En nation på driv

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ambassadörer skriver ibland rapporter om läget i sitt stationeringsland till sin hemmamyndighet. Här erbjuder jag samtliga utländska stockholmsbaserade ambassadörer en färdig rapport att skicka hem.

Sverige har i många avseenden länge varit ett föregångsland med sina framgångsrika företag, sin väl fungerande välfärdsstat, sitt lugn och sina ordnade förhållanden. Emellertid tyder allt fler tecken nu på att landet befinner sig i någon sorts förfall.

En intressant teori som presenterats av ett antal svenska samhällsvetare är att problemens grund är att det välfärdssystem som en gång var nationens stolthet nu fått så mycket makt att det kontrollerar staten och, genom den och genom media, inte minst den statskontrollerade televisionen, tänkandet i Sverige. Någon har använt uttrycket det välfärdsindustriella komplexet, vilket kan vara en lyckad anspelning på det mäktiga, men ändå proportionellt mindre betydande, militärindustriella komplexet i USA.

Det må vara hur det vill med den saken, men för en utomstående betraktare är det ändå slående hur den svenska politiken fjärmar sig från den eftertänksamhet och behärskning som tidigare var dess kännemärke. Sveriges politiska ledare bryr sig inte längre om folkviljan utan styrs av en egen agenda, som mycket väl kan vara det välfärdsindustriella komplexets. Det tydligaste, men långt ifrån enda, exemplet är invandringspolitiken. En växande andel av befolkningen, när detta skrivs 58 procent, tycker att invandringen är för stor, men trots det visar politikerna inte minsta tecken på att lyssna till signalerna från folket. I stället gör de allt för att bygga ut mottagningsapparaten med nya boenden och åtaganden för kommunerna, alltså för svenska folket.

Många svenska bedömare menar att det under det senaste året inträffat en stämningsförändring hos svenskarna. Detta är ett folk som aldrig upplevt något annat än lugn och ordning och gradvisa förbättringar i levnadsstandard och livskvalitet. Svenskarna har på något vis inte kunnat föreställa sig att obehagliga saker skulle kunna hända dem. Men denna trygga och säkra inställning är nu på väg att rubbas. När svenska folket iakttar den förvirring, oförmåga att lyssna samt brist på ledarskap som numera tycks karaktärisera de politiska beslutsfattarna börjar en ny sorts oro att slå rot i deras sinnen. En svensk iakttagare sa: ”Vi inser plötsligt är vi befinner oss i ett skepp som verkar sakna roder och befälhavare. Just nu ligger havet lugnt, men om det blir oväder kan det gå riktigt illa.”

Det ligger mycket i det. Det finns inget ledarskap i Sverige. Politikerna är förvirrade och svaga och i många fall alltför unga för att ha den nödvändiga erfarenheten och mognaden. Det finns inga tecken på att de politiska ledarna ens anar hur de kan ta sig an de växande problem som nu tycks skocka sig över nationen: skolan, invandringen, universiteten, de romska tiggarna, infrastrukturen, arbetslösheten och så vidare.

Sverige är en nation på driv.