Går det ändå inte lite för långt nu?

Merit Wager

”Angiverisystemet slutade inte med Anne Frank – JO säger go!”

Under den rubriken skriver aktivister bakom #vistårinteut ett pressmeddelande. De kräver att afghanska pojkar och män som sökt asyl i Sverige som ”ensamkommande barn” och fått negativa beslut ändå ska få stanna. I sin text gör de jämförelser mellan hur Anne Franks familj som gömde sig i två år för att undkomma nazisterna troligen angavs av en privatperson, och att socialtjänsten i Sverige enligt lag ska bistå polisen med adresser till personer som vistas illegalt i landet.

Historielösheten och aningslösheten ter sig monumental hos dem som jämför att en judisk familj 1942 – 1944 gömde sig för att slippa gasas ihjäl av nazister i ett koncentrationsläger med att unga män från Iran, Afghanistan och Pakistan tar sig till Sverige (medan deras familjer lever kvar i dessa länder) ofta i jakt på ett bättre liv men måste återvända hem. Att jämföra vad som enligt lag och rätt sker i Sverige med det som skedde under Förintelsen är magstarkt.

Aktivisterna, som kallar de afghanska pojkarna och männen för ”våra barn”, anser att det faktum att socialtjänsten enligt lag är skyldig att lämna ut adresser till illegala invandrare som den känner till innebär att vi har ett ”fullskaligt angiverisystem”. Justitieombudsmannen (JO) svarade den 20 april på en anmälan från gruppen att utlänningslagen står över barnkonventionen och:

[f]örutsatt att Polismyndigheten begär att få ta del av uppgifter som behövs för att verkställa ett utvisningsbeslut är socialnämnden skyldig att lämna ut dem [samt att det] inte finns stöd i lagen för socialtjänsten att göra egna bedömningar av barnets bästa i det enskilda fallet.

Aktivisterna, som också kräver amnesti för asylsökande efter att två instanser ansett att de inte har asyl- eller skyddsskäl, verkar inte förstå det tydliga beskedet från JO utan kräver nu svar på om JO:s beslut innebär att socialsekreterare och skolpersonal över hela Sverige är skyldiga att lämna ut vad de kallar ”papperslösas” adress- och kontaktuppgifter till gränspolisen. Med andra ord vill de att JO ska upprepa samma sak en gång till som redan sagts i beslutet av den 20 april…

Sverige är det land som varit mest oansvarigt på asyl- och migrationsområdet av alla EU-länder, ett land där otrygghet och osäkerhet mycket snabbt har brett ut sig, där skola, sjukvård, bostäder etc inte räcker till, där våldsdåd av helt ny karaktär har fått fäste och där otryggheten bland befolkningen ökar. Skattebetalarna börjar tröttna på att betala bland världens högsta skatter när det som ska ingå i samhällskontraktet – och som de betalar den höga skatten för – inte fungerar. Också migranter och asylinvandrare är irriterade över att det inte finns bostäder och allt annat som de trott att de skulle få när de kom till Sverige, många av dem hitlurade av människosmugglare. Inte heller förmår Sverige ta emot dem, som faktiskt har flytt från krig och förföljelse, på ett bra sätt. Det hade samhället sannolikt kunnat klara betydligt bättre om det endast varit faktiskt skyddsbehövande som hade kommit hit.

Vad som minst av allt behövs nu är aktivister som vill sabotera den rådande ordning i vilken reglerad invandring ingår. En regel är att den som inte befunnits ha asyl- eller skyddsskäl ska lämna landet.

Det måste bli bättre ordning på asyl- och migrationsområdet i Sverige, inte mer oordning.