alla som inte är med. De som är med anses som förmer än de som inte är med. Det är ett intolerant och ont påfund anser jag.
  Islam, som med åren delats upp i olika varianter allteftersom tiden gick och fler roffade åt sig makt och status, har inte varit någon för mänskligheten lyckad konstruktion. Krig och dödande har följt i islams spår. Och de olika varianterna krigar än idag med varandra och orsakar lidanden och skador.
  Mördarideologin islam har av påfundet FN fått status som religion och får därför åtnjuta religionens alla fördelar, åtminstone i det naiva (=dumma) Sverige. Här får en mängd muslimska organisationer pengar ur den svenska skattebetalarkistan för att sprida sitt onda påfund. Det är pengar som tas från skattebetalarna och tänkt att bekosta det gemensamma i ett tolerant, jämställt och gott samhälle men som sedan några decennier också går till att sprida en intolerant och ond lära. För mig är det obegripligt och definitivt fel.
  Varför våra makthavare tror gott om islam är en gåta för mig.

  Gillad av 11 personer

 4. Hosianna skriver:

  Tack, Svante, för denna nedslående betraktelse. Koranens våldsbejakande och hatiska dravel kan, naturligtvis, endast imponera på obildade och kognitivt oförmögna individer, som främst kunnat återfinnas i dysfunktionellt bakåtsträvande, tokreligiösa länder i tredje världen…

  … men som nu, på grund av globaliseringens förbannelse, utgör en explosionsartat växande skara i dagens moderna Västländer och här kan fortsätta sporras till att frånsäga sig allt personligt ansvar för oacceptabla beteende, eftersom ”goda” PK-politiker vill ha det så här.

  Gillad av 1 person

 5. Moab skriver:

  Detta ständiga fokus på krig i koranen, är det inte självklart redan? Koranen skapades i ett politiskt syfte, judendomen fanns, kristendomen fanns, varför koka ihop ännu en monoteistisk religion, vad tillfördes mänskligheten? Den enda utvecklingen i koranen är att Muhammed insåg att religionen kan formas till ett verktyg för krig och erövring och förstärkte de våldsamma mekanismerna och tog bort Jesus kärleksbudskap. Islam är politik i religiös skrud.

  Det mera intressanta är hur länge sedan detta som beskrivs ovan utspelade sig. Islam är idag impotent och har inget att erbjuda utom offermentalitet och våld. Globalisterna har rätt, vi lever i en global värld, informationen flödar fritt så alla lärde inom islam måste insett att deras dagar var räknade, hur många Shejker sitter och surfar porr? Hela rasket vilar på hyckleri och västerländsk vänsterliberal hycklande självspäkning, men det är ju inte hållbart. Det är ju istället det västerländska arvet, från grekerna via kristendomen som har lagt grunden för de mest formidabla moderna kreativa krigsmakter världen skådat, och det är endast återhållsamheten i detta arv som gör att USA inte nu kontrollerar hela världen. En återhållsamhet som saknas i islam, vilket gör att ytterligare en islamsk atombomb är det vi verkligen borde frukta, atombomben är genvägen via vilken islam kan skaffa sig reell militär makt (inte bara genom att döda oskyldiga försvarslösa) utan att moderniseras. Utan atombomben så är islam bara förmögen att döda och våldta de försvarslösa, som vi ser ske i MENA idag, eller i terrordåd i väst. Den vänsterliberala indoktrineringen sedan ett halvsekel tillbaka har gjort att väst inte använder sin militärmakt mot en uppenbar gammal ondska, det är detta som står på spel då vi kämpar med pk-ister världen över, men till sist så räknar vi så många döda och våldtagna på hemmaplan att folk kommer att säga att nu är det nog.

  Gillad av 6 personer

 6. uppstigersolen skriver:

  Det är obegripligt att svenskar som kritiserar Islam kan fällas för hets mot folkgrupp. Islam är ingen folkgrupp, det är en mördarideologi. Att muslimer är en folkgrupp är jag tveksam till. De tror på mördarideologin och därför får vi inte förakta dem. Vilken parodi.

  Gillad av 5 personer

 7. Lassekniven skriver:

  En utmärkt beskrivning av islam och dess aggressivitet.
  Islamisterna betraktar Sverige som sitt land och inte vårt. Igår såg jag en kvinna med svart burka, bara ögonen syntes. Jag kokade av ilska men höll tand för tunga och vände henne min breda ryggtavla.
  Fattar inte folk att islam äter sig in i det vi byggt upp, men Die dumme(n) PK-Schweden vill kanske ha sharialagar här. Dummen är korrekt grammatik, dumme ligger i folkmun.
  Mona muslim är väl inte främmande för detta. Vad har det blivit av henne förresten? GD eller landshövding, eller ingenting. En nolla är ju ingenting.
  Vad händer i moskéerna när gardinerna är neddragna? Vilka ränker smides där. Muselmanerna hatar oss kristna , som de betraktar som otrogna, därför måste vi på sikt vara förberedda på religionskrig. De vill oss illa och mängder av dem lever på våra skattepengar. Hur många somalier som varit här i åratal är fullvärdiga skattebetalare, 17 procent?
  Faktiskt skulle jag inte backa i ett religionskrig, muslimer mot Kristna, här i Sverige. Sverige är mitt och ert, endast vårt, inte deras som hatar oss.
  Skall vi förlåta dem som vill utrota oss och vår religion? Antje Jackelen betraktar jag inte som min kristna företrädare.
  I ett globalt religionskrig mellan kristna och muslimer skulle vi mosa dem.

  Lasseknivens första tes: där islam är, där är problemen.

  Gillad av 7 personer

 8. Rolf skriver:

  Islam är det ultimata Vålds-Patriarkatet.
  De beter sig på samma sätt som alla andra invasions styrkor. Angriper oskyldiga kvinnor, barn och åldringar. Allt för att skada det angripna samhället så svårt som möjligt.

  De är inga flyktingar, deras handlingar bevisar detta. De är inga ” barn”. Det är soldater med vapen men inga uniformer.

  Vii befinner oss i WW3 och det fungerar annorlunda mot WW1 och WW2.

  Lösningen är total repatriering. Se Danmarks exempel. Stopp för söka asyl i Danmark. Skapa flyktingläger i konflikters närområde.

  Gillad av 3 personer

 9. Armageddon skriver:

  Islam är en teokratisk fascism. Krigshets är en bestående del i dess expansionsinriktning, eftersom jihad är påbjuden alltid och överallt där territoriellt ideologin inte är förhärskande. Militär intervention i västeuropeiska länder avstår ledande företrädare från av uppenbara skäl. Istället blir demografiskt krig med etablering av stora skaror snabbreproducerande människor dess vapen. När mängden muslimer är tillräckligt stor utropas från auktorativt håll dar-al-Islam (huset där Islam bor), vilket betyder att varje rättrogen muslim är förpliktigad att med sitt liv försvara det nya Allah-tillhöriga landet. Då utbryter inbördeskrig. Den situationen måste vi undvika uppkomma i Sverige. När väl utropandet skett blir det blodigt att återta Sverige som sekulärt, fritt land. Den profylaktiska åtgärd vi därför nu måste vidta förstår alla som läser detta. Det är bråttom!

  Gillad av 3 personer

 10. Mårten cronberg skriver:

  Personligen tror jag islam spreds därför att den tidiga islam stod för förbrödring mellan muslimer. En form av jämlikhet kombinerad med muslimers skyldighet att hjälpa andra muslimer. Samtidigt förespråkade den jihad mot dom otrogna.

  Gilla

 11. Lassekniven skriver:

  Nu har den lille fete pösmunken Jan Guillou varit ute i skitmedia-expressen och kallat Anders Thornberg för ”förste muslimjägare” ( vilket ju är en merit) och dessutom kallat honom ”bakom flötet”.
  Guillou, du är en otäck fan och är det någon som är bakom flötet så det du. Glöm inte att kriget kommer, gör aldrig det och när det är över skall sådana som du ställas inför en sanningskommission för att förklara dig. Men då har väl du tagit alla dina pengar och dragit till Nordkorea men det är du väl för feg för utan det får väl bli Kuba där du kan köpa dig fina förmåner i ett behagligt klimat. Jag säger bara fy faan. Hur kan du uttrycka dig på det , mot nationen undergrävande viset, din opportunistiska lilla djävel.
  Anders Thornberg, du har allt vårt stöd här på DGS.
  Hur i håvite kan Expressen publicera sådan fenomenal slit.

  Gillad av 1 person

  • Moab skriver:

   Guillou och de andra vapenägare kändisarna är hyckleriet själv, bara för att de gömmer sig i hus fulla med bössor så betyder det inte att de flesta andra har samma priviligie, Guilliou talar som den värsta social justice warrior men agerar som en vapenälskande NRA-medlem.

   Pk-isternas tydligaste egenskap är deras outsinliga källa till hyckleri och egoism.

   Läs ALDRIG Guillou, värsta skiten, barnsligt och urlöjliga dialoger,

   Gilla

 12. Lena M skriver:

  I Kristendomen sägs det att man inte får missbruka guds namn. Det var svårt att bry sig om detta förr då det inte alls förekom. Det var liksom onödigt att säga. Nu börjar det bli aktuellt igen eftersom Guds namn börjar missbrukas till en mängd dumheter. Åtminstone i Islam.

  Gilla

 13. Ola Byfält skriver:

  Ola Byfält
  Enligt Hufvudstadsbladet 2.2.2018 friades tre män för uppsåt till terrorverksamhet 24.1.2018 i brist på bevis. Enligt åklagaren betyder jihad väpnad kamp, men enligt försvarets ”sakkunniga” Carin Creutz (HBL 20.12.2017) betyder jihad: 1)kampen med en själv och ens ego, 2)kampen med ens egendom och intellekt, 3) kampen för sanningen och rättvisan samt 4)att använda kamp i försvarssyfte. Krister Kronlöf (HBL 2.2.2018) beskriver på basen av detta att jihadisten är en verklig idealist och den ädlaste av människor. Det är inte jihadisten som utför terrordåd i islams namn och tar Koranens våldsbejakande verser ad notam (K/Zettersten 2:212; 5:37; 9:33; 47:4-7; 98:5;). Försvaret påstod att anfallskrig är förbjudet i Koranen! Hur långt är det möjligt att pk-ister (”experter”) kan dupera rättsväsendet?! Begrunda islams historia, den säger något helt annat. Myten om Andalusien som ett muslimskt paradis av tolerans har klarlagts och avslöjats som falskt av Dario Fernández-Morera i The Myth of the Andalusian Paradisen2016. Tolle lege!

  Gillad av 3 personer

  • Armageddon skriver:

   Jihad kan därför översättas med ‘Mein Kampf’, enligt uppgift den mest lästa boken efter Koranen i islamiska länder. Muslimska Brödraskapets grundare var en devot beundrare av Adolf Hitler, ‘lika barn leka bäst’.(En son till denne grundare, högt uppsatt islamisk representant, står anklagad för sexuella övergrepp i Frankrike; någon som är förvånad?) Åhörde en föreläsning där de två fascistiska ideologierna jämfördes och i sina huvuddrag befanns lika. Islam måste emellertid betraktas som betydligt farligare, eftersom dess fascistiska budskap kläs i en laddad, emotionell, religiös klädnad. Anfallskrig har varit legio i Islams historia. Folkfördrivning och folkmord följer i dess spår; Armenien, Kashmir, Indien, Libanon, Irak, Sudan…… Rättsväsendet i Sverige är historielöst, utan logik, medborgarfientligt och ett demokraktiskt fallisemang.

   Gilla

  • Ophelia skriver:

   Anfallskrig är inte tillåtet enligt Koranen, MEN ”försvara” sig får man som muslim. VAD som är försvar är en helt annan femma. Om någon hånar Mohammed, vilket är bland det värsta man kan göra (förutom möjligen umgås med det motsatta könet utanför äktenskapet…) så har ju den startat och då får man ”försvara” sig enligt rättrogna.
   Vi otrogna MÅSTE ta reda på vad islam står för i olika frågor, det kan bokstavligen vara livsfarligt att ha okunskap om vad muslimer tycker är ett ”anfall” på islam.. Här kan man bara ana att ISIS har stränga uttolkare…

   Gilla

  • olle reimers skriver:

   Fullt i klass med när FBI och DOJ med James Comey och Loretta Lynch i spetsen lyckades övertyga en domare om att de skulle ha rätt att spionera på Donald Trump utan att samtidigt tala om att det var Hillary Clinton som stod för den bakomliggande informationen.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.