Sverige är knappast ”en välutvecklad demokrati” idag

IMG_5315 - version 2

Merit Wager

Otaliga spaltkilometer har redan skrivits och oräkneliga tv- och radioinslag har redan gjorts om det, som man i vilket annat land som helst knappast ens hade höjt på ögonbrynen åt: Ett politiskt partis enkla, nästan lite barnsliga text på engelska med omisskännlig svensk ”brytning” i en – alltså en – t-banenedgång i Stockholm.

En text som inte innehåller något som enligt svensk lag kan påstås vara ”rasistiskt” (detta så missbrukade ord) eller någon som helst ”hets” mot någon folkgrupp (läs till exempel texten Inte på kartan att SD-kampanjen är brottslig av juristen Mårten Schultz i Svenska Dagbladet den 5 augusti).

Expressens ledarredaktion skriver den 6 augusti, under den tydliga rubriken SD:s reklam får inte särbehandlas, bland annat detta:

Att mäta grader av anstötlig- och kränkthet är omöjligt. En välutvecklad demokrati låter bli. Valet gällande den politiska reklamen är enkelt, det handlar om att godta all eller ingen.

Som jag ser det har Sverige varit ”en välutvecklad demokrati”. Men Sverige har tillåtits regrediera och är nu inte längre ”en välutvecklad demokrati”. Högljuddast, skränigast, våldsammast, mest förstörande och krävande vinner. Inte demokratin. Att SL viker sig mot en uppretad mobb som förstör andras egendom är ett av otaliga bevis på att man inte hävdar det demokratiska samhällets principer och dess annars alltid så omhuldade ”värdegrund”.

Vad händer vid nästa val när de här mobbaktivisterna inte gillar vilka som ställer upp i valet och/eller deras affischer? Ska feg-Sverige ge upp ytterligare delar av den demokrati som en gång fanns och gå dem till mötes där också? Så kan det faktiskt bli eftersom dessa människor inte drar sig för någonting, inte att förstöra och vandalisera, inte att slå ner en journalist och förstöra hans kamera (alltså inte drar sig för att ta till våld) och feg-Sverige inte står upp för demokratin som det kämpat så länge och så hårt för att uppnå.

I Sverige accepteras det här beteendet. Det till och med nästintill premieras, vilket står klart när SL med krystade förklaringar om att det kan vara ”farligt för personsäkerheten” (!) när vuxna, myndiga människor frivilligt klättrar för att vandalisera och förstöra betald och kontraktsöverenskommen reklam, tar ner densamma. Den demokratiska fri- och rättighet att annonsera däremot, det förvägras ett politiskt parti. Det går inte ihop med begreppet ”välutvecklad demokrati”. Inte alls. Något sådant skulle inte förekomma i äkta, välutvecklade demokratier, till exempel i de övriga nordiska grannländerna. Att man skulle låta några hundra högljudda och nästintill maniskt echaufferade människor bete sig som de tillåts göra i Sverige. Och sedan gav efter för dem!

Nej, ”en välutvecklad demokrati” är Sverige tyvärr knappast längre. Och landets totalt handfallna riksdag och regering, liksom myndigheter som Polisen och nu även SL som har ansvar för kollektivtrafiken, bidrar till att ge ”gatans parlament” makt i stället för att se till att de lagar följs, som faktiskt finns för sådana här tillfällen. Som exempelvis Brottsbalken, där det i 16 kap. stadgas följande:

16 kap. Om brott mot allmän ordning

1 § Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år.

Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.

2 § Har folksamling, med uppsåt som i 1 § sägs, gått till förenat våld å person eller egendom, dömes vare sig myndighet var tillstädes eller ej, för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år och annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst fyra år.

3 § Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till böter eller fängelse i högst sex månader.

Följs inte demokratiskt stiftade lagar så är Sverige varken ”en välutvecklad demokrati” eller en rättsstat. Att lagar inte följs och att skränigast och våldsammast vinner ser vi numera exempel på varje dag. Och poliser och andra står och tittar på. Det har gått mycket fort utför med den tidigare så stolta och välutvecklade demokratin. Och förändringen fortsätter i rasande takt. Uppenbarligen med de så kallade ansvarigas goda minne. Vad folket, det som inte skränar och vandaliserar, tycker och vill bryr sig riksdag och regering inte om. Bevisligen.