Gästskribent Gerhard Miksche: En vetenskapligt dokumenterad lösning

När jag slår i Google på ”främlingsfientlighet Sverige” får jag cirka 229 000 träffar. Stämmer bra med mina förväntningar. De första fem träffarna är från SvD, Forum för levande historia, Sveriges Radio och DN (två träffar). Även FN har uppmärksammat problemet. Av samtliga träffar framgår att främlingsfientligheten ökar och att folk oroar sig. Frågan är vad som kan göras för att motverka fenomenet. Statsmakternas, de politiska partiernas och mediernas betydande insatser verkar inte ha haft effekt. Kanhända på grund av att de som stått i främsta ledet i kampen mot främlingsfientlighet saknar rätt utbildning. Hos socionomer, kulturarbetare, samhällsvetare, journalister och ekonomer samt professionella politiker är kunskaper i natur- och livsvetenskaperna tunnsådda. Men det är just där räddningen kan finnas.

En vetenskaplig studie* från universitetet i Bonn i samarbete med två andra universitet har visat att hormonet oxytocin i kombination med påverkan genom sociala normer förmår att signifikant öka viljan hos unga försökspersoner (studerande) att ge pengar till behövande migranter. Terapin har till och med visat sig ha effekt på personer med initialt negativ inställning. Med sociala normer avses här hur individer som av försökspersonerna uppfattas som förebilder, eller i vart fall jämställda, agerar i sammanhanget, det vill säga är normbildande (”administration of a peer-derived altruistic norm”). Att tvingas fatta sitt beslut inför öppen ridå, det vill säga i närvaro av andra försökspersoner, innebär att utsättas för sociala normer.

Tre olika undersökningar genomfördes. Försökspersonerna var mellan 22 och 24 år gamla, i första testet både män och kvinnor, i det andra och tredje enbart män. De fick var sin summa pengar med rätt att ge till behövande eller att behålla allt eller en del själva. De behövande, som inte var verkliga personer utan konstruktioner i form av korta beskrivningar, karaktäriserades som antingen infödingar eller främlingar (migranter).

Den första undersökningen gick ut på att fastställa den genomsnittliga givmildheten under inverkan av placebo eller oxytocin, å ena sidan mot infödingar och å andra sidan mot flyktingar. I båda fallen ökade oxytocin givmildheten signifikant i förhållande till placebo; dessutom visades större givmildhet mot flyktingar än mot infödingar för både placebo och oxytocin.

Inför den andra och tredje undersökningen delades försökspersonerna upp i två jämstora grupper efter att deras inställning mot främlingar fastställts genom att de fått besvara ett antal standardiserade frågor. Utifrån svaren beräknades ett xenofobiindex (Xi) för varje försöksperson. Den ena gruppen bildades av de mer främlingsvänliga försökspersonerna (”low scorers” = probander med lågt Xi), den andra av de mindre främlingsvänliga (”high scorers” = probander med högt Xi). Självfallet rör det sig hos båda grupper om ett kontinuum med avseende på Xi.

Den andra undersökningen gick ut på att fastställa effekten av oxytocin i förhållande till den av placebo för båda grupper. Medan givmildheten ökade signifikant både för oxytocin och placebo hos gruppen med lågt Xi (den ökade dessutom mer mot flyktingar än mot infödingar för både placebo och oxytocin) visade varken oxytocin eller placebo någon som helst effekt hos gruppen med högt Xi.

Den tredje undersökningen hade som mål att fastställa effekten av kombinationen oxytocin och social normgivning (social kontroll). Normgivningseffekten baserades på att probanden fick göra sina val inför öppen ridå med de andra probanderna som åskådare samt fick veta vilka val de andra probanderna träffat. Gruppen med lågt Xi visade betydande givmildhet redan med enbart placebo som dessutom ökade vid social kontroll; ännu högre effekt erhölls med oxytocin som dock inte ökade ytterligare i kombination med social kontroll. Gruppen med högt Xi visade samma låga givmildhet under inverkan av placebo i närvaro och i frånvaro av social kontroll samt under inverkan av oxytocin i frånvaro av social kontroll. Däremot ökade givmildheten signifikant vid kombinationen oxytocin och social kontroll.

Kännetecknande är följande två meningar med vilka diskussionen av studiens resultat avslutas: ”UNESCO has emphazised the importance of developing neurobiologically informed strategies for reducing xenophobic, hostile, and discriminatory attitudes. Thus, considering OXT-enforced normative incentives in developing future interventions and policy programs intended to reduce outgroup rejection may be an important step toward making the principle of social inclusion a daily reality in our societies.

Översatt så nära originalet som möjligt: “UNESCO har betonat vikten av att utveckla på strategier baserade på neurobiologisk information för att minska xenofoba, fientliga och diskriminerande attityder. Att således ha i åtanke medelst oxytocin framtvingade normativa incitament vid utveckling av framtida åtgärder och policyprogram avsedda att minska bortstötningen av personer som står utanför den egna gruppen kan vara ett viktigt steg mot att göra principen för social inkludering vardaglig verklighet i våra samhällen.”

Artikeln är en underbar – eller förfärande, beroende hur man ser på den blandning av vetenskap och globaliseringsideologi.

I UNESCOs anda är det bara att sätta igång med storskalig medicinering med oxytocin efter att Läkemedelsverket godkänt indikationen xenofobi, företrädesvis kombinerat med insatser för att sprida med värdegrunden överensstämmande sociala normer. Dessa insatser tar PK-medier, skolan, statskyrkan och hjälporganisationer av allehanda slag gärna hand om. Doseringen av läkemedlet, i första hand som nässpray, anpassas lämpligen till graden av xenofobisyndromet. En betydande del av kvinnosläktet producerar tillräckligt med hormonet och slipper därför behandling. Läkemedlet har fördelen att de flesta kontraindikationer vid administrering pre- eller post-partum faller bort vid då läkemedlet ges till individer som saknar livmoder.

En hake är att det finns ett motmedel mot behandlingen i form av atosiban, ett godkänt läkemedel som är en oxytocinhämmare. Det gäller således att förmå Läkemedelsverket att utfärda bestämmelser om att atosiban är kontraindicerat vid på naturligt eller artificiellt sätt uppkomna förhöjda oxytocinnivåer hos män.

Du sköna nya värld.

*) N Marsh et al., Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection. Proceedings of the National Academy of Sciences, August 2017. En mer lättläst sammanfattning finns hos Science daily.

Gerhard Miksche är docent i organisk kemi vid GU, universitetslektor vid LTH, avdelningsdirektör vid Styrelsen för teknisk utveckling, chef för AB Astras patent-och varumärkesavdelning, patentombud och konsult inom immaterialrättsområdet i eget företag sedan 1991 – med intressen långt utanför naturvetenskapen, såsom historia, dagspolitik och framtiden.

54 reaktioner på ”Gästskribent Gerhard Miksche: En vetenskapligt dokumenterad lösning

 1. Bo Svensson skriver:

  Min egen ”främlingsfientlighet” beror i huvudsak på min intelligens och inte på mina hormoner.

  Att mänskligheten utvecklas framlänges, förutsätter att det är i kraft av sina förtjänster man vinner terräng och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  En repris:

  Kan det tänkas ett läge där främlingsfientlighet är berättigad? På en planet rätt lik vår?

  På den planeten har släktena utvecklats i lite olika riktningar. Somliga släkten har utvecklat lömskhet och brutalitet som medel att skaffa sig rang och sex och finner sin tillfredsställelse i förnedring och förslavande av dem de får i sitt våld medan man i andra släkten vinner rang och framgång genom att vara duktig och trevlig och finner lust i intellektuella utmaningar och skapande verksamhet.

  Då välståndet så klart är enormt mycket högre där det bor intelligenta och kompetenta släkten än där befolkningen är korkad och brutal och de senare, på grund av tanklöshet och ansvarslöshet ynglar av sig ohämmat, försöker de brutala ständigt inkräkta på de civiliserades territorium.

  På otaliga platser i universum måste det uppstå lägen som det beskrivna och det måste finnas ett korrekt sätt att förhålla sig till problemet.

  Någon som har en bra idé?

  Liked by 6 people

 2. JAN BENGTSSON skriver:

  Tvångsmedicinering av Sverigedemokrater på väg???

  Verkar vara dags för reformering av FN…

  Repeal and Replace!!!
  Medan Trump är President!!!

  Drain the Swamp…

  Liked by 1 person

  • MartinA skriver:

   Snarare skulle det vara SDare som håller i sprutan. Jag har aldrig sett ens en antydan hos SDare till misstrogenhet mot sin egen makt. Internstriden i SD var mycket talande. Inga regler gällde och ledningen la ingen som helst band på sig själv i demokratin eller stadgarnas namn. Makten framför allt. Varför skulle de agera annorlunda om de upplever att någon annan hotade deras makt?

   Gilla

 3. Fredrik Östman skriver:

  Du skriver inledningsvis att politiska åtgärder inte påverkar främlingsfientligheten. Men politiken hämtar ju dagligen framgångsrikt fientliga främlingar till landet. Den uppammar dessutom dessa redan fientliga främlingar att öka sin fientlighet genom offentlig hets mot och diskriminering av den nordiska folkgruppen. Ökningen av främlingsfientligheten går ju enligt plan.

  Liked by 9 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   For å følge opp Gerhard Miksches interessante tråd: har det vært gjort tilsvarende forsøk med troende, konservative muslimer? Spørsmål er da om de etter medisinen ville bli vennligere stemt mot oss ‘vantro’ (med, eller uten sosial kontroll), eller om Muhammeds lære overstyrer oxetycinen?

   Aha!! Nå har jeg løsningen! Propp de returnerte ISIS-krigerne med oxotycin – gjerne i depotsprøyte om mulig (☺️).
   Obs ironi.

   Spøk til side – – det var slik man drev i russisk psykoatri mot ‘dissidenter’. Medisineringen ville neppe være frivillig. En meget farlig utvikling, det totalitære kommer nærmere og nærmere.

   Liked by 1 person

 4. Eva Danielsson skriver:

  Förfärande att man ägnar tid och pengar åt dylika manipulationsstudier. På tyska universitet!
  Blir dock inte förvånad att FNs långa kletiga fingrar är med i spelet.

  Om manipulation av detta slag skulle genomföras (vilket jag hoppas bara begränsas till manus i en skräckfilm) så är det för att ge svenska kvinnor atosiban i så fall, för att minska den dåraktiga ”snällismen” i samhället. (Obs, vi ska förstås absolut aldrig ge hormonpreparat någonsin till någon för att styra andras tankar och beteenden.) Vi behöver inte snällism och inte rasism. Vi behöver realism och självbevarelsedrift.

  Vi behöver ha tillgång till sund ilska som ger energi och kraft att försvara ett samhälle med individen som utgångspunkt. Ett samhälle som bedömer och dömer utifrån vad individer säger och gör och inte utifrån fördomar eller postmodernistiska föreställningar om olika grupper. Ett samhälle som utgår från fakta och logik och händelser och har ambitionen att hitta fungerande kompromisser och samarbete. Där alla får säga sitt och respekteras som individer oavsett kön, ålder, etnicitet och andra naturliga olikheter. Där alla förväntas följa reglerna och tar ansvar för sig och sina närmaste och på så sätt bidrar till samhället.
  Vi behöver hjältarna som går till jobbet varje dag och gör sitt bästa.

  ”Varje individ har rätt till sitt eget liv och inte rätt till något i någon annans liv.”
  Det är det enda budord alla behöver rätta sig efter. Oavsett andra eventuella behov av tro på någonting mer.

  Lägg till nyckelbegrepp som att ta ansvar och den inlevelseförmåga och önskan om att hjälpa till som de flesta har medfött (brukar kallas empati) – och som är positiva effekter av att vara beroende av varandra i ett samhälle och av att i grunden vara flockdjur – så behövs inga droger eller hormonpuffar för ett civiliserat samhälle. Respekt för andra människor, förmåga att ta ansvar och att vara empatisk är alla vuxna personers uppgift att vara förebilder i och på olika sätt uppmuntra och lära ut till nästa generation.

  Man slutar aldrig att förvånas över konstiga skattebetalda s k ”forskningsprojekt”, redan tanken att se om man kan behandla folk med hormonpreparat för att få dem mer givmilda, kan bara förstås som kvalificerad manipulation och vilja att hitta genvägar till att få folk lättstyrda.

  Liked by 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  Angående den politiska quizzen är det mig inte helt klart hur lekledarna har fastställt hur den lekta situationen är representativ för verkligt beteende. Uppenbarligen var det varken riktiga pengar, hårt förtjänade, eller riktiga sociala grupperingar i form av ingrupp och utgrupp, utan bara veka abstrakta politiserade beskrivningar av relaterade begrepp. Inte heller redovisas hur den faktiska sociala situationen, den mellan lekledare och probander, kunnat räknas bort ur resultaten. En kul lek, men inte ens tillnärmelsevis vetenskap.

  Liked by 2 people

 6. Zebulon skriver:

  Ja det vara väl bara det som fattades. Jag gissar att det är vi som skall injiceras och inte migranterna, de vägrar ändå i hög grad vaccinering. Det var en absurd och skrämmande upplevelse att stå med alla från trakten och bli vaccinerad mot fågelinfluensa, jag såg folk jag inte sett sen grundskolan. Enda anledningen till att jag var där var ett gräl med min fru och hon hade blivit uppskrämd av all propaganda, ledd från FN. När sjuksköterskan skulle injicera min 1-åriga så skakade hennes händer så våldsamt att hon nästan inte kunde sticka. En alltigenom skrämmande upplevelse. Inför andra injektionen så vann jag argumentet, i Danmark vaccinerade sig bara åldringar. Endast i Sverige fick man alla att vaccinera sig mot något som om inte skapat av medecinbolagen själva så åtminstone hypat av dem, en ytterligt deprimerande insikt att man är en del av den mest lättledda befolkningen i världen. Detta drevs också från FN, godhetens högborg, jag besökte just FN-byn i Köpenhamn, mycket flott och påkostat, en stor majoritet unga kvinnor och rasifierat så det förslog.

  Jag gissar att inga framtida vaccinationsprogram kommer att planeras i den muslimska världen, möjligen av den buddhistiska befolkningen i Burma som jag ser som ett gott exempel på vad Sverige kan bli. Vi har spridit ut muslimerna någorlunda över Sverige, och därmed låtit problemet bita sig fast. I Burma så är muslimerna koncentrerade vid gränsen mot Bangladesh. Varför hör vi inte om problem med thailändare i Burma? Det är så klart, som i Sverige, att just muslimerna är våldsamma och kräver särrättigheter, i Burma, liksom överallt där de inte är en försumbar minoritet. Så burmeserna reagerar nu med självförsvar och utpekas som den aggressiva parten, liksom vi kan förvänta att bli utpekade om svenskarna en dag mobiliserar.

  Den muslimska separatismen börjar i det lilla, jag har upplevt att snubbla över kollegor som gråtande ber mot Mecka i deras lilla cubicle på atomforskningsinstitutet, jag har upplevt kollegor som kommer tillbaka efter bönen efter lunch flera gånger i veckan och alldeles uppenbart befinner sig någon annanstans mentalt, eller som nu, en ny muslimsk kollega som allt oftare lagar mat själv och sitter och lyssnar på predikningar för sig själv i ett hörn. Vad säger imamen?

  Vad gäller fler vaccineringar så kommer jag att ta till allt våld som krävs för att förhindra att staten sticker nålar i mina barn, men det kanske kommer med flingorna, eller i fläskfärsen?

  Liked by 3 people

 7. Eva skriver:

  Ett litet nedslag i verkligheten.

  Helt oavsiktligt har vi människor redan utfört UNESCO:s intentioner – men på fiskar. Vi har genom miljöpåverkan från nederoderade plaster, som hamnat i vattenet, gjort vissa bytesfiskar mindre ”xenofobiska”. Dessa fiskars rädsla för rovfiskar har minskat.

  Man tror de beror på att de äter mikroskopiska plastpartiklar, som de förväxlar med föda, och då hormonellt påverkas. Det flyr inte längre i samma omfattning som tidigare. Vid uppenbar fara simmar de bara lojt vidare. Och blir då lätta byten för allehanda rovfiskar.

  Rädsla för det farliga och okända är något biologiskt elementärt. Det kretsar helt kring överlevnad. Var och en kan själv tänka ut olika typer scenarier, applicerat på mänskliga miljöer, där vi mixtrat med dessa basala fundamenta. Själv räds alltmer Pk-ismen, med sitt plastiga högmod.

  Liked by 3 people

 8. Thomas Nilsson-Backe skriver:

  Jaha du…
  Detta tar ”drinking the cool aid” till en helt ny nivå.
  Ja, man skulle ju inte bli ett dugg förvånad om PK maffian i Sverige tyckte det här var en alla tiders ide och att den humanistiska stormakten skulle bli första land med automatisk medicinering.
  Det är väl bara till att börja koka kranvattnet från och med nu.

  Liked by 2 people

 9. Hovs_hällar skriver:

  Den slutgiltiga lösningen på problemet (SD): tvångsmedicinering med oxytocin.
  Sedan lallar man med i kören som prisar samhällets undergång. Alla röstar på (F!).

  Liked by 3 people

 10. PYJ skriver:

  De som testades kan delades in i tre grupper:

  1. Kvinnor som redan producerar hormonet.
  2. Män med lågt Xi
  3. Män med högt Xi

  Tester visar att givmildheten ökar mot främlingar som inte tillhör majoritetsfolket (värdfolket) men inte mot majoritetsfolket för både grupp 1 och 2 vid medicinering och ökade ännu mer vid social kontroll (grupptryck).

  Grupp 3 Xi förändrades inte vid medicinering utan enbart vid grupptryck (alltså mot deras vilja).

  Mina frågor till alla som tycker detta är en bra lösning som borde genomföras är:
  – Vad tror ni händer med majoritetsfolket?
  – Vad händer med de utsatta inom denna grupp?
  – Vad händer mellan individerna i grupp 1, 2 och 3?
  – Kan det resultera i att värdfolket blir mer utnyttjade?

  Grupptryck, social kontroll eller vad man nu vill kalla det för är redan implementerat. Om man tittar på slitningarna i Sverige så ställer jag mig frågan om inte medicinering redan har påbörjats?

  Gilla

  • Zebulon skriver:

   Tämligen uppenbart att man då visat varför det går galet i Sverige nu: för att kvinnor bestämmer mer. Därmed kan inte män skydda kvinnorna och vad som upptäckts tidigt som ren galenskap i en litet stenålderssamhälle (eftersom alla i byn märkt våldtäkterna) och avslutat experimentet med kvinnostyre, kan även om antalet våldtäkter mer än tiodubblats med invandringen fortsätta ostört, eftersom ingen hör skriken. Man undrar om samhället reagerar vid 60,000 våldtäkter om året?

   Liked by 1 person

 11. Sten Lindgren den äldre skriver:

  Intressant och förfärande. Steget är troligen långt till att storskaligt medicinera befolkningen för maktpolitiska syften. Det lär bli en opposition och det finns i dagsläget inga fungerande lösningar för storskalig tvångsmedicinering. Det kan uppstå biverkningar som är svåra att förutse. Utan att vara expert inom området kunde jag läsa mig till att ämnet oxytocin också kallas kärlekshormon. Man kan då tänka sig att en drogad befolkning blir mera intresserad av romantik än av att vara arbetsmyror och det gillar så klart inte makten.

  Vad som är mest stötande med det som beskrivs är att den här typen av galenskap uppenbarligen kan florera fritt i globala skattefinansierade organ som bildats för mänsklighetens bästa.

  I Sverige ansvarar följande personer för svensk medverkan i UNESCO:

  Ordförande: Inger Davidson, fd statsråd och riksdagsledamot
  Tomas Kjellqvist, forskningsledare på Blekinge tekniska högskola och rådets vice ordförande
  Betty Malmberg, riksdagsledamot
  Pyry Niemi, riksdagsledamot
  Leif Östman, professor i didaktik och forskningsledare vid Uppsala universitet
  Eva Björk, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Jönköping och huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet
  Mika Romanus, förbundsdirektör vid Teaterförbundet
  Matilda Hellström, representant från LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. 2015 och 2016 listades hon som en av framtidens 99 mäktigaste personer av TCO.
  Niclas Lindberg, bibliotekschef Västerås stadsbibliotek
  Charlotte Wieslander, utredare på Skolinspektionen
  Knut Weibull, överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet
  Per Nordlund, verksföreträdare demokrati och mänskliga rättigheter på Sida

  Liked by 2 people

 12. uppstigersolen skriver:

  Skulle inte förvåna mig om man vill tillsätta det i maten på skolor, alternativt i vattnet på kommunala vattenverk. Påminner mig för övrigt om skrönan att militären på sextitalet tillsade soda i maten för att minska sexlusten hos rekryterna.

  Gilla

 13. Fredrik Östman skriver:

  Vad jag inte får in i min något tjocka skalle är hur man i denna studie umgås med begreppen ”ingrupp” och ”utgrupp”, som ju är deskriptiva etologiska begrepp, när man övergår till att a priori belasta dessa begrepp med politisk/social valens. Man önskar att de fenomen som begreppen betecknar skall förändras, men betraktar termerna som konstanta? Eller skall indelningen i ingrupp och utgrupp bestå och endast den offentligt uppvisade reaktionen på dem undertryckas? Det är ju i så fall mer 1984 och rum 101 än Du sköna nya värld. Man anar en mycket naiv och politiserad psykologisk inställning hos lekledarna. Hur många vetenskapliga citeringar kan sådan smörja uppnå? Uppenbarligen ett politiskt beställningsverk.

  Liked by 2 people

  • 5ven55on skriver:

   ”Man anar en mycket naiv och politiserad psykologisk inställning hos lekledarna”

   Tyvärr är detta ett alltför vanligt fenomen hos mycket samhällsvetenskaplig ”forskning” i dag. Universiteten är sönderpolitiserade. Man lär sig mycket mer och kommer närmare sanningen genom att själv botanisera på internet; åtminstone så länge man har någorlunda koll på epistemologin.

   Gilla

 14. asiktenmin skriver:

  Främlingsfientlighet? Vaksamhet och försiktighet har följt människan genom alla tider, ett vinnande recept. Självklart förhåller jag mig initialt vaksam, fientlighet kommer som resultat av upplevelser och observationer.
  Givmildhet? Ser jag att den påstått behövande kommer med falska förespeglingar då upphör min vilja att hjälpa, ser jag att proportionerna på hjälpen är felaktig då upphör min vilja att hjälpa tex (14 miljoners inköp av bostäder till en ”flykting”familj)
  Att på kemisk väg i kombination med grupptryck via normer försvaga det sunda förnuftet, kan bara skapa kaos långsiktigt.

  Liked by 1 person

  • Rutger skriver:

   Måste säga att jag har aldrig träffat en främlingsfientlig människa. Bara människor som har en viss misstänksamhet mot främlingar. Det är typiskt för debattörer och media att alltid ta till överord, att alltid ta till de värsta orden för att smutsmåla de som inte tänker som de själva.
   När de kommer till kritan har de säkert varit lite misstänksamma de själva också.

   Gilla

 15. Lars Åhlin skriver:

  Det var det värsta jag hört! Inte att hormoner och andra peptider påverkar preferenser och beteenden, men att författarna är så fullständigt häpnadsväckande respektfyllda inför UNESCO:s rekommendationer.

  Finns det någon studie på om atosiban stimulerar till ett mer realistiskt och självskyddande beteende (dvs det som av vissa kallas främlingsfientligt?). I så fall får man söka på nätet om det går att köpa någonstans. Dock tänker jag inte låta någon annan än mig själv använda det.

  Gilla

 16. weasel skriver:

  ” Av samtliga träffar framgår att främlingsfientligheten ökar och att folk oroar sig. Frågan är vad som kan göras för att motverka fenomenet. ”

  Tja, för att kunna reda ut hur man motverkar X så måste man känna till vad som skapar och ökar X.
  Och när det gäller just detta X – den så kallade ”främlingsfientligheten” – så är det säkert så att någon procent , eller åtminstone promille, av de ”främlingsfientliga” bygger sin inställning på någon slags rasbiologi och nationalsocialism.
  De övriga – cirka 99 eller 99,9 procenten – har helt andra grunder för sin ”främlingsfientlighet” .
  Deras ”främlingsfientlighet” bottnar i ett system där en icke svensk medborgare belönas med permanent uppehållstillstånd efter att ha begått en våldtäkt. Deras ”främlingsfientlighet” ökar på grund av ett apartheidsystem där kommunen säger ”Det är inte vårt problem eller vår uppgift att hjälpa dina barn att få någonstans att bo” när samma kommun några dagar senare spenderar 14 miljoner på att köpa bostadsrätter åt en person som har betalat exakt 0 kronor i skatt under de senaste 57 åren.

  Om man på allvar vill motverka ”främlingsfientligheten” så är det bara att sluta ägna sig åt det som skapar den .

  Själv har jag vid tusentals tillfällen blivit stämplad som ”främlingsfientlig” – och det stämmer väl om man nu betraktar Reinfeldt, Lööf, Björklund, Löfven, Fridolin, Helin & co som ”främlingar” .

  Liked by 8 people

 17. Sixten Johansson skriver:

  Under läsningen var jag lite osäker på om Gerhard hade producerat en lysande satir eller refererade en verklig ”vetenskaplig” ”studie”. Men resultatet stämmer ju med det som syns och allt tydligare beskrivs nu, när dissidenterna mer man- och kvinngrant vågat bryta även det största tabuet: insikten om kvinnlighetens destruktiva och självdestruktiva sidor och följderna av dem när maktgiriga kvinnor och feminiserade män ges makten och tolkningsföreträdet i ett materiellt välmående, men andefattigt, okunnigt, kunskaps- och logikresistent, rot- och historielöst, bortskämt, ängsligt, mobbande, självgott och hycklande härskarskikt.

  Samma process följer vi dagligen även i finska massmedia och finsk politik just nu. Min hustru svär som aldrig tillförne över den tilltagande käringiseringen. Just nu pågår en kampanj för att rensa språket på manssyftande komponenter. Lite lustigt, när den tidigare vulgära beteckningen på det kvinnliga könsorganet numera är det vanligaste förstärkningsordet, oberoende av ålder och kön. Och finskans fantastiska förvandlingskasus (translativ) måste hos lyssnande utlänningar förstärka intrycket att finnar oavsett ålder, kön och samhällsställning är monomant intresserade av – ja naturligtvis: ”-seksi”. Kärlekshormon i all ära, men Försvarsmakten, som ännu inte är lika svenskt feminiserad, har av någon anledning förklarat att uniform är en olämplig klädsel nattetid och i vissa miljöer och rapporteras ha beställt tvåtusen liksäckar.

  Liked by 2 people

  • Sixten Johansson skriver:

   Ett par rättelser och tillägg: Finska försvarsmaktens ledning hävdar å ena sidan att säkerhetsläget inte har förändrats, men har officiellt avrått personalen från att röra sig uniformsklädd ute under den mörka tiden på dygnet, uppmanar värnpliktiga att utnyttja särskilda gemensamma transporter för permissionsresor och har köpt nära tretusen liksäckar. Den finska direktöversättningen av ”värdegrund” – arvopohja – har under de senaste månaderna blivit regeringspartiernas mantra. Google gav nu 116 000 träffar på ordet. Hela utbildningsväsendet försämras i stadig takt, tillämpar allt mer av det världsbästa svenska skoltänkandet, och medan man i Sverige öser ut pengar för att fullkomna skolan tvingas Finland i stället spara för att nå samma mål. Särskilt hårt slår dessa besparingar nu mot hela den tidigare högklassiga yrkesutbildningen, alltså just mot de kategorier av unga som inte går vidare till gymnasiet och som har de sämsta förutsättningarna att klara sig på egen hand, vinddrivna, utan vare sig föräldra- eller lärarstöd. Härliga tider, strålande tider stundar för alla tillverkare av kärlekshormoner och lyckopiller!

   Gilla

 18. versaillessite skriver:

  Man är ju ganska luttrad, men det här var väl magstarkt! Alltså överväger man att droga människor för att göra dem mer lydiga och följsamma? Det hade knappast ens Orwell eller Houellebecq förutsett. Detta är ju nazismens och kommunismens metoder!

  Liked by 1 person

 19. olle holmqvist skriver:

  https://www.oppetarkiv.se/video/1716679/kallocain-avsnitt-1-av-2

  snällhetsdrogen finns redan : alkohol Som barn sprang vi efter fyllon in i tobaksaffären och de köpte oss massor med godis. Som vuxen har jag sett samme figur i samma tillstånd – på krogen. Laget runt ! Rättreagerande på drogen (sorteras fram efter screening) alkohol kan få daglig utdosering och sedan gå ut och ”öppna plånboken” till tiggarna. Redan inköpet ger ett pre-rus snällhetseffekt !. Det visste grabbarna utanför Systemet som kunde uttala mantrat: ”Du de fattas en spänn” fast dom finns inte längre. Rheinfeldt-effekten var det väl som slog ut dem ?
  Förmodligen kan man hitta det som naturläkemedel.

  mer lästips

  http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/2010/11/29/the-dark-side-of-oxytocin-much-more-than-just-a-love-hormone/#.WcI2_NFx3cs

  https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110801160306.htmhttps://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110801160306.htm

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=oxytocin+sources

  Gilla

 20. MartinA skriver:

  Kul artikel och skrämmande förslag. Men en sak tror jag inte är sann.

  ”Statsmakternas, de politiska partiernas och mediernas betydande insatser verkar inte ha haft effekt. ”

  De hundratals miljoner kronor som läggs varje år för att motverka ”rasism” har haft en enorm effekt. Utan den här propagandan så hade massinvandringen stoppats på nittiotalet. Hela sveriges förstörelse har varit avhängigt den här propagandan.

  Liked by 3 people

 21. Kungskobran skriver:

  Det finns forskning som visar att Oxycotin minskar smärta och oro samt sänker blodtrycket och minskar stresshormonerna.
  Var och varannan knaprar ju på blodtryckssänkande mediciner och psykofarmaka , så vad väntar vi på välj Ocycotin , dubbel effekt.
  Som upplagt för massmadicinering med socialstyrelens välsningse.
  Kör så det ryker.

  Gilla

 22. Rikard skriver:

  Hej.

  Märkligt, det där.

  Jag är hundägare och det har konstaterats att både människan och hunden utsöndrar just oxytocin efter en viss tids lek eller borstning/klappning.

  Med tanke på att jag gärna skriver saker som ‘Sverige åt svenskarna – ut med packet’ blir jag fundersam.

  Är det kanske så att oxytocin gör mig mer benägen att visa empati och hjälpvillighet mot de som faktiskt är flyktingar på riktigt istället för de som är uppenbara lögnare och bedragare (för att inte tala om de andra skändligheter de begår mot oss?) och att den känslan saknar noll koppling till sådana främlingsfaktorer som utseende eller namn?

  Studien känns som ett förenklat beställningsjobb och dessutom ‘nerdummad’ för att passa politiker och journalister.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  • Lars-Erik Eriksson skriver:

   När jag går igenom min hunds päls och hittar fästingar så inte fan bjuder jag in dem på amnestiparty direkt. Fästingfientlig jag och alla andra kloka typer.

   Gilla

   • Rikard skriver:

    Hej.

    Vill du ha kul så fråga en rabiat djurrättsaktivist eller invandringsfetischist om de tar bort och dödar fästingar från sig eller andra, eftersom krypet kan bära på smitta.

    När de säger ja, vilket de flesta gör, så frågar man varför de avlägsnar den utan att veta om den faktiskt är smittad; man kan väl inte döma en fästing för att andra fästingar bär smitta?

    Sedan bör man backa undan lite grann.

    Inte vet jag vad det är som utsöndras i min hjärna i en sådan situation, men roligt är det.

    Kamratliga hälsningar,
    Rikard, fd lärare

    Gilla

 23. Vax skriver:

  Var får man fatt på denna förunderliga tablett. Efter genomläsning av nedanstående känner jag ett starkt behov av något stärkande,

  Så mycket har familjen i Nackas lyxbostäder rätt till i bidrag
  Nacka kommun har tagit emot en syrisk man med tre fruar och sexton barn, och har köpt tre lyxbostadsrätter åt honom för 14 miljoner kronor för att familjen ska kunna bo på samma gata med totalt 393 kvm att röra sig i. Nya Tider har räknat ut att familjen har rätt till bidrag motsvarande fyra läkarlöner.

  Nyheten om att kommunen köpt bostadsrätter för 14 miljoner kronor åt en enda syrisk man och hans tre fruar har vållat kraftiga reaktioner i sociala medier och omskrivits i både Norge och Ryssland, eftersom det illustrerar hur Sverige båda anpassar sig till muslimska seder och gör åt hisnande belopp för att vara de muslimska bosättarna till lags.

  En sammanräkning av alla bidrag ger den syriska familjen rätt till 1,2 miljoner om året, eller 100 251 kronor i månaden! Pengar som inte behöver skattas och som inte påverkas om familjen redan har – eller bygger upp – en egen förmögenhet.
  Utifrån nuvarande skattetrappa skulle den syriska mannen behöva ha en månadsinkomst på 203 000 kronor för att själv tjäna motsvarande summa. Det motsvarar fyra svenska läkarlöner.
  Samtidigt får alltså familjen bo i redan köpta lyxbostadsrätter.

  https://www.nyatider.nu/sa-mycket-har-familjen-i-nackas-lyxbostader-ratt-till-i-bidrag/

  Liked by 1 person

 24. Lars skriver:

  Kanske det är lösningen för det svenska försvaret? Ladda artilleripjäserna med oxytocin och samtidigt låta flygvapnet släppa ned skyltdockor i naturlig storlek av Gudrun Schyman och Margot Wallström över fiendens linjer så tänker de om både en och två gånger innan de fortsätter.

  Gilla

 25. annagustin2@gmail.com skriver:

  Det som skedde i Nacka händer säkerligen på andra ställen också beroende på nyliberala kommunpolitiker vars enda intresse är att öka tillväxten. De bryr sig absolut noll om vad medborgarna tycker (otur i arbetet att media fick nys på detta) eftersom de bara ser medborgarnas kapital välinvesterat i den lukkurativa braschen: bostäder (de kan ju sälja längre fram och troligen göra vinst åt kommunen)….under tiden får staten betala för att de upplåter bostäderna till Invandrarverket. En ren vinst (om de nu inte förlorar jobbet…men knappast troligt). Men moraliskt helt förkastligt.
  Riktigt intelligent tror jag att de tänker om sig själva.

  Forskningsprojektet som krönikan överst handlar om (från Bonn) måste ju sägas hamna på den destruktiva sidan… hoppas verkligen att inte våra skattepengar går till liknande experimenterande?
  Det är verkligen dags för nya system där vi har lite kontroll över vad det gamla partiväsendet håller på med. Varför inte fundera över Flytande Demokrati: https://www.adlibris.com/se/bok/flytande-demokrati-9789198107517

  Gilla

 26. pettersonaxeagentlemansgentleman skriver:

  En superbt komponerad essä, vilken undertecknad med största glädje vidarebefordrat till sin blygsamma numerär av följare på Twitter, i akt och mening att bibringa någon nyttig lärdom som revitaliserande komplement till underhållande rappakalja och föga uppbygglig gallimatias.

  Det vördnadsbjudande varumärket Miksche borgar för fri folkbildning och vetenskapliga analyser, elegant paketerade medelst genialiskt gauffrerade och gentlemannamässigt genklingande formuleringar som visualiserar synnerligen suspekta sakförhållanden.

  Har på senaste tiden via diverse goda prenumerationer å alternativa nyhetsplattformar bibringats en blygsam insikt om neurobiologisk krigföring och psykopolitiska strategier i syfte att utöva beteendestyrning via kemisk besprutning, medicinering, implantat, vaccinering, agendajournalistik och andra sofistikerade attacker mot den mentala integriteten och folkhälsan.

  Det passiviserande ämnet oxytocin i kampen mot främlingsfientlighet har endast som mål att reducera naturlig självbevarelsedrift och vuxen omdömesförmåga till minima.
  Som antidot mot detta rävgift omnämnes det godkända läkemedlet atosiban, vilket lejonparten av Det Goda Samhällets läsare via naturen torde vara välsignade med – ett utlåtande man definitivt icke kan fälla avseende det hysteriskt kacklande katastrofalfeministiska kalkonkompaniet och deras skamliga faiblesse för allt som strider mot vanligt sunt förnuft och logik.
  Andreas 😉

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.