Jihadisternas tolkning av Koranen är rimlig

Mohamed Omar

I en debattartikel i Expressen den 26 mars, “Islamister tolkar Koranen som fan läser Bibeln”, menar Jan Tuninger att okunnighet om islam är grunden till den så kallade islamofobin, och att jihadisterna gör en orimlig tolkning av Koranen. Tuninger är journalist, tidigare presschef vid Försvarsstaben och FN-officer i Mellanöstern.

“Islamofobin”, skriver Tuninger, “är en av de bärande krafterna bakom de populistiska och främlingsfientliga rörelserna i Västvärlden. Den har växt fram ur den närmast totala okunnighet om islam som utmärker dagens européer och amerikaner”.

Ordet islamofobi saknar fast och vedertagen betydelse. Det är svårt att veta vad Tuninger menar. Men om han menar att islam är den minst omtyckta religionen i västvärlden, vilket är ett faktum, så beror det nog inte på okunnighet. Jag tror att det snarare beror på kunskap om värderingarna i islams grundtexter, vilka västerlänningar finner frånstötande. En viktig anledning är också terrorismen i islams namn.

Sedan gör Tuninger ett vanligt påstående, att islam utgör “den tredje och yngsta grenen på det träd som bildats av judendom och kristendom”. Trots att påståendet är vanligt, så är det inte riktigt. Kristendomen uppstod ur judendomen. Jesus fostrades i den judiska tron. Islam däremot har en helt annan historia. Islams grundare Muhammed växte upp i Arabien på 600-talet i den fornarabiska, polyteistiska religionen. Han, eller de, som skapade islam, tog dock vissa saker från judendom och kristendom. Den centrala läran i den nya religionen var en mycket sträng monoteism. Gud är en. Islams uppkomst ledde till krig mellan de polyteistiska araberna och de monoteistiska muslimerna. Polyteisterna omvändes eller utrotades i jihad, det vill säga heliga krig.

Tuninger påstår även att judar, kristna och muslimer tillber samma Gud. Ja, muslimer hävdar att de tillber samma gud som judar och kristna, att den gud som uppenbarade sig för Moses också uppenbarat sig för Muhammed. Men detta är islamisk tro. Judar och kristna behöver inte hålla med.

Som ett bevis för att islam är en utväxt på det judisk-kristna träder anför Tuninger att Koranen nämner gestalter från Bibeln. Det är riktigt, Abraham, Moses, Jesus och andra är nämnda, och det visar vad orientalister alltid har påpekat, nämligen att de som skapade islam införde bibliska berättelser i Koranen. De är dock ofta fragmentariska och förvrängda, vilket delvis beror på att Koranens författare inte kunde läsa originaltexterna på hebreiska, arameiska och grekiska. Någon bok på arabiska före Koranen existerade inte.

Tuninger har öppnat Koranen och funnit att “tonen mot medreligionerna är påfallande tolerant”. Ett kategoriskt påstående som saknar täckning. Tuninger borde öppna Koranen flera gånger, då skulle han finna stycken med en påfallande intolerant ton. Som den där judar kallas apors avkomma (Zetterstéen 7:166). Och den där Gud förbannar judar och kristna (9:30) med orden: “Må Gud förgöra dem!”. En muslim ska inte ta judar och kristna som allierade: “I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare!” (5:55). Dessutom påbjuder Koranen de Muhammedtrogna att föra krig mot judar och kristna “tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig” (9:29).

Tuninger påstår att vi väst missförstått begreppet jihad. Det ska inte förstås som offensiv krigföring, menar han, utan “som ett i grunden defensivt begrepp, som avser skydd mot angrepp”. Men inte heller där får han rätt. Det finns nämligen både defensiv och offensiv jihad. När muslimska länder blir angripna är det muslimernas plikt att försvara sig. Men det är också muslimernas plikt att kriga för att utbreda islams styre i världen. Det framkommer både i Koranen, som i den redan citerade versen 9:29, och i Muhammeds liv och lära.

I Muhammeds biografi är det tydligt att islams profet ledde arméer i offensiva fälttåg. Menar Tuninger att Muhammed missförstod sin egen Koran? Muhammed bar svärd, han plundrade och tog slavar. Så gjorde också de islamiska ledare som efterträdde honom, kaliferna. I ett känt yttrande sade Muhammed: “Jag har blivit befalld att strida mot folken tills de erkänner att det inte finns någon gud förutom Gud”.

Det är så många missförstånd och felaktigheter i Tuningers artikel att det skulle krävas en hel uppsats för att reda ut allting. Till exempel skriver han att det inte finns någonting i Koranen som “tvingar kvinnor att uppträda som vandrande telefonkiosker”. Med detta menar han sannolikt ansiktsslöja, den så kallade niqaben. Men Tuninger glömmer att nämna att islam inte bara bygger på Koranen utan också på Muhammeds liv och lära. Koranen befaller de troende att följa och lyda Muhammed. Och det är i dessa texter vi finner niqaben. Att något inte finns i Koranen, betyder inte att det inte finns i islam. Till exempel står det i Koranen att muslimen ska be ett visst antal böner om dagen, men det står inte hur han ska göra. Skulle muslimen bara ha tillgång till Koranen och inga andra texter skulle han alltså inte kunna be sina böner.

Uppfattningen att muslimer skulle vara ute efter att ta över världen för islam är “befängd”, påstår Tuninger. Han har rätt såtillvida att inte varje muslim inte är intresserad av världsherravälde. Shiamuslimer lever nog hellre under en sekulär regim än under en sunnitisk som ser dem som kättare. Så ser verkligheten ut. Men konflikten mellan sunniter och shiiter hindrar inte att det samtidigt finns en större konflikt mellan islam och väst. Och islamiska texter påbjuder faktiskt muslimer att sträva efter att utbreda islams styre, både genom mission och jihad. Och det finns muslimer som upplever att detta är en plikt och gör vad de kan för att uppfylla den. Som Gud säger i Koranen: “Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om ock månggudadyrkarne skulle harmas” (9:33).

Sedan påstår Tuninger att “de allra flesta muslimer är ungefär lika ljumma i tron som namnkristna européer och har i stort sett lika grunda kunskaper”. Det är inte sant. Muslimer överlag är betydligt mer religiösa än européer. Religionen har en oerhört mycket större betydelse i islamvärlden än i Europa. En opinionsundersökning från 2012 visar att en majoritet av världens muslimer ansåg att religionen hade stor betydelse för dem.

Jihadister tolkar alltså inte Koranen som fan läser Bibeln. De har fog för sina tolkningar både i Koranen och i Muhammeds liv och lära. I sina predikningar, tal och skrifter citerar de ständigt islamiska texter. Så de vet vad de håller på med. Kalifen, ledaren för terrorgruppen Islamiska Staten, har doktorerat i sharia, islamisk lag.